Hotărârea nr. 556/2019

HOTARAREnr. 556 din 2019-10-24 PRIVIND TRANSMITEREA SPATIULUI CU DESTINATIE MEDICALA SITUAT IA PARTERUL IMOBILULUI DIN SOS. PANDURI, NR. 208, SECTOR 5, BUCURESTI, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI PENTRU SPITALUL "PROF. DR. TH. BURGHELE"


Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 2504/17.10.2019;


Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 186/24.10.2019, avizul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 104/23.10.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 636/23.10.2019;

Luând în considerare adresa Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 23020/27.08.2019, înregistrată la Primăria Municipiului București - Direcția Patrimoniu cu nr. 13681/29.08.2019;

în conformitate cu prevederile art. 1652, 1660, 1730 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (3) și art. 299 lit. a), lit. b) și lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea spațiului cu destinație medicală situat la parterul imobilului din Șos. Panduri, nr. 20B, sector 5, București, proprietatea Municipiului București, în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București pentru Spitalul Clinic ”Prof. Dr. Th. Burghele”.

Art.2 Spațiul prevăzut la art. 1 reprezintă secțiune din imobilul înscris în Cartea Funciară cu nr. 214098 a Sectorului 5.


Art.3 Spațiul are destinația de cabinet medical, iar procesul - verbal de predare - primire se va încheia între Municipiul București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Muncipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.