Hotărârea nr. 553/2019

HOTARAREnr. 553 din 2019-10-24 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC AL SECTORULUI 2 IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILULUI - TEREN IDENTIFICAT CU NUMARUL CADASTRAL 233234 SITUAT IN SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NECESAR DESCARCARII APELOR PLUVIALE PRIN SOS. PETRICANI IN LACUL PLUMBUITA SI AMPLASARII SEPARATORULUI DE HIDROCARBURI


privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București prin Administrația Domeniului Public al Sectorului 2 în administrarea Consiliului General al Municipiului București a imobilului - teren identificat cu numărul cadastral 233234 situat în sectorul 2 al Municipiului București necesar descărcării apelor pluviale prin șos. Petricani în Lacul Plumbuita și amplasării separatorului de hidrocarburi

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Patrimoniu nr. 16354/17.10.2019 si al Direcției Generale Infrastructură nr. 2641/17.10.2019;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 183/24.10.2019, avizul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 37/23.10.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 633/23.10.2019;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 prin Administrația Domeniului Public al Sectorului 2, în administrarea directă a Consiliului General al Municipiului București, a imobilului - situat în sectorul 2 al Municipiului București în vederea realizării lucrării din cadrul obiectivului de investiții "Lărgire șos. Fabrica de Glucoză - Calea Floreasca și Șoseaua Petricani".

Art.2 Imobilul prevăzut la art. 1 este identificat potrivit Extrasului de Carte funciară nr. 233234, emis de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 2 București, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Muncipiului București și Administrația Domeniului Public Sector 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 24.10.2019


Marius Adrian Pâv&l


SECRETAR GENERAL L MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

București, 24.1/0.20

Nr. 553’Ât-irn a

■ A> X6Mb &      a.joig

AN GEL

'♦.I X H » S u IU,K Al 5 r< »• h ir ni am>u 1‘ »<


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI

Biroul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară Sectorul 2

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 233234 București Sectorul 2


A. Partea I. Descrierea imobilului

TERE N Intravilan

Adresa: Loc. București Sectorul 2, Jud, București, Zona Cadastrala 43 cuprinsa langa Șoseaua Petricani

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

233234

9.858


B.

Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de p

roprietate șl alte drepturi reale

Referințe

51619 / 31/10/2014

Act Administrativ nr. 308, din 16/12/1999 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (act administrativ nr. 168506/16-10-2014 emis de DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR2 BUCUREȘTI;);

Bl

înscrierea provizorie, drept de PR( actuala 1/1

JPRIETATE, dobândit prin Lege, cota

Al

1) MUNICIPIUL BUCUREȘTI, CIF:4267117

B2

înscrierea provizorie, drept de ADMINISTRARE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

n CONSILIUL LOCAL SECTOR 2-ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREȘTI,

CIF:4266260


C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrâmintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție șl sarcini

Referințe

NU 5UNT


Nr

Crt

*. at^igOî i«i folosință

h;liS vilar,

SjprsfaT-t hap)

i aria

Parcelă

Ni. trpo

Observații / Referințe

1

niăpruduc ,*.h

DA

g j -i n

-

Spatii verzi

2

druG’

DA

'IE

Alei intre biocuri                     ||

t- în plan,Lung iîee ^ecțni^nU

1) Valorii^ tunțjinidor aeym-


Puneți început jsiâtșk;


Punct început


Punct sfârșit


...... —• '

Punct

Punct

Lungime

început

sfârșit

segment

3

36.431

! 6

7

11.086

9

10

13.249

12

13

25.266

"  ' îl'

10

16

11.324

18

. 0.755


Carte Funciară Nn- 233234 Comuna/Oraș/Municipiut București Sectorul 2

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

19

20

3.109

20

21

6.509

21

22

15.839

22

23

6.631

23

24

10.05

24

25

9.178

25

26

7.678

26

27

16.687

27

28

19.42

28

29

16.366

29

30

13.002

30

31

6.91

31

32

9.661

32

33

11.483

33

34

11.315

34

35

30.933

35

36

30.701

36

37

36.467

37

38

17.622

38

39

14.702

39'

40

11.69

40

41

10.863

41

42

13.243

42

43

12.455

43

44I

22.813

44

45

13.64

45

46

11.68

46

47

34.521

47

48

20.989

48

49

73.449

49

50

10.843

50

51

69.672

51'

52

101.381

52

53

49.48

53

54

165.98

54

55

74.01

55

56

66.342

56

57

75.632

57'

58

68.029

58

59

8.311

59

60

1.971

60

61

4.043

61

62

5.812

62

63

2.576

63

64

0.109

64

65

0.147

65

66

11.023

66

67

3.876

67

68

2.086

68

1

1.715

Lurgimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 șl sunt rotunjite la 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic Integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fl extinsă șl în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al Instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.


Pagină 3 din 3


•_ r I . « i i jr, ii: . i i , j .«ț •’ epay.ancpi.ro