Hotărârea nr. 549/2019

HOTARAREnr. 549 din 2019-10-24 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA ACHIZITIONEZE PENTRU SI IN NUMELE MUNICIPIULUI BUCURESTI, TREI IMOBILE COMPUSE DIN TEREN SI CONSTRUCTII SITUATE PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALA A SECTORULUI 1, IN SCOPUL AMENAJARII SI REORGANIZARII SERVICIILOR SOCIALE DE TIP REZIDENTIAL DESTINATE COPIILOR DIN SISTEMUL DE PROTECTIE SPECIALA AL SECTORULUI 1


HOTĂRÂRE

privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București, trei imobile compuse din teren și construcții situate pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 1, în scopul amenajării și reorganizării serviciilor sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială al Sectorului 1

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 14770/02.10.2019 și al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București nr. 3915/02.10.2019;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 180/24.10.2019, avizul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 43/23.10.2019, avizul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 103/23.10.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 629/23.10.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Hotărârea nr. 269/2019 adoptată de către Consiliul Local al Sectorului 1 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în vederea achiziționării de pe piața liberă, pentru și în numele Municipiului București, a unor imobile, compuse din teren și construcții, în scopul amenajării și reorganizării serviciilor sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială al sectorului 1 precum și transmiterea dreptului de administrare asupra acestora;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 114/1996 a locuinței, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Hotărârii de Guvern nr. 1113/2014 privind aprobarea Strategiei naționale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014 - 2020 și a Planului operațional pentru implementarea Strategiei naționale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului 2014 -2016, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii de Guvern nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială, emis de ministrul muncii și justiției sociale;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (2) și ari. 166 alin. (2) lit. g) și lit. p) și                                                                                                                               itiv, cu


mc

I

I

i

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUR.

HOTĂRĂȘTE:Art.1 Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 1 să ac Municipiului București, trei imobile compuse din teren și construațu teritorială a sectorului 1, în scopul amenajării și reorganizării serviciilor sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială al sectorului 1.

Art.2 Bunurile achiziționate prevăzute la art. 1 se declară ca bunuri ce aparțin domeniului public al Municipiului București.

Art.3 Bunurile menționate la art. 1 vor fi administrate de către Consiliul Local al Sectorului 1 și inventariate de către acesta conform listei anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008.

Art.4 Lista anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008 se modifică în mod corespunzător.

Art.5 Consiliul Local al Sectorului 1 are obligația ca în termen de 15 zile de la finalizarea operațiunilor de înscriere în cartea funciară să comunice Consiliului General al Municipiului București documentele emise de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară în legătură cu bunurile menționate la art. 1.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 24.10.2019.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Adrian Pavelă/


Zo

*


SECRETAR GENERAL .L MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

r


^7ulG^


București, 24/

Nr. 549 \ 7


Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.pmb.ro


Pag 2