Hotărârea nr. 539/2019

HOTARAREnr. 539 din 2019-10-24 PRIVIND MASURI CONCRETE DE IMBUNATATIRE A CALITATII AERULUI IN MUNICIPIUL BUCURESTIConsiliul General al Municipiului București

______________________ _________________________________1____________________________________2—■          ■               .     ■            -          ■    - ,             ■ ’j       r           -                ,       - t

HOTĂRÂRE privind măsuri concrete de îmbunătățire a calității aerului în Municipiul București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Transporturi nr. 15212/14.08.2019 și al Direcției de Mediu nr. 8144/14.08.2019;

Văzând avizul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 91/23.10.2019, avizul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 33/23.10.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 617/23.10.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bcurești;

Luând în considerare prevederile:

-Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 90/2017 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 Regiunea București - Ilfov;

-Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 325/2018 privind aprobarea Planului Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018 - 2022;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. c), lit. g), alin. (7) lit. i) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se definește Zona de Acțiune pentru Calitatea Aerului (ZACĂ) în perimetrul delimitat de: Piața Victoriei - Bdul lancu de Hunedoara - Șos. Ștefan cel Mare - str. Polonă - str. Mihai Eminescu - str. Traian - Bdul Nerva Traian - Bdul Gheorghe Șincai - str. Lânăriei - Calea Șerban Vodă - Bdul Mărășești - str. Mitropolit Nifon - Bdul Libertății -Calea 13 Septembrie - șos. Pandurilor - șos. Cotroceni - Splaiul Independenței - str. Știrbei Vodă - str. Berzei - str. Buzești - Piața Victoriei.

Art.2 (1) începând cu data de 01.01.2020, accesul autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mică de 5 tone pe arterele din municipiul București este restricționat zilnic, de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale, în intervalul 07:00 - 22:00, după cum urmează:
CONFORM CU ORIG • c) pentru cele cu norma de poluare nun - Euiu. E _________ __

interzis în Zona de Acțiune pentru Calitatea Aerului (ZACA), fiind permis p^nkufjestul arterelor din municipiul București numai în urma achiziționării unei viniete electronice~Oxîg^en.

(2) începând cu data de 01.01.2021 accesul autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mică de de 5 tone cu norma de poluare Euro 4 este permis în ZACA și pe toate arterele din municipiul București numai în urma achiziționării unei viniete electronice Oxigen.

Art.3 (1) Vinieta se emite numai după achitarea sumelor prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, în baza dovezii privind norma de poluare.

(2) în urma emiterii vinietei, autovehiculul este înregistrat într-un sistem informatic de emitere, gestiune, monitorizare si control a vinietelor, denumit în continuare SIEGMCV.

Art.4 Următoarele categorii de autovehicule sunt exceptate de la prevederile art. 2:

 • a) cele electrice și hibrid;

 • b) autovehiculele din categoria L 1 E - L 5 E;

 • c) cele special adaptate pentru persoanele cu dizabilități, precum și cele aflate în proprietatea persoanelor cu dizabilități care posedă certificat de încadrare în grad grav de handicap, cu însoțitor eliberat de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, de pe raza Municipiului București;

 • d) cele destinate transmisiunilor radio și tv;

 • e) cele deținute în proprietate sau după caz. folosite în baza unui drept legal, conform datelor înscrise în certificatele de înmatriculare, de:

 • i) unitățile Ministerului Afacerilor Interne și structurile subordonate acestuia, Ministerului Apărării Naționale, unităților speciale ale Serviciului Român de Informații și ale Serviciului de Protecție și Pază, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Telecomunicații Speciale, Administrația Națională a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiției, Agenția Națională de Administrare Fiscală, serviciul de ambulanță sau medicina legală, protecția civilă, precum și autovehiculele de serviciu ale procurorilor din Ministerul Public;

 • ii) serviciile publice comunitare pentru situații de urgență:

 • iii) Societatea Națională de Cruce Roșie din România;

 • iv) serviciile de ambulanță;

 • v) Societatea de Transport București STB S.A.;

 • f) cele utilizate la intervențiile la căile de comunicații și rețelele edilitare;

 • g) cele istorice, conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare sau în cartea de identitate a vehiculului;

 • h) cele prevăzute ca fiind exceptate prin acordurile și tratatele internaționale la care România este parte;

 • i) autovehiculele care funcționează cu GNL, GNC și GPL, doar autovehiculele cu norma de poluare Euro 3.

Art.5 Zona de Acțiune pentru Calitatea Aerului (ZACA) va fi semnalizată corespunzător prin indicatoare de informare.

Art.6 (1) încasarea tarifelor pentru achiziționarea vinietelor de tip Oxigen se va face de către structurile de specialitate ale Municipiului București, cu atribuții în administrarea drumurilor publice și managementul traficului, direct sau prin distribuitori;

(2) Sumele provenite din încasarea vinietei tip Oxigen se fac venit la bugetul Municipiului București și vor fi folosite cu prioritate pentru lucrări, investiții și proiecte din domeniul protecției mediului și al mobilității urbane, care contribuie direct sau indirect la îmbunătățirea condițiilor de transport și a calității aerului.

/ 7 fir

structuri^


CONFORM CU ORIGI^IAT


Art.7 Realizarea și administrarea SIEGMCV se vor face de către


* o specialitate ale Municipiului București, cu atribuții în administrarea drumurilor publîce-șr' managementul traficului.

Art.8 (1) Circulația autovehiculelor specificate la art. 2 pe raza municipiului București fără achiziționarea vinietei corespunzătoare, precum și circulația în interiorul ZACA, în intevalul restricționat, a autovehiculelor menționate la art. 2 lit. c) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.500 la 2.000 lei.

 • (2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor din prezenta hotărâre se fac de către poliție, poliția locală și împuterniciți ai Primarului General, conform competențelor.

 • (3) Plata și încasarea amenzilor, precum și căile de atac, vor respecta prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Art.9 începând cu data de 01.01.2022 accesul autovehiculelor în municipiul București cu norma de poluare non - Euro, Euro 1 și Euro 2 este interzis.

Art. 10 începând cu data de 01.01.2024 accesul autovehiculelor în municipiul București cu norma de poluare Euro 3 este interzis.

Art. 11 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Muncipiului București, administratorii drumurilor publice și ai sistemului de management al traficului și Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 24.10.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, yX

Marius Adrian Pa-vel

/1

/


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana ZamfirBucurești, 24.10.2019

Nr. 539Norma de poluare

Tarife (lei)

Vinietă electronică de tip Oxigen

Perioada

1 zi

1 lună

6 luni

1 an

non Euro

15

300

1.100

1.900

Euro 1

15

250

1.000

1.700

Euro 2

15

200

900

1.500

Euro 3

5

100

450

700

Euro 4

5

80

350

_

500