Hotărârea nr. 555/2019

HOTARAREnr. 555 din 2019-10-24 PRIVIND TRECEREA IN ADMINISTRAREA CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE SITUAT IN IMOBILUL DIN STRADA ION C. FILITTI NR. 8, SECTOR 3, BUCURESTI

CONFORM CU 0R|


e ®" ri. r

i'

5 JWr ica

\ *

Consiliul General al Municiplukfi București

HOTĂRÂRE

privind trecerea în administrarea Centrului pentru Seniori al Municipiului București a spațiului cu altă destinație situat în imobilul din strada Ion C. Filitti nr. 8, Sector 3, București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Relații cu Publicul și Registratură, Direcției Patrimoniu, Direcției Cultură, învățământ, Turism si al Centrului pentru Seniori al Municipiului București nr. 12443/17.10.2019;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 185/24.10.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 635/23.10.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a) și art. 139 alin. (3) lit. g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă trecerea în administrarea Centrului pentru Seniori al Municipiului București a spațiului cu altă destinație în suprafață de 64,87 mp situat în imobilul din strada Ion C. Filitti nr. 8, Sector 3, București, în vederea desfășurării activităților specifice.

Art.2 Predarea - primirea bunului precizat la art. 1 se va face pe bază de proces verbal de predare - primire încheiat între Direcția Relații cu Publicul și Registratură, din cadrul Primăriei Municipiului București și Centrul pentru Seniori al Municipiului București, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.3 Plata tuturor utilităților, precum și a tuturor taxelor aferente spațiului rămân în sarcina utilizatorului, respectiv Centrul pentru Seniori al Municipiului București.

Art.4 Anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 151/2015 se modifică în mod corespunzător prezentei hotărâri.

Art.5. Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Centrul pentru Seniori al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

MunicipiuluiSECRETAR GENERAL AL

* ^MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Georgiana Zamfir

' —

București, 24.10.2019,

Nr. 555'   '       '

_