Hotărârea nr. 544/2019

HOTARAREnr. 544 din 2019-10-24 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 781/22.11.2018 PENTRU APROBAREA PROIECTULUI "SANATATE PRIN SPORT"


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiuluii București nr. 781/22.11.2018 pentru aprobarea proiectului "Sănătate prin sport”

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții și al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 28424/10.10.2019;

Văzând avizul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 21/23.10.2019, avizul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 101/23.10.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 622/23.10.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Cu respectarea Legii nr. 24/200 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. c) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se modifică anexa nr. 1 - Fișă de Proiect, parte integrantă din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 781/22.11.2018, A3 - Selecția beneficiarilor, Criterii de eligibilitate beneficiari și va avea următorul conținut:

"A3 Selecția beneficiarilor,

Criterii de eligibilitate beneficiari:

  • •   Sportivi cu vârste cuprinse între 5-18 ani;

  • •   Sportivii trebuie să fie legitimați în cadrul unui club/asociație/fundație/federație sportivă din municipiul București.”

Art.II Modificarea criteriilor de eligibilitate nu generează noi costuri în procesul de implementare a proiectului.

Art.III Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 781/22.11.2018 rămân neschimbate.

Art.IV Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Muncipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.