Hotărârea nr. 541/2019

HOTARAREnr. 541 din 2019-10-24 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" DOMNULUI NICOLAE MANOLESCU


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de "Cetățean de Onoare al Municipiului București" domnului Nicolae Manolescu

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură. învățământ, Turism nr 5319/04.10.2019;

Văzând avizul Comisiei cultură și culte nr. 50/2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 619/2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Regulamentului privind acordarea unor distincții la nivelul Municipiului București, aprobat prin Hotărârea Consiliul General al Municipiului București nr. 213/19.04.2018;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (13) și art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - Se conferă titlul de "Cetățean de Onoare al Municipiului București” domnului Nicolae Manolescu pentru contribuția deosebită la progresul umanității prin întreaga sa operă dedicată literaturii și culturii românești.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 24.10.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Adrian Pavel

București, 24.10.2Qi9

Nr. 541


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Georgiana Zamfir