Hotărârea nr. 533/2019

HOTARAREnr. 533 din 2019-09-17 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI EDUCATIONAL "IMPREUNA INVATAM DESPRE ANIMALE" IN SCOLILE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI

Având în vedere referatul de aprobare al unor consilieri generali și raportul de specialitate comun al Direcției de Mediu nr. 10505/16.09.2019 și al Direcției Cultură. învățământ. Turism nr. 4933/ 16.09.2019 ;

Văzând avizul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 32/2019, avizul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 20/2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 613/2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București:

în conformitate cu prevederile:

 • - Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 170/2017 privind "Strategia pentru protecția și bunăstarea animalelor în Municipiului București”;

 • - Legii nr. 60/2004 privind ratificarea Convenției europene pentru protecția animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor să încheie un protocol de colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București în vederea implementării Programului Educațional "împreună învățăm despre animale” în școlile din Municipiul București, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Programul se va derula pe tot parcursul anului școlar 2019-2020, în cele șase sectoare ale Municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarul General al Municipiului București, Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor și Inspectoratul Școlar al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în yița Consiliului General al Municipiului București din data de 17.09.2019.București, 17.09/019 Nr. 533      // ț

Bd Regina Eiisâ

cod poștal 050013. sector 5, București România, tel +4021 305 55 00; www.pmb.rc


ANEXA NR. 1


ACORD DE PARTENERIAT \CONFORM cu încheiat azi.

I. PĂRȚILE ACORDULUI


LI. Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) cu sediul în

București, Șos. Olteniței nr. 169, sector 4, reprezentată legal de Dl. Andrei Mina-Drăghici. în calitate de Director General, pe de-o parte.

și

1.2. Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB), cu sediul în București, str.

Icoanei nr. 19. sector 2, reprezentată legal de Prof. Ionela Mihaela Neacșu. cu funcția de Inspector Școlar General, pe de altă parte.

 • 11. SCOPUL ACORDULUI DE PARTENERIAT

  • 11.1. Scopul acordului de parteneriat îl constituie reglementarea colaborării dintre părți în vederea implementării Programului Educațional “ÎMPREUNĂ ÎNVĂȚĂM DESPRE ANIMALE” în școlile din Municipiului București.

11.2. Obiectivele parteneriatului sunt:

 • 1. Informarea și educarea copiilor privind responsabilizarea și respectul față de animale și față de mediul înconjurător apelând la capacitatea lor de empatie;

 • 2. Creșterea gradului de conștientizare a elevilor privind nevoile animalelor;

 • 3. Dezvoltarea spiritului civic al elevilor de a sprijini animalele și natura;


 • 4. Stimularea interesului propriu al elevilor pentru a iubi animalele șj

 • 5. Prevenirea abandonului de animale și a violențelor împotriva t gffțpăt

 • 6. Identificarea modalităților de îmbunătățire a relației om-aninrțșl

II.3. Activitățile principale ale programului sunt:

 • 1. Realizarea de lecții educative în școlile din București cu formatoî cadrul Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor pentru atingerea obiectivelor;

 • 2. în cadrul orelor, elevii vor primi materiale educaționale cuprinzând lecții atractive și

  interacționale.


  CONFORM CU ORIGINALUL


 • III. DURATA PARTENER1ATULUI


 • 111.1. Prezentul acord de parteneriat se încheie pe perioada acului șcj>l

 • 111.2. In cazul în care proiectul va necesita continuarea acestei colaborări, părțile pot c prelungirea acestui acord.

 • IV. OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE PĂRȚILOR

IV. 1. Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor se obligă:

 • a) Să asigure realizarea cursurilor pe tematica specifică proiectului:

 • b) Să asigure logistica necesară desfășurării activităților incluse în proiect;

 • c) Să faciliteze accesul Inspectoratului Școlar al Municipiului București la informațiile necesare desășurării proiectului derulat în parteneriat;

 • d) Să permită participarea reprezentanților Inspectoratului Școlar al Municipiului București la toate activităților proiectului derulat în parteneriat;

 • e) Să furnizeze informații privind persoanele care vor intra în școli și care vor participa la desfășurarea activităților;

 • f) Să informeze cadrele didactice și elevii cu privire la conținutul programului educațional în care vor fi cuprinși;

 • g) Să notifice reprezentanții Inspectoratului Școlar al Municipiului București cu privire la derularea programului, a neregulilor și rezultatelor ce apar pe parcurs, precum și a modului de evaluare a programului;

 • h) Să prezinte în timp util Inspectoratului Școlar al Municipiului București perspectivele dezvoltării unor noi programe educaționale;

 • i) Să se consulte cu experții și conducerea Inspectoratului Școlar al Municipiului București asupra modalităților de dezvoltare a programelor, implicarea elevilor și profesorilor în cadrul acestora, gama de activități derulate în cadrul acestora;

 • j) Să promoveze parteneriatul și programul cu scopurile și obiectivele sale în mass-media;

 • IV.2. Obligațiile Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor se constituie în drepturi ale Inspectoratului Școlar al Municipiului București. • b) Să permită și să faciliteze participarea cadrelor didactice și a elevilor la desfășurarea tuturor activităților necesare pentru atingerea obiectivelor acordului de parteneriat. conform dispozițiilor legale în vigoare;

 • c) Să sprijine promovarea programului cu scopul și obiectivele sale în instituțiile școlare selectate din Municipiul București:

 • d) Să faciliteze obținerea tuturor informațiilor legate de desfășurarea programului necesare în vederea efectuării raportărilor:

 • IV. 4. Obligațiile Inspectoratului Școlar al Municipiului București se constituie în drepturi ale Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor.

 • V. ÎNCETAREA ACORDULUI DE PARȚENERIAT

V.l. Prezentul acord încetează prin:

 • a) Expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu au renegociat prelungirea lui:

 • b) In cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute prin prezentul acord de parteneriat de către una dintre părți, cealaltă parte are dreptul să solicite justificări, să notifice în scris nerespectarea obligațiilor acceptate prin semnarea prezentului acord și să solicite remedierea situației create; In cazul în care partea notificată persistă în nerespectarea obligațiilor sale, acordul încetează de drept în termen de 15 zile de la data notificării:

 • c) Caz de forță majoră.


V. 2. Forță majoră:

 • a) Nici una dintre părțile acordului nu răspunde de neîndeplinirea obligațiilor care îi revin în baza prezentului acord, dacă aceasta a fost cauzată de forță majoră, așa cum este definite prin lege;

 • b) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în termen de 5 zile producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

VI. LITIGII

Orice neînțelegere se va rezolva exclusiv pe cale amiabilă.

VII. NOTIFICĂRI • VIII.2. Modificarea prezentului acord se face numai prin acordul scris al părților.

VIII.3. Prezentul acord reprezintă voința părților și înlătură orice înțelegere verbal dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

VIII.4. Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, azi,...........................data semnării lui.

Responsabil ASPA/ date de contact

Sediul: București, str. C-tin Miile nr. 10. sector 1 Inspector de specialitate: Oana Mazilu

Email: oana@aspa.ro, tel: 0725193465

Responsabil Proiect ISMB/ date de contact

Sediul: București, str. Icoanei nr. 19. sector 2

Inspector proiecte educaționale: Cosmina Bran

Email: cosmina.bran@ismb.ro. tel: 0727768830

Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor

Inspectoratul Școlar al Municipiului București

Inspector Școlar General, Ionela Mihaela Neacșu


Serviciu juridic,

Mihaela Olteanu


Director general, Andrei Mina - Drăghici

Consilier juridic.

Carmen Halaicu