Hotărârea nr. 536/2019

HOTARAREnr. 536 din 2019-09-17 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A SOCIETATII PE ACTIUNI CAMPANIA MUNICIPALA CIMITIRE BUCURESTI S.A.


HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a societății pe acțiuni Compania Municipală Cimitire București SA.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București, și raportul de specialitate nr. 1223/16.09.2019 al Direcției Guvernantă Corporativă;

Văzând avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 616/16.09.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 289/30.06.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Cimitire București S.A.. cu modificările și completările ulterioare:

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 417/31.07.2019 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Cimitire București S A.;

  • - Art. 1, art. 2 lit c), art. 8, art. 9, art. 10, coroborate cu prevederile titlului III -Cap IV din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Cap. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Art. 35 alin.(2) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare:

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art. 139 alin (1), alin. (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează domnul Florescu Adrian Constantin, ca reprezentant al Municipiului București prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a societății pe acțiuni Compania Municipală Cimitire București S.A.. în locul domnului lliescu Cătălin Lucian.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și societatea pe acțiuni Compania Municipală Cimitire București S.A vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.09.2019.

PREȘEDINTE DESECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir