Hotărârea nr. 554/2019

HOTARAREnr. 554 din 2019-10-24 PRIVIND DAREA IN ADMINISTRARE CATRE ADMINISTRATIA STRAZILOR A INSTALATIEI DE SIGURANTA SI MONITORIZARE TRAFIC PENTRU URMATOARELE OBIECTIVE: "REABILITARE SISTEM RUTIER SI LINIE DE TRAMVAI B-DUL LIVIU REBREANU (INTRE B-DUL CAMIL RESSU SI B-DUL 1 DECEMBRIE 1918)", " REABILITARE SISTEM RUTIER SI LINIE TRAMVAI B-DUL AEROGARII", " REABILITARE SISTEM RUTIER SI LINIE DE TRAMVAI SOS. IANCULUI" " REABILITARE SISTEM RUTIER SI LINIE DE TRAMVAI SOS. PANTELIMON"


privind darea în administrare către Administrația Străzilor a instalației de siguranță și monitorizare trafic pentru următoarele obiective:

„Reabilitare sistem rutier și linie de tramvai B-dul Liviu Rebreanu (între B-dul Camil Ressu și B-dul 1 Decembrie 1918)”, „Reabilitare Sistem rutier și linie de tramvai B-dul Aerogării”, „Reabilitare sistem rutier și linie de tramvai Șos. lancului” „Reabilitare siste m rutier și linie de tramvai Șos. Pantelimon”

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură - Direcția Urmărire Lucrări Mari Infrastructură nr. 2521/18.10.2019;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 184/24.10.2019, avizul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 93/23.10.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 634/23.10.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă darea în administrare către Administrația Străzilor a Instalației de siguranță și monitorizare trafic pentru obiectivele: „Reabilitare sistem rutier și linie de tramvai B-dul Liviu Rebreanu (între B-dul Camil Ressu și B-dul 1 Decembrie 1918)", „Reabilitare sistem rutier și linie de tramvai B-dul Aerogării”, „Reabilitare sistem rutier și linie de tramvai Șos. lancului” și „Reabilitare sistem rutier și linie de tramvai Șos. Pantelimon”

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Străzilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al de 24.10.2019.

7 ]' ' /

, o f<


Municipiului București din data


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marius Adrian ve/

București, 24.10.20/t9

Nr. 554 ’ I r .SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir
K,cod poștal 050013, sector 5, București, România: tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro