Hotărârea nr. 55/2019

HOTARAREnr. 55 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR DE TRANSPORT SI DISTRIBUTIE A NERGIEI TERMICE LIVRATA PRIN PUNCTE TERMICE URBANE SI DE TRANSPORT PENTRU CONSUMATORII CU PUNCTE TERMICE PROPRII SI A PRETURILOR LOCALE MEDII DE FACTURARE A ENERGIEI TERMICE PENTRU CONSUMATORII NON-CASNICI, PRACTICATE DE RADET BUCURESTI


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI c J .


H OTĂRÂR


privind aprobarea tarifelor de transport și distribtniea)dnergiei termice livrată prin puncte termice urbane și de transport pentru consumatorii cu puncte termice proprii și a prețurilor locale medii de facturare a energiei termice pentru consumatorii non-casnici, practicate de

RADET București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Servicii Publice nr. 54/14.01.2019 și al Direcției Generale Economice nr. 518/14.01.2019;

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice nr. 1/30.01.2019, raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 10/30.01.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 61/30.01.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare:

  • -  Solicitarea Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice, înaintată cu adresa nr. 88876/19.12.2018, însoțită de adresa Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 87988/14.12.2018;

  • -  Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 851/12.12.2018, privind acordarea avizului de principiu pentru ajustarea tarifelor de transport și distribuție a energiei termice livrată prin puncte termice urbane și de transport pentru consumatorii cu puncte termice proprii, practicate de RADET București;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitate publică, modificată și completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 13/2008;

  • -  Art. 40 alin. (8) și alin. (10) din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct.14 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă tarifele locale pentru serviciul public de alimentare cu energie termică prin sistemul centralizat de încălzire a Municipiului București, după cum urmează:

a) tariful pentru transportul și distribuția energiei termice furnizate prin puncte

b) tariful pentru transportul energiei termice pentru consumatorii alimentați din circuitul primar, la un nivel de 100,58 lei/Gcal (fără TVA) - anexa nr. 2.

Art.2 Se aprobă prețurile locale de facturare ale energiei termice furnizată consumatorilor non-casnici (agenți economici), practicate de RADET București la un nivel de 416,37 lei/Gcal (fără TVA) - pentru consumatorii alimentați din PT urbane și centrale termice de cvartal și 338,24 lei/Gcal (fără TVA) - pentru consumatorii alimentați din PT proprii.

Art.3 După parcurgerea perioadei de 48 luni de la punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București 472/2017 și anume de la 28.09.2021 și în cazul în care nu vor apărea alte influențe, prețurile locale de facturare ale energiei termice livrată consumatorilor non-casnici vor fi la un nivel de 377,21 lei/Gcal (fără TVA) -pentru consumatorii alimentați din puncte termice urbane și centrale termice de cvartal și 297,91 lei/Gcal (fără TVA) - pentru consumatorii alimentați prin puncte termice proprii.

Art.4 Tarifele și prețurile aprobate conform art. 1 și art. 2, practicate de RADET București, se aplică de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.5 Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Direcția Generală Servicii Publice, Direcția Generală Economică, Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) și RADET București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.01.2019.

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.roStructura

tarifului de transport si distribuție pentru consumatorii alimentați din Punctele Termice Urbane

ELEMENTE DE CHELTUIELI

PT Urban

tarif aprobat

Lei

lei /Gcal

Pondere in tarif

/ CHELTUIELI VARIABILE

349.301.937,67

101,88

60,69%

Combustibil tehnologic

-

Cheltuieli transp combust

-

En. termica cumparata de la terti (pierdere)

271.630.178,20

79,22

47,19%

Energie electrica tehnologica

19.330.572,00

5,64

3,36%

Apa rece+canal

4.532.946,47

1,32

0,79%

Apa demineralizata sau dedurizata

53.808.241,00

15,69

9,35%

Alte cheltuieli

-

II CHELTUIELI FIXE

188.624.311,12

55,01

32,77%

a)

Cheltuieli materiale

54.423.659,76

15,87

9,46%

materiale

8.394.802,65

2,45

1,46%

amortizare

11.257.109,40

3,28

1,96%

redeventa

-

-

ch ptr protecția mediului

1.354.254,54

0,39

0,24%

energie electrica

-

-

reparații in regie

-

-

reparații exec cu tertii

17.114.318,40

4,99

2,97%

verif, metrologice si reparații contori

5.763.150,00

1,68

1,00%

studii si cercetări

-

-

alte serv exec cu tertii

7.703.023,94

2,25

1,34%

colaborări

-

-

comisioane si onorarii

2.279.882,41

0,66

0,40%

protocol, reclama si publicit

33.903,22

0,01

0,01%

deplasări, detasari, transferări

5.680,16

0,00

0,00%

posta si telecomunicații

222.424,84

0,06

0,04%

impozite si taxe

4.477.674,80

1,31

0,78%

paza

471.351,36

0,14

0,08%

serv internet si informatice

212.107,14

0,06

0,04%

diverse chelt. exec cu terti

290.658,81

0,08

0,05%

alte ch materiale

2.546.342,02

0,74

0,44%

b)

Ch cu munca vie

133.072.334,48

38,81

23,12%

salarii

116.067.372,18

33,85

20,17°/°

Contribuții angajator

2.901.684,30

0,85

0,50°/°

alte chelt cu munca vie

14.103.278,00

4,11

2,45%

o)

Cheltuieli financiare

1.128.316,88

0,33

0,20%

III

CHELTUIELI TOTALE (l+ll)

537.926.248,78

156,89

93,46%

IV

Profit

26.896.312,44

7,84

4,67%

V Cota de dezvoltare

10.758.524,98

3,14

1,87%

VI TOTAL CHELTUIELI (lll+IV+V)

575.581.086,20

167,87

VII

Cantitate livrata

3.428.729

Tarif (IV x 1000)/Gcal

167,87


tarifului de transport pentru consumatorii alimentați din Pune

ELEMENTE DE CHELTUIELI

,PT Prgprif(industrii)

tarif aprobat

Lei

lei /Gcal

Pondere in tarif

1 CHELTUIELI VARIABILE

13.449.239,39

62,99

62,63%

Combustibil tehnologic

-

Cheltuieli transp combust

-

En. termica cumparata de la terti (pierdere)

10.617.224,39

49,73

49,44%

Enerqie electrica tehnoloqica

-

-

Apa rece+canal

-

Apa demineralizata sau dedurizata

2.832.015,00

13,26

13,19%

Alte cheltuieli

-

II CHELTUIELI FIXE

6.620.267,17

31,01

30,83%

a)

Cheltuieli materiale

2.287.551,13

10,71

10,65%

materiale

393.915,24

1,85

1,83%

amortizare

379.506,60

1,78

1,77%

redeventa

-

ch ptr protecția mediului

43.751,46

0,20

0,20%

enerqie electrica

-

reparații in reqie

-

reparații exec cu tertii

1.029.611,60

4,82

4,79%

verif.metroloqice si reparații contori

-

-

0,00%

studii si cercetări

-

-

alte serv exec cu tertii

313.112,06

1,47

1,46%

colaborări

-

-

comisioane si onorarii

103.117,59

0,48

0,48%

protocol, reclama si publicit

1.916,78

0,01

0,01%

deplasări, detasari, transferări

1.319,84

0,01

0,01%

posta si telecomunicații

12.575,16

0,06

0,06%

impozite si taxe

157.041,20

0,74

0,73%

paza

26.648,64

0,12

0,12%

serv internet si informatice

10.492,86

0,05

0,05%

diverse chelt. exec cu terti

17.896,19

0,08

0,08%

alte ch materiale (+consultanta)

109.757,98

0,51

0,51%

b)   Ch cu munca vie

4.278.642,92

20,04

19,92%

salarii

3.679.483,82

17,23

17,13%

Contribuții angajator

91.987,10

0,43

0,43%

alte chelt cu munca vie

507.172,00

2,38

2,36%

c)    Cheltuieli financiare

54.073,12

0,25

0,25%

III CHELTUIELI TOTALE (l+ll)

20.069.506,57

94,00

93,46%

IV Profit

1.003.475,33

4,70

4,67%

V Cota de dezvoltare

401.390,13

1,88

1,87%

VI TOTAL CHELTUIELI (III+IV+V)

21.474.372,02

100,58

VII Cantitate livrata

213.501

Tarif (IV x 1000)/Gcal

100,58