Hotărârea nr. 561/2019

HOTARAREnr. 561 din 2019-10-24 PRIVIND APROBAREA ASOCIERII MUNICIPIULUI BUCURESTI CU ACADEMIA ROMANA IN SCOPUL REALIZARI UNUI PARCAJ IN REGIM DE CONCESIUNE DE LUCRARI PE TERENUL SITUAT IN STRADA NICOLAE TONITZA NR. 9, SECTOR 3


Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții - Direcția Planificare Investiții nr. 2338/16.10.2019;

Văzând avizul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 96/23.10.2019, avizul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 44/23.10.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 642/23.10.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de adresa Academiei Române nr. 377/08.10.2019 înregistrată la Direcția Generală Investiții cu nr. 2393/10.10.2019;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) și lit. e), alin. (7) lit. k), alin. (9) lit. a) și art. 139 alin. (3) lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă asocierea Municipiului București cu Academia Română în scopul realizării unui parcaj în regim de concesionare de lucrări pe terenul situat în strada Nicolae Tonitza nr. 9, sector 3, identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze Acordul de asociere, pentru și în numele Municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


București, 24/o.7&lfT

Nr. 561 ’


Oficiul de Cadasliu 4,1 Publ citate Imobiliarei BUCUREȘTI

Biroul de Cadastiu și Pubiiritale Imobiliara SetLorul 3


AXC1EL               EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

■’  .  '                           PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr 232114 București Sectorul 3A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Adresa: Loc. București Sectorul 3, Str Pictor Nlcolae Tonitza. Nr. 9, jud. București

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Ai

L

232114

_____

1.2-10

Teren împrejmuit:

Teren împrejmuit cu gard din cărămidă (Intre pct. 1-2 3); neirnprejmwit (intre pct. 3-4-5); gard metalic pe Soclu de beton (intre pct. 5-9); zid construcție (intre pct. 9-11): gatd prefabricat din beton (intre pct. 11-14): zid construcție (intre pct, 14-20); neimprejmuit (Intre pct. 21-22 2 7); gard din cărămidă (intre pct. 27-1);


B, Partea II. Proprietari și acteCGMB, Hotarare judecătoreasca nr. 378A, din 05/04/2011 emis dc CURTEA DE APEL BUCUREȘTI. Act Administrativ nr. 2536. din 13/04/2013 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI; Act Administrativ nr M5/26905. din 22/09/2014 emis de Ari; Act Administrativ nr. 18118, din 03/07/2014 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCURE5TI: Hotarare Judecătoreasca nr. 10953, din 15/10/2009 emis de TRIBUNALUL BUCUREȘTI; Act Administrativ nr. 36, din 22/02/2018 emis de CGMB;

R1 Intabulate, drept de PROPRIETATEidomeniu privit)’. dobândit prin

Lege, cota actuala 1/2                                  -1

1} MUNICIPIUL BUCUREȘTI

0 Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala

U2 1/2

1) ACADEMIA ROMANA, CIF:41924 72

C. Partea III. SARCINIînscrieri privind dezmembrâmintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini


NU SUNTCart? Fu~.r!ară ’Jt 232114 Carrrj-' ‘..'Oi=Ș;Mur'ÎC’p-.-j

Anexa Nr. î La Partea I


Teren


i\' - JjjJ.r.j!

Suprafața rrpV

Observații / Referințe

2*2114

1 240

Ff'en impe.-muil cu     d>n cărămidă urtre pct 1 2 3;    np’imw! ii-tre pct 3

4     ii-ti rretahr pe soc'u :le Ușton (;rțt?e p<t ‘j-ii;. rtd              • nlre l-. t ă 11'

gard prefabricat d-n beton finire pct. 11 14) nd construcție îirtre pct. 1410). r!”n pr<*imu!t «intre pct ?l-îl’-27ț. gard ti n :r-r:râ <intre f..» ?li.

’ s^-r’ța este d

eterminatâ m clanul de proiecție Stereo ?Q.

Date referitoare la teren

’Jr Crt

Categorie folosință

Intra ¥:Jan

5uprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

1 240

----- - -
Sears 1:5Q0


—-------r-----------------

Nr cadastral         j Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

-e?2/<£                      <240

STRADA PICTOR NICOLAE TONlTZA NR 9

!           J

Cartea Funciara nr

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

SECTOR 3 - București

I iImobil nr 21

ilm Splaiul Uwleoendenlpi


DIRECȚIA ASISTENTA TEHNICA Șl

JURIDICĂ'


'H 2t7052


Nr parcela

Categoria de folosința

Suprafața

[mp]

Mențiuni

1

CC   - H

1240

Teren împrejmuit cu gard din cărămidă (intre pct 1-2-3)

neimprejmuit (intre pct 3-4-5). gard metalic pe soclu de beton

(intre pct. 5-9), zid construcție (intre pet 9-11): gard prefabricat din

oeton (intre pct 11-14), zid construcție (intre pct 14-20).

neimprejmuit (intre pct 21 -22-27). gard din caramtda (intre pct 27-1)

Total

1240

B Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

_

Suprafața construita ia sol fopl         .

Mențiuni

I ecer.tu;                   -----

-

............i

;? Jkr_LU.kn ^,4........i

i----......... - ]

Total

--------1

i

*

Suprafața totala măsurată a imocilulut = 1240mp

+—Suprafața din act = 1240cnp

Executant

DOROBANTU

kDRU '

Inspector

Sera RD-IF-F rit.
Șl.amîuâ.EuFl           v -