Hotărârea nr. 534/2019

HOTARAREnr. 534 din 2019-09-17 PRIVIND SCHIMBAREA DENUMIRII PARCULUI BANEASA, AFLAT PE RAZA ADMINISTRATIV TERITORIALA A SECTORULUI 1 IN PARCUL JERSEY CITY


HOTĂRÂRE privind schimbarea denumirii Parcului Băneasa, aflat pe raza administrativ teritorială a sectorului 1 în Parcul Jersey City

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 3258/04.03.2019;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 137/17.09.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 614/16.09.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Având în vedere adresa Primăriei Sector 1 nr. K/290/12.02.2019 înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1708442/2019. la Direcția Patrimoniu cu nr. 2365/14.02.2019, Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 2/28.01.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de schimbare a denumirii Parcului „Băneasa” în Parcul „Jersey City;

Luând în considerare avizul nr. 04/21.03.2019 al Comisiei de atribuire de denumiri din cadrul Instituției Prefectului Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 2, lit. d), din Ordonanța Guvernului României nr. 63/29.08.2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. d) și art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă schimbarea denumirii Parcului Băneasa, aflat pe raza administrativ teritorială a sectorului 1 în Parcul Jersey City, identificat conform planului anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Bunul imobil va fi inventariat de către administrator conform anexei la

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.186/2008. Art.3 Lista anexă la Hotărârea Hotărârea Consiliului G


București nr.186/2008 se modifică în mqd corespunzător.

/ /

-------------------------------------------------------------------.... — .--------------------------------------

Bd Regina Elisaceta nr 47 cod poștal 050013. sector 5. București România tei. +4021 305 55 00.

/

/ !

/


Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată următoarelor instituții: Primăriei Sector 1, Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București, Companiei Naționale Poșta Română S.A., Oficiului Național al Registrului Comerțului și Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară al Municipiului București.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarul General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.09.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Adrian Pavel
Bd Regina Eiisabeta nr. 47, cod poșta! 0500'3 sector 5, București România, te! +4021 305 55 OC .v^w,pmb.ro/-t<2 Hr


1.

\^oX

r/$ $;<\ Șjț, C \

, DIREV’^ CC \

5 £ • ASISIțNțX C x

TEHJUeĂ0:?’ - .T. i jț&ltHOA. O j :; o e -v

■ '■ o c O **. / XX'X •/ ^Pwntl'X