Hotărârea nr. 531/2019

HOTARAREnr. 531 din 2019-09-17 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI REFERITOR LA STADIUL REALIZARII MASURILOR DIN PLANUL INTEGRAT DE CALITATE A AERULUI IN MUNICIPIUL BUCURESTI 2018- 2020, AFERENT TRIMESTRULUI II AL ANULUI 2019

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției de Mediu nr. 10512/16.09.2019;

Văzând avizul Comisiei de ecologice și protecția mediului nr. 31/16.09.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 610/16.09.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în baza Procesului verbal nr. 10429/.12.09.2019 al ședinței Comisiei tehnice pentru elaborarea Planului de calitate a aerului din municipiul București;

în conformitate cu prevederile:

 • - Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii Guvernului României nr. 257/15.04.2015 de aprobare a Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de menținere a calității aerului și a planurilor de acțiune pe termen scurt, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Dispoziției Primarului General nr. 1528/06.10.2015 privind înființarea Comisiei Tehnice pentru elaborarea Planului de calitate a aerului din municipiul București, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. i) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă raportul referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018 - 2022, aferent trimestrului II al anului 2019, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, respectiv Direcția Transporturi. Direcția Urmărire Lucrări Mari de Infrastructură, Direcția Generală Investiții, Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Direcția Informatică, Direcția Patrimoniu, Direcția Utilități Publice, Direcția Administrativă, Direcția de Mediu, instituțiile de interes local, respectiv Direcția Generală de Z.. ■


I


ctor 5. Buci

Poliție Locală și Control a Municipiului București, Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București. Administrația Străzilor. Societatea de Transport București - S.T.B. S.A., Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București, companiile municipale prestatoare de servicii de administrare a domeniului public/utilitate publică cu acționariat majoritar Municipiul București, respectiv Compania Municipală Managementul Traficului București S.A., Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., Compania Municipală Parking S.A., Compania Municipală Managementul Transportului S.A., Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A., Compania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A., Compania Municipală Energetica București S.A., Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica București - Ilfov vor respecta prevederile privind implementarea măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarilor Sectorului 1 - 6 și instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local al sectorului 1 - 6 vor respecta prevederile privind implementarea măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București.

Art.4 METROREX, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere și Administrația Fondului de Mediu vor respecta prevederile privind implementarea măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.09.2019.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu

Stadiul implementării măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018 - 2022, de la aprobarea planului prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 325/14.06.2018, este următorul:

Măsura 1.1 - îmbunătățirea calității transportului public. Promovarea utilizării transportului public

Responsabilitatea implementării măsurii 1.1: Metrorex SA, Societatea de Transport București STB S A.

Descrierea măsurii

METROREX va moderniza facilitățile de utilizare a metroului prin: implementarea unui nou sistem de taxare care va putea fi compatibilizat cu sistemul de taxare al RATB, modernizarea sistemului de ventilație a stațiilor, modernizarea căii de rulare și a instalațiilor de pe tunel, construirea de noi accese în stațiile de metrou, achiziția de trenuri noi (21 TEM).

Primăria Municipiului București va îmbunătăți parcul de autovehicule al Societății de Transport București STB S A.                                                                 /

Măsura este prevăzută a se realiza până în anul 2020.                            (

Descrierea stadiului implementării măsurii în trimestrul II 2019:

în cadrul acestei măsuri METROREX S.A., în trimestrul II 2019 a realizat următoarele:

 • 1. Sistemul de taxare pentru metrou compatibilizat cu sistemul de taxare al Societății de Transport București STB S.A. este realizat din punct de vedere fizic. Mai sunt de rezolvat aspecte legate de soft-ul care deservește sistemul, la care se lucrează în prezent.

 • 2. Pentru modernizarea căii de rulare pentru Magistrala 2, a fost aprobată finanțarea de către Comisia Europeană, documentația de atribuire este finalizată. Sunt în curs de implementare observațiile ANAP pe documentația de atribuire.

 • 3. Construcția accesului de la stația Tineretului a fost finalizată în luna mai 2019.

 • 4. Procedura de licitație pentru 13 trenuri noi este în curs de derulare.Termenul de depunere a ofertelor a fost 07 august 2019. Menționăm că diferența de 8 trenuri (până la 21 buc ), prevăzute

5 Modernizarea sistemului de ventilație a stațiilor de pe tunel, au fost finalizate cele 6 statii prevăzute a fi modernizate în această perioadă. Este vorba de stațiile de metrou de pe tronsonul cel mai vechi (Petrache Poenaru - Timpuri Noi), pus în funcțiune în anul 1979.

Costuri implementare: 1 038 600 000 lei


Costuri suportate până la data raportării 186 962 115 lei.

Surse finanțare POST. POIM. surse proprii

Acțiuni finalizate până la data raportării: modernizarea sistemelor metrou pe tronsonul Petrache Poenaru - Timpuri Noi în susținerea acestei măsuri. Primăria Municipiului București^a^actionat pentru^remno'irea parcului auto al Societății de Transport București STB S.A respectând obiectivele PI.CA pentru achiziția a 100 de troleibuze, 100 de tramvaie și a 400 de autobuze noi și suplimentar prin achiziționarea a încă 100 de autobuze electrice și 130 de autobuze electrice hibrid după cum urmează.

400 de autobuze Diesel Euro 6. în trimestrul II, prin recepția a 130 de autobuze euro 6. s-a finalizat livrarea celor 400 de autobuze demarată în anul 2018

Costuri implementare 458.100.826 lei fără TVA

Costuri suportate până la data raportării 458 100 826 lei fără TVA

Surse finanțare: buget local PMB 100 de troleibuze (pentru liniile 66. 70. 79, 85. 90 - gestionate de depoul Vatra Luminoasă, respectiv pentru liniile 61, 62, 69. 91. 93 - gestionate de depoul Bujoreni) - prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) se derulează proiectul "Achiziționare mijloace de transport mai puțin poluante necesare îmbunătățirii transportului public de călători în Municipiul București".

în luna februarie procedura de achiziție pentru atribuirea contractului de furnizare a 100 de troleibuze noi a demarat prin publicarea anunțului de participare în SICAP, având ca termen de depunere a ofertelor data de 15 aprilie 2019.

în trimestrul II 2019 - Ofertele depuse sunt în curs de evaluare de către Comisia de Evaluare. Costuri implementare 255 241 672 lei (fără TVA) pentru 100 troleibuze noi.

Sursă finanțare AFM și buget local PMB.

100 de tramvaie (pentru liniile 1, 10, 21. 25, 32, 40, 41 și 55) - PMB prin Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă a demarat procedurile pentru achiziționarea lor prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020.

în anul 2018 au fost semnate două contracte de finanțare din cele 8 proiecte selectate spre finanțare prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020. respectiv pentru proiectul Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 55 și cel pentru Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 40.

în data de 11.12.2018, s-a publicat în SICAP, anunțul de participare la procedura de licitație deschisă on-line, în vederea încheierii unui contract de furnizare având ca obiect achiziția a 100 de tramvaie din gama de 36 m. Data limită de depunere a ofertelor de către operatorii economici a fost 14.02.2019. procedura fiind însă suspendată de către CNSC în urma contestației unui operator. Ulterior au fost publicate documentele de atribuire în SICAP cu termen pentru depunerea ofertelor -15.03.2019 și s-a demarat procedura de evaluare a ofertelor de către comisia de specialitate.

în trimestrul II 2019 - Ofertele depuse sunt în curs de evaluare de către Comisia de Evaluare. Costuri implementare: 1.006.891.374 lei (inclusiv TVA)

Sursă de finanțare: Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 și buget local

100 de autobuze electrice noi - PMB prin Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă a demarat procedurile pentru achiziționarea autobuzelor electrice prin POR 2014-2020. La data de 20.06.2018 au fost depuse 4 cereri de finanțare în vederea achiziționării a 100 de autobuze electrice aferente următoarelor proiecte:Bd, Regina Elisabeta nr 47, cod po

■Tel 02005 55 00

http://www.pmb.ro

Achiziționare autobuze electrice necesare traseele 312. 313. 368 și 385 (29 autobuze):

Achiziționare autobuze electrice necesare traseele 137 138 (13 autobuze):

Achiziționare autobuze electrice necesare traseele 173. 311. 336. 381.601 (33 autobuze): - Achiziționare autobuze electrice necesare traseele 300. 330 și 335 (25 autobuze)


îmbunătățim


îmbunătățirii


îmbunătățirii


îmbunătățirii


transportului


transportului


transportului


transportului


public


public


public


public


de


de


de


de


călători


călători


călători


călători


pe


pe


pe


pe


Toate cele 4 proiecte au fost propuse spre finanțare prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020. valoarea acestora fiind de aproximativ 57 milioane Euro.

Procedura de achiziție pentru atribuirea contractului de furnizare a 100 de autobuze electrice noi a demarat prin publicarea anunțului de participare în SICAP având ca termen de depunere a ofertelor data de 15 mai 2019.

în trimestrul II 2019 s-a derulat procesul de evaluare a ofertelor depuse Costuri implementare: 261.843.722.44 lei (inclusiv TVA) Sursa de finanțare: POR 2014-2020 și buget local 130 de autobuze hibrid noi - prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) se derulează proiectul Achiziționare mijloace de transport mai puțin poluante necesare îmbunătățirii transportului public de călători în Municipiul București’-. Contractul de finanțare a fost semnat în data de 28.12.2018.

Procedura de achiziție pentru atribuirea contractului de furnizare a 130 de autobuze hibrid noi a demarat prin publicarea anunțului de participare în SICAP având ca termen de depunere a ofertelor data de 07 mai 2019.

în trimestrul II 2019 (intervalul mai-iunie 2019) Comisia de Evaluare a desfășurat activitatea de evaluare a ofertelor.

Costuri implementare: 232.630.589.10 lei (fără TVA)

Sursa de finanțare: AFM și buget local

Indicatorul de monitorizare a progreselor (Imp): creșterea numărului de călătorii cu mjloace de transport public.

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 305.713 călătorii/an (s-a considerat valoarea indicatorului prin realizarea tuturor acțiunilor aferentei măsurii 1.1).

Valoarea Indicatorului de monitorizare a progreselor pentru măsura 1.1 se poate cuantifica la finalizarea măsurii aflată, la data raportării, în curs de implementare.


Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii


Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii


Activitățile planificateModernizarea sistemului de ventilație a stațiilor METROREX Modernizarea căii de rulare METROREX și a instalațiilor de pe tunel


Stadiu de realizare în raportările anterioare


2018


Sistemul este realizat din punct de vedere fizic


Sunt finalizate 6 stații pe tronsonul Petrache Poenaru - Timpuri Noi Finalizare revizuire SF. depunere aplicație pentru finanțare FEN


Noul acces la stația Tineretului este în curs de finalizare


Refacere documentație de licitație pentru achiziția a 13 trenuri


100 autobuze recepționate


S-a demarat procedura de licitație pentru achiziția a 100 tramvaie. S-au semnat contracte de finanțare pentru două proiecte (liniile nr. 40. 55) din cele 8 proiecte prin programul POR 2014-2020


Bd Regina Elisabeta nr 47, cod poștal 050013, sector 5, București. România

Tel 021 305 55 00

http://www.pmb.ro


Stadiul de realizare în perioada de raportare (Trim II 2019)


Aprobare finanțare FEN. în pregătire documentație de licitație


Noul acces la stația

Tineretului este finalizat fâră recepție


Lansarea procedurii de licitație pentru achiziția a 13 trenuri


170 autobuze recepționate


S-a demarat procedura de evaluare a ofertelorStadiul de realizare până în prezent


6 statii


Observații


9

Se lucrează la aspecte legate de soft-ul care deservește sistemul


Finalizare documentație de atribuire, în curs de implementare observațiile ANAP Noul acces de la statia Tineretului a fost finalizat în luna mai 2019


în derulare procedura de licitație pentru 13 trenuri, termen de depunere a ofertelor-07.08.2019


130 autobuze recepționate


Procedura de evaluare a ofertelor este în derulare.S-au semnat contracte de finanțare pentru 6 proiecte (liniile nr. 1. 10, 21. 25. 32. 41)


8 trenuri


8 trenuri au fost achiziționate în anul 2016
Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii

Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Stadiu de realizare în raportările anterioare

2018

Trim I 2019

1

2

3

5

6

Achiziție 100 troleibuze

S-a semnat contractul de finanțare pentru achiziția a 100 troleibuze prin AFM

S-a demarat procedura de achiziție pentru atribuirea contractului de furnizare a 100 troleibuze

TOTAL indicator măsura 1.1

Creșterea cu 305.713 călătorii /zi la implementarea tuturor acțiunilor prevăzute în măsură.

3 Suplimentar față de

6 prevederile PICA rn      Și]

o

Achiziție 130 autobuze hibrid

S-a semnat contractul de finanțare pentru achiziția a 130 autobuze hibrid prin AFM

S-a demarat procedura de achiziție pentru atribuirea contractului de furnizare a 130 autobuze hibrid

Achiziție 100 autobuze electrice

S-au depus 4 cereri de finanțare prin POR 2014-2020 pentru achiziția a 100 autobuze electrice pentru 4 proiecte, s-a elaborat documentația de atribuire

S-a demarat procedura de achiziție pentru atribuirea contractului de furnizare a 100 autobuze electrice

Stadiul de realizare în perioada de raportare (Trim II 2019)

7

Procedura de evaluare a ofertelor este în derularenr 47. cod poștal 050013, sector 5, București. RomâniaStadiul de realizare până în prezent


Observați)Valoarea Indicatorului de monitorizare a progreselor pentru măsura 1.1 se poate cuantifica la finalizarea măsurii aflată, la data raportării, în curs de implementare


Măsura I.2 - Realizai ea de benzi unice dedicate transportului public și vehiculelor de intervenție pentru arterele pe care există trasee de transport public

Măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare până în anul 2020.


V»VL,;. ală Străz:.


Responsabilitatea implementării măsurii I.2 Administrația Străzilor Compania Poduri și Pasaje București S A

Descrierea măsurii

•j ..

ârtere: $bs.;.Bucutești

2.7 km), Șos": K'iseleff


în cadrul acestei măsuri se vor realiza 8.4 km de bandă unică pe următo Ploiești (tronsonul cuprins între str. Elena Văcărescu și Piața Presei lyi (tronson cuprins între Piața Presei Libere și Piața Arcului de Trjainf- /.S'km). Bd. Mareșal Constantin Prezan (1.2 km). Calea Dorobanților (2.03 km), Str. Georg^ En u (tronsonul cuprins între Piața  Lahovari și Bd Magheru - 0.19 km), Bd. G-ral. Magheru (sens spre Piața Romană - 0.75 km).

Descrierea stadiului implementării măsurii în trimestrul II 2019:

Primăria Municipiului București, prin Direcția Transporturi și Administrația Străzilor derulează, suplimentar față de P I C.A., lucrări pentru crearea de benzi unice pentru transportul în comun în Piața Unirii, conform proiectului ” Modificări geometrice ale arterelor perimetrale Pieței Unirii, în scopul creșterii capacității de circulație generală și creării de benzi dedicate transportului de suprafața între Str. Halelor și Splaiul Independenței”, cu termen de execuție 2 luni de la data predării amplasamentului.

Indicatorul de monitorizare a progreselor: lungime bandă unică transport public

Valoarea indicatorului realizată în scenariu : 8.4 km

Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii

Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Valoare Indicator’

Valo Irr obțin rapor anter n 2018

a rea ’P

ută în țările ioare

T rim

I

2019

Valoarea

Imp obținută în perioada de raportare (Trim II 2019)

Valoarea obținută până în prezent

Stadiu de rea liza re %

Valoare rămasă de realizat

| 1

2

3

4

5

6

.. 7

8=5+6+7

9=(8)/(4)x100

10=4-8

2018

2020

Realizare benzi unice

8.4

0%

8,4

TOTAL indicator măsura I.2

8,4

-

-

-

0%

8.4

* km lungime bandă unică transport public:Măsura 1.3 - Gestionarea traficului


Responsabilitatea implementării măsurii: Administrația Străzilor/ Managementul Traficului București S A.

Măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare până în anul 2020.Descrierea măsurii

în cadrul acestei măsuri vor fi finalizate toate proiectele de semaforizare I

etapă vor fi semaforizate inteligent 59 de intersecții situate pe următoarei^ artere: Șos. Col&fâtâarBd. Camil Ressu. Bd. Theodor Pallady. Calea 13 Septembrie. Prelungirea ncea. Calea Griviței. Bd.  Bucureștii Noi. Șos. Giurgiului. în etapa a ll-a vor fi semaforizate inteligent 101 de intersecții principale.

Descrierea stadiului implementării măsurii în trimestrul II 2019:

La sfârșitul trimestrului II 2019, pentru cele 160 de intersecții prevăzute să fie incluse în sistemul de semaforizare inteligentă până în anul 2020. prin Administrația Străzilor și Compania Municipală Managementul Traficului București S.A s-au realizat documentațiile tehnice și sunt în curs de realizare lucrările de semaforizare după cum urmează:

Pentru 12 intersecții pe Axa 4 - Colentina DTAC+PT+Executie: Ștefan cel Mare. Câmpuri Moși, Ziduri Moși. Kaufland. Teiul Doamnei. D-na Ghica, Maior Vasile Bacilă, Fundeni.

Codalbiței-Depou STB. Nicolae Cânea. cap linie 21, în baza Contractului nr. 39/26.06.2018 execuție a proiectului este de 90%.

Pentru 11 intersecții pe Axa 3


13 Septembrie+Ghencea+Prelungirea


Sportului, stadiul de


Ghencea DTAC+PT+Execuție: P-ța. Francofoniei. P-ța. Arsenalului. Panduri Progresului, Sebastian. Drumul Sării, în baza Contractului nr. 39/26.06 2018, stadiul de execuție a proiectului este de 70%.

Pentru 12 intersecții pe Axa 2 - Șoseaua Giurgiului DTAC+PT+Executie: Șura Mare, Brădetului. P-ța. Progresului, Toporași, Drumul Găzarului, Cimitirul Evreiesc. Luica, Anghel Nuțu, Acțiunii. P.S. Dumitrescu. Olteniței. în baza Contractului nr. 39/26.06.2018. au fost demarate lucrările de execuție.

Pentru 7 intersecții pe Axa 1 - Camil Ressu+Th.Pallady DTAC+PT+Executie: Mihai Bravu. Dristor, L. Rebreanu, Fizicienilor, N. Grigorescu. 1 Decembrie 1918. N. Teclu, în baza Contractului nr. 39/26.06.2018 în derulare lucrări de execuție.

Pentru 17 intersecții pe Axa 5 - Calea Griviței DTAC+PT+Execuție: Dacia. Buzești. Polizu. Gh. Duca, N. Titulescu, Stoica Ludescu, Cimitirul Sf. Vineri, Caraiman, Lainici. RAR. Clăbucet, I. Mihalache. în baza Contractului nr. 39/26.06.2018 în derulare lucrări de execuție.

Pentru 15 intersecții Ion Mihalache - Liceul N. lorga: Colentina-Cremenița; Colentina-STB Suveica: 13 Septembrie-Sabinelor: 13 Septembrie-Lacul Plopului: Timișoara 33-Liceul Gr. Moisil; Timișoara 33-lntr. Silistru; Timișoara 33-Costin Nenițescu; Timișoara 33-Romancierilor: Timișoara 33-AI. Câmpul cu Flori; Timișoara 33-Lunca Șiretului; Camil Ressu-llioara: Th. Pallady-Jean Steriadi; Cal. Griviței-Halta Griviței: Cal. Griviței-Spitalul Chirurgie Plastică și Arsuri, în baza Contractului nr. 78/19.10.2018 gradul de execuție a semaforizării inteligente este de 50% pentru Colentina-Cremenița: Colentina-STB Suveica. 13 Septembrie-Sabinelor; 13 Septembrie-Lacul Plopului și de 100% pentru Ion Mihalache - Liceul N. lorga.

Pentru 86 intersecții. în baza Contractului nr. 10/22.03.2018, în trimestrul I sunt în curs de derulare servicii de proiectare pentru autorizare și proiectare tehnică de execuție semaforizări intersecții/treceri pentru pietoni și modernizare (integrare BTMS) și obținere certificate de urbanism, avize conform CU.
Valoarea indicatorului realizată în scenariu: nu s-a evaluat în cuprinsul planului


Indicatorul de monitorizare a progreselor: Măsura este cuantificabilă prin coroborarea creșterii vitezei medii de deplasare la nivelul întregii infrastructuri de străzi principale, cu reducerea timpilor de așteptare la semafoare. Pentru aceasta este necesară finalizarea tuturor proiectelor majore. Toate proiectele de semaforizare a celor 160 de intersecții au fost demarate în anul 2018
Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii

Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Valoare Indicator*

1

2

3

4

Semaforizare inteligentă pentru intersecții aferente Axa 1 - Camil Ressu + Th.Pallady

12

/

_

Semaforizare inteligentă pentru intersecții aferente Axa 2 - Șoseaua Giurgiului

11

Semaforizare inteligentă pentru intersecții aferente Axa 3-13 Septembrie

12

Semaforizare inteligentă pentru intersecții aferente Axa 4 - Colentina

7

-

ț

2020

Semaforizare inteligentă pentru intersecții aferente Axa 5-Calea Griviței

17

O

"n     El

O   mi

—A    ci:

____'x

Semaforizare inteligentă pentru 15 intersecții o

15

Semaforizare inteligentă pentru 86 intersecții

86

TOTAL indicator măsura

I.3

160Bd Regina Ehsabeta nr 47. cod poștal 050013. sector 5. București, România

Tel 021 305 55 00

http //www pmb ro


Stadiu de realizare% obținută în raportările anterioare

Stadiu de realizare% obținut în perioada de raportare (Trim II 2019)

2018

Trim I 2019

5

6

7

Documentație în curs de autorizare

Documentație în curs de autorizare

Lucrări de execuție în derulare

Documentație în curs de autorizare

Documentație în curs de autorizare

S-au demarat lucrările de execuție

Documentație în curs de autorizare

Documentație în curs de autorizare

70%         j

40.8%

70%

90%

Documentație în curs de autorizare

Documentație în curs de autorizare

Lucrări de execuție în derulare

Observații

Lucrări de execuție în derulare 100% pentru Ion Mihalache - Liceul N lorga. respectiv 50% pentru Colentma-Cremenița: Colentina-STB Suveica. 13 Septembrie Sabinelor; 13 Septembrie-I acul Plopului.


Măsura 1.4 - Implementarea proiectelor de gestionare a traficului și mobilității urbane (Mașter Plan General pentru Transport Urban și Mașter Plan de Mobilitate Urbană)

Proiectele sunt prevăzute a se realiza până în anul 2022


eneral


Responsabilitatea implementării măsurii 1.4: CNAIR aparatul de specialitate,abgd - Direcția Urmărire Lucrări Mari de Infrastructură

Descrierea măsurii

în cadrul acestei măsuri se consideră că vor fi finalizate următoarele proipdte rutieră:

Construcția noii Centuri a Bucureștiului care va face legătura între A1 și A2 (Autostrada de Sud); Modernizarea Centurii rutiere a Municipiului București (45 km):

închiderea inelului median de circulație la zona nord/autostradă urbană (situat între Lacul Morii și Șos. Colentina);

Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel - Autostrada București Pitești (în derulare Pasaj Ciurel): Penetrația Prelungirea Ghencea - Domnești;

Străpungerea Bd. Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu:

Supralărgirea Șos. Fabrica de Glucoză:             /

Supralărgire și străpungere Strada Avionului;

Supralărgirea Șos. București Măgurele.

Descrierea stadiului implementării măsurii în trimestrul II 2019:

Construcția noii Centuri a Bucureștiului care va face legătura între A1 și A2 (Autostrada de Sud) -

Cost implementare - valoare estimată fără TVA 2.671 075.471 lei

 • 1. Proiectare și execuție Autostrada de Centură București, Lot 1: Sector 1 km 52+070 - km 52+770 aferent Centura Nord. Sector 2 km 52+770 - km 69+000 aferent Centura Sud - Procedura de achiziție publică pentru atribuirea contractelor de lucrări a fost lansată în data de 08.07.2017. în prezent a fost finalizată procedura de contestație, urmează a fi întreprinse demersurile necesare pentru semnarea contractului cu Ofertantul câștigător:

 • 2. Proiectare și execuție Autostrada de Centură București km 0+000 - km 100+900. lotul 2: km 69+000 - km 85+300 aferent Centură Sud - în data de 11.03.2019 a fost semnat contractul cu Ofertantul declarat câștigător Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ș A. A fost emis Ordinul de începere pentru Activitățile de Proiectare, începând cu data de 10.04.2019.

 • 3. Proiectare și execuție Autostrada de Centură București, Lot 3: Sector 1 km 85+300 - km 100+765 aferent Centură Sud Sector 2 km 0+000 - km 2+500 aferent Centură Nord - A fost semnat contractul cu Ofertantul câștigător, Asocierea AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME(AKTOR SA) - EURO CONSTRUCT TRADING 98, în data de 25.04.2019.


Modernizarea Centurii rutiere a Municipiului București

1. Modernizarea Centurii rutiere a Municipiului București între A1 - DN 7 și DN 2-Â2:

Lot TSector A1(km 55+465)-DN7(Km 64+160) contract reziliat în data de 21.06.2019 de către Beneficiar. Stadiul fizic la data rezilierii este de 87,00%

Lot 2: Sector DN2 (km 12+300) - A2 (km 23+750)

în data de 19.02.2015 a fost reziliat contractul nr. 92/55013/20.08.2012 - întocmirea fazelor de proiectare PT+DE, asistență tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții și execuție lucrări la obiectivul „Modernizarea centurii rutiere a municipiului București între A1-DN7 și DN 2-A2. Lot 2 . sector DN 2 (km 12+300) - A2 (km 23+750)”.

în data de 26.04.2017 a fost lansată procedura de achiziție pentru un nou contract de execuție lucrări, în prezent procedura se află în faza de contestații. Contractul se va semna după finalizarea acestei etape.

Pentru pasajul peste CF la Chitită (CB Lot A1-DN7), lucrările nu au fost finalizate deoarece sunt necesare exproprieri suplimentare care se află în curs de avizare.Bd Regina Elisabeta nr. 47 cod poștal 050013 sector 5 București. România

Tei 021 305 55 00 http://www.pmb ro


 • 2 Lărgire la 4 benzi a Centurii rutiere a Municipiului București Sud între A2 km 23+600 si A1 km 55+520 Sector 1 Amenajare nod rutier CB - DN 4 (Oltenița) km 29+500 - 33+190 Contractul a fost semnat, urmează a fi emis ordinul de începere pentru proiectare

 • 3 Lărgire la 4 benzi a Centurii rutiere a Municipiului București Sud între A2 km 23+600 si A1 km 55+520 Sector 2 Amenajare nod rutier CB - DJ 401 (Berceni) km 33+190 - 35+600

Contractul de proiectare și execuția Pasaj Berceni a fost semnat în data de 19.03.2019. Urmează a fi emis Ordinul de începere pentru perioada de proiectare. A fost emis Ordinul de începere pentru proiectare în data de 06.05.2019 Au fost depuse cereri pentru emiterea certificatelor


 • 4 "Proiectare și execuție pasaj suprateran pe DJ 602. Centura București - Domnești Proiectul tehnic a fost avizat în octombrie 2018. Autorizația de Construire nr. 140/ lucrări de infrastructură la pasaj de descărcare sens giratoriu suspendat peste ra Bucur localitatea Bragadiru a fost emisă în decembrie 2018 în data de 15 0S"£019 s-a combdigaLi-< -Inspectoratului de Stat în Construcții începerea lucrărilor.

A fost emisă Autorizația de Demolare. Au fost finalizate lucrările de demolare privind eliberarea amplasamentului (conform exproprierilor realizate prin H G. nr. 390/2017). în prezent, Antreprenorul își mobilizează resursele de utilaje/echipamente și forța de muncă, pentru demararea execuției acestor lucrări. La data de 01 04.2019 au fost demarate lucrările pregătitoare (trasare, curățare teren, etc)

Au fost demarate procedurile de exproprieri suplimentare, generate de evazarea rampelor de pe Prelungirea Ghencea în conformitate cu Certificatul de Urbanism nr. 661R/ 1561086/ 25.10.2017 în data de 29 03.2019 s-au finalizat dezbaterile publice privind proiectul de H G. pentru expropriere imobile suplimentare aferente UAT București. Bragadiru. Clinceni și Domnești, acesta fiind în prezent pe circuitul de semnături interministerial. A fost emis HG nr.296/20 05.2019 pentru expropieri suplimentare. Au fost depuse cereri pentru emiterea noilor Certificate de urbanism.

Pentru toate proiectele majore de infrastuctură rutieră ale Primăriei Municipiului București au fost avansate stadiile de realizare pentru fazele aferente de achiziție publică, de proiectare și de execuție după cum urmează

închiderea inelului median de circulație la zona nord/autostradă urbană (situat între Lacul Morii și Șos. Colentina);

Lungime Inel median - 13.15 km, suprafața structurii rutiere - 52.300 mp, poduri - 2 buc , tunete - 2 buc., noduri - 12 buc., intersecții giratorii - 10 buc.

Implementarea proiectului se realizează pe tronsoane. Studiile de fezabilitate pentru obiectivele Nod Chitila. Nod Andronache. Nod Avionului au fost inițiate în anul 2018.

Cost implementare SF: 2 361 000 lei

Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel - Autostrada București Pitești cu o lungime totală de 8,3 km proiectul a fost demarat în 06.07.2010

Proiectul a fost împărțit pe trei tronsoane:

Tronsonul I - km 0 (Splaiul Independenței) - Șos. Virtuții

Tronsonul II - Șos. Virtuții - Șoseaua de Centură

Tronsonul III - Șoseaua de Centură - Autostrada A1

în prezent este în derulare Tronsonul I. pentru care în trimestrul II 2019 stadiul fizic de execuție a fost de 68%.Termenul estimat de finalizare, conform grafic de execuție, noiembrie 2019.

Costul de implementare al întregului obiectiv: 1 499.865 000 lei , valoare actualizată

2.202.852.000 lei

Costuri suportate până la data raportării: 207 744 000 lei pentru Tronsonul I

Penetrație Prelungirea Ghencea Domnești și Supralărgire Bd Ghencea și Str. Brașov și Terminal tramvai 41 lungime prevăzută 6,1 km; proiectul a fost demarat în 21.06.2018

I-----

Bc Regina. Elisabeta nr. 4.7, cod poștal 0   >13. sector 5 București. România

Tel 021 305.55 00 http ''www pmb ro în luna iunie 2018 a fost încheiat contractul de servicii pentru elaborare Studiu de fezabilitate și Proiect tehnic S-a predat studiul de fezabilitate si s-au aprobat indicatorii tehnico economici ai investiției.

în trimestrul II 2019 este în derulare procedura de achiziție a lucrărilor de execuție aferente acestui obiectiv de investiții Proiectul se află în faza de analiză a ofertei pentru execuție lucrări demararea . lucrărilor estimându-se pentru luna septembrie 2019 Până la data respectivă se impune realizarea exproprierilor Pentru acest lucru este necesar să se aloce sumele pentru exproprieri în contul de consemnațiune pentru fiecare proprietar.


Costul de implementare: 558 669 000 lei

Costurile suportate până la data raportării: 21.324.000 lei

Străpungere Bd. Nicolae Grigorescu-Splai Dudescu cu o lungime

revăzută 3 6 Km proiectul a


fost demarat în 16.03.2010.


Stadiul fizic de execuție al proiectului este de 95%.

în trimestrul II 2019 a fost semnat actul adițional pentru lucrări de iluminat public stradal și arhitectural, semaforizare și separatoare de sens, în data de 06.06.2019 s-a emis ordinul de începere a lucrărilor. Termenul de execuție este de 5 luni. Finalizarea întregului obiectiv este condiționată de lucrările de supraînălțare a rețelelor de înaltă tensiune, lucrări ce trebuie executate de Transelectrica și Enel, precum și de exproprierile din zonă necesare pentru mutarea stâlpilor de înaltă tensiune.

Costul de implementare 330.717.000 lei. valoare actualizată 353.486.000 lei Costurile suportate până la data raportării au fost de 161 357 000 00 lei 169.690 000 lei


Supralărgire Șos. Fabrica de Glucoză cu o lungime prevăzută 1,8 km

în anul 2018 a fost elaborat Proiectul tehnic; s-a obținut Autorizația de Construire pentru realizare canalizare ape pluviale pe Șos. Petricani, relocarea și protejarea rețelelor pe Șos. Petricani și intersecția cu Șos. Fabrica de Glucoză. Primăria Municipiului București a predat amplasamentul pentru lucrările de execuție destinate supralărgirii de la două la patru benzi a Șoselei Fabrica de Glucoză care tranzitează zona de nord a Capitalei, acestea constând în lărgirea la 4 benzi a 1.8 km de stradă, câte 2 benzi pe sens de câte 3.5 m, realizarea trotuarelor cu o lățime de 4.5 m, reconfigurarea intersecțiilor pe care șoseaua Fabrica de Glucoză le traversează și racordarea la viitoarea intersecție cu sens giratoriu a autostrăzii A3 București - Ploiești - Brașov, asigurarea scurgerii apelor pluviale prin realizarea unei canalizări pluviale precum și prin repoziționarea gurilor de scurgere existente, reamenajarea spațiilor verzi, modernizarea iluminatului stradal, termenul de execuție fiind de 15 luni.

în trimestrul II 2019 stadiul de execuție a lucrărilor este de aproximativ 25% finalizarea lucrărilor se estimează a fi ianuarie 2020.

Costul de implementare: 205.895.000 lei, valoare actualizată 206.224.000 lei

Costurile suportate până la data raportării: 66.990.000 lei. valoare actualizată 67.396.000 lei

Nod Chitila - închidere Inel Median: proiectul a fost demarat în 12.10.2018 prin elaborare Studiu de Fezabilitate (SF).

în trimestrul II 2019 s-a semnat protocol de colaborare PMB - SNCFR SA; urmează să se aprobe în Consiliu General indicatorii tehnico economici: în funcție de alocările bugetare se va demara procedura de expropriere si, de asemenea, procedura de atribuire a contractului de proiectare și execuție a lucrărilor de construcție pentru Obiect 5. Nod Chitila - închidere inel median.


Avionului între Sos Pipera si Linia de Centură prin Drumul Nisipoasa str Câmpul Pipera si str Vadul Moldovei cu pasaj denivelat suprateran peste CF București-Constanța pe sub pista Aeroportului Aurel Vlaicu.

S-a finalizat studiul de fezabilitate și s-au aprobat indicatorii tehnico economici: valoarea exproprierilor este de 90 000 de mii de lei sumă care urmează să fie depusă în contul de consemnațiune iar după alocarea bugetară se va demara procedura de expropriere și. de asemenea, procedura de atribuire a contractului de proiectare și execuție a lucrărilor de construcție pentru Obiect 11 Nod Avionului -închidere inel median.

Cost implementare (SF): 811.000 lei. cost implementare proiect: 576 314.000 lei

Costurile suportate până la data raportării: -

Nod Andronache - închidere Inel Median, proiectul a fost demarat în 12 10.2018 prin elaborarea Studiu de Fezabilitate (SF)

S-a finalizat studiul de fezabilitate și s-au aprobat indicatorii tehnico economici: urmează a se demara procedura de expropriere și. de asemenea procedura de atribuire a contractului de proiectare și execuție a lucrărilor de construcție pentru Obiect 21. Nod Andronache - închidere inel median Cost implementare (SF) 405.000 lei, cost implementare proiect: 199.382.000 lei.

Costurile suportate până la data raportării: -

Supralărgire Sos. București - Măgurele s-a întocmit documentația pentru atribuire proiectare SF și urmează a se demara procedura de achiziție pentru SF.

Cost implementare (SF) 140 000 lei.

Costurile suportate până la data raportării:-

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura I.4: finalizarea tuturor proiectelor majore

Valoarea Indicatorului de monitorizare a progreselor pentru măsura I.4 se poate cuantifica la finalizarea tuturor proiectelor de infrastructură rutieră, aceste proiecte fiind în derulare la data raportării.

3c Regina Elisadeta nr 47. cod poșta! 050013 sector 5 București România


Tel 021 305 55 00 http 7www pmt ro


Data

Data

de

de

începer

finaliza

e a

re a

activita

activita

ții

planific

V' planific

ate în

ate în

cadrul

cadrul

măsurii

măsurii

1

26

Lot 1- Licitația pt. atribuire servicii de proiectare și execuție lucrări a fost finalizată. Rezultatul a fost contestat

Lot 2- a fost emis ordinul pt începerea activităților de proiectare

Lot 3- sunt inițiate demersuri în vederea semnării contractului


Lot 1 - sector A1-DN7- 87% . Pasaj Chitila - lucrări nefinalizate necesită exproprieri suplimentare

Lot 2: Sector DN2 - A2-procedura de achiziție este în fază de contestație


Observații


Lot 1- finalizare procedură de contestație, demarare demersuri pt. semnarea contractului

Lot 2- a fost emis ordinul pt începerea activităților de proiectare

Lot 3- a fost semnat contractul cu ofertantul câștigător

DIRECȚIA

închiderea inelului median de circulație la zona nord/autostradă urbană (situat între Lacul Morii și Șos Colentina);


Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel -Autostrada București Pitești (în derulare Pasaj Ciurel);


Lărcjire la 4 benzi a Centurii rutiere a Municipiului București Sud între A2 si A1


Sector 1: Amenajare nod rutier CB - DN 4 (Oltenița) -procedura evaluare oferte in derulare.

Sector 2: Amenajare nod rutier CB - DJ 401 (Bercem) - finalizare evaluare oferte, rezultatul a fost contestat


Sector 1: Amenajare nod rutier CB - DN 4 (Oltenița) -finalizare evaluare oferte, contract în curs de semnare

Sector 2 Amenajare nod rutier CB - DJ 401 (Bercem) -contractul pt proiectare si execuție Pasaj Bercem a fost semnat


Sector 1 Amenajare nod rutier CB - DN 4 (Oltenița) - contract semnat

Sector 2: Amenajare nod rutier CB - DJ 401 (Bercem) - a fost emis ordinul de începere pt. proiectare

Demarare procedura obținere Certificate de Urbanism


"Proiectare și execuție pasaj suprateran pe DJ 602, Centura București - Domnești"


Proiectul tehnic avizat


Emitere ordine de începere pt. realizare SF pt. Nod Chitila, Nod Andronache. Nod Avionului


Stadiul fizic de execuție

Tronson I (km 0 - sos Virtuții) 65%


Eliberare amplasament prin lucrări de demolare

Au fost demarate proceduri de expropriere suplimentare


Nod Chitila. elaborare documente pentru încheierea protocolului cu CNFC-CFR SA.

Nod Andronache și Nod Avionului: aprobare indicatori tehmco-economici.

Demarare întocmire documentație pentru achiziție servicii de realizare proiect tehnic si execuție lucrări


Stadiul fizic de execuție

Tronson I (km 0 - sos Virtuții)

65%


A fost emisă 296/2019 pt suplimentare.

Demarare obținere Urbanism.


HG nr exproprieri


procedura

Certificate de


Nod Chitila: s-a semnat protocolul cu CNFC-CFR SA


Nod Andronache și Nod Avionului aprobare indicatori tehmco-economici.


Stadiul fizic de execuție

Tronson I (km 0 - șos Virtuții)

68%
Penetrația Prelungirea Ghencea - Domnești;

Finalizare SF și aprobare indicatori tehmco-economici. Proiect tehnic în curs de elaborare

Străpungerea Bd.

Nicolae Grigorescu -Splai Dudescu;

Stadiul fizic de execuție 95% Demarare procedură pt achiziție lucrări suplimentare (iluminat, separatoare de sens și semaforizare).

Supralărgirea       Șos.

Fabrica de Glucoza;

Predare amplasament pentru lucrări de execuție

Supralărgire și străpungere Strada Avionului;

Emitere ordin de începere pentru realizare SF Nod Avionului

Supralărgirea       Șos.

București Măgurele.

întocmire documentație pentru atribuire proiectare SF

TOTAL indicator măsura I.4Demarare elaborare documentație pentru achiziție contract execuție lucrări

în derulare analiza ofertelor pentru execuție lucrări

Finalizare procedură pentru achiziție lucrări suplimentare

Semnare act adițional pt lucrări suplimentare S-a emis ordinul de începere a lucrărilor în data de 06.06.2019

Stadiul fizic de execuție 15%

Stadiul fizic de execuție

25%

Aprobare indicatori tehnico-economici.

Demarare întocmire documentație pentru achiziție servicii de realizare proiect tehnic și execuție lucrări

Aprobare indicatori tehmco-economici pentru Nod Avionului.

întocmire documentație pentru atribuire proiectare SF

urmează a se demara procedura de achiziție pentru SF
Măsura 1.5 - Extinderea și integrarea superioară a traseelor de transport public de suprafață și subteran, urban și regional, inclusiv cu sistemul feroviar - extinderea rețelei de metrou

Extinderea rețelei de metrou cu 23.24 km este prevăzută pentru anul 2022.

Responsabilitatea implementării măsurii 1.5: METROREX Descrierea măsurii

Extinderea Magistralei 4 pe secțiunea Parc Bazilescu - Străulești Finalizarea lucrărilor pe secțiunea Râul Doamnei - Eroilor Magistrala 5 Construcția Magistralei 6 (1 Mai - Otopeni, 14 km)

Descrierea stadiului implementării măsurii în trimestrul II 2019:

Magistrala 5 secțiunea Râul Doamnei - Eroilor

Continuă lucrările în vederea finalizării acestui obiectiv Stadiul realizariFlucrărilor es^’ d.e cca 9.0%?' Termen estimat pentru finalizarea obiectivului .31 dec 2019.                                   :

Magistrala 6 (1 Mai - Otopeni, 14 km) definitivarea proiectului, stabilirea surselor de finanțare și realizarea lucrărilor

A fost aprobată finanțarea de către CE pentru secțiunea 1 Mai-Tokio.

a fost demarată procedura de achiziție pentru lucrările de structură. Termenul estimat pentru finalizarea construcției tronsonului este 2023.

Acțiuni finalizate la data raportării: Extinderea Magistralei 4 pe secțiunea Parc Bazilescu -Străulești cu tronsonul de 2,1 km este finalizată si metroul a fost pus în funcțiune cu călători în anul 2017.

Costul de implementare 8 266 500 000 lei

Indicatorului de monitorizare a progreselor măsura I.5: lungime linie metrou (km)

Valoarea indicatorului realizată în scenariu 23 24 km

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării 2 1 km

Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii

Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Valoare Indicator*

Valoarea Imp obținută în raportările anterioare ---“T"----

Trim 2018     I

2019

Valoarea Imp obținută în perioada de raportare (Trim II 2019)

Valoarea obținută până în prezent

Stadiu de realizare%

Valoare rămasă de realizat

-

1

2 .

3

c

0

6

7

8=5+6+7

9=(8)/(4)x100

10=4-8

f/ 2016

\

2022

Extinderea

Magistralei 4 pe secțiunea Parc Bazilescu -Străulești

2.1

2,1

-

2.1

100%

0

Finalizarea lucrărilor pe secțiunea Râul Doamnei - Eroilor Magistrala 5

7.14

90%

7.14

Construcția

Magistralei 6 (1Mai

- Otopeni)

14

_

-

-

A fost demarată procedura de achiziție pentru lucrările de structură

14

1

i

TOTAL indicator măsură I.5

23,24

2,1

9,03%

21,14

*■ km lungime linie metrouBd Regina Elisabeta nr 47 cod poștal 0500^3 sector 5 București. România

Tel 021 305 55 00

http ’www pmb ro

Măsura 1.6 - Modernizarea și extinderea arterelor de circulație


Responsabilitatea implementării măsurii 1.6 Administrația Străzilor. Corn ră Munjgipală Străzi, Poduri și Pasaje București SA. Primăria Sector 1 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 1 ' i - Direcția Investiții. Primăria Sector 2 - Instituția în subordinea Consiliului Local Sector 2 ^Administrația • Domeniului Public Sector 2. Primăria Sector 3 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 3 -

Direcția Achiziții Investiții, Primăria Sector 4 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 4 -Direcția Investiții și Achiziții Publice, Primăria Sector 5 - Instituția în subordinea Consiliului Local Sector 5 - Administrația Domeniului Public al Sectorul 5. Primăria Sector 6 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 6 - Direcția Investiții

Descrierea măsurii: în cadrul acestei măsuri vor fi modernizate arterele din București prin reabilitarea străzilor

Descrierea stadiului implementării măsurii în trimestrul II 2019:

Administrația Străzilor prin Compania Municipală Străzi. Poduri și Pasaje București S A. a demarat în sectoarele 1, 3. 5 și 6. în data de 11.06.2018. proiectarea reabilitării străzilor Drum Arieș. Drum Cavnic, Drum Costești, Drum Cristești, str. Căruței, str. Căscioarelor, str. Floare de Vârf, Intrarea Gălbenelelor, str. Rachetei, Drum Bragadiru, Drum Crăițelor, Drum Sânpaul, Drum la Chiajna. str. Bilciurești și la data de 02 08.2018 proiectarea reabilitării străzilor str. Lonea. str. Ocna Sibiului, str. Brățării, str. Mavrogheni. str. Serg. Turturică, intr. Țurcanei. Drum Dârvari, str. Liniei cu o lungime totală de 12.27 km străzi.

Pentru cele 8 străzi, conform proiectului în derulare Str Lonea. Str. Ocna Sibiului. Str. Brățării, Str. Mavrogheni, Str. Sergent Turturică, Str Intr. Turcanei. Drum Dârvari. Str. Linei, în trimestrul II 2019 a fost finalizat proiectul aferent iluminatului public

Proiectul este în etapa de obținere a Autorizației de Construcție.

Pentru cele 14 Străzi, conform proiectului în derulare:

Sector 1 - Drum Arieș. Str. Bilciurești, Drum Cavnic. Drum Costești. Drum Cristești,

Sector 5 - Str. Căruței, Str. Căscioarelor, Str. Floare de Vârf. Intr. Gălbenelelor. Str. Rachetei. Drum Bragadiru. Drum Crăițelor. Drum Sânpaul.

Sector 6 - Drum Chiajna, în trimestrul II 2019 a fost finalizat proiectul aferent iluminatului public. Proiectul este în etapa de obținere a Autorizației de Construcție.

în str. Teiuș lucrările de reabilitare sistem rutier și lucrări edilitare sunt în curs de execuție pe o lungime 1, 62 km.

Lungime totală: 13,89 km

Primăria Sector 1 a demarat proiectul Modernizare sistem rutier 11 străzi:

pe străzile Mamaia. Medrești, Buclei, Drumul Poiana Ursului, Fiordului, Drumul Gării. Liliacului. Bujorului, Nuferilor, Eugen Brote și Drumul Lăpuș.

în trimestrul II 2019 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții pentru modernizarea sistemului rutier pe străzile Poiana Ursului, Buclei, Fiordului Mamaia. Medrești, Drumul Gării, Eugen Brote și Drumul Lăpuș:

Primăria Sector 3 prin Direcția Achiziții Investiții:

 • - în anul 2018. a reabilitat arterele de circulație, pe o lungime de 7,087 km (str. Lugojana (170 m) str. Brățării (1039 m). Gura Făgetului (889 m), Gura Putnei (120 m). Gura Caliței (754 m), Gura Arieșului (752,5 m), Gura Racului (1119 m). Gura Călmățuiului (787 m), Gura Badicului (1250 m). Intrarea Anghel Ghețu (206 m);

 • - în trimestrul II al anului 2019 au fost executate lucrări de reabilitare a următoarelor artere de


Bd Regina Ehsabeta nr. 47. cod poștal 050013. sector p București România

Tel 021 305 55.00

http . /www pmb ro

V

UKAS

ISO 9001 • SC 14001        001


Primăria Sector 4 în anul 2018 a reabilitat /asfaltat 14 km străzi pe B-dul C-tin Brancoveanu (3.5 Km). Șos Bercem supralărgire (1.6 km), strada Luică - supralărgire parțial ( 0.9 km), strada Turnu Măgurele parțial (3 km). B-dul Tineretului (5 km).

Primăria Sector 6 prin Direcția Generală Investiții, a executat în perioada 2017-2018 lucrări de modernizare și extindere a arterelor de circulație din sectorul 6 pe o lungime de 9,85 km în anul 2019 se estimează modernizarea a 6,3 km de străzi.

Pentru trimestrul II al anului 2019 Primăriile Sector 2, 5 nu au raportat stadiul implementării măsurii

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura I.6: lungime străzi (km)

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 93 km

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării 41,63 km

 • - 9.85 km în perioada 2017-2018 ( sector 6)

 • - 21,087 km în anul 2018 (7,087 km - sector 3 și 14 km - sector 4).

 • - 10.7 km în anul 2019 ( sector 3)


Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii

Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Valoare Indicator*

Valoarea Imp obținută în raportările anterioare

Valoarea Imp obținută în perioada de raportare (Trim II 2019)

Stadiu de realizare până în prezent

Observații

2018

Trim I 2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2017

%

2018

Modernizarea și extinderea arterelor de circulație - PS1

vezi observații

D

-

vezi observații 2)

 • 1) Realizare studiu de fezabilitate pentru 3.8 km de străzi.

 • 2) Aprobare indicatori tehnico-economici

Modernizarea și extinderea arterelor de circulație - PS2

12,3

vezi observații

-

S-au modernizat străzile Maior Ion Coravu, Cristescu Dima, Stanescu Gheorghe Șerbănică Vasile.

Modernizarea și extinderea arterelor de circulație - PS3

-

7,08

10,7

17.78

Modernizarea și extinderea arterelor de circulație - PS4

6,8

14

-

-

14

Modernizarea și extinderea arterelor de circulație - PS5

5.8

-

-

-

-

Modernizarea și extinderea arterelor de circulație - PS6

5,5

-

-

vezi

observații

9,85

9.85 km străzi modernizate în anii 2017-2018 in 2019 urmează a se moderniza 6.3 km.

3

-//

Modernizarea și extinderea arterelor de circulație -Administrația Străzilor

50

vezi observații

vezi

observații

vezi observații

13,89 km străzi în curs de execuție

TOTAL indicator măsură I.6

93

21,08

10,7

41,63

* km lungime străzi modernizate;

Măsura 1.7 Amenajarea de căi proprii de circulație pentru biciclete (piste benzi) inclusiv în zonele de agrement

Responsabilitatea implementării măsurii 1.7: Primăria Municipiului București prin Direcția Generală Investiții, respectiv Administrația Străzilor Compania Municipală Străzi Poduri și Pasaje București S A

Descrierea măsurii: in cadrul acestei măsuri în prima etapă, se realizează piste de bicicletă (67 km) pe următoarele trasee

 • 1. Piața Victoriei, Bd. Aviatorilor, Bd. Mareșal. C-tin. Prezan, Str. Nicolae Caranfil. Șos Pipera, Str. Cpt. Alexandru Ștefănescu. Bd Aerogării. Șos. București-Ploiești. Șos Kiseleff:

 • 2. Piața Victoriei. Șos Ștefan cel Mare, Șos Mihai Bravu (până la intersecția cu Bd. Basarabia^ • 3. Piața Unirii. Splaiul Unirii, Pod Grozăvești. Splaiul Independentei. Bd. Regijia Universitate). Bd. Ion C. Brătianu:

 • 4. Bd. Unirii, Piața Alba lulia. Bd. Basarabia (până la Arena Națională).

Măsura a fost începută din anul 2018 și este prevăzută a se realiza până la fij>âî în etapa următoare se vor mai realiza 33 de km de piste de biciclete p Cantemir, Bd Tineretului, Calea Șerban Vodă. Bd. Pache Protopopescu, și în parcurile Izvor. Plumbuita. I.O.R.. Carol. Tineretului.

Descrierea stadiului implementării măsurii în trimestrul II 2019:

Direcția Generală Investiții derulează proiectul Implementarea unui sistem public pentru transport cu bicicleta prin realizarea a patru trasee de piste de biciclete

Pentru traseul 1 de piste pentru biciclete cu o lungime de 9,30 km pentru tronson 1 - P-ța. Victoriei -Bd-ul. Aviatorilor - Bd-ul. Beijing - Str. Nicolae Caramfil - Șos. Pipera, a fost demarată procedura de atribuire a contractului pentru realizarea lucrărilor de semnalizare orizontală și verticală (marcaje). Documentația pentru procedura de achiziție a fost publicată în SICAP în data de 19 03.2019. Data limită de depunere a ofertelor a fost 19.04.2019. Procedura a fost contestată. S-au formulat răspunsuri la contestație și la clarificări. în ședința din data de 14.06.2019. Tribunalul București a considerat neîntemeiată contestația contestatorului. însă, până în prezent, decizia acestuia nu a fost comunicată. După comunicarea Tribunalului București (plus 10 zile, timp în care contestatorul poate contesta decizia Tribunalului București) se va semna contractul cu ofertantul declarat câștigător și va fi emis ordinul de începere a lucrărilor. Perioada de execuție a lucrărilor de semnalizare orizontală pentru pista de biciclete, aflată pe traseul mai sus menționat este de 6 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

Pentru traseul 1, tronsonul 2 Șoseaua Kiseleff - B-dul. Prezan urmează declanșarea procedurii de atribuire a contractului de execuție către Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București

 • 5. A., în conformitate cu Norma internă, aprobată prin H.C.G.M.B. nr. 130/28.03.2018. A fost transmisă acesteia scrisoare de disponibilitate. în vederea demarării procedurii de atribuire.

Pentru traseul 2, Comisia Tehnică de Circulație a PMB, Brigada Rutieră și Societatea de Transport București nu au emis avize favorabile. Pentru deblocarea situației, urmează identificarea unei noi soluții pentru reconfigurarea traseului si reanalizarea acesteia în Comisia Tehnică de Circulație a PMB.

Pentru traseul 3 a fost depusă documentația PT+DE+DTAC+POE și avizată în Consiliul Tehnico-Economic al PMB în data de 20.06.2019. Urmează emiterea ordinului de începere a lucrărilor de execuție.

Pentru traseul 4 a fost întocmit proiectul tehnic. în cadrul ședinței Consiliului Tehnico-Economic al PMB s-au solicitat completări.

Pentru traseele 2 și 4, avizarea proiectului tehnic în Consiliul Tehnico-Economic al PMB este condiționată de depunerea acestor completări.

Costul de implementare măsură 1.7: 45.000.000 lei

Costul de implementare proiect trasee 1, 2, 3, 4 : 44 500 000 lei

Costurile suportate până la data raportării: traseul 1 - 578.000.00 lei realizare SF. 400 lei pentru obținere 2 avize

Sursa de finanțare: buget local/ buget de stat-Ministerul Mediului.

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura I.7: lungime piste biciclete (km) Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 100 km

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor-la~data raportării: Imp se cuantifică la finalizarea măsurii aflată în curs de implementare la dat^âf)'8fra^\


1050013. sector 5 București. România            "’cF!lE.D'u
Data de începere a activității planificate în cadrul măsuriiData de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Valoare Indicator*

2

3

4

Realizare piste de biciclete Etapa 1 -Traseele 1, 2, 3, 4

67

2019

Realizare piste de biciclete Etapa 2 - pe principalele artere și în parcuri

33

TOTAL indicator măsura I.7

100


Valoarea Imp obținută în raportările anterioare


2018


Trim I 2019


Valoarea Imp obținută în perioada de raportare (Trim II 2019)


Valoarea

Dbținută până în prezent


Stadiu de realizare%


Traseul 1 - atribuire contract de proiectare și asistență tehnică: Traseele 2,3, 4 -atribuire contract de proiectare și execuție;


Traseul 1, tronson 1 -demarare procedură achiziție lucrări semnalizare, contestată. Traseul 1. tronson 2 -elaborare documentație pentru achiziție lucrări. Traseele 2, 3, 4 - proiect tehnic în curs de elaborare;


7

Traseul 1, tronson 1 - S-au formulat răspunsuri la contestație și la clarificări.

Traseul 1, tronson 2 - demarare procedura de atribuire a contractului de execuție Traseul 2 - nu s-a obținut aviz favorabil, (circulație, Brigada Rutieră. STB), urmează reconfigurarea traseului Traseul 3 - avizat favorabil proiectul tehnic

i (PT+DE+DTAC+POE), urmează emiterea ordinului începere a lucrărilor pentru tronsonul cuprins între Calea Victoriei și Splaiul Independentei

Traseul 4 -s-a întocmit proiectul tehnic: s-au solicitat completări


8=5+6+7


i

j 9=(8)/(V)x7OO


Valoare rămasă de realizat

10-4-8


Bd Regina Elisabeta nr 47 cod poștal 050013. sector 5. București. România ,

Fel 021 305 55 00

http //www pmb roMăsura 1.8 Introducerea unui sistem de transport public cu biciclete (crearea de stații de -închiriere parcări achiziționarea de biciclete pentru utilizare de către public)

Măsura se va implementa după realizarea pistelor de biciclete


Responsabilitatea implementării măsurii 1.8: Primăria Municipiului Buc

Investiții, respectiv Administrația Străzilor Compania Municipală Străzi S.A.

Descrierea stadiului implementării măsurii:

Sunt prevăzute a se realiza 420 locuri de parcare biciclete Dotările specifice funcțiunii impuse constau în principal. în rastele acoperite sau descoperite destinate depozitării bicicletelor în condiții de siguranță și în mobilier urban (bănci) necesar pentru odihnă bicicliștilor. în cadrul rastelelor acoperite au fost prevăzute compresoare de aer comprimat dotate cu sistem antivandalism Rastelele pentru biciclete vor fi montate după realizarea traseelor de piste pentru biciclete.

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura 1.8: lungime piste biciclete (km)

Valoarea indicatorului realizată în scenariu 100 km

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: Imp se cuantifică la finalizarea măsurii aflată în curs de implementare la data raportării

Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii

Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Valoare Indicator*

Valoarea Imp obținută în raportările anterioare

Valoarea

Imp obținută în perioada de raportare (Trim II 2019)

Valoarea obținută până în prezent

Stadiu de realizare%

Observații

2018

Trim I

2019

1

2

3

4

5

6

7

8=5+6+7

9=(8)/(4)x100

10=4-8

2017

2019

Dotările specific funcțiunii pistelor de biciclete

Sunt prevăzute a se realiza 420 locuri de parcare biciclete

I_______________________________________________________________________________________________________

TOTAL indicator măsura 1.8

100

Măsură conexă măsurii I.7 (realizarea traseelor d<_ piste pentru biciclete)

* lungime piste biciclete (km)Măsura I.9 - Inițierea unui program de achiziție biciclete pentru publi

Măsura a fost începută din anul 2017 și a fost finalizată în anul 2018.

Responsabilitatea implementării măsurii 1.9: Aparatul de specialitate al Primarului General respectiv Direcția de Mediu

Descrierea măsurii: Prin aceasta măsură PMB va asigura facilitățile necesare achiziționării a 30.000 de biciclete de către bucureșteni.


Costul de implementare măsură 1.9: 15 000.000.00 lei

Costul de implementare proiect: 15.000 000 lei

Sursa de finanțare: buget local                                               / • -

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura 1.9: număr biciclete acbM^i^onate

, Valoarea indicatorului realizată în scenariu 30 000 biciclete

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la dafa raportării 30 OOO^ouchbre acordate pentru achiziționarea de biciclete

Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii

Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Valoare Indicator*

Valoarea Imp obținută în raportările anterioare

Trim 2018      I

2019

Valoarea Imp obținută în perioada de raportare (Trim II 2019)

Valoarea obținută până în prezent

Stadiu de realizare%

Valoare rămasă de realizat

1

2

3

4

5

6

7

8=5+6+7

9=(8)/(4)x100

10=4-8

2017

2018

Asigurarea de facilități necesare achiziționării a 30.000 de biciclete de către bucureșteni

30.000

30 000

30 000

100%

0

TOTAL indicator măsură I.9

30.000

30.000

100%

* număr biciclete achiziționateMăsura 1.10 - Realizarea de facilități park & ride la stațiile cheie de transport public și stații de transport intermodale tren-autobuz/metrou.

Măsura este prevăzută a fi realizată până în anul 2022.

Responsabilitatea implementării măsurii 1.10 - Aparatul de specialitate al Primarului General, respectiv Direcția Transporturi, METROREX

Descrierea măsurii: în cadrul acestei măsuri, în prima etapă, METROREX va construi o stație intermodală la noua stație de metrou Străulești de pe Magistrala 4 și ulterior PMB va construi 3 stații intermodale: la Pantelimon Vergului (la noul terminal intermodal de la capătul tramvaielor 14 și 55), la Prelungirea Ghencea Domnești (la viitorul terminal intermodal de pe DN-CB Domnești), pe Șos. Berceni (la stația de metrou Dimitrie Leonida).

Descrierea stadiului implementării măsurii în trimestrul II 2019

Primăria Municipiului București prin Direcția Urmărire Lucrări Mari de Infrastructură implementează proiectul - terminalul intermodal amplasat la intersecția Șos. Pantelimon și Șos. Vergului (parcaj suprateran de 450 de locuri), care face parte din obiectivul de investiții "Reabilitare sistem rutier și linii de tramvai Șos. Pantelimon și Șos. tancului”.

în anul 2017 a fost aprobat PUZ-ul și în anul 2018 a fost finalizat proiectul tehnic.
în trimestrul II 2019 contractul de execuție lucrări inclusiv proiectare aferent obiectivului de investiții Reabilitare sistem rutier și linii de tramvai Șos Pantelimon si Sos lancului - Finalizare proiect este în curs de negociere în vederea încheierii unui nou contract privind finalizarea lucrărilor.

în cadrul proiectului Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea între strada Brașov și terminal tramvai 41 se va realiza un nod intermodal cu parcare supraetajată la capătul bulevardului Prelungirea Ghencea în zona nodului rutier de la Domnești Prelungirea Ghencea Domnești (la viitorul terminal intermodal de pe DJ 602-Centura București - Domnești). După realizarea exproprierilor în zona terminalului intermodal de pe DJ 602-Centura București - Domnești se poate începe execuția park & ride

Costul de implementare total parcări park & ride PMB. 80.332.153 lei.

Sursa de finanțare: buget local

Primăria Sector 4 derulează proiectul amenajare parcare parter + 2 etaje cu 247 locuri autovehicule și motociclete în Șos. Berceni (la stația de metrou Dimitrie Leonida)

Stadiu fizic raportat la finalul anului 2018 a fost de 55%.

în trimestrul I și II al anului 2019 Primăria Sector 4 nu a raportat stadiul implementării proiectului. Cost implementare: 15.168.721.08 lei fără TVA

Costul de implementare până la data raportării: 8 342 796 59 lei fără TVA

Acțiune finalizată: în 2018 METROREX a finalizat, recepționat și pus în funcțiune sistemul intermodal (park & ride) de la Străulești pentru noua stație de metrou Străulești de pe Magistrala 4 Obiectivul a fost recepționat la data de 12 noiembrie 2018.

Costul de implementare măsură 1.10: 64.350.000 lei METROREX, 80.332.153 lei - PMB

Sursa de finanțare: buget de stat, buget local

Costul de implementare până la data raportării: 64 350 000 lei METROREX Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura 1.10: număr stații intermodale Valoarea indicatorului realizată în scenariu 4

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării 1 și în curs de recepție 1 stație IMGB (suplimentar față de PICA)
Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii


2017


TTî * >H O Pd Q >


Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii


2022


Activitățile planificate


Realizare sistemul intermodal (park & ride) de la Străulești


Realizare terminalul intermodal amplasat la intersecția Șos.

Pantelimon și Șos. Vergului

Realizare nod intermodal cu parcare supraetajată la capătul bulevardului Prelungirea Ghencea Realizare park&ride în Șos. Bercem (la stația de metrou Dimitrie Leonida)


TOTAL indicator măsura

1.10


năîjnăr stații intermodale/ parcări park&rideTel 021 305 55 00

http //www pmb ro


Valoare Indicator’

Valoare ramasa de realizat

10=4-8

0

1

1

1

3

Măsura 1.11- Programul de eliminare a autovehiculelor vechi aparținând persoanelor fizice

Măsura se consideră că este implementată din anul 2018 si este prevăzută a continua până în anul 2022

Responsabilitatea implementării măsurii 1.11: Administrația Fondului de Mediu (AFM)

Descrierea măsurii: Programul guvernamental de Stimulare a înnoirii Parcului Auto (Programul Rabla) va contribui la înnoirea parcului auto deținut de bucureșteni cu autoturisme Euro 6.

Descrierea stadiului implementării măsurii în trimestrul II 2019

Suplimentar față de P I C.A. Primăria Municipiului București prin Direcția de Mediu a inițiat în 2018 Programul de stimulare a eliminării din traficul bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare prin acordarea de eco-vouchere", aprobat prin H C G M B. nr 377/26 07.2018 Programul urmărește acordarea a 5.000 de eco-vouchere cu o valoare de 9 000 lei/eco-voucher, în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat înmatriculat în Municipiul București programul se derulează între 2018-2019. Programul a demarat în luna octombrie 2018 prin înscrierea persoanelor fizice și juridice posesoare de autovehicule vechi.

în trimestrul II 2019 s-au tipărit și livrat către beneficiari eco-voucherele. s-au selectat 47 de unitățile comerciale participate,

în cadrul programului au fost casate 4.194 autovehicule uzate, din care 4 053 aparținând persoanelor fizice.

Costul de implementare este de 37 746 000 lei suportat din bugetul local PMB.

Costul de implementare până la data raportării: conform programului AFM

Indicatorului de monitorizare a progreselor măsura 1.11: % din total parc auto

Valoarea indicatorului realizată în scenariu 3 38 % din total parc auto înlocuit în 5 ani, respectiv 0.67% /an

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 0 46% pentru anul 2018 Imp pentru anul 2019 se va calcula la sfârșitul anului.

Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii

Data de finalizare a

.....

activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Valoare Indicator*

Valoarea Imp obținută în raportările anterioare

Valoarea Imp obținută în perioada de raportare (Trim II 2019)

Valoare rămasă de realizat

2018

Trim I

2019

1

2

3

4

5

6

7

9

2018

2022

Eliminare autovehicule vechi

3,38%

0,46%

-

2.92%

TOTAL indicator măsură

1.11

3,38%

0,46%

Se va calcula la sfârșitul

2^0

Suplimentar fată de PICA

I

"Programul de stimulare a eliminării din traficul bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare prin acordarea de eco-vouchere"

0.37% ,

X/Ș'.'A

//** v O'.VT m <     I...

wâ ' *

V V 'O

vA. |

A ? :

- /

* y

printa nr 47 cod poștal 050C13 sector 5 București România< DIRECȚIA *

S __ ...-Aii i ™
Măsura 1.12 - Creșterea ponderii utilizării transportului electric public de suprafață prin modemizarea/reabilitarea/extmderea rețelei de transport

Responsabilitatea implementării măsurii 1.12: Aparatul de specialitate al Primarului General respectiv Direcția Transporturi.

Descrierea stadiului implementării măsurii în trimestrul II 2019:

Primăria Municipiului București prin Direcția Urmărire Lucrări Mari de Infrastructură are în finalizare următoarele proiecte de modernizare liniilor de tramvai pe arterele

Șos. Pantelimon - pentru 3 15 km cale dublă de linii tramvai Reabilitarea sistemului rutier și linia de tramvai au fost finalizate urmând a se realiza si parcarea park & ride

Cost implementare 322.495.000.00 lei

Costuri suportate până la data raportării 151 226.000 lei.

Șos. tancului - pentru 1.4 km cale dublă de linii tramvai. Reabilitarea sistemului rutier a fost finalizată, linia de tramvai a fost dată în funcțiune în anul 2016.

Cost implementare 111.066.000.00 lei

Costuri suportate până la data raportării 44 631 000 00 lei,

Bd Liviu Rebreanu - pentru 278 km cale dublă de linii tramvai. Reabilitarea sistemului rutier și linia de tramvai au fost finalizate, urmând a se realiza si parcarea supraetajată, pentru care nu a fost găsit încă amplasament

Costul de implementare este de 164.158.000,00 lei

Costuri suportate până la data raportării 100.333 000 lei.

Primăria Municipiului București prin Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă în cadrul Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 la data de 20.06.2018 a depus o cerere de finanțare pentru proiectul de modernizare a liniei de tramvai pe B-dul. G-ral. Vasile Milea de la intersecția cu B-dul. Timișoara până în dreptul intrării în benzinăria OMV. (lungime de 1.1 km cale dublă). în trimestrul II 2019 a fost semnat contractul de finanțare.

Costul de implementare este de aproximativ 6.14 milioane Euro. din care se va solicita asistență financiară nerambursabilă de aproximativ 6 milioane Euro.

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura 1.12: Lungime linie transport electric de suprafață.

Valoarea indicatorului realizată în scenariu 52 38 km

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării Imp se cuantifică la finalizarea măsurii aflată în curs de implementare la data raportării.


Bd. Regina Elisabeta nr 47. cod poștal 050013 sector 5 București România


Tel 021 305 55 00 http.//www.pmb ro
Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii

- 1 -


Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii


Activitățile planificate


Modernizare linie de tramvai pe Șos Pantelimon2018


Modernizare linie de tramvai Șos lancului

Modernizare linie de tramvai Liviu Rebreanu


Modernizare linie de tramvai Vasile MileaTOTAL indicator măsură 1.12

ime linie transport electric de suprafață (km)

Tel 021 305 55 00

http //www pmb ro

Valoare Indicator*

Valoarea Imp obținută în raportările anterioare

Valoarea Imp obținută în perioada de raportare (Trim II 2019)

|

Observații

2018

Trim I 2019

4

5

6

7

9

-

-

6,30

3.15 km cale dublă

-

-

2.8

1,4 km cale

dublă

-

-

5,56

2,78 km cale dublă

-

-

-

1,1 km cale dubla - a fost semnat contractul de finanțare

52,38

14.66

Măsura 1.13 Salubrizarea urbană - Salubrizarea străzilor

Responsabilitatea implementării măsurii 1.13                              /

Primăria Sector 1 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 1 - Servi^uljie-AJtilități Publice-Instituția în subordinea Consiliului Local Sector 1 - Poliția Locală Sector 1 - Direcția Inspecție (Biroul Protecția Mediului). Primăria Sector 2 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 2 - Direcția Servicii Publice. Primăria Sector 3 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 3 - Direcția Administrarea Domeniului Public. Primăria Sector 4 - Aparatul de specialitate al'primarului sectorului 4 - Direcția Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizarea și Control Salubrizare. Primăria Sector 5 -Aparatul de specialitate al primarului sectorului 5 - Direcția Tehnică. Primăria Sector 6 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 6 - Biroul Monitorizare și Control Domeniu Public, precum și Instituția în subordinea Consiliului Local Sector 6 - Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6 Serviciul - Protecția Mediului

Măsura se consideră că va intra pe deplin în vigoare în anul 2019.

Descrierea stadiului implementării măsurii în trimestrul II 2019

Primăria Sector 1 - prin operatorul de salubrizare a realizat:

în trimestrul II acțiunile de salubrizare au constat în: măturat mecanizat 18.611,44 km. spălat carosabil 3270.84 km. spălat trotuare 1745.9 km. Potrivit programelor de salubrizare aprobate, operațiunile de salubrizare stradală cuprind: măturat mecanizat 110.55 km/săpt . spălat carosabil 127,68 km/săpt.. spălat trotuare 171.28 km/lună

Se consideră salubrizare eficientă realizată pentru 127.68 km străzi.

Primăria Sector 2 - prin Direcția Servicii Publice.în trimestrul II a raportat acțiuni de salubrizare eficientă pe 52,28 km străzi.

Primăria Sector 3, prin Direcția Generală de Salubritate Sector 3 în trimestrul II a executat săptămânal măturatul mecanizat pe arterele de pe raza Sectorului 3 pe o lungime totală de 298 de km.

Spălarea carosabilului s-a realizat săptămânal pe arterele de pe raza Sectorului 3 pe o lungime totală de 35 km.

Se consideră salubrizare eficientă realizată pentru 35 km străzi.

Primăria Sector 5 a raportat pentru trimestrul II salubrizarea eficientă a străzilor din sectorul 5 pe o lungime de 14 km zilnic pe bulevardele: George Coșbuc, Eroilor, Eroii Sanitari, Mihail Kogălniceanu, Libertății, Dr. Gheorghe Marinescu. Națiunile Unite. Pieptănari, Regina Elisabeta. Schitul Măgureanu, Unirii. Tudor Vladimirescu

Se consideră salubrizare eficientă realizată pentru 14 km/zi (spălare și aspirare a prafului).

Primăria Sector 6 a raportat pentru trimestrul II salubrizarea eficientă a străzilor din sectorul 6 pe o lungime de 114.47 km.

Primăria Sector 4 nu a raportat stadiul îndeplinirii acestei măsuri.


Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura 1.13: Lungime străzi

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 2004 km

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 343.43 km
Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii

Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Valoare Indicator

\ 1

2

3

4

y

2018

2019

Salubrizarea străzilor

PS1

463.34

Salubrizarea străzilor

PS2

320,19

Salubrizarea străzilor

PS3

300,8

Salubrizarea străzilor

PS4

334

Salubrizarea străzilor

PS5

334

Salubrizarea străzilor

PS6

251.76

TOTAL indicator măsură 1.13

2004

Tel 021 305 55 00

http //www.pmb.ro

Valoarea Imp obținută în raportările anterioare

Valoarea Imp obținută în perioada de raportare (Trim II 2019)

Stadiu de realizare% până în prezent

Valoare ramasă de realizat

2018

Trim I 2019

5

6

7

8

9

127.68

127,68

127,68

27,5%

335,66

136

-

52,28

42,47%

184.19

35

35

35

11,63%

265.8

-

-

-

-

334

14

14

14

4,19%

320

-

114,47

114.47

45,46%

137,29

343,43

21,31%

1576,94Măsura 1.14 Gestionarea traficului în zona centrală

Responsabilitatea implementării măsurii 1.14 Aparatul de specialitate al Primarului General respectiv Direcția Transporturi. Instituția de interes public local în subordinea CGMB pentru care Primarul General este ordonator principal de credite respectiv Administrația Străzilor Compania municipală prestatoare de servicii de administrare a domeniului public/utilitate publică cu acționariat majoritar/unic Municipiul București, respectiv Compania Municipală Managementul Traficului București S.A., Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-llfov. Implementarea măsurii a început în anul 2018 și are ca termen de finalizare anul 2022.

Descrierea stadiului implementării măsurii în trimestrul II 2019

în vederea gestionării traficului în zona centrală Primăria Municipiului București, în anul 2018 a instituit regimul parcărilor prin introducerea regimului obligatoriu de plată a parcărilor de utilitate publică generală prin H.C.G.M B.nr 322/2018 privind aprobarea tarifelor de exploatare a parcajelor aparținând domeniului public și/sau privat al Municipiului București. Introducerea regimul de parcare cu plată pe oră s-a realizat începând cu data de 01.07.2018.

în anul 2018 au fost instituite 3.280 locuri de parcare operabile din care 1.038 în zona 0 și 2.442 în zona 1 - avizate, marcate, numerotate și cu personal încasator.

Până la finalul trimestrului I 2019 au fost avizate 6.341 locuri de parcare în perimetrul delimitat drept zona centrală, respectiv 1.227 în Zona 0 și 5.114 în Zona 1.

în trimestrul II 2019 au mai fost avizate încă 1.817 locuri de parcare în perimetrul delimitat drept zona centrală, respectiv 767 în Zona 0 și 1.050 în Zona 1 rezultând un total de 8.158 locuri de parcare operabile.

Din totalul numărului de parcări propuse a se realiza respectiv 35 000 s-a realizat un număr de 8 158 locuri de parcare în zona centrală.

Primăria Municipiului București prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-llfov a înființat la 17.09.2018 linia de autobuz nr. 698 (linia verde) care asigură legătura între zonele de interes administrative, instituționale din zona centrală a capitalei Traseul liniei nr. 698 este următorul: Timpuri Noi - Bd. Șincai - Bd. D. Cantemir - Piața Unirii - Bd. I. C. Brătianu - Piața Universității - Bd. N. Bălcescu - Bd. G. Magheru - Piața Romană - Bd. Lascăr Catargiu - Piața Victoriei, cu întoarcere pe Calea Victoriei - Bd. Regina Elisabeta - Bd. Kogălniceanu -str. B P. Hașdeu - str. Națiunile Unite - Bd. Libertății - Bd. Regina Maria - Piața Unirii - Bd. D. Cantemir - Bd. Gh. Șincai. Traseul are 14.7 km dus-întors și este deservit de 4 autobuze având capătul de linie 1 în zona Universitatea Creștină și capătul 2 în zona Piața Victoriei. Intervalul de succedare la ora de vârf este de 20 de minute în zilele lucrătoare (luni-vineri) și de 40 de minute în zilele de sâmbătă și duminică.

începând cu data de 01.03.2019, ADTPBI a decis reorganizarea traseului liniei de autobuz nr. 698 și modificarea indicativului în nr. 784 cu caracteristici specifice unei linii expres, cu menținerea aceluiași parc de autobuze. Linia 784 funcționează pe o mare parte din traseul inițial al liniei 698. asigurând o legătura rapidă de transport public permanent între instituții din Municipiul București (din zona centrală) și Aeroportul Henri Coandă.

Lungimea totală a traseului liniei 784 este de 45.2 km dus-întors.

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura 1.14: Finalizarea implementării pj^jctului de gestionare integrată a traficului în zona centrală a municipiului.


Valoarea indicatorului realizată în scenariu: nu s-a evaluat înData de începere a activității planificate în cadrul măsurii


Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii


Activitățile planificate


Valoare Indicator*_________ 3____ Instituirea regimului parcărilor în interiorul zonei centrale(35.000 locuri de parcare)

 • - restricționarea accesului auto în

perimetrul delimitat în interiorul zonei centrale a capitalei prin identificarea și implementarea unui sistem de taxare sau de utilizare a_vignetelor__

 • - introducerea unui sistem de transport public (linia verde) care să lege zonele de interes administrative-instituționale din centrul capitalei (Primării de sector, PMB, Ministere, Palatul Parlamentului, stații de metrou, parcări subterane și Administrații Financiare)

 • - utilizarea sistemului de semaforizare inteligentă în vederea restricționării și redistribuirii accesului în/din perimetrul delimitat în interiorul zonei centrale

  4

  1

  (35.000 locuri de parcare)


TOTAL indicator măsură 1.14


Finalizarea tuturor proiectelor pentru zona centrală


* finalizare proiecte/acțiuni pentru zona centrală

Bd Regina Elisabeta nr 47 cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel 021 305 55 00

http //www pmb ro

Valoarea Imp obținută în raportările anterioare

Valoarea Imp obținută în perioada de raportare (Trim II 2019)

Valoarea obținută până în prezent

2018

Trim I

2019

5

6

7

8=5+6+7

3280

3061

1817

8158

locuri de

locuri de

locuri de

locuri de

parcare

parcare

parcare

parcare

-

100%

100%

\ \- ..

-

// v O     <_ ■

9=(8)/(4)x100

Stadiu de rea liza re%

Finalizare 1 proiect


Valoare ramasa de realizat

10=4-8

26 842 locuri de parcareMăsuri privind spațiile verzi

Măsura 11.1 Extinderea suprafețelor de spații verzi prin renaturarea unor terenuri supuse eroziunii eoliene

Responsabilitatea implementării măsurii: Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București, Primăria Sector 2 - Administrația Domeniului Public Sector 2. Primăria Sector 3 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 3 - Direcția Administrarea Domeniului Public. Primăria Sector 4 -Aparatul de specialitate al primarului sectorului 4 - Direcția Gospodărire Locală. Primăria Sector 5 -Aparatul de specialitate al primarului sectorului 5 - Direcția Generală Operațiuni. Primăria Sector 6 -Instituția în subordinea/sub autoritatea Consiliului Local Sector 6 - Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6.

implementarea măsurii a început în anul 2017 și este continuată și în anul 2019.

Descrierea stadiului implementării măsurii 11.1

Primăria Sector 6 prin Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6. în anul 2018. a intrat în posesia unui teren de 1.8 ha în Bd-ul. Timișoara, care până la sfârșitul anului 2019 va fi transformat într-un parc de agrement cu o suprafață de spații verzi conform normelor de proiectare și autorizare în vigoare.

în trimestrul II al anului 2019 Primăria Sector 6 nu a raportat stadiul implementării proiectului.

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura 11.1: suprafață terenuri supuse eroziunii eoliene (ha)

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor prevăzut în plan: 10,41 ha

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării 2.173 ha din care 2 106 ha ( 2018- sector 3) și 0.067 ha (trim I 2019- sector 3)

Data de începer e a activităț

planific ate în cadrul măsurii


Data de finalizar e a activități i planifica te în cadrul măsurii


Activitățile planificate


Valoare

Indicat


Valoarea Imp obținută în raportările anterioare


Valoar ea Imp obținut ă în perioa da de raporta re (Trim II 2019)


Valoare a obținută până în prezent


Stadiu de realiza


Valoare rămasă de realizat
1 8 ha de teren va fi amenajat într-un parc de agrement


* suprafață terenuri supuse e rozi unii^eoliene^en atu rate


Ba. Regina Elisaoeta nr. 47. cod poștal 050013 sector 5 București, România Tel 021 305 55 00 http://www.pmb ro


$■

UKAS MAHACXMEMT

SYSTtMS     [

ISO 9001 • ISO 14OO1

001


Măsura III. 1 Conservarea. ameliorarea și extinderea spațiilor verzi publice

Responsabilitatea implementării măsurii: Administrația Lacuri. Parcuri și Agrement București. Compania Municipală Parcuri și Grădini București S A Compania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S A Primăria Sector 1 - Administrația Domeniului Public Sector 1. Primăria Sector 2 - Administrația Domeniului Public Sector 2. Primăria Sector 3 - Direcția Administrarea Domeniului Public. Primăria Sector 4 - Direcția Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare și Control Spații Verzi. Primăria Sector 5 - Direcția Generală Operațiuni, Societatea Amenajare Edilitară și Salubrizare S A.. Primăria Sector 6 - Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6

Descrierea măsurii

în cadrul acestei măsuri se vor întreține sau extinde 307.92 ha de spații verzi publice prin înierbare. plantare de arbori și arbuști, extindere sistem de irigații sau realizarea de programe de udare sistematică. Acestea vor fi amenajate sau întreținute astfel: 41.0 ha - Primăria Sector 1, 34,0 ha -Primăria Sector 2. 10,0 ha - Primăria Sector 3, 11,3 ha - Primăria Sector 5, 16.02 ha - Primăria Sector 6, 195.6 ha - Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB).

Măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare în anul 2020.


Descrierea stadiului implementării măsurii 111.1

Primăria Sector 1 a efectuat lucrări de întreținere spații

1.544.116.9 mp (154,41 ha) după cum urmează.

 • - udat cu sistem de irigații 154.116 ha.

 • - udat cu cisterna 92.92 ha,

 • - semănat gazon 55 040 mp (5.5 ha).

 • - montat gazon rulou 101.820 mp (101.8 ha),

 • - plantarea de arbori în aliniamente pentru creșterea suprafețelor umbrite - 234 exemplare Arbori,

 • - sistem automat de irigație prin aspersie amenajat 75.534,01 mp (7,5 ha).

Primăria Sector 2

în trimestrele I și II 2019 s-au efectuat lucrări de întreținere a spațiilor verzi pe o suprafață de 3.44 ha după cum urmează:

 • - prin montare gazon rulou pe o suprafață de 2.4 ha,

 • - prin amenajare sistem de irigații pe o suprafață de 1,04 ha.

 • - prin plantarea a 1191 exemplare de arbori foioși și conifere.

Primăria Sector 3

în trimestrul II 2019 s-au efectuat lucrări de întreținere a spațiilor verzi pe o suprafață de 5.595 ha, din care suprafață plantată cu arbori 0,41 ha. astfel:

 • - suprafață gazonată: 4,7 ha.

 • - suprafața spatii verzi reamenajate/extinse/completate prin însămânțare. montat rulou de gazon, plantare arbori/arbuști: 0,22 ha,

 • - suprafață creare și extindere sisteme de irigații: 0,25 ha.

 • - suprafață plantată cu gard viu: 0.015 ha (2.525.88 ml),

 • - suprafață plantată cu arbori. 0.41 ha.în trimestrul II al anului 2019 Primăriile Sectoarelor 4 și 5 nu au raportat stadiul implementăm măsurii.

Primăria Municipiului București, prin ALPAB: în trimestrul II 2019 s-au efectuat lucrări de întreținere a spațiilor verzi pe o suprafață de 33.55 ha. astfel

 • - udări sistematice prin sistemul de irigații existent și funcțional pe Axa N-S tronsonul Piața Victoriei-Piața Romană rond și triunghiuri Universitate pe o suprafață de 0.35 ha . o suprafață de 1 1 ha în Parcul Cișmigiu și 0,6 ha în parcul Unirii;

 • - udări zilnice/ periodice pe o suprafață de spațiu verde din parcuri și aliniamente de aproximativ 30.90 ha.

 • - înierbare în parcul Unirii pe o suprafață de 0.6 ha

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura 111.1: suprafață amenajată de spațiu verde cu arbori (ha)

Valoarea Indicatorului de monitorizare a progreselor (Imp) prevăzut în plan 307.92 ha Valoarea Indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 212.47 ha

Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii
do

s; m

’r i O-

u-d

z^^^^Șu praf ață amenajată de spațiu verde cu arbori


Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Valoare Indicator*

Valoarea Imp obținută în raportările anterioare

Valoarea Imp obținută în perioada de raportare (Trim II 2019)

Valoarea obținută până în prezent

Stadiu de realizare%

Valoare rămasa de realizat

2018

Trim I 2019

3

4

5

6

7

8=5+6+7

9=(8)/(4)x100

10=4-8

Conservarea, ameliorarea și extinderea spațiilor verzi publice - PS1

41

88,99

-

154,41

154,41

100 %

0

Conservarea, ameliorarea și extinderea spațiilor verzi publice - PS2

______________ ...

34

4,761

-

-

4,761

14 %

29.23

Conservarea, ameliorarea și extinderea spațiilor verzi publice - PS3

10

0,396

-

0,41

0,806

8,06 %

9,19

Conservarea, ameliorarea și extinderea spațiilor verzi publice - PS4

2,35

-

-

235

Conservarea, ameliorarea și extinderea spațiilor verzi publice - PS5

11,3

4.5

-

-

4.5        39,82 %

6.8

Conservarea, ameliorarea și extinderea spațiilor verzi publice - PS6

- -

16,02

3

-

-

3

18,72 %

13.02

Conservarea, ameliorarea și extinderea spațiilor verzi publice - ALPAB

195

4,955

-

-

4,955

16,89%

162 05

TOTAL indicator măsura 111.1

307,92

137,335

-

154,82

174,782

56,76%

133,138Bd Regina Ehsabeta nr 47 cod poștal 050013, sector 5. București, România

Tel 021 305 55 00

http.//www pmb ro
Măsuri privind eficienta energetică


Măsura IV.1 Continuarea modernizării centralelor termice de cvartal și dot arzătoare cu emisii reduse de poluanți

ocal în subordinea


Responsabilitatea implementării măsurii IV.1: Instituția de interes pubjj

CGMB pentru care Primarul General este ordonator principal de credite) res. tiv RADET, Compania municipală prestatoare de servicii de administrare a domeniului p.ublic/ufili'fate publică cu acționariat majoritar/unic Municipiul București, respectiv Compania Munfci â Energetică București SA  Asociația de Dezvoltare Intercomumtară Termoenergetică București - Ilfov

Descrierea măsurii

în cadrul acestei măsuri se vor moderniza 11 centrale termice de cvartal, din care:

- 6 CT-uri în sectorul 1 (CT Amzei - str. Amzei, nr. 10-22 și CT Știrbei Vodă - str Știrbei Vodă nr. 2. CT Luterană - str. Ion Câmpineanu nr. 31. CT Rosetti - str. C A. Rosetti nr. 15. CT18A - str. Ion Câmpineanu nr. 15, CT Floreasca - str. Banu Antonachi nr. 17);

-1 CT în sectorul 3 (CT Direcție - str. Cavafii Vechi, nr. 15);

-2 CT-uri în sectorul 4 (CT Garaj - str. Olimpului nr. 84: CT Bucur 14 - str. Bucur nr. 14);

-2 CT-uri în sectorul 5 (CT Caporal Bălan - str. Anghel Dogaru nr. 14 și CT Depou Ferentari - str. lacob Andrei nr. 31).

Descrierea stadiului implementării măsurii în trimestrul II 2019:

CT Amzei - str. Amzei. nr. 10-22. în anul 2018 s-a derulat procedura de încheiere a contractului privind execuția lucrărilor pentru modernizarea centralei termice Amzei. în urma atribuirii contractului nr. 5127/04.09.2018 Compania Municipală Energetică București S A. a realizat în 15.5% din lucrări. Lucrările de modernizare la CT Amzei au fost sistate în trim. I și s-au reluat in luna mai 2019 prin Ordinul de reluare lucrări nr.4521/02.05.2019 cu data de 06.05.2019. fiind în curs de derulare. Această lucrare de modernizare este finanțată din fondurile proprii PMB.

CT Știrbei Vodă - str. Știrbei Vodă. RADET a întocmit caietul de sarcini pentru achiziție, proiectare si lucrări de execuție. Documentația care a fost întocmită înainte de 2018, trebuie actualizată conform modificărilor legislative de la sfârșitul anului 2018 actualizare care este în curs de realizare

CT Luterană - str. Ion Câmpineanu nr. 31. Este necesară reactualizarea Studiului de fezabilitate. Documentația care a fost întocmită înainte de 2018, trebuie actualizată conform modificărilor legislative de la sfârșitul anului 2018, actualizare care este în curs de realizare.

CT Rosetti - str. C A. Rosetti nr. 15. Este necesară reactualizarea Studiului de fezabilitate. Documentația care a fost întocmită înainte de 2018, trebuie actualizată conform modificărilor legislative de la sfârșitul anului 2018. actualizare care este în curs de realizare.

CT 18 A - str. Ion Câmpineanu nr. 15. RADET a întocmit caietul de sarcini pentru achiziție, proiectare și lucrări de execuție. Pentru obținerea suprafeței de decomprimare, cf. Ordin nr. 89 / 2018 privind "Aprobarea Normelor Tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale” metode prin care să se realizeze aceste cerințe.

CT Floreasca - str. Banu Antonachi nr. 17. RADET a întocmit caietul de sarcini pentru achiziție, proiectare și lucrări de execuție și s-a derulat procedura de achiziție publică. Rezultatul procedurii de achiziție a fost contestat.

CT Direcție - str. Cavafii Vechi nr. 15. RADET a întocmit caietul de sarcini pentru achiziție, proiectare și lucrări de execuție Documentația care a fost întocmită înainte de 2018 trebuie actualizată conform modificărilor legislative de la sfârșitul anului 2018, actualizare care este în curs de realizare

CT Garaj - str. Olimpului nr. 84. RADET a întocmit caietul de sarcini pentru achiziție, proiectare și lucrări de execuție. Documentația care a fost întocmită înainte de 2018, trebuie actualizată conform CT Bucur 14 - str Bucur nr 14 în anul 2019 lucrările de modernizare s-au finalizat și s-a realizat recepția la terminarea lucrărilor

modificărilor legislative de la sfârșitul anului 2018. actualizare care.este în c u r&<igr e afearer


Bd Regina Eiisabeta nr 47 cod cdstal 050 Tel 021 305 55.00 http //www pmb.rosector 5 București. România


®

1

7

LKAS !

5YS7tM5

ISC 9001 • rsc 14001

001


CT Caporal Bălan - str. Anghel Dogaru nr. 14 Contract în curs de derulare stadiu 10% Proiectul tehnic a fost modificat în conformitate cu modificările legislative din decembrie 2018 S-au inventariat echipamentele ce trebuie înlocuite în scopul începerii dezafectării acestora și realizării spațiului necesar montării noilor echipamente ce se vor achiziționa.

CT Depou Ferentari - str. lacob Andrei nr 31. RADET a întocmit caietul de sarcini pentru achiziție proiectare și lucrări de execuție procedura de achiziție publică s-a finalizat Contractantul trebuie depună garanția de bună execuție. S-au inventariat echipamentele ce trebuie înlocuite în scopul începerii dezafectării acestora și realizării spațiului necesar montării noilor echipamente ce se vor achiziționa

Costul de implementare: 23 014 524 lei

Costuri suportate până la data raportării 127 460 84 lei

Sursa de finanțare: Buget local-PMB

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura IV.1: număr CT

Valoarea indicatorului realizată în scenariu 11

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării Imp se cuantifică la finalizarea măsurii aflată în curs de implementare la data raportării.


Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii

Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Valoare Indicator*

1

2

3

4

Modernizare CT

Amzei

1

Modernizare CT Știrbei Vodă

1

Modernizare CT Luterană

1

Modernizare CT

Rosetti

1

Modernizare CT 18A

1

2017

2018

Modernizare CT

Floreasca

1

Modernizare CT

Direcție

1

% o 5|l

Modernizare CT Garaj

1

Modernizare CT Bucur

1

£/! /

Modernizare CT Caporal Bălan

1

Modernizare CT Depou Ferentari

1

TOTAL indicator măsura IV.1

11

* număr cen

rale

termice de cvartalStadiul de realizare în raportările anterioare

2018

Trim I 2019

5

6

3,2%

-

Stadiul de realizare în perioada de raportare (Trim II 2019)

Valoare rămasă de realizat

7

9

15,5%

1

1Masura IV.2 Eficientizarea consumului de energie termică prin reabilitarea rețelelor de distribuție primară și secundară a energiei termice

Responsabilitatea implementării măsurii IV.2: Instituția de interes public local în subordinea C G M B pentru care Primarul General este ordonator principal de credite respectiv RADET Compania municipală prestatoare de servicii de administrare a domeniului public/utilitate publică cu acționariat majoritar/unic Municipiul București, respectiv Compania Municipală Energetică București S A.. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov.

Implementarea măsurii a început din anul 2018 și are ca termen de finalizare anul 2023. în anul 2023 va rămâne de implementat mai puțin de 10% din măsură, rezultând că în perioa va fi practic realizată în cea mai mare parte.


, rimără.a energiei /termice ; 34.79 km Reintru. Magistral a II gistrala ll-lll Grozăvești; 21,42 km


Descrierea măsurii:

în cadrul acestei măsuri se vor reabilita toate magistralele de (250,7 km), din care se vor reabilita: 56.19 km pentru Magist Sud: 28.41 km pentru Magistrala III Sud; 32,25 km pentr pentru Magistrala V Grozăvești: 15.69 km pentru Magistrala l-lll Vest: 61,95 km pentru Magistrala Progresu-Berceni și Magistrala Progresu-Ferentari.

Descrierea stadiului implementării măsurii în trimestrul II 2019:

Conform programului de investiții pe termen lung pentru reabilitarea celor 250 km de traseu (împărțit în 67 de loturi) lucrările se vor face în trei faze după cum urmează:

 • - în prima etapă de modernizare a SACET București. PMB și RADET și-au propus reabilitarea a aproximativ 31.62 km de traseu rețele de transport apă fierbinte (7 loturi) cu fonduri proprii PMB. lucrări preconizate a fi executate în perioada 2018-2020.

 • - în etapa a doua de modernizare PMB și RADET și-au propus reabilitarea a aproximativ 105.969 km de traseu rețea de transport apă fierbinte (25 loturi) în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM), axa prioritară 7.2 "Creșterea eficienței energetice în sistemul centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul București" Lucrările pentru această etapă sunt preconizate a fi executate în perioada 2019-2023.

 • - în etapa a treia de modernizare PMB și RADET și-au propus reabilitarea a aproximativ 112,41 km de traseu rețea de transport apă fierbinte (35 loturi). Rețelele termice ce urmează a fi reabilitate sunt Magistrala II Sud, Magistrala V Grozăvești, Magistrala II - III Grozăvești, Magistrala Progresu Berceni, tronson din Magistrala II Vest, rețele amplasate în intravilanul Municipiului București, sectoarele 1- 6.

Reabilitarea rețelelor de distribuție primară a energiei termice din Municipiul București pentru perioada 2018-2023 se realizează în două faze, cu un total de 137,59 km. după cum urmează:

Faza 1 - 31,621 km traseu rețea de transport este finanțată din bugetul local. Proiectul este implementat de Compania Municipală Energetică București în perioada 2018-2020 și vizează reabilitarea următoarelor tronsoane: Magistrala I Sud cu 5.931 km, Magistrala II Sud cu 9,265 km, Magistrala II - III Grozăvești cu 5.544 km. Magistrala Progresu Berceni cu 3.626 km. Magistrala Ferentari cu 6,305 km și Magistrala I. II, III Vest cu 0.95 km. Contractul nr. 5692/18.09 2018 pentru faza 1 are termen de 10 luni pentru proiectare și 14 luni pentru execuție pentru fiecare obiectiv, valoare 266.147.834,16 lei fără TVA proiectare și execuție. Stadiul de implementare al fazei 1 este următorul:

Magistrala I Sud Obiectiv 1

în prezent este în curs de realizare proiectul tehnic pentru obiectivul de investiții ..Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București”.

Lungime tronson magistrală 5.931 km

Sursa de finanțare: buget local PMB


Magistrala II Sud :

Obiectiv 2 - tronson cuprins între căminele CS1 - CS5 (zona Bobocica). în trimestrul II 2019 s-au ilor. Se pregătește ordinul de Obiectiv 3 - tronson cuprins între căminele CM43 - CO2 - proiectul tehnic este în faza finală și se va solicita avizare în Consiliul Tehmco-Economic RADET
Lungime tronson magistrală 9.265 km Sursa de finanțare buget local PMB

Magistrala ll-lll Grozăvești: Obiectiv 4 - tronson cuprins între căminele C15/20-CS12

în trimestrul II 2019 proiectul tehnic este în faza finală și se va solicita avizare în CTE RADET. Lungime tronson magistrală 5,544 km

Sursa de finanțare buget local PMB

Magistrala Progresu-Berceni: Obiectiv 5 - tronson cuprins între căminele CB4 - CO5

în trimestrul II 2019 proiectul tehnic este în faza finală și se va solicita avizare în CTE RADET. Lungime tronson magistrală 3,626 km

Sursa de finanțare: buget local PMB


Magistrala Progresu-Ferentari: Obiectiv 6 - tronson cuprins între căminele CF6 în trimestrul II 2019 nu s-au realizat lucrări la acest obiectiv.

Lungime tronson magistrală 6.305 km

Sursa de finanțare: buget local PMB

Magistrala l-lll Vest: Obiectiv 7 - tronson cuprins între căminele CD9 -în trimestrul II 2019 nu s-au realizat lucrări la acest obiectiv.

Lungime tronson magistrală 0.95 km

Sursa de finanțare buget local PMB

Faza 2 - 105,969 km traseu rețea de transport este finanțată în cadrul POIM 2014-2020. Axa 7.2. implementat de Primăria Municipiului București. Perioada preconizată pentru derularea proiectului este 2020-2023. în cadrul acestuia se vor reabilita următoarele tronsoane din rețeaua de transport: Magistrala II Sud cu 25.53 km. Magistrala ll-lll Grozăvești cu 22.431 km. Magistrala V Grozăvești cu 21,418 km, Magistrala Progresu Berceni cu 35,77 km și Magistrala I. II. III Vest cu 0.82 km. Valoarea estimativă a proiectului este de 994.349.671 lei + TVA

Sursa de finanțare - 85% - Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020. 13% buget de stat. 2% - buget local.

Pentru faza 2 - 105.969 km, prin Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă, urmează a fi depusă către AM POIM și Comisia Europeană cererea de finanțare aferentă proiectului de investiții "Reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului București” pentru atragerea finanțării europene nerambursabile prin intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.

în trimestrul I 2019. Studiul de fezabilitate pentru faza 2 (varianta H.G. nr. 907/29.11.2016) a fost avizat în ședința CTE RADET din 20.03.2019. De asemenea CTE PMB a avizat Studiul de fezabilitate în ședința din 29.03.2019 iar în data de 23.04.2019 indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCGMB nr. 176/2019

RADET, în calitate de elaborator al studiului de fezabilitate, a finalizat documentația aferentă avizului de coordonare rețele edilitare. PMB a transmis informai, la Comisia Europeană, prenotificarea măsurii de finanțare din fonduri POIM a proiectului de reabilitare a infrastructurii de termoficare a Municipiului București. Ca urmare a analizării documentației de prenotificare. experții europeni au solicitat o serie de informații și clarificări. PMB pregătește răspunsul la aceste solicitări.

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura IV.2: reabilitarea întregii rețele primare Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: Imp se poate cuantifica la finalizarea măsurii aflată în curs de implementare la data raportării.

Cost implementare faza 1- 266.147.834.16 lei fără TVA

Sursa de finanțare - buget local PMB

Cost implementare faza 2 - 994.349.671 lei fără TVA


Sursa de finanțare - 85% - Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) £044^020. 13% buget de stat, 2% - buget local.          —                       -----——Ba Regina Eiisaoeta nr 47 cod poștal 05^013 sector^ București. România

Tel. 021 305 55 00

nttp 7www pmb ro
/ i

■T

„«•UtQA

V

UKAS j

SYSTLMS     |

ISO 9001 - ISO 14001        OO1Data de începere a activității planificate în cadrul măsurfi

Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Valoare Indicator*

Valoarea Imp obținută în raportările anterioare

Valoarea Imp obținută în perioada de raportare (Trim II 2019)

Valoarea obținută până în prezent

Stadiu de       Valoare

realizare%     rămasa de

realizat

2018

Trim I 2019

1 \

2

3

4

5

6

7

8=5+6+7

9=(8)/(4)x100         10=4-8

2018

i

2023

Reabilitare rețele de distribuție primară a energiei termice - FAZA 1

31,621

-

-

Reabilitare rețele de distribuție primară a energiei termice - FAZA 2

105.969

-

-

Reabilitare rețele de distribuție primară a energiei termice - FAZA 3

113,11

-

-

-

TOTAL indicator măsura IV.2

250,7

0%           250,7


* km rețea de transport energie termică


Bd Regina Ehsabeta nr 47. cod poștal 050013, sector 5. București. România

Tel 021 305 55 00

http //www pmb roMăsura V.1 Continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor - încălzire rezidențială

Descrierea măsurii:

în cadrul acestei măsuri sunt reabilitate termic 481 198 apartamente, din care: 54 816 apartamente în sectorul 1  162.174 apartamente în sectorul 2    80.160 apartamente în sectorul 3 46 464

apartamente în sectorul 4: 94.553 apartamente în sectorul 5 43.031 de apartamente în sectorul 6 Măsura se implementează din 2016 și este prevăzută a intra pe deplin în vigoare în 2018.

Responsabilitatea implementării măsurii V.1:

Primăria Sector 1 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 1 - Direcția Investiții - Serviciul Reabilitare Termică. Primăria Sector 2 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 2 - Direcția Servicii Publice, Primăria Sector 3 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 3 - Direcția Achiziții Investiții și Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă Primăria Sector 4 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 4 - Direcția Investiții și Achiziții Publice. Primăria Sector 5 -Aparatul de specialitate al primarului sectorului 5 - Direcția Generală Operațiuni. Primăria Sector 6 -Aparatul de specialitate al primarului sectorului 6 - Direcția Achiziții Investiții.

Descrierea stadiului implementării măsurii în trimestrul II 2019:                     -

Primăria Sector 1: Prin programul de reabilitare termică (Etapa l-a), finalizat în 2047 S-ayTeabilitat 745 de blocuri însumând un număr de 54.816 apartamente, cu un cost de -2.10CX^^<Q^>Ței, cu finanțare din BEI și buget local PS1. în 2018 s-au demarat lucrările de inter>^rțîerTrt'fv^ă,rea reabilitării termice a încă 19 imobile pe raza sectorului 1 însumând un numâcdeTTdfi^artarnenfe^in

Cost implementare etapa l-a: 2.100.000.000 lei, aferent reabilitării a 54 816 apartărhente\. /

Sursă finanțare, finanțare externă BEI și buget local PS1Etapa a Il-a de reabilitare termică, prevăzută a se desfășura până în 2020 pentru un număr total de 170 imobile (blocuri de locuințe), cu un cost de 18.222.238 lei. cu finanțare din BEI. în anul 2018 au fost finalizate 541 apartamente în 16 blocuri.

La data raportării, trimestrul II 2019. din cele 19 imobile aflate în proces de reabilitare termică s-au realizat lucrări în proporție de 95%.

Cost implementare etapa a II a: 18.222.238 lei. aferent reabilitării a 705 apartamente în 19 blocuri locuințe.

Sursă finanțare: finanțare externă BEI

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura V.1-Sector 1: 54.816 apartamente Indicatorul de monitorizare a progreselor la data raportării: 54 816 + 541 apartamente finalizate în 2018 suplimentar față de P.I.C.A.

Cost la data raportării: 4.718.980 lei + 2.100.000.000 lei

Sursă finanțare: finanțare externă BEI + buget local PS1

Primăria Sector 2, prin Direcția Servicii Publice, a reabilitat în perioada 2016 - 2019 un total de 45.472 apartamente, din care în trimestrul II 2019 - 9.294 apartamente.

Cost implementare: -

Sursă finanțare: buget local PRIMĂRIA SECTOR 2

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura V.1-Sector 2: 105 900

Indicatorul de monitorizare a progreselor la data raportării: 45.472 apartamente

Primăria Sector 3 derulează programe de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe, aflându-se în execuție un număr de 253 imobile, urmând a fi demarate lucrări pentru încă alte 315 blocuri. Au fost reabilitate în anul 2018 un număr de 16.903 apartamente.

în trimestrul II al anului 2019 au fost reabilitate termic 198 blocuri, respectiv 14.724 apartamente. Indicatorului de monitorizare a progreselor măsura V.1 Sector 3: 80 160 apartamente

Indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 16 903 apartamente (2018) +

14.724 apartamente (trim. II 2019) = 31.627 apartamente.                         t


Primăria Sector 4 în trimestrul II 2019 a finalizat reabilitarea termica la un număr de 97 de imobile reprezentând aproximativ 9 200 de apartamente

Indicatorului de monitorizare a progreselor măsura V.1 Sector 4 46.464 apartamente Indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 4.846 apartamente (2018) + 9 200 apartamente (trim. II 2019) = 14.046 apartamente

Primăria Sector 6, prin Direcția Generală Investiții, a început în anul 2018 lucrări de execuție pentru un nr de 74 imobile cu un număr de 9.065 apartamente.

în anul 2019 s-au încheiat contracte subsecvente la Acordul Cadru 138/2017. pentru 157 imobile. în vederea întocmirii documentației tehnico-economice.

Indicatorul de monitorizare a progreselor: număr apartamente reabilitate

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor prevăzut în scenariu: 481 198 apartamente Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura V.1: 112 715 apartamente în anul 2018 + 33 787 apartamente în anul 2019, TOTAL: 146.502 apartamente.

Suplimentar Municipalitatea, prin Direcția Generală Investiții. în baza Hotărârii Consiliului General nr. 128/28.03.2018 privind aprobarea Programului local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul București, derulează programul local multianual privind creșterea performanței energetice a unui număr de 43.429 apartamente din blocuri de locuințe din sectoarele 3 și 6. Studiile de fezabilitate aferente imobilelor au fost avizate în Consiliul Tehnico-Economic al PMB. Indicatorii tehnico-economici aferenți imobilelor, au fost aprobați, de asemenea, prin hotărâre a CGMB. în trimestrul III 2018 au fost finalizate documentațiile necesare demarări' procedurii de achiziție publică. în vederea contractării lucrărilor de execuție și dirigenție de șantier pentru un număr de 66 imobile din sectorul 6 și transmise Direcției Generale Achiziții.

Au fost semnate contractele de mandat cu asociațiile de proprietari din imobilele din sectorul 6. Pentru blocurile din Sectorul 3, s-a dispus proiectantului să realizeze actualizarea devizului general la nivelul anului 2018, urmând ca după actualizare să se reaprobe indicatorii tehnico - economici în CGMB.

în trimestrul II 2019 pentru cele 66 blocuri din sectorul 6 (18 loturi) a fost demarată procedura de achiziție publică pentru contractarea lucrărilor de execuție prin publicarea documentației în SICAP, cu termen de deschidere a ofertelor, data de 24.04 2019. Ulterior, termenul de depunere a ofertelor a fost amânat pentru data de 10.06.2019. Au fost depuse oferte pentru 15 loturi. în prezent, ofertele depuse sunt în proces de evaluare. Numărul total al apartamentelor însumează aproximativ 20.000. suma necesară fiind de 250.495.000 lei.

Pentru blocurile din sectorul 3 (22 loturi), documentația necesară demarării procedurii de achiziție publică pentru contractarea lucrărilor de execuție a fost elaborată și aprobată, transmisă Direcției Generale Achiziții Publice. Procedura a fost publicată în SICAP, termenul limită de depunere a ofertelor, fiind 08.08.2019. Din cauza diminuării alocărilor bugetare, procedura de achiziție a fost suspendată. Documentațiile aferente imobilelor din sectorul 3, urmează să fie predate Primăriei Sectorului 3, în vederea continuării programului de reabilitate termică a imobilelor.

Costul de implementare: 1.000 000 000 lei

Sursa de finațare: buget localData de începere a activității planificate în cadrul măsurii


2016


Suplimentar față de


2

2018

Data de finalizare activităfii planificate cadrul măsurii

a i

în

Activitățile planificate

Valoare Indicator*

Valoarea Imp obținută în raportările anterioare

Valoarea Imp obținută în perioada de raportare ( Trim II 2019)

Valoarea obținută până în prezent

Stadiu de realizare% până în prezent

2018

Trim I 2019

3

4

5

6

7

8=5+6+7

9=(8)/(4)x100

Reabilitare termică clădiri rezidențiale PS1

54.816

54.816

-

-

54.816

100%

Reabilitare termică clădiri rezidențiale PS2

162.174

35.609

569

9.294

45.472

28,03%

Reabilitare termică clădiri rezidențiale PS3

80.160

16.903

-

14.724

31.627

39,45%

Reabilitare termică clădiri rezidențiale PS4

46.464

4.846

-

9.200

14.046

30,23%

Reabilitare termică clădiri rezidențiale PS5

94.553

-

-

-

-

Reabilitare termică clădiri rezidențiale PS6

43.031

-

în anul 2018 s-au început lucrările pt. 9.065 apartamente

-

TOTAL indicator măsură V.1

481.198

112.174

569

33.218

145.961

30,33%

PS1

541

541
116 702


32 418Măsura V.2 Continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor - încălzire instituțională

Descrierea măsurii:

în cadrul acestei măsuri sunt reabilitate termic 221 de clădiri, din care: 9 unități școl^UrrJeSorul T 147 unități școlare în sectorul 2, 10 unități școlare în sectorul 3. 22 unități șșc unități școlare în sectorul 5, 22 unități școlare în sectorul 6


X

Responsabilitatea implementării măsurii V.2:

Aparatul de specialitate al Primarului General, respectiv Direcția Generată Ipri/e^l

Primăria Sector 1 - Aparatul de specialitate al primarului sectorul^tfjx'Direcția InX/ejstiții - Serviciul Reabilitare Termică, Primăria Sector 2 - Aparatul de specialitate al primarului sectoruTu£2 -jiirecția Servicii Publice. Primăria Sector 3 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 3 - Direcția Achiziții Investiții, Primăria Sector 4 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 4 - Direcția Investiții și Achiziții Publice. Primăria Sector 5 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 5 -Direcția Generală Operațiuni, Primăria Sector 6 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 6 -Direcția Achiziții Investiții

Descrierea stadiului implementării măsurii în trimestrul II 2019:

Primăria Municipiului București, prin Direcția Generală Investiții, derulează Programul „Reabilitarea Infrastructurii Educaționale în București” - 102 școli. Situația școlilor finalizate din acest program este următoarea: 90 școli au recepție finală. 3 școli au recepție la terminarea lucrărilor și sunt în garanție, urmând ca după perioada de garanție să fie efectuată recepția finală.

Situația școlilor nefinalizate. în număr de 9. se prezintă astfel:

- Liceul N. Stănescu, are contract de finalizare lucrări execuție în derulare din anul 2018, încheiat cu Compania Municipală Trustul de Clădiri Metropolitane S.A. începând cu data de 18.03.2019. lucrările aferente contractului de finalizare lucrări de execuție sunt sistate până la optimizarea proiectului de către CMDDB. Urmează întocmirea unui act adițional care va cuprinde lucrările suplimentar necesar a fi realizate, ca urmare a degradărilor survenite la corpurile executate de către fostul constructor.

în baza contractului pentru realizarea expertizei tehnice și asigurarea asistenței tehnice pentru obiectivul ’Nichita Stănescu-finalizare lucrări”, încheiat cu Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A (CMDDB), a fost realizată expertiza tehnică a obiectivului, predată și avizată în Consiliul Tehnico-Economic al PMB în data de 15.04.2019.

 • - 4 unități de învățământ (Liceul Enescu. Școala Gimnazială nr. 87, Școala Gimnazială nr. 173 și Școala Gimnazială nr. 7) nefinalizate, a căror contracte au fost reziliate și antreprenorul a înaintat acțiune în instanță la Curtea de Arbitraj de la Paris prin care solicită contravaloarea unor lucrări neexecutate sau neconform executate, pentru care nu a fost plătit. Litigiul va fi soluționat printr-o decizie a Curții de Arbitraj de la Paris;

 • - 2 unități de învățământ (Școala Gimnazială nr. 149 și Școala Gimnazială nr. 16) nefinalizate, a căror contracte au fost reziliate, lucrările au fost finalizate în proporție de 80%; Urmare executării unei expertize tehnice s-a solicitat constructorului plata creanței curente, reprezentând lucrări înregistrate ca degradate sau necesar a fi înlocuite și prejudiciul suferit prin abandonarea lucrării. Pe rolul Tribunalului Ilfov există dosar deschis în acest sens. Atribuirea contractului de lucrări unui alt operator economic, în vederea finalizării acestora se va decide după decizia instanței de judecată;

 • - Colegiul Viilor - au fost executate lucrările de reabilitare până la etajul 4 inclusiv, unde se desfășoară activitatea educațională. Contractul de lucrări este suspendat până la soluționarea litigiului pentru etajele V și VI. Menționăm că Etajele V și VI aparțin Ministerului Educației și unei firme private care nu vor să elibereze spațiile. Pentru continuarea lucrărilor trebuie efectuată o nouă expertiză tehnică având în vedere perioada mare de timp care a trecut de la sistarea lucrărilor până în prezent Din cauza lipsei fondurilor necesare. în prezent aceasta nu poate fi realizată.

 • - o unitate de învățământ, Școala Gimnazială nr. 47. a fost scoasă din program în timpul derulării 


Cost implementare 381 703.000 lei

Cost implementare la data raportării: 343 581 363 leiSursa de finanțare Buget local

Primăria Sector 3 - Direcția Achiziții Investiți a reabilitat în anul 2018 un număr de 12 clădiri instituționale.

în trimestrul II al anului 2019 nu a fost finalizată mcio lucrare de reabilitare termică la clădiri instituționale, lucrările fiind în curs de execuție la o unitate de învățământ.

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura V.2: număr clădiri instituționale

Valoare indicator realizată în scenariu: 221

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 102
Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii

i

Data de finalizare a

Activitățile planificate

Valoare Indicator*

Valoarea Imp obținută în raportările anterioare

Valoarea Imp obținută în

Stadiu de

Valoare rămasă de realizat

l

activității planificate în cadrul măsurii

2018

Trim I

2019

perioada de raportare (Trim II 2019)

realizare%

i 1

2

3

4

5

6

7

9=(8)/(4)x100

10=4-8

I

2017

2018

Reabilitare termică clădiri instituționale

PMB

92

90

97.82%

2

Reabilitare termică clădiri instituționale

PS2

129

TOTAL indicator măsură V.2

221

90

40,72%

131

Suplimentar față de prevederile PICA

PS3

12

_

* număr clădiri instituționale

Pentru măsurile suplimentare cu caracter voluntar necuantificabile, anexă a Planului Integrat de

Calitatea Aerului în Municipiul București 2018-2022 s-au realizat acțiuni pe următoarele domenii:

Conștientizarea populației cu privire la nivelul real al calității aerului, la implicațiile asupra sănătății umane - Măsura N. 1

Primăria Sector 3 - Direcția Comunicare - în trimestrul II al anului 2019 a fost demarată următpa^ campanie de conștientizare:                                                                   -


- 11.04.2019 - Informarea locuitorilor sectorului 3 privind sancțiunile aplicate pe respectat curățenia în cadrul campaniei de informare #Aruncăm la coș! (co pe paginile de socializare).

Creșterea capacității și eficienței autorităților în controlul măsurilor aplicate -,M^

Primăria Sector 1, prin Poliția Locală Sector 1 - în trimestrul II al controale conform reglementărilor în vigoare, după cum urmează:

în baza H.C.G.M B. nr. 119/2010 privind aprobarea regulamentuliâpde organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare ale Municipiului București s-au încheiat 8 procese verbale de constatare și sancționare a contravenției, prin aplicarea de amenzi în valoare de 27.000 lei.

în baza H.C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București s-au încheiat 456 procese verbale de constatare și sancționare a contravenției, prin aplicarea de amenzi în valoare de 471.000 lei.

în baza H.C.G.M.B. nr. 122/2010 privind aprobarea unor măsuri și acțiuni pentru organizările de șantier de construcții și demolări din Municipiul București s-au încheiat 8 procese verbale de constatare și sancționare a contravenției, prin aplicarea de amenzi în valoare de 24.000 lei.

în baza H.C.L.S.1 nr. 238/2008 privind stabilirea, constatarea și sancționarea contravențiilor în domeniul serviciilor de salubrizare pe raza administrativă a Sectorului 1 al Municipiului București s-au încheiat 13 procese verbale de constatare și sancționare a contravenției, prin aplicarea de amenzi în valoare de 17.750 lei

în baza H C.G.M.B. nr 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București s-au încheiat 4 procese verbale de constatare și sancționare a contravenției, prin aplicarea de amenzi în valoare de 1.250 lei.

în baza Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor s-au încheiat 10 procese verbale de constatare și sancționare a contravenției, prin aplicarea de amenzi în valoare de 66.500 lei.

Primăria Sector 3, prin Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3- în trimestrul II al anului 2019 s-au realizat 4 planuri masuri și anume.

 • - controale in șantiere mari (peste 1000mp) -52,

 • - ridicare mașini abandonate -112,

 • - respectare norme de salubritate pe șantiere de reabilitare termica - 15,

 • - respectarea normelor de proiecția mediului la service auto - 33

Inițierea unui studiu privind evaluarea expunerii populației la poluarea aerului cu particule în suspensie (PMw și PM25) și a impactului asupra sănătății populației din Municipiul București -Măsura N. 5 - Institutul Național de Sănătate Publică a realizat studiul referitor la relația dintre poluarea aerului cu pulberi în suspensie și impactul asupra sănătății populației.

Extinderea regimului obligatoriu de plată a parcărilor la nivelul întregului teritoriu al Municipiului București coroborat cu aplicarea unor sancțiuni complementare pentru staționarea neregulamentară (similar zonei centrale) - Măsura N.6

în cadrul acestei măsuri. în trimestrul II al anului 2019, Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București a asigurat controlul zonelor cu parcare interzisă. Au fost încheiate 1.033 procese verbale de constatare și sancționare, prin aplicarea de amenzi în loare de 265 265 lei.


Total procese verbale de constatare și sancționare incheiate: 1.033

Realizarea de parcări subterane cu număr suficient de locuri pentru noile clădiri rezidențiale sau de birouri - Măsura N. 7

• Primăria Municipiului București, prin Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului a asigurat, prin Autorizațiile de construire, un număr de 481 locuri de parcare.

Primăria Sector 3, prin Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului - prin autorizațiile de construire emise pentru construirea de clădiri rezidențiale și de birouri au fost prevăzute 317 locuri de parcare subterane și 924 locuri de parcare la sol.

urfi. •'prmAutorizațiilePrimăria Sector 5, prin Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului a asi

de construire, un număr de 167 locuri de parcare.

Număr locuri noi de parcare: 1.889

Dezvoltarea zonelor pietonale - Măsura N.9

Primăria Municipiului București, prin Direcția Generală Investiții ntinuat proiectul PIDU -Zona Centrală a Municipiului București pentru implementare de măsuri prioritizare a circulațieȚ/pi^tonilor în zona centrală, prin lărgirea trotuarelor și propuneri de amenajare a spațiilor publiceptefcnale, prin care sunt prevăzute a se realiza 24.44 ha zone pietonale.

Studiiile de fezabilitate aferente proiectelor individuale cuprinse în PIDU au fost elaborate în baza contractului de prestări servicii nr. MB444/31.12.2010, încheiat de către Municipiul București cu Asocierea condusă de SC Synergetics Corporation SRL. Indicatorii tehnico-economici aferenți studiilor de fezabilitate pentru proiectele individuale au fost aprobați prin hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București în anul 2016.

Au fost realizate proiectele tehnice, dar a trebuit să fie modificate în conformitate cu H GR nr. 907/29.11.2016. Urmare acestor modificări legislative și necesității realizării proiectelor tehnice în conformitate cu noua legislație, avizele și certificatele de urbanism au expirat. Pentru obținerea acestora este nevoie de redepunerea cererilor însoțite de certificate de urbanism noi. certificate de urbanism care nu au fost încă emise. S-a obținut o parte a avizelor, urmând a fi solicitată emiterea și pentru cele rămase.

Pentru finalizarea proiectelor tehnice și pentru obținerea autorizațiilor de construire a fost necesară declararea utilității publice a obiectivelor. Având în vedere intervențiile propuse prin PIDU și efectele benefice pe care acestea le vor avea asupra cadrului fizic, social, economic, cultural, turistic si de mediu, proiectele individuale din cadrul PIDU sunt considerate lucrări de interes local. Ca urmare, intervențiile propuse prin proiectele individuale ce prevăd operațiuni urbanistice, din cadrul PIDU, au fost declarate lucrări de utilitate publică, prin hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București (14 proiecte au fost declarate de utilitate publică). Declararea de utilitate publică s-a realizat în baza Planurilor Urbanistice Zonale aprobate pentru fiecare proiect individual. Urmează să fie demarate procedurile de expropriere, în funcție de alocările bugetare.

După obținerea tuturor avizelor, vor fi solicitate autorizațiile de construire și autorizațiile de demolare pentru a putea fi atribuite lucrările de execuție pentru proiectele individuale. Termenul de finalizare a proiectului este 2022.

Valoarea necesară realizării proiectului este de 1.194.440 mii lei din bugetul local.

Primăria Sector 3, prin Direcția Administrarea Domeniului Public: în trimestrul II al anului 2019 au fost efectuate lucrări de amenajare/reamenajare/extindere trotuare(montaj pavele) pe o suprafață de 22826,98 mp (2,282 ha)

Primăria Sector 4, prin Direcția Investiții: în trimestrul II al anului 2019 s-au finalizat lucrări de reabilitare trotuare pe o suprafață de 23.000 mp (2,3 ha)Suprafață pietonală desemnată: 4.582 ha

Modernizare parc auto persoane juridice și instituții - Măsura N.10

Primăria Municipiului București, prin Direcția Administrativă, a prevăzut în Planul Anual de Achiziții Publice modernizarea parcului auto, care în prezent este format din 78 autoturisme, respectiv 4 autoturisme Euro 3. 31 autoturisme Euro 4. 21 autoturisme Euro 5. 22 autoturisme Euro 6. prin achiziționarea a 23 autoturisme hibrid.


Contractul de furnizare produse având ca obiect achiziționarea a 23 de autoturisme hibrid noi se află la stadiul de a fi semnat de reprezentanții autorizați ai celor două părți contractante. Costul pentru achiziționarea celor 23 autoturisme hibrid este de 1.902.645 lei cu TVA inclus.

Inventarierea și reducerea suprafețelor de terenuri supuse eroziunii eoliene - Măsura N.14

Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București a asigurat controlul întreținerii corespunzătoare a terenurilor proprietate privată ( deținute de persoane fizice și juridice) și a întocmit 24 procese verbale de inspecție și 24 procese verbale de constatare și sancționare, prin aplicarea de amenzi în valoare de 212.000 lei pentru persoanele fizice/juridice.

La nivelul Primăriei Sector 2 prin Poliția Locală Sector 2, pentru nesalubrizarea terenurilor aparținând persoanelor fizice și juridice s-au aplicat în trimestrul II 62 amenzi din care 37 pentru persoane fizice în valoare de 10.750 lei și 25 pentru persoane juridice în valoare de 54.300 lei.

La nivelul Primăriei Sector 3. prin Direcția Administrarea Domeniului Public și Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3 - au fost emise 32 somații în baza Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, cu privire la proprietarii/deținătorii legali de terenuri care au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia, denumită științific Ambrosia artemisiifolia. pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației adventive invazive și eliminarea ei în cazul prezenței pe terenurile intravilane sau extravilane.

Prin aplicarea reglementărilor prevăzute prin H.C G.M.B. nr. 151/2017 și H.C.L.S3 nr. 39/28.02 2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018. în cursul anului 2019 au fost identificate un număr de 277 imobile (clădiri și terenuri) și a fost emis și transmis un număr de 932 somații.

La nivelul Primăriei Sector 5, prin Direcția Generală de Poliție Locală Sector 5 în baza HCL S5 nr 200/2017 s-au inventariat 29 terenuri degradate private și s-au întocmit 68 procese verbale de contravenție, prin aplicarea de amenzi în valoare de 124.500 lei.


Total procese verbale de constatare și sancționare: 154 Valoare amenzi: 401.550 lei

Număr terenuri inventariate: 29

Reducerea consumului de combustibili solizi și lichizi - Măsura N.17

Primăria Municipiului București, prin Direcția Utilități Publice implementării obiectivului de investiții "Instalație de tratare ternp deșeurilor municipale din Municipiul București”, în vederea traț; producerii de energie termică și electrică.

în prezent se derulează Contractul nr. 424/29.11.2017 pentru Asistență tehnică pentru pregătirea proiectului ante-menționat încheiat cu Asocierea S C. RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE SRL-RAMBOLL DANMARK A/S. în baza acestui contract se realizează: Mașter planul pentru sistemul de management integrat al deșeurilor din Municipiul București, Studiul de fezabilitate. Analiza Instituțională, Studiul de oportunitate pentru concesionarea instalației și cererea de finanțare.

Până în prezent, au fost realizate următoarele documente:

- Mașter Planul pentru sistemul de management integrat al deșeurilor din Municipiul București. Realizarea Mașter planului a durat o perioadă mai mare deoarece s-a efectuat o Analiză de variante privind numărul de instalații de tratare termică cu valorificare energetică care pot fi realizate la nivelul municipiului București pentru procesarea cantităților de deșeuri reziduale, deșeuri care au fost supuse anterior procedeelor de sortare și reciclare.

Totodată, acesta a fost transmis în mai multe rânduri spre analiza experților Jaspers (parteneri ai Comisiei Europene pentru a oferi asistență tehnică pentru proiectele cu fonduri europene), iar observațiile făcute de către aceștia au fost integrate în document. Experții Jaspers au aprobat forma finală a Mașter Planului.

 • - Studiul geotehmc și studiul topografic aferente Studiului de Fezabilitate

 • - a fost demarat Studiul de Fezabilitate.

în data de 26.09.2018 Mașter Planul pentru sistemul de management integrat al deșeurilor din - Municipiul București a fost postat pe site-ul www.pmb.ro. fiind supus dezbaterii publice timp de 30 zile lucrătoare în cadrul dezbaterii publice au fost analizate și integrate observații făcute de diverse persoane interesate.

Mașter Planul pentru sistemul de management integrat al deșeurilor din Municipiul București urmează a fi supus aprobării Consiliului General al Municipiului București.

Salubrizarea urbană - Gestionarea salubrizării șantierelor - Măsura N.18

La nivelul Primăriei Sector 1 prin Poliția Locală Sector 1 s-au încheiat 3 procese verbale de constatare și sancționare a contravenției, prin aplicarea de avertismente și 21 procese verbale de constatare și sancționare a contravenției, prin aplicarea de amenzi în valoare de 28.500 lei.

La nivelul Primăriei Sector 2 prin Politia Locală Sector 2 s-au aplicat 791 amenzi în valoare de 302.150 lei.

La nivelul Primăriei Sector 3, prin Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3, salubrizarea și igienizarea străzilor adiacente șantierelor de pe raza Sectorului 3 se realizează după frecvențele prevăzute în Programul de măsuri și acțiuni ale Direcției Generale de Salubritate Sector 3. înt mit în conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini al Serviciului Public de Salubrizare,


H.C.L S3 nr. 358/2018

în trimestrul II al anului 2019 au fost efectuate un număr de 857 controale si a de 30 de amenzi. în valoare de 125.300 lei.

Suprafața șantiere: aprox. 1,8 ha (18000 mp)


La nivelul Primăriei Sector 5, prin Direcția Generală de Poliție


verificarea stării de salubrizare pe o suprafață de 1,4 ha șantiere de/or^trucții.obat prin
Direcția Generală Poliție Locală și Control a Municipiului Bu rești a realizat verificarea stării de salubrizare a spațiilor/zonelor extinse și igienizarea străzilor adiacente șantierelor după episoade de vânt, ploi sau topirea zăpezii și a întocmit 2 procese verbale de inspecție, respectiv 2 procese verbale de constatare și sancționare, prin aplicarea de amenzi în valoare de 5.500 lei.


Eliminarea deșeurilor stradale provenite din dejecții animale - Măsura N.19

La nivelul Primăriei Sector 2 prin Poliția Locală Sector 2 au fost aplicate 33 amenzi în valoare de 3.200 lei.

La nivelul Primăriei Sector 3 , prin Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3 au fost aplicate un număr de 249 sancțiuni în valoare totală de 49.650 lei, din care 45 avertismente. S-au desfășuat 2 planuri de măsuri având ca obiect respectarea normelor de salubritate și protecția mediului pe raza Sectorului 3, respectiv 3 planuri de măsuri referitoare strict la respectarea normelor legale de către posesorii de animale de companie. în timpul plimbării acestora pe domeniul public.

La nivelul Primăriei Sector 5, prin Direcția Generală de Poliție Locală Sector 5, au fost întocmite 1.525 procese verbale de contravenție în baza H.C.G.M.B. nr. 120/2010, prin aplicarea de amenzi în valoare de 416.550 lei.


Total procese verbale de constatare și sancționare încheiate: 1 807 Valoare procese verbale de constatare și sancționare raportată: 469 400 lei

Interzicerea arderii deșeurilor vegetale și a celor menajere în curțile proprii/terenuri private - Măsura

N.20

La nivelul Primăriei Sector 2, în trimestrul II 2019 nu s-au aplicat sancțiuni contravenționale, neconstatându-se astfel de fapte.Total procese verbale de constatare și sancționare încheiate: 11

Valoare procese verbale de constatare și sancționare raportată: 3 500 lei

Elaborare ghid de bune practici pentru managementul calității aerului în perimetrele șantierelor de construcții - Măsura N.21

în trimestrul II 2019, Primăria Municipiului București, prin Direcția de Mediu, a elaborat un proiect de ghid de bune practici pentru managementul calității aerului în perimetrele șantirelor de construcții, pe baza informațiilor transmise de către membrii grupului de lucru.

Elaborarea planurilor pentru activitatea de control a șantierelor de construcții - Măsura N.23

Direcția Generală Poliție Locală și Control a Municipiului București a efectuat în trimestrul II 2019 verificări la organizările de șantier amplasate pe domeniul public/privat al Municipiului București, precum si pe proprietate privată si a 34 procese verbale de constatare si sancționare în valoare de 172.000 lei.

Elaborarea unui Ghid pentru monitorizarea Planului Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București - Măsura N.25

La nivelul Primăriei Municipiului București, prin Direcția de Mediu, s-a elaborat documentația pentru achiziția serviciilor de asistență tehnică în vederea raportării stadiului realizării măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București și din Planul de Menținere a Calității Aerului în Municipiul București și verificării eficienței implementării acestora.

Grad ridicat de ocupare a autoturismelor - Măsura N.29

La nivelul Primăriei Municipiului București, ca măsură de descongestionare a traficului a fost aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 790/22.11.2018, programul Stimularea mobilității și descongestionarea traficului din Municipiul București prin

 • - decontarea combustibilului în valoare de 500 lei /lună în vederea încurajării unor asocieri voluntare prin care un grup de utilizatori din regiunea de dezvoltare București-llfov folosesc în comun autoturismul proprietate personală în vederea efectuării deplasărilor regulate a persoanelor care au aceeași direcție de deplasare cu destinația Municipiul București,

 • - decontarea combustibilului în valoare de până la 500 lei/lunar în vederea încurajării unor asocieri voluntare prin care părinții elevilor unităților de învățământ primar și secundar de pe teritoriul Municipiului București care au domiciliul în Regiunea de dezvoltare București-llfov pot folosi în comun autoturismul proprietate personală în vederea transportului copiilor,

 • - înființarea unui sistem municipal de car-sharing dotat cu autoturisme ecologice-electrice sau hibrid și a unui sistem municipal de bike-sharing dotat cu biciclete electrice,

 • - înființarea unui serviciu municipal de transport dotat cu microbuze școlare care să faciliteze transportul elevilor din ciclul primar și secundar pe teritoriul Municipiului București.

Obligarea proprietarilor de imobile și terenuri de a menține curățenia în fața proprietăților lor ș> emiterea de amenzi în cazul nerespectării - Măsura N.30

Direcția Generală Poliție Locală și Control a Municipiului București a verificat respectarea obligației proprietarilor de imobile și terenuri de a menține curățenia în fața proprietății și a întocmit 200 procese verbale de inspecție, respectiv 200 procese verbale de constatare și sancționare, prin aplicarea de amenzi în valoare de 444.000 lei.

Total procese verbale de constatare și sancționare încheiate: 200

Valoare procese verbale de constatare și sancționare raportată: 444.000 lei


#'C'P,W

DIRECȚIA T \