Hotărârea nr. 547/2019

HOTARAREnr. 547 din 2019-10-24 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI APARARII NATIONALE IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A LOTULUI NR. 2 IN SUPRAFATA DE 15.597 MP CU CONSTRUCTIA IN SUPRAFATA DE 41 MP, LOTULUI NR. 3 IN SUPRAFATA DE 698 MP SI A LOTULUI NR. 4 IN SUPRAFATA DE 1820 MP DIN IMOBILUL SITUAT IN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI , SOSEAUA VITAN BARZESTI NR. 2-4, IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII STRAPUNGERE B-DUL NICOLAE GRIGORESCU- SPLAI DUDESCU ETAPA II- KM 2+400- INTERSECTIE CALEA VITAN BARZESTI


HOTĂRÂRE privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului București a lotului nr. 2 în suprafață de 15.597 mp cu construcția în suprafață de 41 mp, lotului nr. 3 în suprafață de 698 mp și a lotului nr. 4 în suprafață de 1820 mp din imobilul situat în sectorul 4 al Municipiului București, Șoseaua Vitan Bârzești nr. 2-4, în vederea realizării obiectivului de investiții Străpungere B-dul Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu Etapa II - km 2+400 - intersecție Calea Vitan Bârzești

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Infrastructură nr.2634/16.10.2019, Direcției Generale Investiții nr. 2429/16.10.2019 și Direcției Patrimoniu nr.16259/16.10.2019;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 176/24.10.2019, avizul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 92/23.10.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 625/23.10.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare:

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 72/28.02.2019 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Străpungere B-dul Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu Etapa II - km 2+400 - intersecție Calea Vitan Bârzești" în vederea continuării lucrărilor de interes public local;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 148/11.03.2019 privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului București a unei construcții și a unei suprafețe de teren din imobilul situat în sectorul 4 al Municipiului București, Șoseaua Vitan Bârzești nr. 2-4 în vederea realizării obiectivului de investiții "Străpungere B-dul Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu Etapa II - km 2+400 - intersecție Calea Vitan Bârzești";

  - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 340/26.06.2019 privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea din domeniul public al statului și administrarea Ministerului—-Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului București a terenului în supfafață/âeg4^0mp și a terenului în suprafață de 1445 mp din imobilul situat în sectorul 4 al Municipiului București, Șoseaua Vitan-Bârzești nr. 2-4, identificat cu numărul cadastral 213049;

Ținând cont de adresele nr. A14526/09.10.2019, nr. A14369/07.10.2019, nr. T2458/20.09.2019 și Avizul nr. DT/4358/26.06.2019 emis de Ministerul Apărării Naționale;

Văzând Referatul de admitere (Dezmembrare imobil) nr. 63860/25.09.2019 emis de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sector 4 București;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c, art. 139 alin. (2), art. 292 alin. (1), alin. (3), alin. (4), alin. (6) și alin. (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se solicită Guvernului transmiterea unei părți din imobilul 1137 aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului București și declararea ca bun de interes public local.

Art.2 Imobilul se identifică potrivit anexei 1 și planurilor de amplasament și delimitare, anexa 2, anexa 3 și anexa 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 După preluare, imobilul prevăzut la art. 1, se utilizează în vederea realizării unor obiective de investiții de interes public local, respectiv "Străpungere B-dul Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu Etapa II - km 2+400 - intersecție Calea Vitan Bârzești" realizarea unei amenajări urbane de tip peisagistic, spații verzi, trotuare, alei pentru circulație pietonală, locuri de parcare și o clădire - depozit de arhivă a Primăriei Municipiului București, într-un termen de 5 ani de la preluarea imobilului, cu fonduri asigurate din bugetul local.

Art.4 Consiliul General al Municipiului București va asigura realizarea următoarelor facilități la imobilul 1137, afectate de obiectivul de investiție "Străpungere B-dul Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu Etapa II - km 2+400 -intersecție Calea Vitan Bârzești" destinate funcționării si securității obiectivului militar, cu fonduri asigurate de Municipiul București, într-un termen de 12 luni de la preluarea părții de imobil, astfel:

 • - realizarea căii de acces asfaltate în cazarmă, din intersecția Vitan-Bârzești cu noua arteră rutieră,

 • - refacerea porții și a punctului de control tehnic, prin asigurarea unui container racordat la utilităti,

 • - relocarea rețelelor de canalizare și electrice pe alte amplasamente din cadrul imobiluluil 137,

 • - refacerea împrejmuirii imobilului 1137 pe noile limite și preluarea construcției afectate, în vederea scoaterii din funcțiune si demolării,

  - refacerea pe noul amplasam acces dinspre strada luliu Hațega


al imobilului 1137 a celor două puncte de • - refacerea împrejmuirii pe zona afectată, inclusiv de-a lungul laturii străzii luliu Hațeganu pe toată zona aflată în administrarea Ministerului Apărării Naționale,

 • - refacerea împrejmuirii parcului cu tehnică militară pe zona afectată,

 • - semnalizarea suplimentară a accesului în obiectivul militar pe latura afectată de lucrările de investiții la obiectivele de interes public local derulate de Municipiul București.

Art.5 în cazul în care nu se respectă destinația imobilului, obligațiile și termenele prevăzute la art. 3 și 4, acesta revine în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale.

Art.6 Predarea-preluarea imobilului se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Apărării Naționale și Municipiul București, prin structurile de specialitate din subordine, în termenul menționat în Hotărârea Guvernului de transmitere.

Art.7 Prezenta hotărâre se va comunica Secretariatului General al Guvernului prin grija Secretarului General al Municipiului București.

Art.8 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 148/2019 și Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 340/2019.

Art.9 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 24.10.2019.


SECRETAR GENERAL

L MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

f.


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.roNr. MFP


0

103588
DATELE DE IDENTIFICARE

ale părții din imobilul 1137 solicitată pentru transmitere din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului București


Cod de clasificare


1

8.19.01r

Denumirea bunului


2

Imobil

1137-parțial


Adresa


__________3___

Municipiul

București, sector 4 Șos. Vitan Bârzești nr. 2-4Elementele cadru de descriere tehnică /Carte Funciară/Nr. cadastral


____________________________5__

1. Construcții:

Pavilion G12

 • - Suprafață construită - 41 mp

 • - Suprafață desfășurată 41 mp

2. Amenajări la terenuri:

 • - Drum betonat - 300 mp

 • - Rețea electrică aeriană - 60 ml

 • - împrejmuire beton prefabricat - 30 ml

 • - împrejmuire metalică - 220 ml

3. Teren

 • - Lot 2 - 15.957 mp

 • - Lot 3 - 698 mp

 • - Lot 4 - 1.820 mp

CF 232625

Nr. cadastral 232625

CF 232623

Nr. cadastral 232623

CF 232624

Nr. cadastral 232624Persoana juridică de la care se transmite imobilul / CUI

6

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naționale

CUI-4183229


Persoana juridică la care se transmite imobilul / CUI

7

Municipiul București,

CUI-4267117Anexa. 2. k HCârtfc» .wt           Ic.^U ,2.

Plan de Amplasament și Delimitare a Imobilului

Scara 1:5.000

CONFORM CU ORIGINALUL j


Intrarea Serelor


TEH’*C^k

321580
Lot 2 - Teren destinație intravilan, împrejmuit/delimitat cîh^£ldf[)ljț:bprefaj5 tablă, și limită convențională.


Număr Cadastral

Suprafața Măsurată (mp.)

Adresa Imobil: Municipiul București, Sector 4, Șoseaua Vitan Bârzești

Număr 2-4 - Cazarma 1137 Incinta 1 - Lot 2

15957

Cartea Funciară Nr.

Unitatea Administrativ Teritorială (U.A.T.)

București - Sector 4


MențiuniConform Protocolului de colaborare în domeniul Cadastrului și Publicității Imobiliare Nr 1681 (nr. înregistrare A N C P.l) nu se vor face referiri la construcții.

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea num^tf ^^îMaslru și PybliciHtc IniA Semnătura și paafa           IK (iyil/ȘII

I) A N C1U M A A - C A M E

Inspcctijrmevădăstru

Data:

Ștampila B C P


Anejia.3 K HC6M& rLt                           ‘ 4.5

Plan de Amplasament și Delimitare a Imobilului

Scara - 1:1.000

•♦FECTIA


57.^


k

8 \ co

^U) ra 1 rs.

~/f// z /

' I

■*—..Z'c-r


«orec^udin^ îqjoteți^

^corespon4e^^^ Si&yiătura ș^tampm Dat^N "

----


MențiuniConform Protocolului de colaborare in domeniul Cadastrului și Publicității Imobiliare Nr 16817/ (nr. înregistrare AN C P I) nu se vor face referiri la construcții


iptațiel cadastrale teren


Confirm introducereittffte și atribuirea nuinăiuiuftHl

Semnătura și par^)ANCHI M \ r//^ . U.i.M El 1 \ Data

Ștampila B C.P 1Număr Cadastral

Suprafața Măsurată (mp.)

Adresa Imobil: Municipiul București, Sector 4, Șoseaua Vitan Bârzești

Număr 2-4 Cazarma 1137 Incinta 1 - Lot 3

698

Cartea Funciară Nr.

Unitatea Administrativ Teritorială (U.A.T.)

București - Sector 4

Â$lcj


Plan de Amplasament și Delimitare a Imobilului

Scara - 1:1.000ONFORMCU ORIGINALUL


JUtlOtCASe<e'“'
8O1

-o

o


w\

A      t) f

H &

1820


Lot 4 - Teren destinație intravilan, împrejmuit/delimitat cu: gard tablă, și limită convențională.


B. Date referitoare Ia construcțiiMențiuni


Conform Protocolului de colaborare în domeniul Cadastrului și Publicității Imobiliare Nr 16817/06.0^2013 (nr înregistrare A.N.C P I.) nu se vor face referiri la construcții.

\'>


teren,

cum^i/ației Cadastrale din teren


Con firm introducerea-wnobrluluuîn baza de datfe-iatearată------

și atribuirea număife^W^"' ^WicifateImobiliară BIK /W/Ul

Semnătura și pața^ j j M AkLOA (.'AM F.LIA
11 lăp.cctwutft.adifei r.u

Data:

Ștampila B C FNumăr Cadastral

Suprafața Măsurată (mp.)

Adresa Imobil: Municipiul București, Sector 4, Șoseaua Vitan Bârzești

Număr 2-4 - Cazarma 1137 Incinta 1 - Lot 4

1820

Cartea Funciară Nr.

Unitatea Administrativ Teritorială (U.A.T.)

București - Sector 4Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 4 Adresa: LOC BUCUREȘTI, BD EXPOZIȚIEI NR. IA SECTOR 1 Tel021/3350169 021/3362195 Fax:031/8166504

Nr. 538FS

Ziua ’   25

Luna i 09

Anu! ' 2019


REFERAT DE ADMITERE

(Dezmembrare imobil)

Domnului/Doamnei STATUL ROMAN PRIN ADM. MAPN (U.M. 02547) Domiciliul______________________________________

Referitor la cererea înregistrată sub numărul 63860 din data 25-09-2019, vă informăm:

Imobilul situat in Loc. București Sectorul 4, Sos VITAN-BARZESTI, Nr. 2-4, Jud. București, UAT București Sectorul 4 avand numărul cadastral 213049 a fost dezmembrat in imobilele:

 • 1) 232623 situat in Loc. București Sectorul 4, Sos VITAN-BÂRZESTI, Nr. 2-4, Jud. București, Municipiul București, Sector 4, Șoseaua Vitan Bârzești Număr 2-4 - Cazarma 1137 Incinta 1 - Lot 3, UAT București Sectorul 4 avand suprafața măsurată 698 mp;

 • 2) 232624 situat in Loc. București Sectorul 4, Sos VITAN-BÂRZESTI, Nr. 2-4, Jud. București, Municipiul București, Sector 4, Șoseaua Vitan Bârzești Număr 2-4 - Cazarma 1137 Incinta 1 - Lot 4, UAT București Sectorul 4 avand suprafața măsurată 1820 mp;

 • 3) 232625 situat in Loc. București Sectorul 4, Sos VITAN-BÂRZESTI, Nr. 2-4, Jud. București, Municipiul București, Sector 4, Șoseaua Vitan Bârzești Număr 2-4 - Cazarma 1137 Incinta 1 - Lot 2, UAT București Sectorul 4 avand suprafața măsurată 15957 mp;

 • 4) 232626 situat in Loc. București Sectorul 4, Sos VITAN-BÂRZESTI, Nr. 2-4, Jud. București, Municipiul București, Sector 4, Șoseaua Vitan Bârzești Număr 2-4 - Cazarma 1137 Incinta 1 - Lot 1, UAT București Sectorul 4 avand suprafața măsurată 487914 mp;

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI BUCUREȘTI la data: 02-10-2019.

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, in condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Inspector