Hotărârea nr. 550/2019

HOTARAREnr. 550 din 2019-10-24 PRIVIND ACCEPTAREA OFERTEI DE DONATIE A MONUMENTULUI DE FOR PUBLIC : IN MEMORIA POLITISTILOR RUTIERI CAZUTI LA DATORIE" SI DAREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC


HOTĂRÂRE privind acceptarea ofertei de donație a monumentului de for public ”în memoria polițiștilor rutieri căzuți la datorie” și darea acestuia în administrarea Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 5544/4141/17.10.2019;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 181/24.10.2019, avizul Comisiei cultură și culte nr. 51/2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 630/23.10.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de:

 • -  Oferta de donație autentificată la Biroul Notarial Omnia cu nr. 2474/16.10.2019;

 • -  Adresa Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic nr. 4141/16.10.2019; în conformitate cu prevederile:

 • -  Articolului 863 lit. c) și articolului 1014 din Legea 287/17.07.2019 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (2) și ale art. 291 alin. (3), alin. (4), alin. (5) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se acceptă oferta de donație autentificată sub nr. 2474/16.10.2019, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din partea Corpului Național al Polițiștilor, având ca obiect monumentul de for public "în memoria polițiștilor rutieri căzuți la datorie”, realizată de artistul plastic Ladea loan.

 • (2) Determinarea valorii de piață se va realiza de către un evaluator, contractat în condițiile legii. Plata serviciilor corespunzătoare evaluatorului va fi asigurată din bugetul instituției care va avea în administrare monumentul de for public acceptat, conform art. 1 la prezenta hotărâre.

 • (3) Sarcina Municipiului București derivă din conținutul Autorizației de Construire nr. 385/1740718/05.07.2019, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 (1) După încheierea actului de donație în formă autentică, bunul va fi inclus în domeniul public al Municipiului București și în administrarea Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic, serviciu public de interes local, instituție de profil.                     i

(2) Darea în administrare va presupune preluarea, inventarierea, amplasarea și punerea în valoare a statuii, donată conform art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3 Anexa la Hotărârea Consiliului General ai Municipiului București nr. 186/2008 se va modifica și completa corespunzător art. 1 și art. 2 alin. (1) la prezenta hotărâre.

Art.4 Actul autentic de donație va fi încheiat prin grija Direcției Juridic.

Art.5 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze actul autentic de donație.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 24.10.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir
OLferu^litentificarea prezentulu i înscris:ubscrisa, CORPUL NAȚIONAL AL POLIȚT&o^oR


romana, cu~sediul în social în Municipiul București, stradă                                  CIF

16311321, reprezentată legal de STANCU PETRE, cetățean ror^iân, cu domiciliul în orașul Pantelimon, strada         numărul Județul Ilfo\<îtfentificat cu CI seria IF

numărul       - eliberată la data de           " de către SPCLEP Pantelimon, CNP

1760310290912 - Președinte, în calitate de ofertant,

oferim spre donație PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în municipiul București, Bulevardul Regina Elisabeta numărul 47, Sector 5, dreptul de proprietate asupra Operei de artă plastică monumentală intitulată „în memoria polițiști/or rutieri căzuți la datorie"ce se va amplasa pe Calea Victoriei nr. 19, sector 3, București.

Monumentul este realizat din laminat de cupru, conform proiectului pus la dispoziția artistului plastic sculptor Ladea Ioan, CNP '                 conform

contractului de prestări servicii înregistrat la Corpul Național al Polițiștilor cu numărul 5047405 din 13.04.2017 și va fi poziționat pe un soclu de beton, placat cu granit, cu elemente de iluminat înglobate. Monumentul va fi amplasat pe suprafața de teren domeniu public (trotuar aferent imobiului situat în Calea Victoriei nr. 19, București), conform autorizației de construire numărul 385/1740718 emisă de Primăria Municipiului București.

Subscrisa, CORPUL NAȚIONAL AL POLIȚIȘTILOR, declarăm monumentul oferit spre donație în baza contractului de prestări servicii 13.04.2017, de la artistul plastic sculptor Ladea Ioan, CNP

Subscrisa, CORPUL NAȚIONAL AL POLIȚIȘTILOR, ne obligăm să comunicăm prezenta ofertă de donație către Primăria Municipiului București, la sediul acesteia din București, Bulevardul Regina Elisabeta numărul 47, Sector 5.

Prezenta ofertă de donație are ca sarcină inscripționarea, la o dată ulterioară, pe o placă ce va fi aplicată pe monument, fără a influența aspectul acestuia, a numelor polițiștilor rutieri căzuți la datorie, cât și a faptului că lucrarea a fost realizată cu sprijinul Corpului Național al Polițiștilor, Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și al Primăriei Municipiului București.

în cazul în care Primăria Municipiului București acceptă donația, va prelua și toate drepturile și obligațiile ce rezidă din autorizația de construire numărul 385/1740718 din 05.07.2019 emisă de Primăria Municipiului București.

Subsemnatul STANCU PETRE, cunoscând prevederile art. 326 Cod penal privind falsul în declarații, declar că mandatul meu de președinte al Corpului Național al Polițiștilor nu a încetat din nici o cauză prevăzută de lege, iar și Corpului Național al Polițiștilor este înființat și funcționează în conformitate cu legislația în vigoare.

Prezenta ofertă de donație este valabilă 30 (treizeci) de zile, de azi, data autentificării.


sector 3,

din 05.07.2019


că am dobândit nr. 5047405 din


Donatarul are obligația să aducă la cunoștință Corpului Național al Polițiștilor acceptarea ofertei de donație.

Evaluăm în scopul taxării prezentului înscris, monumentul oferit spre donație, la suma de 13.000 lei (treisprezecemiilei).

Subscrisa, CORPUL NAȚIONAL AL POLIȚIȘTILOR, cunoscând prevederile art. 326 Cod penal, declarăm prin reprezentant că toate datele acestei oferte de donație corespund adevărului, că am citit în întregime conținutul acesteia și că, nesiliți de nimeni, consimțim să îl semnăm și solicităm autentificarea lui.

Redactat și autentificat de Biroul Notarial OMNIA-Societate Profesională Notarială de către notar public î .  .   '           în 1 (unul) exemplar original care rămâne în

arhiva biroului notarial și 4 (patru) duplicate din care 3 (trei) exemplare s-au eliberat părții și 1 (unul) exemplar va rămâne în arhiva biroului notarial.OFERTANT,

CORPUL NAȚIONAL AL POLIȚIȘTILOR prin președinte S.S. STANCU PETRE

km W . V Ur U .CjS .C.'g.. w T5C /c24

romania2019.euAUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

Nr...-3.^T./1740718 din

Ca urmare

BUCUREȘTI,

sectorul3, Calea Victoriei nr.19, înregistrată la nr. 1752282 din 04.07.2019 în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autori construcții, cu modificările si completările ulterioare,


cererii adresate de DIRECȚIA GENERALA DE POLITIE A MUNICIPIULUI  cu domiciliul/sediul în județul municipiul/orașul/comuna Bucurșști^cfyd poștal -,


EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE pentru: amplas public «In memoria polițiștilor rutieri cazuti la datorie»lucrărilor de

6 '■■■.


- ’J ' - .kV *Â' * >•> umentului de for


Suprafața de teren domeniu public (trotuar aferent imobilului situat in Calea Victoriei nr. 19, sector 3).

Amplasamentul face parte conform PUZ - Zone Construite Protejate aprobat cu HCGMB nr.279/2000, din zona protejată nr.13 - Calea Victoriei . Conform PUG al Municipiului București, aprobat, cu HCGMB nr. 269 / 2000, amplasamentul imobilului este inclus în subzona centrală suprapusă peste nucleul istoric - CP1a, iar PUZ - Zone Construite Protejate, amplasează imobilui în Zona protejată nr.16 - strada simbol a orașului - Zona Calea Victoriei, subzona Cp1, care prevede un grad de protecție maxim de protejare a valorilor arhitectural - urbanistice, istorice și de mediu natural.

Imobilul nu figurează pe lista monumentelor istorice actualizată în 2015.

Lucrările vor consta în realizarea unui soclu din beton , placat cu granit, desfacerea pavelelor si remontarea acestora, astfel incat sa inglobeze elementele de iluminat, baza soclului și să respecte streotomia actuală a trotuarului. Lucrările se vor executa cu următoarele condiții impuse prin Avizul Mc nr.565/Z/28.03.2019: amplasarea monumentului sa fie in axul clădirii politiei, se va renunța la elementul orizontal (bancă de beton) și renunțarea la pavimentul din granit.

Organizarea de șantier se va organiza pe domeniul public.

Orice alte lucrări sunt interzise.

Lucrările se vor executa de agenți economici specializați, sub îndrumarea permanentă a cadrelor tehnice de specialitate, cu acordul acestora, cu răspunderea beneficiarului, proiectantului și executantului lucrării, în conformitate cu normele, normativele și legislația în vigoare, conform documentației tehnice DTAC, luată in evidența OAR Filiala Teritorială București cu nr.107-39039 din 15.04.2019, verificată tehnic sub aspectul asigurării exigentelor esențiale de: arh.Negoescu T Gabriel atestat MLPAT cu nr.07107, cu Avizul MC nr.565/Z/28.03.2019.

NOTĂ: Proiectantul și beneficiarul răspund pentru exactitatea, veridicitatea datelor și înscrisurilor cuprinse în documentația ce a stat la baza emiterii prezentei autorizații de construire. Proiectantul, executantul și beneficiarul rămân direct răspunzători de respectarea proiectului autorizat, a normelor și normativelor tehnice și a legislației în vigoare.

Autorizația se eliberează in baza CU nr. 1494/1662408 din 04.10.2018, emis de PMB. Documentația

tehnică vizată spre neschimbare cât și avizele autorizație:,Avizul Primarului Sectorului 3 nr. 267/21


Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poștal 050013, sector 5. București. România nr.13710/21.05.2019, CTC-PMB nr.8281/14.05.2019, avize utilitati, Contractul de prestări servicii de salubritate

pe imobilul - teren și/sau construcții situat în județul municipiul București, sectorul 3, cod poștal

.......Calea Victoriei nr.19, Cartea funciară, Fișa bunului imobil Număr cadastral lucrări în valoare de ^-850 lei

în baza documentației tehnice - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire


(D.T.A.C.+D.T.A.D.), nr. 137/2017 a fost elaborată de TECTO ARHITECTURE SRL -cu sediul în județul -municipiul București, sectorul 3, cod poștal......, Str. Brailita nr.44, respectiv de Sergiu-CatalhPgiiea--^

arhitect iederile LFiliplei


cu drept de semnătură înscris în Tabloul Național al Arhitecților cu nr.^TO^Jo-^errfOTTnîtatecu pre Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitectTrepublicată, aflaUj Teritoriale București a Ordinului Arhitecților din România.                 \

,1.

50MBARE

thATIVW>o

DIN PREZENTA ■-


CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR SE FAC URMĂTQABELE-PRE A. DOCUMENTAȚIA TEHNICA - D.T. (D.T.A.C. + D.T.O.E. SAU D.T.A.D.) - VIZATÂSPf ÎMPREUNA CU TOATE AVIZELE SI ACORDURILE OBTINUȚE, PRECUM SI ACTUL AtfMINI: AUTORITĂȚII COMPETENTE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI, FACE PARTE INTEGRANTĂ AUTORIZAȚIE.

Nerespectarea întocmai a documentației - D.T. vizata spre neschimbare (inclusiv a avizelor si acordurilor obținute) constituie infracțiune sau contravenție, după caz, in temeiul prevederilor art. 24 alin. (1), respectiv ale art. 26 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata______________________________________

In conformitate cu prevederile art. 7 alin. (15)-(15’) din Legea nr.50/1991 si cu respectarea legislației pentru aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, in situația in care in timpul executării lucrărilor si numai in perioada de valabilitate a autorizației de construire survin modificări de tema privind lucrările de construcții autorizate, care conduc la necesitatea modificării acestora, titularul are obligația de a solicita o noua autorizație de construire.

B. TITULARUL AUTORIZAȚIEI ESTE OBLIGAT:

 • 1. sa anunțe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul-model F.13) la autoritatea administrației publice locale emitenta a autorizației;

 • 2. sa anunțe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul-model F.14) la inspectoratul in construcții al județului/municipiului București, împreuna cu dovada achitării cotei legale de 0,1% din valoarea autorizata a lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora;

 • 3. sa anunțe data finalizării lucrărilor autorizate, prin trimiterea instiintării conform formularului anexat autorizației (formularul-model F.15) la inspectoratul in construcții al județului/municipiului București, odată cu convocarea comisiei de recepție;

 • 4. sa păstreze pe șantier - in perfecta stare - autorizația de construire si documentația tehnica - D.T. (D.T.A.C.+D.T.O.E./D.T A.D.) vizata spre neschimbare, pe care la va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toata durata executării lucrărilor;

 • 5. in cazul in care, pe parcursul executării lucrărilor, se descoperă vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundații, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.), sa sisteze executarea lucrărilor, sa ia masuri de paza si de protecție si sa anunțe imediat emitentul autorizației, precum si direcția județeană pentru cultura, culte si patrimoniu;

 • 6. sa respecte condițiile impuse de utilizarea si protejarea domeniului public, precum si de protecție a mediului, potrivit normelor generale si locale;

 • 7. sa transporte la .................................... (se completează de către emitent) materialele care nu se pot recupera sau valorifica,

ramase in urma executării lucrărilor de construcții;

 • 8. sa desființeze construcțiile provizorii de șantier in termen de..........zile de la terminarea efectiva a lucrărilor;

 • 9. la începerea execuției lucrărilor, sa monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investiției" (vezi anexa nr. 8 la normele metodologice);

 • 10. la finalizarea execuției lucrărilor, sa monteze "Plăcuta de identificare a investiției";

 • 11. in situația nefinalizării lucrărilor in termenul prevăzut de autorizație, sa solicite prelungirea valabilității acesteia, cu cel puțin 15 zile înaintea termenului de expirare a valabilității autorizației de construire/desființare (inclusiv durata de execuție a lucrărilor);

 • 12. sa prezinte "Certificatul de performanta energetica a clădirii” la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor;

 • 13. sa solicite "Autorizația de securitate la incendiu" după efectuarea recepției îa terminarea lucrărilor sau înainte de punerea in /funcțiune a clădirilor pentru care s-a obținut "Avizul de securitate la incendiu";,

 • 14. sa regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum si celelalte obligații de plata ce ii revin, potrivit legii, ca urmare a realizării investiției;

 • 15. sa declare construcțiile proprietate particulara realizate, in vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitățile subordonate acestora, după terminarea lor completa si nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului de valabilitate a autorizației de construire/desființare (inclusiv durata de execuție a lucrărilor).  Bd. Regina Elisabeta nr. 47 cod poștal 050013, sector 5, București. RomâniaDIRECȚIA GENERALA DE POLITIE A MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI - CALEA VCTORIEI NR.19, SECTOR 3 AMPLASARE MONUMENT DE FOR PUBLIC: «IN MEMORIA POLIȚIȘTILOR RUTIERI CAZUTI LA DATORIE»

C, Termenul de valabilitate a autorizației este de 12 luni/; în care trebuie începute lucrările de execuție autorizate./al de timp

f r- \ D'A

: V'-'l

■5. L' ''l ;

c' * !

> ■ •

D. Durata de execuție a lucrărilor este de 24 luni/zile, calculată de la data începerii efective a lucrărilor (anunțată în prealabil), situație în care perioada de valabilitate a autorizație?se extinde pe întreaga durată de execuție a lucrărilor autorizate.

PRIMAR GENERAL,

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Gabriela FIREASECRETAR GENERAL, Georgiana


ZAMFIRArh»
întocmit: Mihaela Cristina Jipa/

Taxa de autorizare scutit X

Prezenta autorizație a fost trajm exemplar(e) din documentația tehnica, împreuna cu avizele si acordurile obținute, vizate spre neschimbare.


isa solicitantului direct/prin posta la data de


însoțita de


Bd Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5. București. România