Hotărârea nr. 53/2019

HOTARAREnr. 53 din 2019-01-31 PRIVIND PRELUNGIREA TERMENULUI DE RELOCARE A AUTOBAZEI SOCIETATII DE TRANSPOORT BUCURESTI STB SA SITUATA IN STRADA DONIZETTI NR. 8-10, SECTOR 2


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

romania2019.euH O T Ă R Â

privind prelungirea termenului de relocare a Autobazei Societății de Transpa situată în strada Donizetti nr. 8-10, sector 2

h,-

>ort București STB S.A.


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Transporturi nr. 1325/23.01.2019, al Direcției Patrimoniu nr. 1068/23.01.2019 și al Direcției Generale Investiții cu nr. 256/23.01.2019;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 24/30.01.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 59/30.01.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare nota de fundamentare a Societății de Transport București S.A. transmisă cu nr. 451188/23.01.2019;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 16/17.01.2018 privind preluarea în administrarea directă a Consiliului General al Municipiului București a imobilului din strada Donizetti nr. 8-10, sector 2, în vederea realizării unei parcări;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă prelungirea termenului de relocare a activității care se desfășoară în imobilul care face obiectul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 16/17.01.2018, cu o perioadă de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la alte amplasamente care vor fi identificate ulterior.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Societatea de Transport București STB S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost aprobată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.01.2019.


SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Georgiana Zamfir ( _______--

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro