Hotărârea nr. 543/2019

HOTARAREnr. 543 din 2019-10-24 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 309/14.06.2018 PENTRU APROBAREA PROIECTULUI "TESTAREA GENETICA LA CANCERUL DE SAN IN STADII INCIPIENTE"


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 309/14.06.2018 pentru aprobarea proiectului "Testarea genetică la cancerul de sân în stadii incipiente”

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții și al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 28418/10.10.2019;

Văzând avizul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 100/23.10.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 621/23.10.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Cu respectarea Legii nr. 24/200 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. c) art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se modifică art. 3 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 309/14.06.2018 și va avea următorul conținut:

"Art.3 Bugetul multianual al proiectului va fi de 17.000.000 lei, pentru perioada septembrie 2018- decembrie 2021, pentru aproximativ 1000 de beneficiari.”

Art.II Modificarea perioadei de implementare nu generează noi costuri în procesul de implementare a proiectului.

Art.III Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 309/14.06.2018 rămân neschimbate.

Art.IV Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Muncipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.