Hotărârea nr. 540/2019

HOTARAREnr. 540 din 2019-10-24 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" DOMNULUI EMIL RAZVAN THEODORESCU


Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 5146/25.09.2019;

Văzând avizul Comisiei cultură și culte nr. 49/2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 618/2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Regulamentului privind acordarea unor distincții la nivelul Municipiului București, aprobat prin Hotărârea Consiliul General al Municipiului București nr. 213/19.04.2018;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (13) și art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - Se conferă titlul de "Cetățean de Onoare al Municipiului O București” domnului Emil Răzvan Theodorescu pentru contribuția la promovarea valorilor si resurselor culturale românești.

» »

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 24.10.2019.