Hotărârea nr. 545/2019

HOTARAREnr. 545 din 2019-10-24 PRIVIND DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA A ECHIPAMENTELOR INDIVIDUALE DE PROTECTIE PENTRU PERSONALUL OPERATIV AL SERVICIULUI DE AMBULANTA BUCURESTI-ILFOV


Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Situații de Urgență, Statistici și Strategii - Direcția înzestrare Materială și Situații de Urgență nr. 2291/11.10.2019;

Văzând avizul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 102/23.10.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 623/23.10.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București:

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) lit. d), alin. (6) lit. a), alin. 7 lit. c) și lit. h) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă darea în folosință gratuită a echipamentelor individuale de protecție pentru personalul operativ al Serviciului de Ambulanță București - Ilfov.

Art.2 Echipamentele vor fi predate pe bază de proces verbal ce se va încheia între Direcția înzestrale Materială și Situații de Urgență și Serviciul de Ambulanță București - Ilfov.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Muncipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 24.10.2019București. 24.10.2019

Nr. 545'