Hotărârea nr. 557/2019

HOTARAREnr. 557 din 2019-10-24 PRIVIND DECLARAREA CA BUN APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILULUI SITUAT IN B-DUL IULIU MANIU 11 B, SECTOR 6


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind declararea ca bun aparținând domeniului public al Municipiului București a imobilului situat în B-dul luliu Maniu 11B, sector 6

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr.16021/11.10.2019;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 188/24.10.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 638/23.10.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa nr. 116-19-00540 a Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 6 și adresa nr. 13741/12.06.2019 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București - Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sector 6;

Ținând cont de Decizia Penală nr. 760/2015, pronunțată în dosarul penal nr. 4588/303/2011 de către Curtea de Apel București - Secția II - Penală;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) și art. 166 alin. (2) lit g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se declară ca bun aparținând domeniului public al Municipiului București imobilul situat în B-dul luliu Maniu nr. 11B, sector 6, identificat conform planului anexă scara 1/500, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Imobilul prevăzut la art. 1 se va înscrie în cartea funciară a Municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.carte Funciară Nr. 208392 Comuna/Oraș/Municipiu: București Sectorul 6 l

Anexa Nr. 1 La Partea I


Sectoru

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

208392

2.251

TEREN ÎN SUPRAFAȚA DE 2251,24MP

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.Date referitoare la teren


Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

2.251


Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(m)

1

2

56.351

2

3

38.494

3

4

58.764

4

1

40.255


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 șl sunt rotunjite la 1 milimetru. ♦** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.