Hotărârea nr. 537/2019

HOTARAREnr. 537 din 2019-10-24 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER GENERAL AL DOMNULUI HARABOR DRAGOS

Consiliul General al Municipiului București


Având în vedere adresa Partidului Social Democrat nr. 1/17.10.2019, înregistrată la Primăria Municipiului București sub nr. 1783800/17.10.2019, și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 7351/17.10.2019, prin care se propune domnul Hărăbor Dragoș pentru funcția de consilier general;

Văzând procesul - verbal al Comisiei de validare a Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 31 și art. 32 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 597 alin. (2) lit. e din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Se validează mandatul de consilier general al domnului Hărăbor Dragoș, pe locul rămas vacant în urma încetării mandatului domnului Culea Marian Orlando.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința

ordinară a Consiliului General al


Municipiului București din data de 24.10.2019 .PROCES - VERBAL

încheiat astăzi,orele ./A.Treferitor la validarea mandatului de consilier în cadrul C.G.M.B. al domnului Hărăbor Dragoș


Având în vedere adresa Partidului Social Democrat nr. 1/17.10.2019, înregistrată la Primăria Municipiului București sub nr. 1783800/17.10.2019, si la Direcția Asistentă Tehnică si Juridică sub nr. 7351/17.10.2019, prin care se propune domnul Hărăbor Dragoș, pentru funcția de consilier general pe locul rămas vacant;

Comisia de validare, în temeiul art. 31 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, constată că sunt/ ruLLsunt întrunite condițiile de legalitate pentru validarea mandatului de consilier în cadrul C.G.M.B. al domnului Hărăbor Dragoș.Consiliul General al Municipiului București

JURĂMÂNT

Eu, HĂRĂBOR DRAGOȘ


ales consilier general, în cadrul Consiliului General al Municipiului București, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, depun următorul jurământ:

“Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului București.

Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

București, w 24.10.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONSILIER GENERAL,


PAVEL MARIUS ADRIAN


hărăbordRagos