Hotărârea nr. 542/2019

HOTARAREnr. 542 din 2019-10-24 PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI A UNITATILOR LOCATIVE CU DESTINATIA DE LOCUINTE DE SERVICIU PENTRU PERSONALUL ANGAJAT IN UNITATILE SANITARE AFLATE IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI


Consiliul General al Mun
privind transmiterea în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București a unităților locative cu destinația de locuințe de serviciu pentru personalul angajat în unitățile sanitare aflate în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 2227/18.09.2019, al Direcției Patrimoniu nr. 14548/16.09.2019 si al Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București nr. 25082/16.09.2019;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 174/24.10.2019, avizul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 99/23.10.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 620/23.10.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare prevederile:

Legii nr. 114/1996 privind locuințele și Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 privind Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 588/06.09.2018 privind demararea procedurilor de identificare, negociere și achiziționare de unități locative cu destinația de locuințe pentru personalul angajat în unitățile sanitare aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București; Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 753/22.11.2018 privind aprobarea metodologiei de lucru pentru atribuirea locuințelor de serviciu către personalul angajat în unitățile sanitare aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, a documentelor necesare întocmirii dosarului, a criteriilor și punctajelor aferente pentru întocmirea listei de priorități;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 858/12.12.2018 privind achiziționarea de unități locative cu destinația de locuințe pentru personalul angajat în unitățile sanitare aflate în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 274/30.05.2019 privind aprobarea listei de priorități pentru atribuirea locuințelor de serviciu către personalul angajat în unitățile sanitare aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația spitalelor și Serviciilor Medicale București și modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 753/2018;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 384/26.06.2019 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 389/31.07.2019 privind modificarea și completarea anexei nr.^J^a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.

274/30.05.2019 privind aprobarea listei de priorități pentru atribuirea locuințelor de serviciu către personalul angajat în unitățile sanitare aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului General a! Municipiului București nr. 753/2018;                                                                ___

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și lit. d), alin. (6) lit. a), alin. 7 liL'.cJ, lit; £ț) si art.

139 alin. (3) lit. g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Coddțadministrativ\cu ' w ’ *         * * ’ w \

j


modificările și completările ulterioare.


CONSILIUL GENERAL AL M

H O


Art.1 Se aprobă transmiterea în admin\&^irea A


București, a unui număr total de 64 apartamentertâți locative)£î


palelor și Serviciilor Medicale ună cu cota - parte indiviză


din dependințele comune ale imobilelor și cotă -Ț>arte indiviză din teren.

Art.2 Unitățile locative prevăzute la art. 1 sunt amplasate în imobilele din Orașul Bragadiru, str. Iernii nr. 20 - 24, bloc C1, Județul Ilfov și din București, str. Ipsilanti Voievod nr. 2, sector 2, identificându-se conform numerelor cadastrale înscrise în cărțile funciare conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.3 Unitățile locative prevăzute la art. 1 vor avea destinația de locuințe de serviciu pentru personalul angajat în unitățile sanitare aflate în administrarea Administrației Spitalelor și Servciilor Medicale București.

Art.4 Locuințele de serviciu vor fi repartizate personalului angajat în unitățile sanitare aflate în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, conform listelor aprobate de Consiliul General al Municipiului București, prin încheierea unor contracte de locațiune conform modelului regăsit în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Tariful de bază lunar al chiriei (lei/metru pătrat), pentru fiecare unitate locativă este prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Predarea - preluarea imobilelor ce fac obiectul prezentei hotărâri se va efectua în termen de 30 de zile de la data înregistrării în patrimoniul proprietarului.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Muncipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 24.10.2019SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana ZamfirBucurești, 24.10.2019

Nr. 542’
Municipiul București, Str. Ipsilanti Voievod nr. 2

Nr.Crt

BLOC

Nr.

Ap.

Nr.

Camere

Indentificat cu nr. cadastral

înscris in Cartea

Funciara cu nr.     .

Suprafața mutila (mp)

Suprafața totala

1

2

3

4

/vi.'i.

7

1

Parter

1

2

223956-C1-U1 \

^74,^

o.. 106,70

2

Parter

2

1

223956-C1-U2  \

"   2^f6-C>4j2 CJ

40,94 x

3

Etaj 1

4

2

223956-C1-U4

V^223956-CTU4

74,33

81,86

4

Etaj 1

5

2

223956-C1-U5

223956-C1-U5

62,95

69,16

5

Etaj 1

6

2

223956-C1-U6

223956-C1-U6

71,81

79,09

6

Etaj 2

7

2

223956-C1-U7

223956-C1-U7

74,33

81,86

7

Etaj 2

8

2

223956-C1-U8

223956-C1-U8

62,95

69,16

8

Etaj 2

9

2

223956-C1-U9

223956-C1-U9

71,81

79,09

9

Etaj 3

10

2

223956-C1-U10

223956-C1-U10

74,33

81,86

10

Etaj 3

11

2

223956-C1-U11

223956-C1-U11

62,95

69,16

11

Etaj 3

12

2

223956-C1-U12

223956-C1-U12

71,81

79,09

12

Etaj 4

13

2

223956-C1-U13

223956-C1-U13

74,33

81,86

13

Etaj 4

14

2

223956-C1-U14

223956-C1-U14

62,95

69,16

14

Etaj 4

15

2

223956-C1-U15

223956-C1-U15

71,81

79,09

15

Etaj 5

16

2

223956-C1-U16

223956-C1-U16

74,33

81,86

16

Etaj 5

17

2

223956-C1-U17

223956-C1-U17

62,95

69,16

17

Etaj 5

18

2

223956-C1-U18

223956-C1-U18

71,81

79,09

* Cotele parti indivize, aferente fiecărui apartament, prevăzute in contractul autentificat sub nr. 1450/04.04.2019

pag. 1/2
Județul Ilfov, Oraș Bragadiru, Str, Iernii nr. 22-24, Bloc CI

Nr.Crt.

BLOC CI

Nr.

Ap.

Nr.

Camere

Indentificat cu nr cadastral

înscris in Cartea

Funciara cu nr^,

Suprafața,

«SwpfSțata

totale

1

2

3

4

\co^oW*C

./ w,

1

Parter

002

2

119144-C1-U2

119144-C1-U2

2

Parter

003

2

119144-C1-U3

119144-C1-U3

/54/

56,75 \

3

Parter

004

3

119144-C1-U4

119144-C1-U4 /

79J13

81,05

4

Parter

005

3

119144-C1-U5

119144-Cl-U^^

^79,59

81,57

5

Parter

006

2

119144-C1-U6

119144-C1-U6

54,83

56,75

6

Parter

007

2

119144-C1-U7

119144-C1-U7

55,02

56,94

7

Parter

008

2

119144-C1-U8

119144-C1-U8

54,94

56,86

8

Etaj 1

102

2

119144-C1-U14

119144-C1-U14

55,02

56,94

9

Etaj 1

103

2

119144-C1-U15

119144-C1-U15

54,86

56,78

10

Etaj 1

104

3

119144-C1-U16

119144-C1-U16

79,15

81,07

11

Etaj 1

105

3

119144-C1-U17

119144-C1-U17

79,59

81,57

12

Etaj 1

106

2

119144-C1-U18

119144-C1-U18

54,86

56,78

13

Etaj 1

107

2

119144-C1-U19

119144-C1-U19

55,02

56,94

14

Etaj 1

108

2

119144-C1-U20

119144-C1-U20

54,88

56,80

15

Etaj 1

110

2

119144-C1-U22

119144-C1-U22

52,18

54,10

16

Etaj 1

113

2

119144-C1-U25

119144-C1-U25

52,35

54,27

17

Etaj 2

202

2

119144-C1-U28

119144-C1-U28

55,02

56,94

18

Etaj 2

203

2

119144-C1-U29

119144-C1-U29

54,86

56,78

19

Etaj 2

204

3

119144-C1-U30

119144-C1-U30

79,15

81,07

20

Etaj 2

205

3

119144-C1-U31

119144-C1-U31

79,59

81,57

21

Etaj 2

210

2

119144-C1-U36

119144-C1-U36

52,18

54,10

22

Etaj 2

213

2

119144-C1-U39

119144-C1-U39

52,35

54,27

23

Etaj 3

302

2

119144-C1-U42

119144-C1-U42

52,46

54,63

24

Etaj 3

303

2

119144-C1-U43

119144-C1-U43

52,41

54,58

25

Etaj 3

305

3

119144-C1-U45

119144-C1-U45

76,33

78,31

26

Etaj 3

306

2

119144-C1-U46

119144-C1-U46

52,41

54,33

27

Etaj 3

310

2

119144-C1-U50

119144-C1-U50

52,35

54,27

28

Etaj 3

313

2

119144-C1-U53

119144-C1-U53

52,35

54,27

29

Etaj 4

402

2

119144-C1-U56

119144-C1-U56

52,46

54,63

30

Etaj 4

403

2

119144-C1-U57

119144-C1-U57

52,41

54,58

31

Etaj 4

405

3

119144-C1-U59

119144-C1-U59

76,33

78,31

32

Etaj 4

407

2

119144-C1-U61

119144-C1-U61

52,57

54,49

33

Etaj 4

410

2

119144-C1-U64

119144-C1-U64

52,35

54,27

34

Etaj 4

413

2

119144-C1-U67

119144-C1-U67

52,35

54,27

35

Etaj 5

502

2

119144-C1-U70

119144-C1-U70

52,46

54,63

36

Etaj 5

503

2

119144-C1-U71

119144-C1-U71

52,41

54,58

37

Etaj 5

505

3

119144-C1-U73

119144-C1-U73

76,33

78,31

38

Etaj 5

506

2

119144-C1-U74

119144-C1-U74

52,41

54,33

39

Etaj 5

507

2

119144-C1-U75

119144-C1-U75

52,57

54,49

40

Etaj 5

510

2

119144-C1-U78

119144-C1-U78

52,35

54,27

41

Etaj 5

513

2

119144-C1-U81

119144-C1-U81

52,35

54,27

42

Etaj 6

602

2

119144-C1-U84

119144-C1-U84

52,46

54,63

43

Etaj 6

603

2

119144-C1-U85

119144-C1-U85

52,41

54,58

44

Etaj 6

605

3

119144-C1-U87

119144-C1-U87

76,32

78,3

45

Etaj 6

606

2

119144-C1-U88

119144-C1-U88

52,41

54,33

46

Etaj 6

607

2

119144-C1-U89

119144-C1-U89

52,57

54,49

47

Etaj 6

613

2

119144-C1-U95

119144-C1-U95

52,35

54,27
CONTRACT DE LOCAȚIUNEpentru unitățile locative cu destinație de locuințe de serviciu pentru person

aflate în administrarea A.S.S

CAP.I - PĂRȚILE CONTRACTANTE:

ART.l

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, în calitate de proprietar, cu sediuTTn București, B-dul Regina Elisabeta nr.

47. Sectorul 5, prin ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI ^denumită în continuare ASSMB). cu sediul în București, str. Sfânta Ecaterina. nr. 3, sector 4. București, tel: 021 310 10 59. fax: 021.310.10.69. cod fiscal 25502860, cont IBAN R074RNCB0074003698560001, deschis la Banca Comercială Română, reprezentată legal prin Director General ................................,

administrator al imobilului situat în.............................., în calitate de LOCATOR,

și

.......................................................................................................identificat   prin cartea de identitate seria.......nr.........................,  eliberată de ................................... la  data de .......................,  având

CNP............................................................., angajat cu Contract Individual de Muncă nr........................la

Spitalul...................................., aflat în administrarea ASSMB. în calitate de LOCATAR, în temeiul Legii nr. 144/1996 coroborată cu O.U.G. 40/1990. Legii nr. 162/2008. a HCGMB nr. 378/2008, a

repartiției nr................din HCGMB nr. 389/31.07.2019 și HCGMB nr................./2019, emise de Consiliul

General al Municipiului București.

a intervenit prezentul contract.

JAP.II - OBIECTUL LOCAȚIUNII

ART.2 Locatorul închiriază locuința de serviciu din....................... Str.................nr....... bl....., sc......

et....., ap......Sectorul..........., compusă din .... camere în suprafață de .... mp (camera .... mp, camera .... mp.

cămeră .... mp. cameră .... mp), dependințe în suprafață de .... mp (baie .... mp. bucătărie .... mp. WC .... mp. debara .... mp. cămară .... mp. boxă .... mp. hol .... mp, pod .... mp. pivniță .... mp. boxă..... mp).....mp curte

(grădină) și .... mp terasă, folosite în exclusivitate, și ........................................................................ folosite

în comun.

ART.3 Locuința care face obiectul închirierii, va fl folosită de locatar și de membrii familiei menționați în lista de priorități pentru atribuirea locuințelor de serviciu, astfel: ............ în calitate de locatar...........soțul.

..........soție.....copiii și părinții soților, care locuiesc și gospodăresc împreună.


CAP. Iii - DURATA CONTRAI TULIT DE LOCAȚIUNE

ART. 5(1) Data de începere a prezentului Contract este.............

uncă încheiat cu


(2) Durata locațiunii se întinde pe perioada de valabilitate a Contractului Individua unitatea sanitară aflată în administrarea ASSMB (Spitalul


CAP. IV - PREȚUL CHIRIEI


ART. 6(1) Chiria lunară aferentă locuinței ce face obiectul preveni conform Anexei 1 la Contract, calculată în conformitate cu prevederile legajzf c 310/2007, a Ordonanței de Urgentă nr. 40/1999 privind protecția chiriașflor^.


lei/Iună. espunzătorTtetărârii nr. stabilirea chiriei pentru

spațiile cu destinația de locuințe, aprobata cu modificări și completări prin Legea nr. 241/2001ș\ potrivit art. 26 și art.27 din O.U.G. nr. 40/1999 tariful de bază lunar al chiriei (lci/m2). se actualizează în funcție de rata anuală a inflației, prin Hotarare a Guvernului, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an.

ART. 7 Plata chiriei se face lunar, prin transfer bancar în contul R074TREZ7005006XXX002371 deschis la Trezoreria Municipiului București, sau prin intermediul casieriei ASSMB. situată în str. Sf. Ecaterina nr. 3. Sector 4, București, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii fiscale, conform Art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 72/2013. actualizată, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 8 Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0.5% asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care urmează celei în care suma a devenit exigibilă, fără ca majorarea să poată depăși totalul chiriei restante.CAP. V - DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

ART. 9 LOCATORUL se obligă:

 • a) să predea locatarului bunul dat în locațiune;

 • b) să controleze modul cum este folosit și întreținut de către locatar, bunul dat în locațiune (potrivit destinației prevăzute în contract), locatorul putând rezilia unilateral contractul. în condițiile în care locatarul nu îl utilizează conform destinației sale, nu îl întreține corespunzător sau nu își achită obligațiile contractuale.

kRT. 10 LOCATARUL se obligă:

 • a) să achite plata chiriei și toate cheltuielile de întreținere (utilități. întreținere și alte cheltuieli conexe) până la termenele scadente;

 • b) să constituie. în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, cu titlu de

garanție de bună execuție a contractului, suma de.......Lei. reprezentând contravaloarea prețului închirierii,

calculată pentru o perioadă de 2 (două) luni. în contul R074TREZ7005006XXX002371 deschis la Trezoreria Municipiului București:

 • c) să achite cheltuielile aferente Spațiilor Comune și imobilului închiriat, indiferent dacă Locatarii locuiesc în imobilul închiriat sau nu. până la încetarea prezentului Contract.

 • d) ca în termen de maxim 30 zile de la încheierea prezentului contract, să procedeze la preluarea contractelor de utilități (gaze, apă. energie electrică, deșeuri menajere, etc);

 • e) să folosească bunul conform destinației sale (locuit), fiind interzisă subînchirierea. transmiterea dreptului de locuire sau schimbarea destinației bunului închiriat, sub sancțiunea rezilierii contractului de locațiune și a suportării eventualelor daune aduse bunului și clădirii după caz;

 • f) să efectueze lucrările de întreținere, de reparații și de instalații, din folosința exclusivă a bunului;

 • g) să repare sau să înlocuiască elementele de construcții și instalații deteriorate din folosința comună, ca  urmare a folosirii lor necorespunzătoare, indiferent dacă acestea sunt în interiorul sau în [exteriorul clădirii.  Dacă persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate, cheltuielile de reparațiilor f) suportate de cei care au acces sau folosesc î.n comun elementele de construcții.zifi

  offerilâ aferente:/A


Pagina 2 din 9 ș ÎE P Va V. \\ *

 • h) ca orice lucrări necesare punerii în funcțiune, contorizare utilități și întreținere să se execute de locatar, la timp. în bune condiții, cu fonduri financiare proprii. Iară pretenția rambursării contravalorii manoperei si a materialelor consumate. Respectivele lucrări se vor face doar cu acordul prealabil scris al locatorului, precum și cu obținerea tuturor autorizațiilor legale. La încetarea contractului de închiriere, dotări le-amenajările rămân în proprietatea locatorului, fără vreo pretenție din partea locatamijii:

 • i) să asigure curățenia și igenizarea în interiorul locuinței și ale părților cormțwefpe tosită durata contractului

de locațiune:                                                                                                     ’’ *'f

 • j) să plătească cotele de întreținere afișate pe lista lunară de plațji-iă’lerm^^

 • k) să nu aducă nicio modificare tehnică și arhitecturală elementdț$$£ cp^^y^m^Uinstalațiilor. d.Ctât cu acordul scris al locatorului:

 • l) să predea locatorului, la mutarea din bunul ce face obiectul c^piratfului. Ipdumț^An stare cor^șpiJu|^toare

de folosință și curățenie. împreună cu obiectele de inventar trecute în proce^il-verbal de pfedâfe^preluare întocmit la preluarea locuinței:                                       C——*

 • m) să anunțe în scris în termen de 5 (cinci) zile calendaristice orice modificare intervenită în componența familiei (prin familie se înțelege soțul, soția și copiii, care locuiesc și gospodăresc împreună):

 • n) să transmită către locator Certificatul de atestare fiscală emis de D.I.T.L. de pe raza sectorială a '□catarului;

j) să transmită către locator declarația autentificată de notarul public privind neînstrăinarea unei locuințe și nedeținerea unei alte locuințe, obținută în baza oricărui titlu (pentru solicitant și soț/soție și pentru celelalte persoane aflate în întreținerea sau care conviețuiesc cu solicitantul), până la data 31 decembrie a fiecărui an;

p) prin semnarea prezentului contract de închiriere, LOCATARUL se obligă să respecte întru totul Regulamentul de Ordine Interioară, anexă la Contractul de vânzare - cumpărare și Anexa nr. 4 la prezentul contract de locațiune.

q) să transmită către locator adeverința privind calitatea de salariat eliberată de unitatea sanitară aliată în

administrarea ASSMB (Spitalul..............................................)

ART. 11. Locatorul are dreptul și obligația să controleze modul cum este folosit și întreținut de către locatar bunul dat în locațiune (potrivit destinației prevăzute în contract), locatorul putând rezilia unilateral contractul, în condițiile în care locatarul nu îl utilizează conform destinației sale și nu îl întreține corespunzător.

CAP. VI - ÎNCETAREA CONTRACTULUI

ART. 12 Rezilierea contractului de locațiune înainte de termenul stabilit se face:

 • a) la cererea locatarului, cu condiția notificării prealabile într-un termen de 30 de zile;

 • b) dacă locatarul nu și-a îndeplinit oricare dintre obligațiile prevăzute în prezentul contract de locațiune. iar această neîndeplinire continuă, pentru o perioadă mai mare de 5 (cinci) zile calendaristice de la notificarea în scris (“Notificare de informare*7) trimisă Locatarului de către Locator.

ART. 13 Contractul de locațiune încetează de drept la data încetării raporturilor contractuale de serviciu ale titularului și/sau în situația dobândirii, cu orice titlu, a unei locuințe proprietate de către titular, soțul/soția acestuia sau celelalte persoane aflate în întreținere sau care conviețuiesc cu titularul contractului) în Municipiul București și/sau Județul Ilfov.

ART. 14 Dacă locatarul a pricinuit daune locuinței, clădirii în care este situată aceasta, instalațiilor, precum și oricăror alte bunuri aferente lor sau a înstrăinat fără drept părți ale acestora, locatorul are dreptul, ca fără punere în întârziere sau alte formalități, să considere contractul reziliat de drept.

ART. 15 Dacă locatarul are un comportament care face imposibilă conviețuirea sau împiedică folosirea normală a locuinței, contrâctul va fi reziliat de drept fără punere^mjfârziere sau alte fonnaljtâti, prin simpla notificare â locatarului. *                                   //g          U         / U /

Pagina 3 din 9|IB                /ZA      \

ART. 16 în cazul în care locatarul a subînchirial. a transmis dreptul de locuire sau a schimbat destinația spațiului închiriat, contractul este reziliat de plin drept, fără a fi necesară vreo notificare prealabilă și fără a 11 necesară intervenția instanței.

în această situație, locatarul nu este exonerat de suportarea eventualelor daune aduse locuinței și clădirii.

ART. 17. în cazul în care proprietarul. Municipiul București înstrăinează imobilul, cu condiția notificării prealabile a locatarului, personal sau prin administrator ASSMB. într-un termen de minim 60 de zile.


ART. 18. în cazul în care proprietarul, Municipiul București, pr imobilului, urmare a ivirii unei situații legitime, caz în care va nph prin administrator ASSMB. într-un termen de minim 60 de zjfe:

lș: -schimbarea ^estinației


i,l. pej^onal sau

considere contractul


ART. 19 LOCATORUL are dreptul ca, fără punere în reziliat de drept în cazul în care orice clauză contractuală'^ste n

\RT. 20 La încetarea/rezilierea contractului înainte de termen. î □pațiul. în termenul pentru care a fost notificat, acesta se obligă să plătească despăgubiri pentru fiecare zi de întârziere peste termenul de eliberare, în valoare egală cu 0,5% din valoarea chiriei anuale/pe zi. până la data eliberării integrale. Rezilierea va produce efecte pentru viitor și nu va afecta obligațiile de plată scadente anterior datei rezilierii.

CAP. VIII-LITIGII

ART. 21 Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de închiriere se vor rezolva pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare. sunt de competența instanțelor judecătorești române de la sediul Locatorului.

ART. 22 Dreptul aplicabil părților contractuale este dreptul român.

CAP. IX - FORȚA MAJORĂ

ART. 23 Forța majoră exonerează părțile de răspundere pentru neîndeplinirea totală sau parțială a obligațiilor ce le revin, conform prevederilor din contract.

ART. 24 Prin forță majoră se înțelege orice eveniment independent de voința părților, imprevizibil și inevitabil apărut după intrarea în vigoare a contractului și care împiedică părțile să-și execute integral sau parțial obligațiile contractului.

ART. 25 Cazul de forță majoră se va comunica celeilalte părți de partea interesată. în termen de 5 zile prin e-mail. fax sau telefon, urmat de o scrisoare recomandată sau gen de către organele competente.


CAP. X - ALTE CLAUZE

ART. 26 Acest contract reprezintă o convenție legală cu putere de lege între părțile contractante și se poate modifica prin act adițional cu acordul părților. Prevederile contractului se completează de drept cu normele speciale aplicate spațiilor locative cu destinație de locuințe de serviciu, precum și cu cele de drept comun.


ART. 27 Locatorul nu este răspunzător de schimbarea regimului^Juridic al spațiulipf ca urmare a unor eventuale reglementări legale adoptate după semnarea prezent T'b'ontfâfe locat pretindă niciun fel de despăgubiri de la locator.
în drept să


fi


ART. 28 Prezentul contract încetează sau se poate modifica în cazul în care Consiliul General al Municipiului București sau schimbările legislative o impun.

ART. 29 Evacuarea locatarului se face conform art. 1038 Cod civil.

ART. 30 Contractul încetează în termen de 30 de zile de la data părăsirii domiciliului (prin schimbarea reședinței) de către titularul contractului sau de la data înregistrării decesului.

ART. 31 Prezentul Contract și Anexele nr. 1. 2. 3 si 4. care fac parte integrantă din contract, s-a încheiat astăzi,........................în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Locator,

ASSMB
Nr. crt.

Elemente componente pentru calculul chiriei

Suprafața /mp

Tarif lei/mp Coeficient

Zona

Suma

0

1

2

n

3

4

5

1

Suprafața locuibilă

2

Suprafața antreu, tinda, veranda, culoar, chicinetă. oficiu, debara, cămară, cameră baie. WC

n

3

Suprafață terase, pivnițe, boxe, logii. spălătorii, uscătorii

4

Majorare cf. art. 26 din OUG 40/1999 aprobată prin Legii nr.241/2001 privind aprobarea O.U.G. nr.40/1999.modificată prin Hotărârea nr. 310/2007

Total


PROCES VERBAL

DE PREDARE - PRELUARE a locuinței din strada.......................................................................

..................................................................................................................Numărul............. blocul............., scara......., corp...........etaj........apartament.........sectorul........................................

Lin conformitate cu contractul de locațiune înregistrat sub nr....................din.......................................

Se încheie prezentul proces verbal de predare-preluare între MUNICIPIUL BUCUREȘTI - ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE prin reprezentantul sau Director-.......................................care predă și.....................................................

.........                    în calitate de locatar care primește locuința în folosința având încăperile de locuit, dependințele, curtea și gradina în folosința exclusivă și comună, cum sunt specificate în contractul de locațiune.

2.Starea în care se predă și se preia locuința este următoarea:

a) pereții, dușumelele și tavanele (tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, tapete, parchet, etc.) b) ușile, ferestrele (vopsitoriile. încuietorile. druckerele. broaștele, cremoanele. geamurile.etc.)

 • c) instalația electrică (prizele. întrerupătoarele, comutatoarele, aplicele, tablourile electrice, globurile, candelabrele, etc.)

 • d) instalația de încălzire (radioatoare. convectoare. conducte aparente, sobe, centrală termică proprie, etc.)

 • e) instalația sanitară (cazan, baie. cadă, dușuri, vase, scaune și capace WC, bideuri. chiuvete, lavoare. spălătoare, bucătării, robinete, etc.)


  //


  Acest proces verbal s-a întocmit astazi: fost predat locatarului.

  AM PREDAT


  în dublu exemplar, din care unul a


  AM PRIMIT


  REPREZENTANT

  ASSMB


  LOCATARLocalitatea....................sectorul................., str..................nr......., bl.......sc........corpul .......ap........

situat la nivelul (etajul).........având: încălzire...........2), apă curentă...........3), canalizare.............4).

instalație electrică.........................?). construit din materiale inferioare........................6).Date privind locuința închiriată

Nr.

Crt.

Denumirea încăperii 71

Suprafața (m2)

în folosință

exclusivă

comună

i

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________i

1

cota parte indiviză din dependințele comune ale imobilelor și o cotă-parte indiviză din teren. împreună cu cotă-parte indiviză din terenul ..drum de acces" și din tronsonul utilități al acestora

--—-- XQ--> __

/

J

- B -

Date privind membrii de familie care locuiesc.


; Nr.

Crt.

Numele și prenumele8

Calitatea pe care o are membrul de familie în raport cu locatarul9'

Anul nașterii

Locul de muncă

Adresa

unității r--

iCONFORMc

Retribuția sau venitul

^jo^ginalul 1

---                         j

A'-- -          c N'/

Locator.

Locatar.


' Subsol, etaj, mansardă, alte niveluri.

2) Centrală, sobe cu gaze, alte mijloace de încălzire.

11 în locuință. în clădire. în curte, în stradă.

4| Idem.

?l Da sau nu.

61 Da sau nu.

' Cameră, hol. oficiu, baie, bucătărie, vestibul, cămară, WC. debara, antreu, tindă, culoar, boxă, magazie, șopron sau altele asemenea.

Se completează cu membrii de familie potrivit art. 1 7 din Legea nr. 114/1996. cu modificările și completările ulterioare.

9) Soț. soție, copii, precum și părinții soților care locuiesc și gospodăresc împreună.


ÎNTOCMIT LOCATOR A.S.S.M.B

ANEXA NR. 3 LA H.C.G.M 8 N

Tabel calcul chirie nominala pentru unităților locative cu destinația de locuințe de serviciu pentru personalul


angajat

în unitățile sanitare aflate în administrarea A.S.S.M.B.


Municipiul București, Str. Ipsilanti Voievod nr. 2

Nr Crt

BLOC

Nr.

Ap

Nr.

Camere

Suprafața utila (mp)

Suprafața locuibila (mp)

Dependințe (mp)

Terase alte dependințe (mo)

Tarif de baza lunar al chiriei (lei)*

Coef. De zona in cadrul Localității zona B=coef 2,5 art 26(2) din Legea O U G nr.40/1999

Chirie nominala lei/luna

1

2

3

4

5

6

7

8=(5*0.84lei/

mp)+(6*0.34l ei/mp)+(7*0.1

9lei/mp)

9=8*2,5

10=9

1

Parter

1

2

74,93

47,97

26,96

31,77

55,50

138,74

138,74

2

Parter

2

1

40,94

26,78

14,16

0

27,31

68,27

68,27

3

Etaj 1

4

2

74,33

43,75

30,58

7,53

48,58

121,44

121,44

4

Etaj 1

5

2

62,95

41,01

21,94

6,21

43,09

107,72

107,72

5

Etaj 1

6

2

71,81

43,45

28,36

7,28

47,52

118,81

118,81

6

Etaj 2

7

2

74,33

43,75

30,58

7,53

48,58

121,44

121,44

7

Etaj 2

8

2

62,95

41,01

21,94

6,21

43,09

107,72

107,72

8

Etaj 2

9

2

71,81

43,45

28,36

7,28

47,52

118,81

118,81

9

Etaj 3

10

2

74,33

43,75

30,58

7,53

48,58

121,44

121,44

10

Etaj 3

11

2

62,95

41,01

21,94

6,21

43,09

107,72

107,72

11

Etaj 3

12

2

71,81

43,45

28,36

7,28

47,52

118,81

118,81

12

Etaj 4

13

2

74,33

43,75

30,58

7,53

48,58

121,44

121,44

13

Etaj 4

14

2

62,95

41,01

21,94

6,21

43,09

107,72

107,72

14

Etaj 4

15

2

71,81

43,45

28,36

7,28

47,52

118,81

llȘX'A

15

Etaj 5

16

2

74,33

43,75

30,58

7,53

48,58

121,44

^^<21,44  \

16

Etaj 5

17

2

62,95

41,01

21,94

6,21

43,09

107,72

1O7'^V*

17

Etaj 5

18

2

71,81

43,45

28,36

7,28

47,52

118,81

tariful de baza lunar al chiriei (lei/mp) se actualizeaza in funcție de rata anuala a inflației, prin Hotararea Guvern

ANEXA NR. 3 LA HCGMB NR

Tabel calcul chirie nominala pentru unităților locative cu destinația de locuințe de serviciu pentru personalul


angajat în unitățile sanitare aflate în administrarea A.S.S.M.B.

Județul Ilfov, Oraș Bragadiru, Str, Iernii nr. 22-24, Bloc CI

Nr Crt.

BLOC CI

Nr

Ap

Nr.

Camere

Suprafața utila (mp)

Suprafața locuibila (mp)

Dependințe (mp)

Terase alte dependințe (mp)

Tarif de baza lunar al chirie

(lei)’

Coef De zona in cadrul

Localității zona B=coef 2 art 26(2) din Legea O.U.G nr.40/1999

Chirie nominala lei/luna

1

2

3

4

5

6

7

8=(5*0.84lei/

mp)+(6*0.34l ei/mp)+(7’0 1 9lei/mp)

ț *9=8*2

1

Parter

002

2

55,02

35,62

19,40

1,92

36,88

^^3,76

7>Ț^---

2

Parter

003

2

54,83

35,46

19,37

1,92

36,74

1  73,47 ---5

3

Parter

004

3

79,13

52,25

26,88

1,92

53,39

'1C679^<x

</z/f6&79

4

Parter

005

3

79,59

55,06

24,53

1,98

54,97

109,9<^< /

' /[!i%);93

5

Parter

006

2

54,83

35,46

19,37

1,92

36,74

73,47

z fi ^,47

6

Parter

007

2

55,02

35,62

19,40

1,92

36,88

73,76 /«/

7

Parter

008

2

54,94

37,83

17,11

1,92

37,96

75,9^ /

\W92

8

Etaj 1

102

2

55,02

35,62

19,40

1,92

36,88

7X“76 /

\?.3‘,Z6; ■

9

Etaj 1

103

2

54,86

35,46

19,40

1,92

36,75

/73/f/

7^4.9'

10

Etaj 1

104

3

79,15

52,25

26,90

1,92

53,40

/ 10^80

106,80''‘~~~

11

Etaj 1

105

3

79,59

55,06

24,53

1,98

54,97

/   109jp3

109,93

12

Etaj 1

106

2

54,86

35,46

19,40

1,92

36,75

'--’75?49

73,49

13

Etaj 1

107

2

55,02

35,62

19,40

1,92

36,88

73,76

73,76

14

Etaj 1

108

2

54,88

37,83

17,05

1,92

37,94

75,88

75,88

15

Etaj 1

110

2

52,18

33,50

18,68

1,92

34,86

69,71

69,71

16

Etaj 1

113

2

52,35

33,67

18,68

1,92

35,00

70,00

70,00

17

Etaj 2

202

2

55,02

35,62

19,40

1,92

36,88

73,76

73,76

18

Etaj 2

203

2

54,86

35,46

19,40

1,92

36,75

73,49

73,49

19

Etaj 2

204

3

79,15

52,25

26,90

1,92

53,40

106,80

106,80

20

Etaj 2

205

3

79,59

55,06

24,53

1,98

54,97

109,93

109,93

21

Etaj 2

210

2

52,18

33,50

18,68

1,92

34,86

69,71

69,71

22

Etaj 2

213

2

52,35

33,67

18,68

1,92

35,00

70,00

70,00

23

Etaj 3

302

2

52,46

33,72

18,74

2,17

35,11

70,22

70,22

24

Etaj 3

303

2

52,41

33,73

18,68

2,17

35,10

70,19

70,19

25

Etaj 3

305

3

76,33

52,67

23,66

1,98

52,66

105,33

105,33

26

Etaj 3

306

2

52,41

33,73

18,68

1,92

35,05

70,10

70,10

27

Etaj 3

310

2

52,35

33,67

18,68

1,92

35,00

70,00

70,00

28

Etaj 3

313

2

52,35

33,67

18,68

1,92

35,00

70,00

70,00

29

Etaj 4

402

2

52,46

33,72

18,74

2,17

35,11

70,22

70,22

30

Etaj 4

403

2

52,41

33,73

18,68

2,17

35,10

70,19

70,19

31

Etaj 4

405

3

76,33

52,67

23,66

1,98

52,66

105,33

105,33

32

Etaj 4

407

2

52,57

33,89

18,68

1,92

35,18

70,37

70,37

33

Etaj 4

410

2

52,35

33,67

18,68

1,92

35,00

70,00

70,00

34

Etaj 4

413

2

52,35

33,67

18,68

1,92

35,00

70,00

70,00

35

Etaj 5

502

2

52,46

33,72

18,74

2,17

35,11

70,22

70,22

36

Etaj 5

503

2

52,41

33,73

18,68

2,17

35,10

70,19

70,19

37

Etaj 5

505

3

76,33

52,67

23,66

1,98

52,66

105,33

105,33

38

Etaj 5

506

2

52,41

33,73

18,68

1,92

35,05

70,10

70,10

39

Etaj 5

507

2

52,57

33,89

18,68

1,92

35,18

70,37

70,37

40

Etaj 5

510

2

52,35

33,67

18,68

1,92

35,00

70,00

70,00

41

Etaj 5

513

2

52,35

33,67

18,68

1,92

35,00

70,00

70,00

42

Etaj 6

602

2

52,46

33,72

18,74

2,17

35,11

70,22

70,22

43

Etaj 6

603

2

52,41

33,73

18,68

2,17

35,10

70,19

70,19

44

Etaj 6

605

3

76,32

52,33

23,99

1,98

52,49

104,98

104,98

45

Etaj 6

606

2

52,41

33,73

18,68

1,92

35,05

70,10

70,10

46

Etaj 6

607

2

52,57

33,89

18,68

1,92

35,18

70,37

70,37

47

Etaj 6

613

2

52,35

33,67

18,68

1,92

35,00

70,00

70,00

* tariful de baza lunar al chiriei (lei/mp) se actualizeaza in funcție de rata anuala a inflației, prin Hotararea Guvernului, pana la data de 31.01 a fiecărui an

pag 2/2