Hotărârea nr. 548/2019

HOTARAREnr. 548 din 2019-10-24 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI DE TRANSMITERE DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI APARARII NATIONALE, IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A UNEI SUPRAFETE DE TEREN DE 91 MP DIN IMOBILUL SITUAT IN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRELUNGIREA GHENCEA NR. 3- 5, IDENTIFICAT PRIN IE 228578, IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITIE "PENETRATIE PRELUNGIREA GHENCEA- DOMNESTI SI SUPRALARGIRE BULEVARDUL GHENCEA, INTRE STRADA BRASOV SI TERMINAL TRAMVAI 41"


Consiliul General al Municipiului BucureștiHOTĂRÂRE

privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri de transmitere din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al Municipiului București a unei suprafețe de teren de 91 mp din imobilul situat în Sectorul 6 al Municipiului București, Prelungirea Ghencea nr. 3-5, identificat prin IE 228578, în vederea realizării obiectivului de investiție "Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea, între strada Brașov și Terminal Tramvai 41”

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 16264/17.10.2019 și al Direcției Generale Infrastructură - Serviciul Planificare Lucrări Mari de Infrastructură nr. 2650/18.10.2019;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 178/24.10.2019, avizul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 35/23.10.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 627/23.10.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de:

adresa nr. A14836/15.10.2019 a Ministerului Apărării Naționale;

- adresa nr. 127427/01.10.2019 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

Luând în considerare:

  • -   Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 1/31.01.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 138/30.06.2015, privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești”, în vederea continuării lucrărilor de interes public local;

  • -   Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 291/30.05.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 138/30.06.2015, privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea, între strada Brașov și Terminal Tramvai 41”, în vederea efectuării lucrărilor de interes public local;

  • -   Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 74/26.02.2019 privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al Municipiului București, a unei suprafețe de teren din imobilul situat în Sectorul 6 al Municipiului București, Prelungirea Ghencea nr. 3-3, identificat prin IE 228578, în vederea realizării obiectivului de investiție "Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești”;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), art 139 alin. (2) și art. 292 alin. (1), alin. (3), alin. (4), alin. (6), alin. (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 0500$, sector 5, Bi curești, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se solicită Guvernului României transmiterea unei părți din imobilul 1125, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului București și declararea ca bun de interes public local.

Art.2 Imobilul se identifică potrivit anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 După preluare, partea din imobil prevăzută la art. 1 se utilizează în vederea realizării obiectivului de investiții "Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea, între strada Brașov și Terminal Tramvai 41”, într-un termen de trei ani de la preluarea imobilului, cu fonduri asigurate din bugetul local.

Art.4 în cazul în care nu se respectă destinația părții de imobil și termenul prevăzut la art. 2, revine în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.5 Predarea - preluarea imobilului se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Apărării Naționale și Municipiul București, prin structurile de specialitate din subordine, în termenul menționat în Hotărârea Guvernului de transmitere.

Art.6 Prezenta hotărâre se va comunica Secretariatului General al Guvernului prin grija Secretarului General al Municipiului București.

Art.7 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 74/2019.

Art.8 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2
ANEXA NR. 1 A A

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului din care face parte suprafața de teren pentru care se solicită transmiterea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al Municipiului București și declararea din bun de interes public național în bun de interes public local


Persoana


Persoana


juridică de la


juridică la


Date de


Caracteristici


Anul


Valoarea


dobândirii/


de


care se


care se


transmite


transmite


identificare


tehnice


dării în


inventar


imobilul


imobilul


folosință


(în lei)


Domeniul


Municipiul


Teren în


public al


statului și


Domeniul


administrarea


Ministerului


Apărării


CONFORM CU


public al


Municipiului


București


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro


București,


str.


Prelungirea


Ghencea


nr. 3-5,


suprafață de


91 mp, parte


din imobilul


cu nr.


cadastral
FCTIA ASISTENT* Tț>HMCA Șl 'JURIDIC*

°^ia «


„UKAS

BO 9001 • BO 14001       001


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI CU PROPUNEREA DE DEZLIPIRE SCARA l:50<)0

Anexa Nr.2 £


\r. cadastral


Suprafața măsurată


Adresa imobilului:


228578


4385 mp


Strada Prelungirea Ghencea nr 3-5, București


UAT Sector 6

3240110


Inventar de coordonate puncte de contur Sistem Stereografic 1970

Nr.

Pct

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X(m]

Y[m]

1

324328808

582536.886

143.975

2

324191.213

582494.503

17.929

3

324174.112

582489 118

152.850

4

324027 962

582444.360

130.395

5

323913.820

582381 316

381 957

6

323572.939

582209.004

5.040

7

323575.070

582204437

290.567

8

323834 294

582335 709

101 439

9

323924791

582381.537

120.000

10

324030 260

582438.775

141.356

11

324165.397

582480.243

25.953

12

324190 197

582487.892

144.329

13

324327.805

582531.424

5.553

S=4385mpCONFORM CU ORIGINA^ I__
Tabel de mișcare parcelara pentru dezlipire imobil

Situație actuala

(inainte de dezlipire)

Situație viitoare (după dezlipire)

Nr. cad.

Suprafața

(mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

Nr. cad.

Suprafața

(mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

228578

4385

Drum

LOT 1 (S=91 mp)

Drum

Suprafața afectata de culoarul de expropriere

LOT 2 ( S= 4294 mp )

Drum

Rest proprietate

TOTAL:

4385

4385