Hotărârea nr. 558/2019

HOTARAREnr. 558 din 2019-10-24 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNURILOR CE FAC OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 17/23.05.2019 SI DAREA ACESTORA IN ADMINISTRARE

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunurilor ce fac obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 17/23.05.2019 și darea acestora în administrare

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Patrimoniu si al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 1383.2/10.10.2019;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 189/24.10.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 639/23.10.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Certificatul de vacanță succesorală nr. 17/23.05.2019;

Ținând cont de:

 • -  Adresa nr. 99/20.06.2019 emisă de Institutul Național al Patrimoniului;

 • -  Adresa nr. 5963/10.09.2019 emisă de Muzeul Municipiului București;

 • -  Adresa nr. 4856/1771402/27.09.2019 emisă de Direcția Cultură, Sport, Turism;

în conformitate cu prevederile:

art. 1138 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 418/26.07.2018 privind stabilirea destinației de locuință de necesitate pentru locuințele care sunt 100% proprietatea Municipiului București, rezultate din certificatele de vacanță succesorală;

în temeiul prevederilor art. 108 alin. (1), art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 354 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se înscrie în domeniul privat al Municipiului București și va avea destinația de locuință de necesitate bunul imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 17/23.05.2019, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se transmite în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, bunul imobil prevăzut la art. 1.

Art.3 Se transmit în administrarea Muzeului Municipiului București bunurile mobile cu semnificație artistică prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Predarea - primirea bunului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de proces verbal încheiat între Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedărilor legale de dezbatere a succesiunilor vacante si

Bd Regina Ehsabeia nr 47 coo poșlal OSOOlZ sectop^București România lei :+4021 ' lI

CONFORM CU ORIGINALUL


r'


; r.ri’JX. ."JKIDI

A


:a


acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risjc^ zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

TTfe


Art.5 Predarea - primirea bunurilor prevăzute la ari. 3 se va face pe bază de proces verbal încheiat între Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legale de dezbatere a succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București și Muzeul Municipiului București, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.6 Darea în administrare a bunurilor prevăzute la art. 3 va presupune preluarea, inventarierea, clasarea, conservarea și expunerea acestora.

Art.7 Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic va suporta toate cheltuielile care grevează asupra bunului imobil prevăzut la art. 1.

Art.8 Primarul General al Municipiului București, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, Muzeul Municipiului București și Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legale de dezbaterea succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile acestei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința

ordinară a Consiliului General al


Municipiului București din data de 24.10.2019.

Marius Adria! / i

București. V4.10.2019

Nr. 558 7SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana ZamfirSplaiul Independenței nr. 291-293. sector 6. București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 17/23.05.2019

Nr. crt.

Amplasament imobil

Elemente identificare

1

București. Str. Făinari nr.

26. bl. 50. sc. C. et. 5. ap.

88. sector 2.

Apartament compus din 2 (două) camere și dependințe, cu o suprafață utilă de 50.32 mp. din care suprafața locuibilă de 28.3 1 mp, și o cotă indiviză de 0.64% din părțile și dependințele comune ale imobilului, precum și cota parte din terenul aferent apartamentului. în suprafață de 7.16 mp, atribuit în folosință.P^ormcuoriginalul


SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ


"SUPREMA - LEX"


Licența funcționare 163/1559/02.04.2014

Sediul: București, str. Ardeleni nr.l, bl.39A, sc.l, parter,

ap.2 (cam.3-4) și ap.3 (cam.1-6), sector 2

Telefon/fax : 210.58.07/210.58.18
Dosar nr.35/2018

CERTIFICAT DE VACANȚĂ SUCCESORALĂ NR.17 Anul 2019, luna MAI, ziua 23


IOANA-MIRUNA, notar public, cercetând piesele dosarului de mai sus, erea finală respectivă, în baza art.103 și 118 din Legea nr.36/1995, republicată,

De pe urma defunctei GRUNDBOCK AUGUSTA-CATERINA, de cetățenie română, decedată la data de 07.07.2014, cu ultimul domiciliu în Mun. București, str. Făinari nr.26, sector 2, având CNP 2390605400107, nu au rămas moștenitori legali sau testamentari, iar moștenirea este vacantă, fiind culeasă de MUNICIPIUL BUCUREȘTI,

Defuncta nu era căsătorită la data decesului.

MASA SUCCESORALĂ: Activ succesoral:

a) Bunuri mobile:

I. în apartamentul defunctei au fost identificate și selectate de doamna expert Mădălina Mirea, următoarele obiecte de artă:

1. Obiect de artă plastică cu autor anonim, datând de la sfârșitul sec. XIX- începutul sec. XX, având titlu/tema: Maica Domnului cu Pruncul (în manieră renascentistă), material/tehnică: Ulei pe pânză subțire lipită pe placaj, cu dimensiuni 39 x 30 cm, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr. 1/13.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 700 EURO (șaptesuteeuro).Conform Raportului de expertiză mai sus menționat, piesa este susceptibilă de a face parte din Patrimoniul Cultural Național: FOND.

 • 4. Obiect de artă plastică de Peter T. Ratz (1879- 1945), datând din (18)96^ titlu/tema: Marină, material/tehnică: Ulei pe pânză lipită pe carton, cu dimensiuni 25 x 3 semnat dreapta jos cu albastru, "Ratz" localizat Anzio și datat (18)90?, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.4/13.025.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 4.000 EURO(patrumiieuro).

 • 5. Obiect de artă plastică de Robert Skala ( 1874- 1945), datând de la sfârșitul sec. XIX-începutul sec. XX, având titlu/tema: Iarnă, material/tehnică: Ulei pe carton, cu dimensiuni 50 x 47 cm, semnat prin zgrafitare dreapta jos "Rob Skala", pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.5/13.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 300 EURO (treisuteeuro).

 • 6. Obiect de artă plastică de Ștefan Luchian (1868-1916), datând de la sfârșitul sec. XIX-începutul sec. XX, având titlu/tema: Nalbe, material/tehnică: Pastel pe carton, cu dimensiuni 43,5 x 35,4 cm, semnat dreapta jos cu brun "Luchian", pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.6/13.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 60.000 EURO (șaizecimiieuro).

Conform Raportului de expertiză mai sus menționat, piesa este susceptibilă de a face parte din Patrimoniul Cultural Național: FOND.

 • 7. Obiect de artă plastică de Ștefan Luchian (1868-1916), datând de la sfârșitul sec. XIX-începutul sec.XX, având titlu/tema: Peisaj cu răchite, material/tehnică: Pastel pe carton subțire, cu dimensiuni 26,5 x 41 cm, semnat dreapta jos cu brun " Luchian" (Pe verso etichetă de participare la Expoziția Ștefan Luchian, organizată de Muzeul de artă R.P.R, 16 iulie 1957- 10 noiembrie 1957, nr. Cat 158. Ramă turnată cu motive vegetale), pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.7/13.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 80.000 EURO (optzecimiieuro).

Conform Raportului de expertiză mai sus menționat, piesa este susceptibilă de a face parte din Patrimoniul Cultural Național: FOND.

 • 8. Obiect de artă plastică, Școală europeană, datând de la sfârșitul sec. XVIII - începutul sec. XIX, având titlu/tema: Natură moartă cu flori, material/tehnică: Ulei pe pânză reantoalată, cu strat gros de preparație, în ramă turnată cu motive vegetale și ove portate, cu dimensiuni 75 x 63 cm, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.8/13.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 250.000 EURO (douăsutecincizecimiieuro).

Conform Raportului de expertiză mai sus menționat, piesa este susceptibilă de a face parte din Patrimoniul Cultural Național: TEZAUR.CfrCONFORM CU ORIGINv Obiect de artă plastică de Ștefan Luchian, datând din 1 sec. XX, având ie^\naterial/tehnică: Ulei pe pânză groasă,


titlu/tema: i, cu dimensiuni 50 x 60 cm, semnat dreapta jos cu verso, etichetă de participare la Expoziția Ștefan Luchian de la Muzeul de artă al R.P.R., 16

 • 10. Noiembrie 1957, nr. cat. 150. Pe șasiu numele colecționarului și adnotare " Luchian, (19)29"), pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică .05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 80.000 EURO (optzecimiieuro).

Conform Raportului de expertiză mai sus menționat, piesa este susceptibilă de a face parte din Patrimoniul Cultural Național: FOND.

 • 11. Obiect de artă plastică de Nicolae Tonitza, datând din 1934, având titlu/tema: Afize, material/tehnică: Tuș și acuarelă pe hârtie lipită pe carton, cu dimensiuni 22 x 19 cm, intitulată "Afize", dreapta jos, localizat datat si semnat stânga sus "Balcic, 1934, Tonitza", pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.11/13.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 4.000 EURO (patrumiieuro).

Conform Raportului de expertiză mai sus menționat, piesa este susceptibilă de a face parte din Patrimoniul Cultural Național: FOND.

 • 12. Obiect de artă plastică de Jean Al. Steriadi, datând din 1936, având titlu/tema: Stradă spre mare, material/tehnică: Ulei pe pânză, strat pictural subțire, cu dimensiuni 46 x 65,5 cm, semnat și datat dreapta jos "Steriadi (1)936", pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.12/13.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 6.000 EURO (șasemiieuro).

Conform Raportului de expertiză mai sus menționat, piesa este susceptibilă de a face parte din Patrimoniul Cultural Național: FOND.

 • 13. Obiect de artă plastică de Iosif Iser, datând de la începutul de sec. XX, având titlu/tema: Turci la cafenea, material/tehnică: Guașă pe hârtie, cu dimensiuni 37 x 52 cm, semnat dreapta jos cu negru " Iser", pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.13/13.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 3.000 EURO (treimiieuro).

 • 14. Obiect de artă plastică de Jean Al. Steriadi, datând de la începutul de sec. XX, având titlu/tema: Atelierul artistului, material/tehnică: Ulei pe pânză cu gren gros, cu dimensiuni 65 x 75 cm, semnat dreapta jos cu roșu " Jean Al. Steriadi", pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr. 14/13.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 3.500 EURO (treimiicincisuteeuro).

 • 15. Obiect de artă plastică de Iosif Iser, datând din 1943, având titlu/tema: Doamnă cu evantai, material/tehnică: Ulei pe carton, cu dimensiuni 55 x 46 cm, semnat și datat stânga jos "Iser

19)43"; ramă lemn, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică ^15/13.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 10.000 EURO (zecemiieuro).

Conform Raportului de expertiză mai sus menționat, piesa este susceptibilă de a parte din Patrimoniul Cultural Național: FOND.^3/ 0/     161 Obiect de artă plastică de Theodor Aman, datând din 1874, având titlu/tema: Serată,

iOj^vnaterial/tehnică: Gravură pe hârtie verge, cu dimensiuni 7,5 x 11,5 cm, în cuvetă. Semnat și datat dreapta jos, în placă "Aman fe. 1874", pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr. 16/13.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 600 EURO (șasesuteeuro).

 • 17. Obiect de artă plastică de Gheorghe Petrașcu, datând din 1938, având titlu/tema: Seminud așezat, material/tehnică: Uei pe pânză, cu dimensiuni 46 x 38 cm, semnat și datat dreapta jos "G. Petrașcu (19)38, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.17/13.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 15.000 EURO (cincisprezecemiieuro).
CONFORM CU ORIGINAL
 • 18. Obiect de artă plastică de Theodor Pallady, datând/din s . XX, având titlu/tema: Doamnă cu turban galben, material/tehnică: Ulei pe carton, cu/dim   terni 65 x 50 cm, semnat în

creion dreapta sus "T.Pallady", (Pe spate, inscripție olografă ui. Ieșeanu, Parcul Ioanid, Bdul Dacia" și o altă inscripție olografă, răzuită), pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri c semnificație artistică nr. 18/13.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 40.000 EUR (patruzecimiieuro).

Conform Raportului de expertiză mai sus menționat, piesa este susceptibilă de face parte din Patrimoniul Cultural Național: FOND.


 • 19. Obiect de artă plastică de Ștefan Grunbock, datând din 1876, având titlu/tema:'Rgisaj c lac, material/tehnică: Acuarelă pe hârtie, cu dimensiuni 30 x 40 cm, semnat si datat dreapta-jt5s "Grunbock 1876, 7/9", pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.19/13.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 500 EURO (cincisuteeuro).

 • 20. Obiect de artă plastică de Gheorghe Petrașcu (1872 - 1949), datând de la 1/2 sec. XX, având titlu/tema: Natură statică în atelier, material/tehnică: Ulei pe carton, cu dimensiuni 30 x 35 cm, semnat dreapta jos " G. Petrașcu", pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.20/13.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 6.000 EURO (șasemiieuro).

 • 21. Obiect de artă plastică, aparținând de Școala de la Barbizon, datând de la sfârșitul sec.XIX, având titlu/tema: Peisaj cu casă și copaci, material/tehnică: Ulei pe lemn, cu dimensiuni 16 x 24 cm, în ramă turnată cu motive vegetale, florale, în relief înalt, bogat ornamentată, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.21/13.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 90.000 EURO (nouăzecimiieuro).

Conform Raportului de expertiză mai sus menționat, piesa este susceptibilă de a face parte din Patrimoniul Cultural Național: FOND.

 • 22. Obiect de artă plastică, de Nicolae Grigorescu, Databil în perioada 1877-1878, având titlu/tema: Militar în Războiul de Independență, material/tehnică: Acuarelă pe hârtie, cu dimensiuni 23 x 9,5 cm, semnat pe latura stângă cu penița "Grigorescu", pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.22/13.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 3.500 EURO (treimiicincisuteeuro).

Conform Raportului de expertiză mai sus menționat, piesa este susceptibilă de a face parte din Patrimoniul Cultural Național: FOND.

 • 23. Obiect de artă plastică, de Nicolae Grigorescu, datând din 1902, având titlu/tema: Car cu boi, material/tehnică: Ulei pe pânză, cu dimensiuni 32,5 x 55 cm., semnat și datat stânga jos cu roșu "Grigorescu 1902", cu ramă turnată, cu motive florale, ușor deteriorată, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.23/13.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind/ ai zal i la Qfi nriH CI ID (nnf-raaimiiai ira\                                                                               i

  evaluat la 80.000 EURO (optzecimiieuro).                                                           j

  Conform Raportului de expertiză mai sus menționat, piesa este susceptibilă de a face parte din Patrimoniul Cultural Național: FOND.                                     \ • 24. Obiect de artă plastică, de Nicolae Grigorescu, datând de la sfârșitul sec. XIX- începutul sec. XX, având titlu/tema: Flori de măceș, material/tehnică: Ulei pe lemn, cu dimensiuni 19 x 31 cm, semnat dreapta jos cu roșu "Grigorescu", pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.24/13.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 70.000 EURO (șaptezecimiieuro).

Conform Raportului de expertiză mai sus menționat, piesa este susceptibilă de a face parte din Patrimoniul Cultural Național: FOND.

 • 25. Obiect de ajg plastică, de Nicolae Grigorescu, datând de la sfârșitul sec. XIX- începutul sec. XX, având t^lt^hibî^meie ju năfran^el^, r^jterial/tehnică: Ulei pe panou de lemn bizotat,/--ștampilă de ghildă și numerotare 5), pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu

»•£ificație artistică nr.25/13.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 150.000 EURO


yljăcincizecimiieuro).

4 X^Conform Raportului de expertiză mai sus menționat, piesa este susceptibilă de a e din Patrimoniul Cultural Național: TEZAUR.


\>/r)£6. Obiect de artă plastică, de Nicolae Grigorescu, datând de la sfârșitul sec. XIX- începutul , având titlu/tema: Vază cu flori de măr, material/tehnică: Ulei pe panou de lemn, bizotat pe laturi, , cu dimensiuni 23 x 13,5 cm, semnat dreapta jos cu roșu "Grigorescu", (Pe verso expertiza lui Camil Ressu "Flori albe, pictură pe lemn, este original de N. Grigorescu, C. Ressu, iunie 1948"), pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.26/13.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 40.000 EURO (patruzecimiieuro).

Conform Raportului de expertiză mai sus menționat, piesa este susceptibilă de a face parte din Patrimoniul Cultural Național: FOND.


 • 27. Obiect de artă plastică, de Ion Andreescu, datând Posibil 1873, având titlu/tema: Podul, material/tehnică: Ulei pe pânză cu preparație, lipită pe carton, cu dimensiuni 30 x 50 cm, semnat dreapta jos "I. And", (pe verso autentificat pe carton de Jean Al. Steriadi "Certific aunticitatea acestui peisagiu de Andreescu. Pe verso, dreapta jos semnat în creion "I Andr". Poartă etichetă cu mențiunea "Revista Fundațiilor regale, anul II, ian. 1935, nr. 4, Al. Busuioceanu, "I. Andreescu, pag. 112-113."), pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.27/13.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 160.000 EURO (unasutășaizecimiieuro).

Conform Raportului de expertiză mai sus menționat, piesa este susceptibilă de a face parte din Patrimoniul Cultural Național: TEZAUR.

 • 28. Obiect de artă plastică, de Nicolae Grigorescu, datând de la sfârșitul sec. XIX - începutul sec. XX, având titlu/tema: Bust de copil, material/tehnică: Ulei pe panou de lemn, cu dimensiuni 23 x 19 cm, semnat dreapta jos cu roșu "Grigorescu", pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.28/13.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 50.000 EURO (cincizecimiieuro).

Conform Raportului de expertiză mai sus menționat, piesa este susceptibilă de a face parte din Patrimoniul Cultural Național: FOND.

 • 29. Obiect de artă decorativă, Atelier european, datând de la 2/2 sec XIX, Dulăpior de toaletă stil George II, material/tehnică: Lemn de diferite esențe și accesorii bronz aurit, cu dimensiuni x 54 x 86 cm, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică \£^9/13.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 3.000 EURO (treimiieuro).


Conform Raportului de expertiză mai sus menționat, piesa este susceptibilă de a parte din Patrimoniul Cultural Național: FOND.

 • 30. Obiect de artă plastică, Școală germană, datând din Secolul XX, având titlu/tema: ^V^Pfeisaj cu lac și sălcii, material/tehnică: Cărbune și cretă pe hârtie verge bej, cu dimensiuni 31,5 x 49

cm, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.30/13.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 400 EURO (patrusuteeuro).

 • 31. Obiect de artă plastică, de Th. Nicolett, datând din 1914, având titlu/tema: Case la marginea râului, material/tehnică: Acuarelă pe hârtie, cu dimensiuni 38 x 27 cm, semnat și datat dreapta jos " Th. Nicolet 1914", pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.31/13.05,2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 300 EURO (treisuteeuro).

 • 32. Obiect^j^fl# plastică, deTh. Nicolett, datând din 1915, având titlu/tema: Pe potecă în pădure, materi
(19)15 dreapta jos, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunurjxtf semnificație artistică nr.32/13.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 300 EURO (treisuteei

 • 33. Obiect de artă decorativă, Atelier european, datând de la sfârșitul sec. XIX, avâ titlu/tema: Kneehole, stil George II, material/tehnică: Lemn de diferite esențe accesorii din br aurit, cu dimensiuni 59 xll9 x 75 cm, dimensiuni oglindă: 60 x 87 cm, pentru care s-a întoc Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.33/13.05.2019, de Mădălina Mirea, evaluat la 6.000 EURO (șasemiieuro).

Conform Raportului de expertiză mai sus menționat, piesa este susceptibilă deja face parte din Patrimoniul Cultural Național: FOND.

 • 34. Obiect de artă plastică, de Pia Massaci Căpșuneanu, datând din a doua jumătate a sec. XX, având titlu/tema: Casă și copaci, material/tehnică: Ulei pe pânză groasă, cu dimensiuni 44 x 34, semnat dreapta jos Pia Massaci, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.34/13.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 500 EURO (cincisuteeuro).

 • 35. Obiect de artă plastică, de D. Silagy, datând din 1941, având titlu/tema: Peisaj la malul mării, material/tehnică: creion și acuarelă pe hârtie, cu dimensiuni 16,5 x 23,5 cm, semnat și datat stânga jos în creion "Silaghi 1941", pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.35/13.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 500 EURO (cincisuteeuro).

 • 36. Obiect de artă plastică, de D. Silagy, datând din 1941, având titlu/tema: Lângă geamie, material/tehnică: Acuarelă pe hârtie, cu dimensiuni 29 x 16 cm, semnat și datat stânga jos "Silaghi 1941", pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.36/13.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 700 EURO (șaptesuteeuro).


 • 37. Obiect de artă plastică, de Nicolae Grigorescu, datând de la sfârșitul sec. XIX- începutul sec. XX, având titlu/tema: Fată în crâng, material/tehnică: Ulei pe pânză, cu dimensiuni 43,5 x 62 cm, semnat dreapta jos, (Pe verso ștampila "Colin" a furnizorului de pânze), pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.37/13.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 70.000 EURO (șaptezecimiieuro).

Conform Raportului de expertiză mai sus menționat, piesa este susceptibilă de a face parte din Patrimoniul Cultural Național: FOND.

 • 38. Obiect de artă decorativă, Atelier românesc, datând din Primul sfert al sec. XX, având titlu/tema: Ramă turnată, material/tehnică: Lemn cu strat de preparație și bronz, cu dimensiuni 30 x 23,5 cm interior, 59 x 51 cm exterior. Poartă jos, pe latura centrală, o plăcuță gravată: N. Grigorescu pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.38/13.05.2019, Mădălina Mirea, fiind evaluat la 200 EURO (douăsuteeuro).


 • 39. Două obiecte de artă decorativă, Semnat în medalion Peter ?, datând din 2/2 sec XIA^X*^ având titlu/tema: Lady Dungarwan și Lord Dungarv/an, material/tehnică: Porțelan pictat în formaX^j^ț ovală, în ramă de os cu intarsie, cu dimensiuni 13 x 10 cm fiecare, semnat Peter dreapta jos, pentru

care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.39/13.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 350 EURO (treisutecincizecieuro).

 • 40. Obiect de artă decorativă, Anonim, datând din 2/2 sec XIX, având titlu/tema: Copil cu cireșe, material/tehnică: Porțelan, os, cu dimensiuni 11,5 x 9 cm, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.40/13.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 200
41. Obiect de artă decorativă, Atelier european, datând din 2/2"sec

iL ă cu pălărie, material/tehnică: Porțelan, os, cu dimensiuni lljj ,5 cm, pentru care s-a Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.41/13.05.2019, de Mădălina Mirea,?hd ^luat la 200 EURO (douăsuteeuro). Obiect de artă decorativă, Atelier european, datând din 2/2 sec XIX, având titlu/tema: cu rochie albastră (costum englezesc), material/tehnică: Porțelan și os, cu dimensiuni 11 x ( medalionul de porțelan este semnat indescifrabil pe latura dreaptă, pentru care s-a întocmit rtul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.42/13.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 200 EURO (douăsuteeuro).


43. Obiect de artă decorativă, Atelier european, datând din 2/2 sec XIX, având titlu/tema: Doamnă cu manta brună, material/tehnică: Porțelan, os, cu dimensiuni 13 x 11 cm, medalionul de porțelan semnat indescifrabil pe latura dreaptă, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.43/13.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 200 EURO (douăsuteeuro).


 • 44. Obiect de artă decorativă, Atelier european, datând din 2/2 sec XIX, având titlu/tema: Doamnă cu rochie albă și mantie rubinie, material/tehnică: Porțelan pictat în formă ovală, în ramă de os, cu dimensiuni 15 x 12,5 cm, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.44/13.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 200 EURO (douăsuteeuro).

 • 45. Obiect de artă decorativă, Atelier european, datând din 2/2 sec XIX, având titlu/tema: Portretul reginei Louise de Prusia, material/tehnică: Porțelan în ramă de os., cu dimensiuni 14 x 12 cm, medalionul de porțelan semnat indescifrabil dreapta jos, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.45/13.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 250 EURO (douăsutecincizecieuro).


46. Obiect de artă decorativă, Atelier european, datând din 2/2 sec XIX, având titlu/tema: Venus dormind, material/tehnică: Porțelan și os, cu dimensiuni 15 x 11,5 cm, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.46/13.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 250 EURO (douăsutecincizecieuro).


47. Obiect de artă decorativă, Atelier european, datând din 2/2 sec XIX, având titlu/tema: Portretul Domnișoarei Charlotte Legge, material/tehnică: Porțelan și os, cu dimensiuni 15 x 12 cm, /£>ssemnat lateral dreapta N. Romacy, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu * nificație artistică nr.47/13.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 250 EURO jăsutecincizecieuro).

J   48. Obiect de artă decorativă, Atelier european, datând din 1/2 sec XX, având titlu/tema:

^4^/fe^ret de fată cu rochie și panglică albastre, material/tehnică: Porțelan, metal, catifea, cu i^^Jkmensiuni 37,5 x 25,5 cm (cu ramă), pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu .^^/semnificație artistică nr.48/13.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 150 EURO (unasutăcincizecieuro).49. Obiect de artă decorativă, Atelier european, datând din 1/2 sec XX, având titlu/tema: Portret renascentist, material/tehnică: Porțelan, metal, cu dimensiuni 39 x 34 cm (cu ramă), pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.49/14.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 100 EURO (unasutăeuro).CONFORM CU ORIGINALU
cm, semnat și datat pe plintă "P. J. Meme 1886", pentru care s-a întoc aportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.50/14.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 500 EUR( (cincisuteeuro).

CO

51. Obiect de artă decorativă, Școala franceză, datând de la sfârșitul sec XIX - începutul iâ-XX, Măsuță rotundă cu sertar, material/tehnică: Lemn de diferite esențe, marchetat, bronz aurit ra dimensiuni H 73 cm, 0 65 cm, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnifkaw artistică nr.51/14.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat ia 1.500 EURO (unamie cincisute^iOroyQ

 • 52. Obiect de artă decorativă, Școala franceză, datând de la sfârșitul sec. XIX, ComodaTcu 7 sertare (Săptămânal), material/tehnică: Lemn de diferite esențe, marchetat, cu ornamente de bronz aurit, cu dimensiuni 32 x 55 x 118 cm, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.52/14.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 2.000 EURO (douămiieuro).

Conform Raportului de expertiză mai sus menționat, piesa este susceptibilă de a face parte din Patrimoniul Cultural Național: FOND.

 • 53. Obiect de artă decorativă, Ateiier european, datând din sec. XIX, Pat matrimonial, material/tehnică: Lemn marchetat cu diferite esențe, cu ornamente de bronz aurit, cu dimensiuni Tăblie: 150 x 173 cm, tăblie mică: 84 x 167 cm, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.53/14.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 6.000 EURO (șasemiieuro).

Conform Raportului de expertiză mai sus menționat, piesa este susceptibilă de a face parte din Patrimoniul Cultural Național: FOND,

 • 54. Obiect de artă decorativă, Atelier european, datând din sec. XIX, Șifonier cu 3 uși, material/tehnică: Lemn marchetat cu diferite esențe, cu ornamente de bronz aurit, cu dimensiuni 177 x 47 x 230 cm, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.54/14.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 5.000 EURO (cincimiieuro).

Conform Raportului de expertiză mai sus menționat, piesa este susceptibilă de a face parte din Patrimoniul Cultural Național: FOND.

 • 55. Obiect de artă decorativă, Atelier european, datând din sec. XIX, Masă de joc pliabilă, material/tehnică: Lemn marchetat cu diferite esențe, cu ornamente de bronz aurit și pluș verde la interior, cu dimensiuni 86 x 90 x 74 cm - deschisă, 87 x 45 x 74 cm pliată, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.55/14.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 15.000 EURO (cincisprezecemiieuro).

Conform Raportului de expertiză mai sus menționat, piesa este susceptibilă de < face parte din Patrimoniul Cultural Național: TEZAUR.

/

i

 • 56. Trei obiecte de artă decorativă, Atelier european, datând de la sfârșitul sec. XIX, Douî fotolii și un scaun, material/tehnică: Lemn și ratan, mânere de piele, mătase, cu dimensiuni Scaun h = 85 cm, distanța între brațe: 58 cm; Fotolii: h = 88 cm, distanța între brațe: 64 cm, pentru care s a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.56/14.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluate toate cele trei piese la 6.000 EURO (șasemiieuro).  CONFORM CU ORIGINALUL I
Două obiecte de artă decorativă, Școala franceză, datâ^wj-^ sfârșitul sec. XIX, Două ^tQlib/naaferial/tehnică: Lemn sculptat și tapițerie din tapiserie tip Auftusson, cu dimensiuni h = 109 a între brațe: 64 cm, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație .58/14.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluate ambele piese la 8.000 EURO )■

nform Raportului de expertiză mai sus menționat, piesa este susceptibilă de a face^Zrte din Patrimoniul Cultural Național: FOND.

 • 59. Patru obiecte de artă decorativă, Școala franceză, datând de la sfârșitul sec. XIX, Patru scaune, material/tehnică: Lemn sculptat și tapițat, cu dimensiuni h = 86 cm, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.59/14.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluate toate cele patru piese la 6.000 EURO (șasemiieuro).

Conform Raportului de expertiză mai sus menționat, piesa este susceptibilă de a face parte din Patrimoniul Cultural Național: FOND.

 • 60. Obiect de artă decorativă, Școala franceză, datând din sec. XIX, Servantă, material/tehnică: Lemn furniruit, bronz aurit, blat de marmură, cu dimensiuni 144 x 44 x 117 cm, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.60/14.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 15.000 EURO (cincisprezecemiieuro).

Conform Raportului de expertiză mai sus menționat, piesa este susceptibilă de a face parte din Patrimoniul Cultural Național: TEZAUR.

 • 61. Obiect de artă decorativă, Școala franceză, datând de la sfârșitul sec. XIX, Servantă cu două sertare, material/tehnică: Lemn, furnir, bronz aurit, marmură, cu dimensiuni 40 x 94 x 87 cm, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.61/14.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 2.000 EURO (douămiieuro).

Conform Raportului de expertiză mai sus menționat, piesa este susceptibilă de a face parte din Patrimoniul Cultural Național: FOND.

 • 62. Obiect de artă decorativă, Școala franceză, datând de la sfârșitul sec. XIX, Masă de perete, material/tehnică: Lemn marchetat cu diverse esențe, bronz aurit, cu dimensiuni 100 x 53 x 91 cm, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.62/14.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 8.000 EURO (optmiieuro).

Conform Raportului de expertiză mai sus menționat, piesa este susceptibilă de a face parte din Patrimoniul Cultural Național: FOND.


63. Obiect de artă decorativă, Școala franceză, datând de la sfârșitul sec. XIX, Vitrină, erial/tehnică: Lemn, furnir, bronz aurit, cu dimensiuni 40 x 70 x 177 cm, pentru care s-a întocmit kaj&rtul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.63/14.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evadat la 1.500 EURO (unamiecincisuteeuro).

Conform Raportului de expertiză mai sus menționat, piesa este susceptibilă de a parte din Patrimoniul Cultural Național: FOND.64. Obiect de artă decorativă, Școala franceză, datând de la sfârșitul sec. XIX, Masă Post -Empire, material/tehnică: Lemn sculptat și bronz aurit, cu dimensiuni 90 x 157 x 76 cm, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.64/14.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 8.000 EURO (optmiieuro).

Conform Raportului de expertiză mai sus menționat, piesa este susceptibilă de a face parte din Patrimoniul Cultural Național: FOND.65. Obiect de artă decorativă, Atelier european, datând de la sfârșitul s£c. XIX/Bufe#^ material/tehnică: Lemn sculptat, cu dimensiuni 120 x 75 x 175 cm, pentru care's^aTntocmit Rapo de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.65/14.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evalua 3.000 EURO (treimiieuro).

Conform Raportului de expertiză mai sus menționat, piesa este susceptibilă d face parte din Patrimoniul Cultural Național: FOND.

 • 66. Obiect de artă decorativă, Atelier european, datând de la sfârșitul sec. X picioare de grifon, material/tehnică: Lemn sculptat, cu dimensiuni 56 x 158 x 58 cm, pent întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.66/14.05.2019, de Mădălina Tlirea, fiind evaluat la 2.000 EURO (douămiieuro).

Conform Raportului de expertiză mai sus menționat, piesa este susceptibilă de a face parte din Patrimoniul Cultural Național: FOND.

 • 67. Obiect de artă decorativă, Atelier european, datând de la sfârșitul sec. XIX- începutul sec. XX, Șifonier, material/tehnică: Lemn, cu dimensiuni 172 x 70 x 225 cm, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.67/14.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaiuat ia 1.000 EURO (unamieeuro).

 • 68. Obiect de artă decorativă, Atelier european, datând de la sfârșitul sec. XIX- începutul sec. XX, Jilț, material/tehnică: Lemn scupltat și tapiserie manuală, cu dimensiuni h = 123 cm; distanța între brațe: 64 cm, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.68/14.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 1.000 EURO (unamieeuro).

 • 69. Obiect de artă decorativă, Atelier european, datând de la sfârșitul sec XIX- începutul sec. XX, Birou cu cinci sertare, material/tehnică: Lemn sculptat și băițuit., cu dimensiuni 70 x 128 x 77 cm, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.69/14.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 500 EURO (cincisuteeuro).

 • 70. Obiect de artă decorativă, Atelier european, datând de la sfârșitul sec XIX- începutul sec. XX, Dulap cu o ușă, material/tehnică: Lemn sculptat și băițuit, lăcuit, cu dimensiuni 99 x 52 x 82 cm, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.70/14.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 500 EURO (cincisuteeuro).

 • 71. Obiect de artă decorativă, Atelier francez - Sevres, datând de la sfârșitul sec XIX-începutul sec. XX, Vas tip urnă, material/tehnică: porțelan cobalt pictat și bronz aurit, cu dimensiuni h . . - 42,5 cm, diametru 30 cm, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.71/14.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 4.000 EURO (patrumiieuro).

Conform Raportului de expertiză mai sus menționat, piesa este susceptibilă de face parte din Patrimoniul Cultural Național: FOND.


72. Obiect de artă decorativă, datând de la sfârșitul sec XIX- începutul sec. XX, Casetă, material/tehnică: Din bronz turnat și fasonat, cu patină, cu dimensiuni 16 x 10,3 x 16 cm, pentru care' s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.72/14.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 500 EURO (cincisuteeuro).
CONFORM CU ORIGINALUL !


. Obiect de artă decorativă, Atelier francez, datând de la sfârșitul


XIX- începutul sec.

XX, Scnffgcritoire, material/tehnică: Lemn de paltin cu furnir intarsiat cu diferite esențe (mesteacăn, \ cu 3 sertare cu acccesorii și piciorușe din bronz aurit, cu dimensiuni 32 x 70 x 134 cm,


cireș și

pentru câpâ]s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.74/14.05.2019, de Mădălio (tea, fiind evaluat la 1.200 EURO (unamiedouăsuteeuro).
5. Obiect de artă decorativă, Atelier european, Franța, datând de la 1/2 sec. XIX, Măsuță rotundă pentru ceai, material/tehnică: Porțelan pictat cu pigmenți colorați, cobalt și aur coloidal, bronz aurit., cu dimensiuni h = 80 cm, diametru 72 cm, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.75/15.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 17.000 EURO (șaptesprezecemiieuro).

Conform Raportului de expertiză mai sus menționat, piesa este susceptibilă de a face parte din Patrimoniul Cultural Național: FOND.


 • 76. Obiect de artă decorativă, Atelier german, datând de la sfârșitul sec XIX- începutul sec. XX, Halbă, material/tehnică: Faianță pictată manual, cu dimensiuni h = 43 cm, diametru gură = 9 cm, diametru bază = 16 cm, (inscripție pe bază II 95, nr. 1195), pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.76/15.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 400 EURO (patrusuteeuro).

 • 77. Obiect de artă decorativă, Atelier oriental, datând de la sfârșitul sec XIX- începutul sec. XX, Vas, material/tehnică: Alamă presată, cu dimensiuni H = 27 cm, diametru maxim = 16 cm, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.77/15.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 100 EURO (unasutăeuro).

 • 78. Obiect de artă decorativă, Atelier european, datând de la sfârșitul sec XIX, Sfeșnic neo-rococo cu putti, material/tehnică: Bronz turnat, fasonat, cu urme de oxidare, cu dimensiuni H = 22 cm, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.78/15.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 500 EURO (cincisuteeuro).

 • 79. Obiect de artă decorativă, Atelier european, datând de la sfârșitul sec XIX- începutul sec. XX, Fructieră, material/tehnică: Alamă au repousse manual, argintată, cu dimensiuni Diametru = 46 cm, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.79/15.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 300 EURO (treisuteeuro).

 • 80. Obiect de artă decorativă, Atelier India, datând de la sfârșitul sec XIX- începutul sec. XX, ou, material/tehnică: Alamă au repousse manual si gravată, cu dimensiuni Diametru = 45 cm, j care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.80/15.05.2019, de Madc^a Mirea, fiind evaluat la 200 EURO (douăsuteeuro).


ac 181. Obiect de artă decorativă, Atelier european, datând de la sfârșitul sec XIX- începutul sec. îs de șemineu, material/tehnică: Porțelan pictat și bronz aurit, cu dimensiuni h = 43 cm, 45 x 3^'5™, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică /15.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 7.000 EURO (șaptemiieuro).


Conform Raportului de expertiză mai sus menționat, piesa este susceptibilă de a face parte din Patrimoniul Cultural Național: FOND.12


CONFORM CU ORI


83. Obiect de artă decorativă, Atelier european - Sevres, Franța,

tân^de la sfârșitul sec


XIX- începutul sec. XX, Centru de masă, material/tehnică: Porțelan pictat șilsfonz aurit, cu dimensiuni 36 x 20 x 14,5 cm, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.83/15.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 1.000 EURO (unamieeuro).


 • 84. Obiect de artă decorativă, Atelier Rosenthal, datând de la începutul sec. XX, Broască material/tehnică: Porțelan pictat și marcat pe bază Rosenthal Bavaria N., cu dimensiuni 16 x cm, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.84/15.05. de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 150 EURO (unasutăcincizecieuro).

 • 85. Obiect de artă decorativă, Atelier Rosenthal, datând de la începutul sec. XX, Farfurie pentru dulciuri, material/tehnică: Porțelan pictat și decaicomanie, marcat pe bază Rosenthal, cu dimensiuni diametru = 15 cm, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.85/15.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 100 EURO (unasutăeuro).

 • 86. Obiect de artă decorativă, Atelier german, datând de la începutul sec. XX, Cupă de cristal rubin, material/tehnică: Cristal dublustrat transparent si rubin, gravat manual, cu dimensiuni diametru = 9,5 cm, h = 12 cin, pentru care s-a întocmit Raportui de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.86/15.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 100 EURO (unasutăeuro).

 • 87. Obiect de artă decorativă, Atelier german, datând de la începutul sec. XX, Cupă cu picior, material/tehnică: Cristal dublustrat transparent și rubin, gravat manual și atacat cu acid, cu dimensiuni h = 8,5 cm, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.87/15.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 150 EURO (unasutăcincizecieuro).

 • 88. Obiect de artă decorativă, Atelier francez, datând de la începutul sec. XX, Fructieră cu cireșe, material/tehnică: Din sticlă presată, matizată cu acid pe spate, cu dimensiuni diametru = 35 cm, h = 6,5 cm, marcat din turnare pe față Vernox- Paris, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.88/15.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 300 EURO (treisuteeuro).

 • 89. Obiect de artă decorativă, Atelier european, datând de la începutul sec. XX, Farfurie decorativă cu maci, material/tehnică: Tip majolică, pictat cu pigmenți și aur coloidal, cu dimensiuni diametru = 40 cm, marcat pe spate, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.89/15.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 400 EURO (patrusuteeuro).


 • 90. Trei obiecte de artă decorativă, Atelier german, datând de la începutul sec. XX, 3 cupe material/tehnică: din cristal transparent și rubin, gravate prin incizie cu modele geometrice, dimensiuni h=16,5 cm, h=17 cm, h=ll cm, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri semnificație artistică nr.90/15.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluate toate cele trei obiecte 300 EURO (treisuteeuro).

 • 91. Obiect de artă decorativă, Atelier european, datând de la sfârșitul sec XIX- începutul sec. XX, Casetă de bijuterii, material/tehnică: Din argint, prelucrat au repousse manual, cu dimensiuni 13 x 9,5 x 4,5 cm, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.91/15.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 700 EURO (șaptesuteeuro).

 • 92. Obiect de artă decorativă, Atelier european, datând din sec. XIX, Fructieră, material/tehnică: Din argint 700, prelucrat au repousse manual, cu dimensiuni diametru = 28 cm, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.92/15.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind, evaluapa 50Q^f^(e^isuteeuro).


  CONFORM CU • 93. Obiect de artă decorativă, Atelier european, Franța, Sevres, d^tândLde la 1/2 sec. XIX, Fructieră - centru de masă, material/tehnică: Porțelan pictat cu pigmenți colorați, cobalt și aur, bronz aurit, cu dimensiuni h = 5 cm, 42 x 20,5 cm, porțelan marcat pe bază, iar medalionul pictat semnat Collin stânga jos, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică ^9^/15.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 5.000 EURO (cincimiieuro).

Conform Raportului de expertiză mai sus menționat, piesa este susceptibilă de a face parte din Patrimoniul Cultural Național: FOND.

 • 94. Obiect de artă decorativă, Atelier european, datând de la începutul sec. XX, Casetă pentru tabac / țigări, material/tehnică: Argint și lemn de cireș, cu dimensiuni 13 x 10 x 5 cm, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.94/15.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 400 EURO (patrusuteeuro).

 • 95. Obiect de artă decorativă, Atelier european- Școală franceză, datând de la sfârșitul sec XIX- începutul sec. XX, Vas tip urnă, material/tehnică: Porțelan pictat cu pigmenți și aur, bronz aurit, cu dimensiuni h = 33 cm, scena pictată semnată P. Roche, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.95/15.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 1.500 EURO (unamiecincisuteeuro).

 • 96. Obiect de artă decorativă, Atelier China, datând din secolul XIX, Vas tip urnă, material/tehnică: Cloisonne, email colorat, cu dimensiuni h= 23 cm, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.96/15.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 3.000 EURO (treimiieuro).

Conform Raportului de expertiză mai sus menționat, piesa este susceptibilă de a face parte din Patrimoniul Cultural Național: FOND.

 • 97. Obiect de artă decorativă, Școală franceză, atribuit atelier Ferdinand Barbedienne, datând din Secolul XIX, Casetă pentru bijuterii, material/tehnică: Porțelan pictat cu pigmenți și aur, bronz aurit, mătase, perle naturale, cu dimensiuni 14 x 16 x 10,3 cm, panourile de porțelan semnate Duc, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.97/15.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 5.000 EURO (cincimiieuro).

Conform Raportului de expertiză mai sus menționat, piesa este susceptibilă de a face parte din Patrimoniul Cultural Național: FOND.

 • 98. Obiect de artă decorativă, Școală franceză, atribuit atelier Ferdinand Barbedienne, datând din Secolul XIX, Arzător pentru tămâie/ arome, material/tehnică: Bronz aurit, emailuri colorate, marmură, cu dimensiuni h = 10 cm, diametru = 10,5 cm, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.98/15.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 1.000 EURO (unamieeuro).

 • 99. Obiect de artă decorativă, Atelier european, datând de la Sfârșitul secolului XIX, Bombonieră cu capac, material/tehnică: Argint decorat prin atac de acid, cu dimensiuni h = 8cm, diametru = 9 cm, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.99/15.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 200 EURO (douăsuteeuro).


  CONFORM CU ORIG102. Obiect de artă decorativă, Atelier China, datând din secolul XX, Vază, material/tehnică Metal și emailuri colorate, cu dimensiuni h = 11 cm, diametru 9 cm, pentru care s-a întocrr^ Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr. 102/15.05.2019, de Mădălina Mirea^-fHcjc evaluat la 100 EURO (unasutăeuro).                                                        (

 • 103. Două obiecte de artă decorativă, Atelier european, datând de la începutul secolului XX, 2 cești, material/tehnică: Porțelan, aur coloidal, cobalt, pigmenți, cu dimensiuni Ceșcuță: diametru 4,5 cm, h = 4 cm, diametru farfurioară = 8,5 cm, diametru ceașcă = 5,5 cm, h = 5,5 cm, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr. 103/15.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 150 EURO (unasutăcincizecieuro).

 • 104. Obiect de artă decorativă, Atelier rusesc ?, datând de la începutul secolului XX, Ceașcă, material/tehnică; Porțelan, aur coioiuai, pigmenți, cu dimensiuni n = 5,5 cm, diametru = 10,5 cm, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.104/15.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 200 EURO (douăsuteeuro).

 • 105. Obiect de artă decorativă, Atelier german, Meissen, datând de la începutul sec. XX, Vază cu dragon, material/tehnică: Porțelan, pigmenți, cu dimensiuni h = 14 cm, diametru = 7 cm., marcat Meissen, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr. 105/15.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 200 EURO (douăsuteeuro).

 • 106. Obiect de artă decorativă, Atelier extrem oriental, datând de la începutul sec. XX, Vas cu păuni, material/tehnică: Alamă, email colorat, cu dimensiuni Diametru = 10 cm, h = 4 cm, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr. 106/15.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 100 EURO (unasutăeuro).

 • 107. Douăzecișișapte obiecte de artă decorativă, Atelier extrem oriental- China, datând de la sfârșitul sec. XIX, Set de ceai pentru 12 persoane (format din: ceainic, laitieră și zaharniță, precum și

 • 12 cești și 12 farfurioare), material/tehnică: Porțelan pictat manual cu pigmenți și aur, cu dimensiuni Farfurioară diametru =14 cm, ceașcă, diametru = 9,5 cm, h = 5,5 cm, ceainic h = 18 cm, letieră h =

 • 13 cm, zaharniță h = 14 cm, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.107/15.05.2019, de Mădălina Mirea, întregul set de ceai fiind evaluat la 5.000 EURO (cincimiieuro).

 • 108. Treizecișinouă obiecte de artă decorativă, Atelier extrem oriental- Japonia, datând d[i secolul XX, Set de mic dejun pentru 12 persoane (format din: ceainic, letieră și zaharniță, precum ț 12 cești cu farfurioare și 12 farfurioare pentru desert), material/tehnică: Porțelan pictat manual c pigmenți și aur, cu dimensiuni diametru farfurioare: 14 și 18 cm, ceainic h = 14 cm, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr. 108/15.05.2019, de Mădălina Mirea, întregul set de ceai fiind evaluat la 1.800 EURO (unamieoptsuteeuro).

 • 109. Șaizeci obiecte de artă decorativă, Atelier european- Germania, datând din secolul XX, Set de ceai și cafea pentru 12 persoane (format din: 12 cești cu farfurioare pentru cafea și alte 12 cești cu farfurioare pentru ceai, precum și 12 farfurii de desert), material/tehnică Porțelan pictat manual cu cobalt și aur coloidal, cu dimensiuni Farfurioare: diametru = 11 cm și 16 cm, ceașcă cafea, diametru = 7,5 cma întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr. 10' Mirea, întregul set de ceai fiind evaluat la 600 EURO (șasesuteeuro). /datând de la \, zaharniță cu 'pac aurit în interior, 6 cești din montura de argint, cu pahar de sticlă, din care lipsesc două pahare sticlă din montura de argint, și 6 farfurioare, 1 tavă dreptunghiulară și una rotundă) aterial/tehnică Argint marcat, fasonat au repousse, cu dimensiuni Tăvi pește: 31 x 16 cm, 34 x 56 cm. Cești h = 8 cm, farfurioare diametru 11 cm, zaharniță h = 14 cm, tavă dreptunghiulară 44 x 22 cm, tavă rotundă diametru 30 cm, cu o greutate totală de 5 Kg, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr. 110/15,05.2019, de Mădălina Mirea, întregul set de argint fiind evaluat la 4.000 EURO (patrumiieuro).


'      110. Șaptesprezece obiecte de artă decorativă, Atelier european-Germania,

* Sfârșitul sec XIX - începutul sec XX, Set de argint Biedermaier, (format din 2 tăvi pește, js 1 'Moac aurit în interior. 6 cești din montura de araint. cu nahar de sticlă, din rare lin«;p<;r • 111. Patru obiecte de artă decorativă, Atelier european-Germania, datând de la începutul sec XX, Set de tăvi argint Biedermaier, (format din o tavă dreptunghiulară 44x21 cm, două castroane din care unul pe piciorușe (un picioruș lipsă) diametrul8 cm, platou oval 33x23 cm), material/tehnică Argint marcat, fasonat au repousse, cu dimensiuni Tavă 44 x 21 cm, castroane diametru 18 cm, platou oval 33 x 23 cm, cu o greutate totală de 1,8 Kg, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr. 111/15.05.2019, de Mădălina Mirea, întregul set de argint fiind evaluat la 1.500 EURO (unamiecincisuteeuro).

 • 112. Cincizecișiopt de obiecte de artă decorativă, Atelier european-Germania, datând de la începutul sec XX, Set de pahare și contenitoare, (format din cinci contenitoare de dimensiuni diferite și o carafă de apă, 5 pahare de apă, 12 pahare de șampanie, 11 pahare vin alb, 12 pahare vin roșu, 12 pahare șampanie mari), material/tehnică Cristal fațetat, cu dimensiuni Diametru între 7-9 cm, înălțime între 10 și 30 cm, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr. 112/15.05.2019, de Mădălina Mirea, întregul set de pahare și contenitoare fiind evaluat la 300 EURO (treisuteeuro).


113. Obiect de artă decorativă, Atelier european, datând de la începutul sec XX, Ceas de masă, tip pendulă, material/tehnică Lemn prețios, bronz, sticlă curbată, cu dimensiuni 44 x 36 x 105 cm, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.113/15.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 3.000 EURO (treimiieuro). • 114. Trei obiecte de artă decorativă, Atelier european, datând de la începutul sec XX, 3 sfeșnice de bronz, material/tehnică Bronz patinat, cu dimensiuni Mulurate: h = 29 cm, fațetat: h = 23 cm, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr. 114/15.05.2019, de Mădălina Mirea, toate cele trei obiecte fiind evaluate la 250 EURO (douăsutecincizecieuro).

 • 115. Opt obiecte de artă decorativă, Atelier oriental, datând de la începutul sec XX, 4 platouri de alamă și 4 farfurii, material/tehnică Alamă, gravare, patinare, cu dimensiuni Diametre între 12 și 31 cm, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.115/15.05.2019, de Mădălina Mirea, toate cele opt obiecte fiind evaluate la 500 EURO (cincisuteeuro).

CONFORM CU ORIGINALII


ul sec XX, 2


m, 900^g, pentru care


118. Unasutădouăzecișiunu obiecte de artă decorativă, Atelier european, datând de începutul sec XX, Set de tacâmuri complet pentru 12 persoane, (format din set principal: 12 furculi 12 linguri, 12 cuțite, 8 piese de servit; set de pește format din: 12 furculițe, 12 cuțite, 3 tăvițe 6 spatule și 6 piese de servit; set pentru desert și fructe, format din: 12 furculițe desert, 12 li 12 furculițe fructe, o spatulă și o paletă tort), material/tehnică Argint au repousse manual, oțel; dimensiuni 9-75 cm, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.118/15.05.2019, de Mădălina Mirea, întregul set fiind evaluat la 3.000 EURO (treimiieuro).


 • 119. Două obiecte de artă decorativă, Atelier oriental, datând de la Sfârșitul sec XIX-începutul sec XX, 2 covoare orientale, material/tehnică Lână, mătase, cu dimensiuni 65 x 73 cm fiecare, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.119/15.05.2019, de Mădălina Mirea, ambele obiecte fiind evaluate la 600 EURO (șasesuteeuro).

 • 120. Obiect de artă decorativă, Atelier oriental, datând de la începutul sec XX, Covor oriental, material/tehnică Lână, mătase, țesute manual, cu dimensiuni 136 x 76 cm, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr. 120/15.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 1.500 EURO (unamiecincisuteeuro).


121. Obiect de artă decorativă, Atelier european, datând de la începutul sec XX, Mască mortuară material/tehnică Teracota colorată și patinată, cu dimensiuni 25 x 16,5 x 12 cm, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr. 121/16.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 400 EURO (patrusuteeuro).


122. Obiect de artă decorativă, Atelier oriental, datând de la sfârșitul sec XIX- începutul sec XX, Covor de rugăciune (Bokhara), material/tehnică Lână, mătase, cu dimensiuni 106,5 x 145 cm, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.122/16.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 4.000 EURO (patrumiieuro).

Conform Raportului de expertiză mai sus menționat, piesa este susceptibilă de a face parte din Patrimoniul Cultural Național: FOND.


 • 123. Obiect de artă decorativă, Atelier oriental, datând de la sfârșitul sec XIX- începutul sec XX, Covor de rugăciune (Bokhara), material/tehnică Lână, mătase, cu dimensiuni 140 x 200 cm, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr. 123/16.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 5.000 EURO (cincimiieuro).

Conform Raportului de expertiză mai sus menționat, piesa este susceptibilă de a face parte din Patrimoniul Cultural Național: FOND.

 • 124. Obiect de artă decorativă, Atelier oriental, datând de la sfârșitul sec XIX- începutul sec XX, Covor de Bokhara, material/tehnică Lână, mătase, cu dimensiuni 190 x 113 cm, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr. 124/16.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 6.000 EURO (șasemiieuro).

Conform Raportului de expertiză mai sus menționat, piesa este susceptibilă de a face parte din Patrimoniul Cultural Național: FOND.întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.l25/16x05.fde Mădălina Mirea, fiind evaluat la 8.000 EURO (optmiieuro).


Conform Raportului de expertiză mai sus menționat, piesa este susceptibilă de a parte din Patrimoniul Cultural Național: FOND,

\ <■>

\ rt \

' 3 I


 • 126. Obiect de artă decorativă, Atelier oriental, datând de la sfârșitul sec XIX- începutul sec _ o K, Covor de Bokhara, material/tehnică Lână, mătase, cu dimensiuni 184 x 113 cm, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr. 126/16.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 300 EURO (treisuteeuro).

 • 127. Obiect de artă decorativă, Atelier oriental, datând de la sfârșitul sec XIX- începutul sec XX, Covor de rugăciune (Bokhara), material/tehnică Lână, mătase, cu dimensiuni 208 x 130 cm, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.127/16.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 8.000 EURO (optmiieuro).

 • 128. Obiect de artă decorativă, Atelier oriental, datând de la 1/2 secol XX, Covor de Bokhara, material/tehnică Lână, mătase, cu dimensiuni 137 x 134 cm, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.128/16.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 2.000 EURO (douămiieuro).

 • 129. Obiect de artă decorativă, Atelier oriental, datând de la sfârșitul sec XIX- începutul sec XX, Covor de Bokhara, material/tehnică Lână, mătase, cu dimensiuni 321 x 137 cm, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr. 129/16.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 6.000 EURO (șasemiieuro).

Conform Raportului de expertiză mai sus menționat, piesa este susceptibilă de a face parte din Patrimoniul Cultural Național: FOND.

 • 130. Obiect de artă decorativă, Anonim, datând de la începutul sec XX, Ramă Art Nouveau, material/tehnică Lemn cu preparație, strat subțire de bronz, cu dimensiuni 53,5 x 46 cm, pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză bunuri cu semnificație artistică nr.130/16.05.2019, de Mădălina Mirea, fiind evaluat la 800 EURO (optsuteeuro).

Se cesionează către MUNICIPIUL BUCUREȘTI, drepturile patrimoniale și drepturile conexe asupra Raportului narativ și asupra Rapoartelor de expertiză și evaluare întocmite de expert Mădălina Mirea, cu privire la bunurile mobile ce fac parte din masa succesorală, menționate mai sus.


II. în apartamentul defunctei, în afară de bunurile identificate și selectate de oamna expert Mădălina Mirea ca fiind obiecte de artă, se mai găsesc și următoarele unuri mobile identificate la inventarul din data de 22.01.2019 și 29.01.2019: binoclu din bronz aurit și sidef; ceas de buzunar fără geam cu mecanism nefuncțional; două tablouri de mici dimensiuni, semnate "Munky"; tablou "Fetiță cu pălărie albastră" semnat KAG (Karoline Augusta —Grundbock); obiecte de ceramică românească (farfurii și ulcele de Horezu); lustră cu 6 brațe; lustră

cu 3 brațe; dulap din fier forjat; un tablou de dimensiuni mici; icoană din porțelan; o farfurioară plină cu monede de bani românești, din metal; un portofel cu 27 lei (2 bancnote de 10 lei, 1 bancnotă de 5 lei și 2 bancnote de 1 leu) și 11 monede de 50 bani; un ou decorativ de dimensiuni mai mari; patru obiecte de decor de dimensiuni mici; scrumieră reprezentând un tigru; un aparat foto; o carte îmbrăcată în piele, cu o cruce pe copertă pe care este înscris anul 1901; 1 candelabru cu 6 brațe din metal; două vase (tip farfurie decorativa) din sticlă verde închis; biblioteca compusă din carte veche,
CONFORM CU 0RIQ1N


și germană, într-o măsură importantă din secolul XIX; o lampă; o statuetă; do de uz casnic (farfurii, oale, crătiți).

uri cu obiecte


Bunurile mobile enumerate mai sus au fost apreciate de doamna expert Mădălina Mirea, nefiind obiecte de artă și nu necesită raport de expertiză.

b) Bunuri imobile:

1. Dreptul de proprietate asupra apartamentului nr.88 situat în Mun. Bucureș Str. Făinari nr.26, Bloc 50, etaj 5, scara C, sector 2, compus din 2 (două) cancer dependințe, cu o suprafață utilă de 50,32 mp, din care suprafața locuibilă de 28,31 m.p., și indiviză de 0,64% din părțile și dependințele comune ale imobilului, precum și cota parte din terenul aferent apartamentului, în suprafață de 7,16 m.p., atribuit în folosință.

Defuncta Grundbock Augusta-Caterina a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului descris mai sus, conform Contractului de construire nr.17/2 încheiat la data de 27.01.1981, preluat cu Proces verbal de predare-preluare-recepție a locuinței încheiat la data de 18.12.1981, acte încheiate cu ICVL București, ulterior eliberându-se Titlul de Proprietate nr.2/121 din 04.02.1983 eliberat de Administrașia Financiară. Pentru achitarea prețului a fost contractat împrumut de la CEC, conform Contractului de împrumut nr. 123482 din data de 06.11.1981, apartamentul fiind achitat integral, conform Adresei nr.PAI/B/i0662/T7.12.2018, emisă de CEC Bank SA.

Exclusiv în vederea taxării, apartamentul descris mai sus, a fost evaluat la suma de 69.490 EUR (șaizecișinouămiipatrusutenouăzecieuro), conform Ghidului privind valorile orientative ale proprietăților imobiliare în Mun. București 2019.

Pasiv succesoral:

 • - Suma de 884 RON (optsuteoptzecișipatrulei) reprezentând creanțe bugetare pentru apartamentul cuprins în masa succesorală, menționat mai sus, datorate Direcției Venituri Buget Local sector 2, conform Certificatului de atestare fiscală nr.2060/07.05.2019 eliberat de Direcției Venituri Buget Local sector 2;

 • -  Suma de 64.210 RON (șaizecișipatrumiidouăsutezecelei) reprezentând cotele de întreținere lunare pentru perioada aprilie 2014-aprilîe 2019 și penalitățile aferente, acumulate față de Asociația de Proprietari BI50, sc. C, strada Făinari nr.26, din Mun. București, sector 2, conform Adeverinței nr.2, eliberată la data de 22.05.2019, de Asociația de Proprietari.

 • - Suma de 80.681 RON (optzecimiișasesuteoptzecișiunulei) plus TVA de 15.329,39 RON (cincisprezecemiitreisutedouăzecișinouăleișitreizecișinouăbani), reprezentând refacturarea de către Societatea Profesională Notarială SUPREMA-LEX a onorariul perceput de către expertul Mădălina Mirea, pentru rapoartele de expertiză bunuri cu semnificație artistică mai sus menționate.

CONFORM CU ORIGbunurilor ce fac obiectul masei succesorale, pe baza Expertizelor întocmite dxâoafțtnă Mirea Mădălina în acest dosar.

Se aduce la cunoștința moștenitorului obligația de a respecta toate recomandările de Ajt ''^restaurare și conservare ale bunurilor mobile ce fac obiectul masei succesorale conform prevederilor I rdin rapoartele de expertiză întocmite de doamna Mirea Mădălina.

*■ Se aduce la cunoștința moștenitorului, că în termen de 30 (treizeci) zile de la eliberarea Certificatului de moștenitor are obligația să înregistreze, în evidențele fiscale ale Consiliului Local competent, bunul imobil cuprins în masa succesorală.
S-a perceput onorariul în sumă de 57.200 lei plus TVA (10.868 lei) cu OP/2019 Scutit de impozit.


Tehnoredactat în 4 (patru) exemplare, din care 2 (două) exemplare s-au eliberat părții, iar 2 (două) exemplare au rămas în arhiva biroului notarial.


C.C-