Hotărârea nr. 56/2019

HOTARAREnr. 56 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA FINANTARII DE LA BUGETUL MUNICIPIULUI BUCURESTI A PROGRAMULUI UNITAR DE ACTIUNE PENTRU DERATIZARE SI DEZINSECTIE IN ANUL 2019

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Servicii Publice - Direcția Servicii Integrate nr. 557/16.01.2019;

Văzând raportul Comisiei pentru igienizare și salubritate nr. 1/30.01.2019, raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 11/30.01.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 62/30.01.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • -   Articolului 2 alin. (3) lit. k) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificărie și completările ulterioare;

  • -  Articolului 4 din Legea nr. 99/2014 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006,

  • -   Articolului 3 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Articolului 103 alin. (1), alin. (6) și alin. (7) din Ordinul A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a localităților, modificat și completat de Ordinul A.N.R.S.C. nr. 520/2018;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a), pct. 4 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă finanțarea de la bugetul Municipiului București a Programului Unitar de Acțiune pentru Deratizare și Dezinsecție în anul 2019, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului

București din data de 31.01.2019.București, 31.01.2019

Nr. 56

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

fâfzlolĂOlVECTOR: ȘOBOLAN

Nr.crt

Obiectiv

Număr Tratamente

1

2

5

A

spațiile deschise din domeniul public și privat al Municipiului București

A1

spațiile deschise din domeniul public și privat al PMB ( parcuri, spații verzi, inekișiv Gradina Botanica si Gradina Zoologica, etc...);                                                    y

3

A2

Zona Văcărești-( se executa numai cu acordul administratorului)               V \ W

\ \ \

o o

2

Ti

3

A3

Locuri de agrement, terenuri de sport, etc...

O

70

îe \ o

1            Q

_

A4

----------------------------------------------------------------------------------1      >. ’A v?

* g ,-.v(  3'

Cimitire                                    ■                                          »&’

v.o % *V.? i?t

’ \\ 'Luw*

o ■il §

T

6

A5

V\V'             X'<5

*'© o

Terenuri ale instituțiilor publice locale, inclusiv depouri, etc...;                       x^..* «-LSjx

7 Z

î

3

A6

Maluri de lac, Inclusiv malurile râurilor Dambovita si Colentina, etc...;

3

==^A7

Teren aferent imobilelor cu spatii destinate locuințelor colective- asociații de locatari/proprietari, cămine studentesti, cămine de elevi, locuințe sociale, etc

4

Terenuri apartinand instituțiilor publice, ale altor autoritati decât cele locale (ministere, etc.)

3

Piețe și târguri agroalimentare

4Alte spații care se încadrează în capitolul A.spațiile comune închise ale clădirilor persoanelor fizice și persoanelor juridice (casa scării, subsol și alte asemenea);

Clădiri apartinand instituțiilor publice si entităților subordonate PMB, subsol si spatiile tehnice, de producție, supraterane

Clădiri apartinand instituțiilor publice ale autoritatilor locale, altele decât PMB - subsol

Clădiri apartinand instituțiilor publice, ale altor autoritati decât cele locale (ministere, etc.), subsol

Imobilele cu spatii destinate locuințelor de tip condominiu - asociații de locatari/proprietari, cămine studentesti, cămine de elevi, locuințe sociale etc subsol

căminele și canalele aferente rețelelor tehnico-edilitare.

Guri de vizitare, cămine si canale aferente sistemului de transport si distribuție agent termic in sistem centralizat

Puncte termice aferente sistemului de transport si distribuție agent termic in sistem centralizat

Căminele și canalele aferente rețelelor tehnico-edilitare de comunicații, cămine rețea si camere tragere

Sistemul de monitorizare a traficului in București - camerete, dulapuri, echipamente, camink vy

Rețeaua metropolitana de transport subteran - suprafața spatii tehnice si destinate publiculur-^

Rețele tehnico - edilitare de apa/canal - guri de vizitare, cămin canalizare si ape pluviale

Rețele tehnico - edilitare de apa/canal - guri de vizitare, cămin canalizare si ape pota

VECTOR: ȚÂNȚAR ADULT

Nr.crt

Obiectiv

Număr T ratamente

1

2

5

A

spațiile deschise din domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale (terenuri ale instituțiilor publice din subordine, parcuri, spații verzi, cimitire, maluri de lac, piețe, târguri, oboare, bâlciuri și alte asemenea,etc...); spațiile deschise ale persoanelor fizice și juridice, în cazul tratamentelor de dezinsecție care se execută de pe aliniamentul stradal, adiacent acestor spații, cu utilaje adecvate

14

B

spațiile comune închise ale clădirilor persoanelor fizice și persoanelor juridice (casa scării, subsol și alte asemenea);

B1

Clădiri apartinand instituțiilor publice apartinand instituțiilor publice ale autoritatilor locale, altele decât PMB -subsol

3

B2

Clădiri apartinand instituțiilor publice si entităților subordonate PMB - subsol si spatiile tehnice, de producție, supraterane

3

B3

Clădiri apartinand instituțiilor publice, ale altor autoritati decât cele locale (ministere, etc.) - subsol

3

C

căminele si canalele aferente rețelelor tehnico-edilitare.                   (\

r                                          1                                                                                    1   \

X ci vx

Guri de vizitare, cămine si canale aferente sistemului de transport si distribuție agent termic irtsistem centralizat

)

3

Rețele tehnico - edilitare de apa/canal - guri de vizitare, cămin canalizare si ape pluviale        .    \

\

L

Ls

3VECTOR: LARVĂ ȚÂNȚAR

Nr.crt

Obiectiv

Număr

Tratamente

1

2

5

1

Lacuri - luciul de apa *

6

2

căminele și canalele aferente rețelelor tehnico-edilitare - Guri de vizitare, cămine si canale aferente sistemului de transport si distribuție agent termic in sistem centralizat

6

3

zone din imediata vecinătate a malurilor de lac sau din zone cu vegetație dezvoltată în interiorul lacului din imediata vecinătate a malului de lac în zona de mică adâncime a apei*

6

PROPUNERE PUA 2019 LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI -DEZINSECTIE

>

VECTOR: CĂPUȘĂ

Nr.crt

Obiectiv

Număr

Tratamente

1

2

5

1

Zone cu vegetație: parcuri, grădini publice, locuri de agremet, cimitire, spatii verzi, terenuri aferente imobilelor de tip condominiu - asociații de locatari/proprietari, cămine studentesti, cămine de elevi, locuințe sociale etc; Gradina Botanica; etc...

5


PROPUNERE PUA 2019 LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI -DEZINSECTIE

»


VECTOR: VIESPE


Nr.crt

Obiectiv

Număr Tratamente

1

2

3

1

Doar la sesizarea si confirmarea focarelor**

se execută doar în baza comenzii emise de către beneficiar - respectiv P.M.B.