Hotărârea nr. 559/2019

HOTARAREnr. 559 din 2019-10-24 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 603/26.09.2018 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "PENETRATIE PRELUNGIREA GHENCEA-DOMNESTI SI SUPRALARGIRE BULEVARDUL GHENCEA INTRE STRADA BRASOV SI TERMINAL TRAMVAI 41 "


HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 603/26.09.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Penetrație Prelungirea Ghencea-Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea între Strada Brașov și Terminal Tramvai 41”

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură - Serviciul Planificare Lucrări Mari Infrastructură nr.662/09.10.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 203/23.10.2019, avizul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 95/23.10.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 640/23.10.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București nr. 38/0205.2019;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și lit. d), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. m) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 603/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Penetrație Prelungirea Ghencea-Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea între Strada Brașov și Terminal Tramvai 41” conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 603/2018 rămân neschimbate.

Art.III Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Această hotărâre a fost adoptată în șe^ipța: data de 24.10.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Adrian Pavel

București, 24.10.2019

Nr. 559’

\n

Anexa 1Actualizare conform art. 10 din HG907/2016

Penetrație Prelungirea Ghencea-Domnesti Si Supralargire Bulevardul Ghencea Intre Strada Brașov Si Terminal Tramvai 41


Valoarea totala a investiției, inclusiv TVA

din care C+M

Eșalonarea investiției:

Anul I

Anul II


564,677,770.88 lei

404,296,583.11 lei


INV 282,338,885.44 lei

C+M 202,148,291.55 lei


INV 282,338,885.44 lei

C+M 202,148,291.55 lei


Durata de realizare a investiției: 24 luni

Capacitati:

Lungime

Lățime platforma

Lățime parte carosabila

Pasaje pietonale

Lungime linie de tramvai

Terminal intermodal tip park&ride

5.70

35 2x7.00 3 5.50


Km m m buc km bucCategoria de importanta a construcției: B

FACTORI DE RISC

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-13

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Bugetul local al F^fițnariei Municipiului București


r ’ "                 /

^CONFORM CUORiq

Penetrație Prelungirp^Ghâ / ’

V
z^c'p'Utoz A-S-q’--i         f

MTt O'bJCT^,

li%y5e ’


ce


'a Q

’fr^D^'v IZ GENERAL

Conform art. 10 din HG907/2016

M £>

WFFfffesti Si Supralargire Bulevardul Ghencea Intre Strada Brașov Si

Terminal Tramvai 41


■/hexâ. ic< H C GH5.

ZL Io.


NR.

CRT.

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

VALOARE (fara TVA)

TVA

VALOARE

CU TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea

teritoriului

1.1

Obținerea terenului

93.004.414.00

0,00

93.004.414,00

1.2

Amenajarea terenului

7.307.607,98

1.388.445,52

8.696 053,50

1.2.1 Demolare clădiri existente

6.885 557,93

1.308.256,01

8.193.813.94

1.2.2 Amenajarea terenului

422.050,05

80.189,51

502.239,56

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

2.790.475,24

530.190,30

3 320 665,54

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

20.160,42

3.830,48

23.990,90

1.4.1 Cheltuieli pentru relocare/protectie utilitati -apa/canal

20.160,42

3.830,48

23.990,90

1.4.2 Cheltuieli pentru relocare/protectie utilitati -gaze

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

103.122.657,64

1.922.466,29

105.045.123,93

CAPITOL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2,1   |Asigurarea utilităților

1.535.023,49

291.654,46

1.826.677,95

TOTAL CAPITOL 2

1.535.023,49

291.654,46

1.826.677,95

CAPITOL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii

0,00

0,00

0,00

3.1.1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra terenului

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3,2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

237.900,85

45.201,16

283.102,01

3,3

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

3,4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0.00

3,5

Proiectare

1.415.131,63

268.875,01

1.684.006,64

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

670.325,51

127.361,85

797.687,35

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

223.441,84

42.453,95

265.895,78

3.5.5. Verfificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

521.364,28

99.059,21

620.423,50

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3,7

Consultanta

3.034.891,44

576.629,37

3.611.520,81

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

2 427.913,15

46J^Q3^0

S?'    A   A

2.889.216,65

3.7 2 Auditul financiar

606.978,29 /

\ 722.304,17

3.8

Asistenta tehnica

4.345.413,22^

O Ș2^623M ”

1A171.041,73

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

74.480 67/7

/ 7T fa    \

W 637.93

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

67.032 55(| *

---

|T9 v68 73

8.863 19

3 8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul^ Construcții________________

3.8.2. Dirigentie de șantier


CAPITOL 4: Cheltuieli pentru investiția de baza
__daBE£J|ia

gpmeRAU


5.082 409.81

749.671,19
4,1

Construcții si instalații

321.505.038,62

61.085.957,34

382.590.995,96

4.1.1

Lucrări de drum

51.304.057.31

9.747.770 89

61.051 828.20

4.1.2

Lucrări tramvai

116.380.129.58

22.112.224.62

138.492.354,20

4.1.3

Lucrări Park&Ride

47.934.026,91

9.107.465,11

57.041.492,02

4.1.4

Lucrări pasaje pietonale

8.988.744,39

1.707.861,43

10.696.605,82

4.1.5

Lucrări de iluminat

4.795.602,62

911.164,50

5.706.767,12

4.1.6

Lucrări de apa/canal

37.838.558.59

7.189.326.13

45.027.884,72

4.1.7

Lucrări electrice

35.153.641,48

6.679.191.88

41.832 833,36

4.1.8

Lucrări de telecomunicații

9.967.393,34

1.893.804.73

11.861.198,07

4.1.9

Lucrări de gaze

6.134.245,43

1.165.506,63

7.299.752,06

4.1.10

Lucrări rețele termice

824.709,08

156.694.73

981.403,81

4.1.11

Lucrări bazin de retentie

2.183.929,89

414.946,68

2.598.876,57

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

4.415,72

838,99

5.254,71

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

5 214.990,58

990.848,21

6.205.838,79

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

280.437,00

53.283,03

333.720,03

4,5

Dotări

102.739,59

19.520,52

122.260,11

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

327.

107.621,51

62.150.448,09

389.258.069,60

CAPITOL 5: Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

8.227.882,94

1.563.297,76

9.791.180,70

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

6.582.306,35

1.250.638,21

7.832.944,56

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1.645.576,59

312.659,55

1.958.236,14

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

3.740.171,42

15.675,00

3.755.846,42

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0.00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

1.662.577,92

0,00

1.662.577,92

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

332.515,58

0,00

332.515,58

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor ■ CSC

1.662.577,92

0,00

1 662.577,92

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

82.500,00

15.675,00

98.175,00

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

34.452.143,35

6.545.907,24

40.998.050,59

5,4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

2.411.485,13

458.182,17

2.869.667,30

TOTAL CAPITOL 5

48.831.682,84

8.583.062,17

57.414.745,01

CAPITOL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

272.254,79

51.728,41

323.983,20

6,2

Probe tehnologice si teste

50.000,00

9.500,00

59.500,00

TOTAL CAPITOL 6

322.254,79

61.228,41

383.483,20

TOTAL GENERAL:

489.952.577,41

74.725.193,48

564.677.770,88

din care : C+M

339.745.027,82

64.551.555,29

404.296.583,11