Hotărârea nr. 530/2019

HOTARAREnr. 530 din 2019-09-17 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2019


HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2019

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Financiar Contabilitate Buget nr. 13436/16.09.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 201/16.09.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 611/16.09.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

k

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) lit. a) și art. 139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2019. conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul General al Municipiului București, prin aparatul său de specialitate, va rectifica corespunzător bugetele și anexele lor. conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și instituțiile de interes local al căror buget se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Se aprobă vărsămintele din secțiunea de funcționare din bugetul local pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare conform anexelor 1.1.4 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 194/2019, rectificată prin prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.09.2019.Cod clasif icație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-) ’

Prevederi rectificate

“Â|

B

1

2

3 =1+2

BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE, din

care:

TOTAL VENITURI,din care

659,05

1.335,00

1.994,05

48.08.31.03 Prefinantare

0,00

1.335,00

1.335,00

TOTAL CHELTUIELI , din care

659,05

1.335,00

1.994,05

Anexa 2.43 CENTRALIZATOR SPITALE

TOTAL VENITURI, din care

0,00

1.335,00

1.335,00

Mecanismele f’nancare Spațiul Economic European si

Norvegian 2014-2021

0,00

1.335,00

1.335,00

48.08.31.03 Prefinantare

0,00

1.335,00

1.335,00

TOTAL CHELTUIELI , din care

0,00

1.335,00

1.335,00

58.31 Mecanismul financiar norvegian

0,00

1.335,00

1.335,00

58.31.01 Finanțarea naționala

0,00

201,00

201,00

58.31.02 Finanțarea externa nerambursabila

0,00

1.134,00

1.134,00

SPITALUL CLINIC OBREGIA

TOTAL VENITURI, din care

0,00

1.335,00

1.335,00

3 08 31 Mecanismele financiare Spațiul Economic European si

0,00

1.335,00

1.335,00

Norvegian 2014-2021

48.08.31.03 Prefinantare

0,00

1.335,00

1.335,00

TOTAL CHELTUIELI

0,00

1.335,00

1.335,00

58.31 Mecanismul financiar norvegian

0,00

1.335,00

1.335,00

58.31.01 Finanțarea naționala

0,00

201,00

201,00

58.31.02 Finanțarea externa nerambursabila

0,00

1.134,00

1.134,00