Hotărârea nr. 560/2019

HOTARAREnr. 560 din 2019-10-24 PRIVIND ACCEPTAREA DE CATRE MUNICIPIUL BUCURESTI PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A OFERTEI DE CESIUNE A CELOR 12 PARTI SOCIALE DETINUTE DE ASOCIATUL SERVICE CICLOP S.A. LA VALOAREA NOMINALA TOTALA DE 120 DE LEI, CE REPREZINTA 0,0006 % DIN CAPITALUL SOCIAL AL COMPANIEI MUNICIPALE ILUMINAT PUBLIC BUCURESTI SRL


Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București si raportul de specialitate comun al Direcției Guvernanță Corporativă și al Direcției Juridic nr. 22367/17.10.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 204/23.10.2019, avizul Comisiei pentru utilități publice nn 25/23.10.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. , 641/23.10.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • - Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legii nr. 287/2009 privind Codului Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 92 alin. (1), alin. (2) lit. b), art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. a) și art. 139 alin. (3) lit. h) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă ca, asociatul Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București să accepte oferta de cesiune a celor 12 părți sociale deținute de asociatul Service Ciclop S.A., cu valoare nominală de 10 lei și valoare totală de 120 de lei, reprezentând 0,0006 % din capitalul social al Companiei Municipale Iluminat Public București SRL înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/10321/2017, CUI 37832144, asociatul Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București, devenind asociat unic. Transferul părților sociale se va face la valoarea nominală de 10 lei pe parte socială și valoare totală de 120 lei.

Art.2 în urma cesiunii de părți sociale, structura capitalului social și participarea la capitalul social se modifică astfel:

  • - Capitalul social este împărțit în 2.266.117 părți sociale, fiecare în valoare de 10 lei, subscrise de asociatul unic Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București, reprezentând 100 % din capitalul social;

  • - Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București va participa la beneficii și pierderi în proporție de 100%;

Art.3 Se mandatează reprezentanții asociatului Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociaților Companiei Municipale Iluminat Public București SRL, acceptarea ofertei de cesiune a celor 12 părți sociale, precum și aprobarea formei actualizate a Actului constitutiv al Companiei Municipale Iluminat Public București SRL.

Art.4 Se aprobă forma contractului de cesiune de părți sociale, conform modelului prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Se mandatează reprezentantul legal al Municipiului București, să semneze din partea Municipiului București contractul de cesiune de părți sociale.

Art.6 Se abrogă prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 241/19.04.2018.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Iluminat Public SRL vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 24.10.2019.CONTRACT DE CESIUNE DE PĂȚI SOCIALE

COMPANIA MUNICIPALĂ ILUMINAT PUBLIC BUCUREȘTI SRL înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului al București sub nr....................

Părțile:

1. SERVICE CICLOP SA, cu sediul în..........................................., str.............................................

nr........sector/județ......................................................înmatriculată la Oficiul Registrului

Comerțului............................................................sub nr................./..................../.

din.......................prin reprezentant (numele și prenumele)...................................


,în calitate de cedent, și

2. MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin Consiliul General al Municipiului București,

..................................................................................în calitate de cesionar, am decis încheierea prezentului contract de cesiune in forma si in condițiile ce urmează:

Art. 1. Cesionarea de acțiuni

SERVICE CICLOP SA, in calitate de cedent, cedez 12 (douăsprezece) părți sociale, pe care le dețin din capitalul social al COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC BUCUREȘTI S.R.L., către cesionarul MUNICIPIUL BUCUREȘTI.

SERVICE CICLOP SA, in calitate de cedent, dețin calitatea de asociat la COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC BUCUREȘTI S.R.L. și voi primi prețul de 10 lei/parte socială pentru cedarea unui număr de 12 părți sociale.

Art. 2. Dobândirea de acțiuni

Ca urmare a acestei cesiuni, cesionarul MUNICIPIUL BUCUREȘTI primește 12 (douăsprezece) părți sociale la prețul de 10 ron/parte socială.

Cesionarul MUNICIPIUL BUCUREȘTI acceptă cesiunea părților sociale în numărul și valoarea susmenționate.

Art. 3. Plata preț

Prețul cesiunii este de 120 lei, respectiv 10 lei /parte socială.

Art. 5. Dispoziții tranzitorii și finale

Prezentul contract se completează cu prevederile legale aplicabile în materie.