Hotărârea nr. 552/2019

HOTARAREnr. 552 din 2019-10-24 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI A UNUI IMOBIL SITUAT INTRE STRADA GHEORGHE TITEICA, STRADA BARBU VACARESCU, STRADA GIUSEPPE VERDI SI PROPRIETATI PRIVATE, SECTOR 2, IDENTIFICAT CONFORM CARTII FUNCIARE NR. 233094

HOTĂRÂRE privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 în administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București a unui imobil situat între strada Gheorghe Țițeica, strada Barbu Văcărescu, strada Giuseppe Verdi și proprietăți private, sector 2, identificat conform cărții funciare nr. 233094

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 15621/15.10.2019, al Direcției Juridic nr. 22136/16.10.2019, al Direcției de Mediu nr. 11635/16.10.2019 si al Administrației Lacuri, Parcuri si Agrement București nr. 13908/16.10.2019;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 182/24.10.2019, avizul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 36/23.10.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 632/23.10.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa nr. 13395/04.10.2019 emisă de către Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București;

în temeiul prevederilor art. 108 lit. a), art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a) și art. 139 alin. (3) lit. g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările

ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 în administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București a unui imobil ce aparține domeniului public al Municipiului București, identificat conform cărții funciare nr. 233094, anexă la prezenta hotărâre, situat între strada Gheorghe Țițeica, strada Barbu Văcărescu, strada Giuseppe Verdi și proprietăți private, sector 2, în vederea asigurării unei administrări unitare a zonei.

Art.2 Imobilul menționat la art. 1 va fi inventariat de către administrator conform anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008 și va avea destinația de spațiu verde.

Art.3 Predarea - primirea acestuia se face pe bază de proces - verbal încheiat între Consiliul Local al Sectorului 2 și Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Consiliul Local al Sectorului 2 și Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 24.10.2019.Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI

Nr. cerere

63940

Ziua

03

Luna

10

Anul

2019

Cod verificare iun iii i i nu mii i m


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 2

-ĂNCPI

At.t.VHA S'AtiOX.M >” f ••                l V

MUU


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ


PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 233094 București Sectorul 2

A. Partea I. Descrierea imobil

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. București Sectorul 2, Jud. București, Zona cadastrala 50 (Parcuiy^rdf Cuprinsa intre Str. Gheorghe Titeica, Str. Barbu Vacarescu,Str. Giuseppe Verdi si proprietăți ppK/ate, Sector 2, București.

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

O bservațîîTRef eri nțe

Al

233094

6.246

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

42388 / 12/09/2014

Act Administrativ nr. 308, din 16/12/1999 emis de Consiliul General al Municipiului București;

Bl

înscrierea provizorie, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL BUCUREȘTI, CIF:4267117

B2

înscrierea provizorie, drept de ADMINISTRARE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 PRIN A.D.P. SECTOR 2, CIF:4266260

C. Partea III. SARCINI .


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Carte Funciară Nr. 233094 Comuna/Oraș/Municipiu: București Sectorul 2

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

233094

6.246

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

1.760

-

-

-

S spatii verzi = 1443 mp

S parcare = 317 mp

2

drum

DA

607

-

-

-

S alei = 607 mp

3

curți construcții

DA

3.879

-

-

-

S spatii verzi = 3879 mp

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în pian.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

1

2

8.197

4

5

44.447

87.889

. A i4>

5.264

.

/ \   55.363


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

2

3

38.586

5

6

3.66

8

9

2.78

11

12

90.689

14

15

11.692


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

3

4

6.78

6

7

5.421

9

10

48.796

12

13

35.535

15

-

29.887Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677


Carte Funciară Nr. 233094 Comuna/Oraș/Municipiu: București Sectorul 2.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

16

17

21.154

17

18

4.184

18

19

20.752

19

20

20.101

20

21

20.094

21

22

18.799

22

23

19.237

23

24

17.059

24

25>

18.729

25

26

81.536

26

27

4.017

27

28

197.949

28

29

0.343

29

30

37.496

30

31

57.988

31

32

10.329

32

33

5.044

33

34

95.749

34

35

27.551

35

36

12.387

36

37

8.714

37

38

2.139

38

39

8.805

39

40

12.601

40

41

26.931

41

42

95.263

42

43

16.042

43

44

65.758

44

45

13.219

45

46

11.426

46

47

1.84

47

48

2.116

48

4?

112.851

49

50

2.474

50

51

2.601

51

52

12.18

52

53

17.336

53

54

15.162

54

55

2.241

55

1

35.449

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de arț. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate f^egcl&^â^esa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. ' uf'Hâ^tificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.              directiv \c


  • * ’ ASISTENTA ; I

    Data și ora generării,

    03/10/2019, 13:36


    1

    1 CONFORM


  • * UJ TEHNICA Șl r f” ]uRin<CA ' u.


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 3 din 3