Hotărârea nr. 529/2019

HOTARAREnr. 529 din 2019-09-17 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Clubului Sportiv Municipal București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 9547/3286/21.08.2019 și al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 4475/21.08.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 200/16.09.2019, Comisiei pentru învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 19/16.09.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 609/16.09.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 304/2017, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și lit. e), alin. (7) lit. f) și art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă organigrama, cu un număr total de 70 de posturi, din care 7 posturi de conducere, statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Clubului Sportiv Municipal București, conform anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 651/2017 își încetează aplicabilitatea.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Clubul Sportiv Municipal București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.09.2019.


COMPARTIMENT AUDIT INTERN |*<


I ’

DIRI ( I OR GLX ERAI,
BIROUL
t

DIRI CÎOR Cil NI RAI ADJUNCT 2


S! RVICIUl ADM: VS I RAI IV si

HI GIS’RA’hRA

r

COMPARIIMI NI ACHIZIȚII PUB! IC!


DIRI CTOR 61 NFRAL ADJUNCT 3

____ V

COMPARIIMI NI MIDICAI si

MI 101)01 OGIC, SSM SI PSI


V

SI RVICIUl

I CONOMICTOT Al POSTURI /()

POSTURI Dl CONDUCI Rl /


POSTUR Dl I XI CUTII (> T


S TA I DE H X( 1 II \l (II Bl II I SPORTIV MLXICIPAL Bl CEREȘTI-


Xr.

po/.

(’oinparlimcnlul

, X i \ c 1 s! mii i

(îrad/

1 rea pl ă prol’.

Xr. posturi

Anexa la 1 egea nr. 1 53 ’() 1 in ba/a căreia se slahiicstc salariul de ba/â

l'uncția

1

2

■1

s

1


(0X1)1 (ERE


1

Director (îciicral

s

II

1

XXI XA VIII ( \P II

a

Director general adjunct 1

S

II

1

AXI XA VIII CAPII

3

Director general adjunct 2

s

II

1

AXI XA VIII O \l* II

■1

Director general adjunct 3

s

II

1

A XIX A VIII / CAP II

(OM

PARTIMESTI I. MEDICAL si METODOLOGIC. SSM si PSI

S

(’onsilicr

s

1

AXI XA VIII ' ( \P II

Consilier

S

IA

1

AXI.X \ VIII CAP II

^’onsilicr

s

IA

1

XXI XA VIII ( \P '1
7^

/Șef birou

(’onsilicr juridic

Consilier juridic

1 "

Inspector de specialitate

12

Inspector de specialitate\

l\ a

\

IV a

\

l\ a

A

IV a

\

l\ b

\

l\ b

\

l\ b


S

II

1

AXI XA VIII ( \P II \ l\ a

s

IA

1

AXI-.XA VIII / ( \P II \ l\ h

s

IA

1

AXI XA VIII / CAP II \ l\ b

s

IA

1

AXI XA VIII ( \P II \ l\ b

s

IA

1

WEX A VIII C \ P II \ l\ b


II

1

AX LX A VI

1 ( \

IA

1

WI.XA VII

1 '(' \

IA

1

AXI X \ V 11

1 CA

IA

1

AX LX A VII

1 C \

IA

1

AXI XXXII

1 CA

IA

1

1

AXI X A VII

1 ( \

IA

1

XXI X \ XII

1 ( \

IA

1

XXI XA VII

1 ( \

IA

1

AXI X A V11

1 / ( \ 1

IA

1

XX! XA VII

Xl23

Casier

--

(O VI

PARTIMEM'L'L Al DlT

INTERN

2-1

Auditor

25

Auditor

(OM

’AR I IMEM LE AC'HIZ

I I II IM BLICE

26

Expert

27

Inspector de specialitate

SERVICII L ADMINISTRATIV SI REGISTRA 1 l

28

Șei' scr\ ic iu

29

Inspector de specialitate

30

inspector de specialitate

31

Inspector de specialitate

32

Inspector de specialitate

.1.)

Referent

31

Maga/incr

35

Șofer

36

Șofer

>^7

Șofer

R X


\1:( i

1

\\l XA VIII (XI

S

IA

1

WI.XA MII ( XI

IA

1

AXI XX MII ' ( XI


S

IA ’

1

XXI XA VIII ( \P

s

I.A

1

1

XXI X X \ II! ' ( X P


(OVIPARTIMEXI I L Rl GBY


PARTIMEM'L'L BASCIIETX

111 < n i * < ‘ Ir 1 r r Ir' <nr*r iri I ii tr'             ^*5”

•16

Inspector de specia

litatc

■17

Inspector de specii

li late
X l\ b

\ l\ -

X IX h


X I \    b

X IX   b


S 1        II

4               ...    L

1

XX

X X

V

III CAPII

X

IX a

s

IA

1

w

X X

V

III CAI’II

X

IV b

s

IA

1

XX

XA

V

III CAPII

X

IX b

s

IA

1

AXI

X A

X

II / ( \P II

X

IV b

s

IA

1

AXI

.XA

X

II CXPII

X

!\ b

XI.( i

II

1

AXI

XA

V

II /( AP II

X

l\ b

X1:(i

1

AXI

XA

V

II CAP II

A

IV b

\l:(i

1

1

XXI

X X

X

II CAP II

X

IV h

\l:(i

1

1

XXI

X X

X

II ( \P II

X

IV b

\1:G

1

1

XXI

X X

V

II ( \P II

X

IX b


S

! 'A

1

A X1

XA VI

11 CAP 11

X

IX

b

S

IA

1

AXI

XA VI

II CAPII

X

IX'

b

s

IA

1

A X1

X X VI

li ( AP II

X

IX’

b

S

IA

1

AXI

XA VI

1 CXPII

X

IX'

b

SSI)

IA

1

XXI

.XA VI

1 / CAP II

X

IV

b

VI

IA

1

AXI

•XA VI

1 'CAP II

X

IX

h

s

EA

1

AXI

XA VI

1 / ( AP II

X

IX

b

S L IA

1

AXI

XXVI

1 CAPII

X

IX

b

s

IA

1

XXI

X X VI

! 'CAP II

X

IX

T

s

IA

i

XXI

X A VI

1 CXPII

X

IX'

h

s

IA

j

AXI

XXXI

1 / ( AP II

X

IX

b

s

IA

1

AXI

X X X II

1 ( \P II

X

IX

b

s

IA

1

AX

XA VI

II /CAP II

X

IV

b

IV

1    i              XXI XA

VIII/C \P

ÎL IMI


1

I

i

I

I


CC)MPARTLVIEXTLL ATLET ISVI

Inspector dc specialitate

Inspector dc specialitate Antrenor

(OMPARTIMI.XTLL VOLEI

 • 56 Inspector de specialitate

 • 57 Inspector de specialitate

COMPAR I IVI EX ILL SAII, SC’RABBLE si (»()

58 Inspector de specialitate

COMPAR I IMEX I LL I EXIS

59

Inspector dc specialitate

60

Inspector dc specialitate

COMPAR HM EX I L L .JLDC)

61

Inspector dc specialitate

X!

Inspector dc specialitate

A-

Inspector dc specialitate

\coVi

PARTLVIEXTLL KAIAC-C AXOE și VAC II 1

)

Inspector dc specialitate

/ w

Inspector dc specialitate

COMPARTI Ml.X I I L XATAȚIE

,X66

Inspector dc specialitate

67

Inspector dc specialitate

C OM

’ARTIVIEXTLL DAXS SPOR TIV

68

Inspector dc specialitate

09

Lxpert sportiv

I X (.


MEXILL ( AXC) I A.I- Anexele la 1 .cn.ea nr. : '!)'

Xivclul salariilor (ic ha/a emesp stal dc lunclii. precum s- ui 'LaA bugetul inslilillici la "i aha '   .(

Posturile prexă/ute m       ik

instituției, conform Icniși.mu; a: \

I ran^formărilc pcrmii'.,!’ Ic a ; In situația in care ormn'mmma

s

IA

1    ,         AX1 XA VII

CAI’ II

\

l\

b

s

IA

1

AXIXA VII

( \P II

\

l\

b

s

IA

1

AXI X \ VII

( \P II

\

w» V

b

s

1

1

AXI X \ V

III ( \P

1

1) II

s

IA

1

\XI X \ VIII

/CAPII

\

l\

b

s

IA

1

AXI X X VII

' ( \P II

\

l\

b

s

IA

1

AXIXA \ III

CAP II

\

A

0

s

IA

1

A\ 1 XA VII!

CAP II

\

l\

b

s

IA

1

AXI X \ VIII

CAP 11

\

IV

b

s

IA

1

A X1 • X A V111

'CAP II

\

l\

b

s

IA

1

\\I X \ VIII

' ( \P II

\

l\

b

s

IA

1

AXI XA VIII

' ( \P II

\

l\

b

s

IA

1

AXI XA VIII

CAP II

\

IV

b

s

IA

1

XXI X \ VIII

' ( AP II

\

IV

b

s

IA

1

AXI XA VIII

( AP II

\

IV '■

b

s

IA

1

AXI XA VIII

CAP II

\

l\

b

s

IA

1

A X1 ■ X A VIII

CAP II

\

l\

b

s

IA

1

AXI XA V

II ' ( \P 1

1

1) II

s

IA

1

AXI X \ VIII

CAP II

\

l\

b

ANEXA nr. 3 la Hotararea Consiliului General al Municipiului București nr. 5^^

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUCUREȘTI

(C.S.M.B.)

REGULAMENT DE ORGANIZARE

SI FUNCȚIONARE

ROI' C.S.M.B

CAPITOLUL I

ORGANIZARE - FORMA JURIDICA - DENUMIRE - SEDIU

ARTICOLUL 1 - ORGANIZARE - FORMA JURIDICA

1 1 Clubul Sportiv Municipa' București (denumit in cele ce urmeaza C S M B ) este instituție publica de interes local al municipiului București, cu personalitate juridica înființata prin Hotararea C G M B nr 156/2007 in temeiul Legii educației fizice si sportului nr 69/2000; cu modificările si completările ulterioare si a Legii Administrației Publice Locale nr 215/2001, rep ublicata c u modificările si completările ulterioare., finanțata prin venituri proprii si subvenții acordate de la bugetul local al Municipiului București

1 2 C S M B in calitate de club polisportiv se organizează si funcționează după un regulament de organizare si funcționare propriu, aprobat de C G M B si se bucura de toate drepturile conferite de lege.

1 3 C S M B. isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legale in vigoare: cu prevederile prezentului Regulament de Organizare si Funcționare precum si a celorlalte regulamente ale clubului in vigoare

1 4 Instituția colaborează metodologic cu direcțiile de specialitate din Primăria Municipiului București, cu federațiile de specialitate si asociațiile municipului București

1 5 C S M B are deplina autonomie in stabilirea si realizarea programelor propri în consens cu politicile sportive ale autorităților locale cr^eep’ pemru nevoilor comunității


ARTICOLUL 2 - DENUMIRE


2 1 Denumirea structurii sportive este Clubul Sportiv Municipal

2 2 C S M B. are următoarele însemne si culori em ANEXA 1 la prezentul regulament si culorile alb-albastru.

 • 2.3 Schimbarea denumirii poate fi efectuata numai prin hotarare a C.G.M.B. in baza raportului motivat al inițiatorului unei astfel de operațiuni si cu avizul Ministerului Tineretului si Sportului.

2 4 Schimbarea insemnelor si culorilor poate fi efectuata numai prin hotarare a C.G M B. in baza raportului motivat al inițiatorului unei astfel de operațiuni după care aceasta modificare va fi inregistrata la Registrul Sportiv din cadrul Ministerului Tineretului si Sportului si adusa la cunoștința federațiilor nationa.CAPITOLUL II

SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE - STRUCTURA ORGANIZATORICA

ARTICOLUL 4 - SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL C.S.M.B.

 • 4 1 Scopul C.S.M.B. il constituie organizama si administrarea de activitati sportive cu prioritate pentru copii si juniori prin dezvoltarea activitatii de performanta selecția pregătirea si participarea la competiții interne si internaționale

 • 4 2 Obiectul de Activitate al C.S.M.B. cuprinde următoarele

4 2.1 Inițierea, desfasurarea si participarea la programe acțiuni competiții, interne si internaționale:

4 2 2 Promovarea ramurilor de sport handbal, baschet, rugby. atletism, volei, sah. scrabble. go tenis judo, kaiac canoe, yahtmg natatie dans sportiv si canotaj ca ramuri sportive si/sau a altor ramuri, in cazul înființării de secții noi pe ramura de sport.


4 2 3 Administrarea bazei sportive proprii

4 2 4 |n cadrul masurilor de promovare a valențelor spiritului de toleranta si fair-play C S M B va acționa centru

Aci carea Pmcramu ui Na: o^a cem/u p”o^ovarea t sportul romanesc

Asigurarea unui clima: ovilizat s st mu a: v ce desf s competitnlor

Acordarea unei atentn sporite pentru Desemnarea celor mai buni sportivi antrenori, arbitri a altor specialiști, precum si acordarea unor trofee pentru fair-piay

4 2 5 Cultivarea respectului pentru valorile perene ale sportului romanesc.

4 2.6 Atragerea de sponsori coordonarea si facilitarea sponsorizam activitatii sportive de către agenții economici, persoane fizice si juridice din tara si străinătate

4 2.7 Sprijinirea foștilor sportivi in vederea pregătirii si participării acestora la competiții specifice atat la nivel intern cat si International amicale sau oficiale:

4 2.8 Promovarea de schimburi cu caracter documentar-stiintific intre structuri similare instituții neguvernamentale, asociații profesionale intersectând sfera sa de activitate.


dddVsfâd-4/S ^cercetări referitoare la activitatea sportiva.


4 2 10 Acordarea specialitate in tara si strămutat4 2 11 Producerea editarea si difuzarea de cârti si reviste materiale audio video s alte asemenea activitati legate de activitatea sportiva

4 2 13 C S M B poate desfasura s alte activitati in vederea realizam scopului si a obiectului de activitate

4 2 14 CSMB promovează cu pr,ornate disciplinee ramurile si probele sportive cuprinse in programul jocurilor olimpice

4 2 15 Activitati de transport rutier, respectiv efectuarea de transport cu mijloace proprii (microbuz autocar) pentru sportivi pe plan intern si/sau internațional in interes propriu

ARTICOLUL 5- STRUCTURA ORGANIZATORICA A C.S.M.B.

 • 5.1 Structura organizatorica a C S MB .. se întocmește de către mstitutie cu consultarea direcțiilor de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului General si se aproba de către Consiliul General al Municipiului București, la propunerea Primarului General

 • 5.2 C.S M B are in structura servicii/birouri/compartimente pe ramura de sport destinate cu prioritate pentru copii si juniori cu reprezentare in marea performanta in campionatele naționale.

 • 5 2 1 Serviciile pe ramura de sport sunt subumtati prin care se reaiizeaza selecția pregătirea si participarea la competiții

 • 5 2 2 data aprobam prezentuim Reg sunt următoarele

 • •  Atletism

 • •  Baschet

 • •  Canotaj

 • •  Dans Sportiv.

 • •  Handbal

 • •  Judo

 • •  Kaiac-Canoe și Yachting

 • •   Natatie.

 • •  Rugby

 • •  Șah, Scrabble si Go

 • •  Compartimentul Tenis

 • •  Compartimentul Volei

  ramem ramurile ce sport a e C S M B
Certif carului ce identitate Sportiva oe către Reg str^

Sportiv din caom5 5 Desfimtarea unei secti pe ramura de sport a C S M B se va putea efectua numai prin Hotarare a C G M Ba mtreprinde toate demersurile necesare pentru radierea acesteia dir Certificatul


Identitate Sportiva prin Registrul Sportiv din cadru! Ministerului Tineretuiui si Sportului si va informa federațiile sportive nationaie de specialitate conform procedurii stabilite prm statutul acestora si. după caz de ia celelalte asociații la care s-a afiliat


5 7 Structura organizatorică este următoarea

5.7 1 Conducerea Executiva

 • - Directorul General.

 • - Directorii General Adjuncti 1. 2 si 3

 • - Sefn de Serviciu/ Birou


5.7 2 Organul de conducere deliberativ

- Consiliul Administrativ


5.7 3 Aparatul funcțional


Serviciul Administrativ si Registratură

Serviciul Economic

Biroui Jure c s- Resmse U^a^e


Compartmentu Audi; Intern

Compartimentul Medical si Metodologic SSM si PSI

Compartimentul Marketing si Comunicare

Compartimentul Achiziții Publice

Compartimentul Atletism

Compartimentul Baschet

Compartimentul Canotaj

Compartimentul Dans Sportiv.

Compartimentul Handbal

Compartimentul Judo

Compartimentul Kaiac-Canoe si Yachting

Compartimentul Natatie

Compartimentul Rugby

Compartimentul Șah, Scrabble si Go

Compartimentul Tenis

Compartimentul Volei5 8 C.S.M B hotărăște. în condițiile legii, cu acordul prealabil al Consiliului sau asocierea cu persoane juridice \Mn4m^tale și cu alți parteneri sociali, în ~ «-i:u’ni>s^u proiect- interes public local


General al Municipiului București coo romane sau străine, cu organizații vederea finan Kși realizării în com

CAPITOLUL III

PATRIMONIUL - FINANȚARE - BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

ARTICOLUL 6- PA ȚRIIVI_ONIUL

 • 6 1 Patrimoniul CSMB este format om drepturile si obligațiile patrimoniale dobândite in condițiile legii

 • 6 2 Patrimoniul inițial al CSMB este format din bunurile mobile si imobile necesare desfășurăm in bune condiții a activitatii

  • 6.3 Patrimoniul CSMB se stabilește anual, pe baza bilanțului contabil încheiat la oata de 31 decembrie

6 4 CSMB administrează, cu diligenta unui bun proprietar, bunurile aflate in patrimoniu sau in condițiile legii Bunurile se evidențiază distinct in patrimoniul CSMB. in vederea realizam scopului si obiectului de activitate

6.5 C.S M.B administrează baza materiala pentru activitatea sportiva aflata in patrimoniul C G M B , a Primăriei Municipiului București a altor unitati aflate in subordinea P M B. sau a unor persoane juridice sau fizice data in administrare sau in folosința gratuita Bazele si instalațiile sportive primite spre administrare si folosința sunt considerate patrimoniu sportiv si nu isi vor schimba destinația sportiva fara aprobarea Consiliului General al Municipiului București si a Ministerului Tineretului si Sportului

6 6 Administrarea baze; materale centru activitatea sportiva care aparține CSMB se va face cu respectarea prevederilor Legii nr 69/2000 a Educației Fizice si Sportului, cu modificările si completările ulterioare

6 7 Patrimoniul CSMB poate fi modificat in conformitate cu oispozitiile legale

ARTICOLUL 7 - FINANȚARE - BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

 • 7 1 CSMB este finanțat prin bugetul anual de venituri si cheltuieli propriu administrat in conditile prevăzute de legislația in vigoare privind finanțele publice, pentru alocațiile de la bugetul local propriu, acordate de organele administrației publice locale structurilor sportive de drept public, precum si pentru veniturile proprii ale acestora.

  7 2 Bugetul anual al C.S M.B cuprinde la partea de venituri: • 7 2 1 Venituri proprii, pe structura clasificatiei bugetare:

7 2.3 Subvenții alocate de la bugetul local; Alte surse, in condițiile leqii.

M A '-mzxz' ■>.

* i X \ LrM7.Ș.'Sursele de finanțare ale C S M B provin din

.3/1 Subvenții alocate de la bugetul local;

ROI C.S.Mii

7 32 Venitun d n activ.iati economice obiectul de activitate


■ea zate n egatura directa cu scopul s


7 3 3 Cotizat" S’ contribuții banest sau m ^atima a e s mpatizant-, or

7 3 4 Donat si sume sau bunuri primite pr n sponsorizări

7 3 5 Ven tun obținute om reclama si puol c tale
sportive

/ 3 8 Incemnzatii obținute din transferu, sportivelor

7 3 9 Alte venituri in condițiile iegn

7 4 Veniturile obtmute din activitati proprii se gestionează si se utilizează la nivelul C S M B pentru realizarea scopului si a obiectului de activitate fara varsaminte ia bugetul local si fara afectarea alocațiilor de la bugetul local

7 5 Liberalitatile de orice fel vor putea fi acceptate potrivit legii numai daca nu sunt grevate de condiții sau sarcini care ar afecta patrimoniul C S M.B sau de natura sa impună o conduita morala contrara scopului si obiectului de activitate al acestuia

7 6 Pentru realizarea scopului si a obiectivelor sale. C S M B va putea încheia convenții de cooperare economica cu alte persoane juridice romane sau străine cu aprobarea Consiliului General al Municipiului București


7 6 1 C S M B poate organiza evenimente sportive singur asociere/colaborare etc cu persoane juridice din tara si/sau stramatate

ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRA COORDONARE SI CONTROL

ARTICOLUL 8 - ORGANELE DE CONDUCERE ALE C.S.M.B.

 • 8 1 Conducerea executiva, respectiv directorul general, directorii generali adjuncti. directorul (economic) si șefii de serviciu/birou. au obligația de a aduce la îndeplinire toate atribuțiile instituției respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare

  • 8.2 Organul de conducere deliberativ

• Consiliul Administrativ este un organ de conducere deliberativ avand următoarea componenta:


ARTICOLUL 9 - CONSILIUL ADMINISTRATIV AL C.S. fi^KlFGRM CU ORIG


Consiliul Administrativ are următoarele atribuții

9 bugetar.


1 Avizează proiectul bugetului CSMB si contul

9

2 Dezbate problemele privitoare la conduc

aproba Regulamentul Intern al instituției precum si modificările aduse


activitate.

Regulamentului de Organizare si Funcționare al instituției, la propunerea directorului general.

 • 9 1 3 Dezbate problematica legala cu privire la derularea unor investiții, necesitatea unor dotări specifice si aprovizionarea cu materiale necesare desfășurării in bune condiții a activitatilor si avizeaza programul de investiții al instituției :

 • 9 1 4 Avizeaza structura organizatorica si numărul de personal al CSMB Contractul Colectiv de Munca si stabilește comisia de negociere cu reprezentantul salanatilor sau sindicatul acestora după caz

  prooune mason si programe


 • 9 1 5 Analtzeaza act vitatea C S M B si cupa caz de îmbunătățire a activitatn

 • 9 1 6 Avizeaza asupra mstrainani mijloace.or fixe din patrimoniul clubului, altele decât bunurile imobile, in condițiile legii

9.1.7 Analizează si avizeaza strategia si politicile de dezvoltare propuse de către directorul general precum si documentația care sta la baza proiectelor de hotarare ale C G M B care au ca drept scop imbunatatirea activitatn CSMB.

9.1 8 Aproba acordarea titlului de Președinte de Onoare, Membru de Onoare al clubului si dezbate orice alte probleme ce se impun a fi rezolvate in realizarea obiectivului de activitate al instituției;

 • 9 1 9 îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege, prin hotarari ale C.G.M.B. si dispoziții ale Primarului General pentru buna desfășurare a activitatii C.S M.B . • 9 2 Consiliul Administrativ se întrunește in ședința ordinara ședința extraordinara ori de cate ori este necesar, la sediul C tj^nâ’Hn convocare la data stabilita de către Directorul Ge tc^z^I in care, ședințele Consiliului Administrativ se €Woa sO srfbpta cu respectarea legislației in vigoare si vor filpco^ ^wd.ese Vejbale Acestea au caracter obligatoriu pentru c, Î^W/r] termen de 5 zile de la ședința Consiliului Admini Qtarafi rt / T f >4^ * **

ceciz scose pentru ducema a nceoiin re a n,ctarari or adoptate de către serviciile ce soec autate aie C S M B


aaca acestea necesita aprobarea C G M B


va f


intocm ta o nota de fundamentare la care se anexeaza o copie a procesului verbai a sedmte st vor fi efectuate demersurile n vederea Dromovan hotaran adoptate de către CA pe ordinea de zi a prox.mei sec nte a C G M B se vor consemna opiniile si punctele ce vecere ae memodcr CA referitoare >a informările orezentate pe ordinea ce zi

3 3 Convocările se vor efectua in scris cu cel puțin 2 zile lucratoare înainte ce data întrunim ce către Directorul Genera! cu indicarea expresa a ordinii de zi si vor f-comunicate tuturor membrilor Odata cu convocatorul se vor trimite si materialele cam urmeaza a fi prezentate conform ordinii de zi

 • 9.4 Deciziile Consiliului Administrativ se vor lua in mod valabil in prezenta a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor In cazul in care nu se întrunește jumătate plus unu din numărul membrilor se va convoca o noua ședința la un interval de 3-5 zile ședința ce se va desfasura cu membru prezenti In caz de ibe+etai. votul D'remnnii, general se considera dublu


ARTICOLUL 10 - DIRECTORUL GENERAL AL C.S.M.B.

 • 10 1 Activitatea C S M B este condusa de către un D condițiile 'ecii

 • 10.2 2 Aproba si pune in aplicare regulamentul intern al C.S MB si asigura respectarea lui de către personalul salariat.

 • 10 2 3 Reprezintă personal sau prin delegat C S M B in relațiile cu organismele sportive interne si/sau internaționale., cu celelalte instituții publice sau private, organisme jurisdictionale. organizații sau agenti economici precum si cu persoanele fizice si juridice romane si/sau străine:

10.24 Elaborează programele de dezvoltare pe termen scurt si mediu ale C S M B in concordanta cu strategia stabilita in Consiliul Administrativ al C S M.B..

 • 10 2.5 Negociază si semnează contracte si alte acte juridice de angajare a C S M.B..^0 27 Stabneste si deleaga atnbut'i pe trepte ierarhice si funcții avana m veoere reguiamentul de organizare si funcționare propriu si structura organizatorica

 • 10 2 8 Răspunde potrivit reglementarilor egale in vigoare de încadrarea personalului salariat din subordine

 • 10 2 9 Organizează controlul inceo'm.n sammilor ce către personajul cm suborCme si urmărește aplicarea masurilor pe care le dispune

 • 10 2 10 Aplica sancțiuni disciplinare salariatilor. in cazul savarsirii de abateri disciplinare grave si dispune repararea prejudiciilor produse.

 • 10 2 11 Aproba planurile de pregătire prezentate de șefii de servicii ai C S M B .

10 2 12 Analizează periodic împreuna cu directorii generali adjuncti/ șefii compartimentelor de sport., stadiul îndeplinirii obiectivelor stabilite si rezultatele realizate de sportivii legitimați la C S M B

10 2 13 Coordonează pregătirea si participarea sportivilor la competițiile prevăzute in calendarul competitional intern si internațional al C S M B , precum si organizarea competițiilor proprii si acțiunilor de selecție:

10 2 14 Participa la principalele competiții interne si internaționale ale CSMB.

10 2 15 Stabilește împreuna cu directorii generali adjuncti / șefii compartimentelor de sport orin fisa postului numărul de grupe spodive pe niveluri va!or ce s m ,vsar;.i m mm de sportivi legitimat' sau ne eg mav cupr ’^S' n oreo


10 2 16 Asigura si răspunde de integritatea întreținerea optime a bazei materiale sportive a C S M E3

10 2 17 Propune Consiliului Administrativ calendarul compefcOSaa internațional al C S M B , pune in aplicare si răspunde de buna desfăcu

10.2.18 Dispune masuri pentru promovarea spiritul bt-ete. fair - .play si pentru combaterea si prevenirea violentei si dopajului in activitatea CSMB

 • 10.2 19 întocmește împreuna cu directorii generali adjuncti proiectul bugetului propriu al C S M B si contul de incheiere al exercițiului bugetar, pe care le supune avizării Consiliului Administrativ;

  10.2 20 Prezintă informări la cererea Primarului general si al C G.M B jnclaplineste orice alta activitate pentru buna desfășurare a activitatii CSMB..

  —^w<2.21 Este angajator si ordonator terțiar de credite cu toate atribuțiile fledufgi HjrVaceaste calități, asigura si răspunde de organizarea activitatii de audit. pSâtrol financiar preventiv, de control intern managerial de respectarea normelor ^Wfete^s


  si


ce de de șă^âtate^si securitate in munca precum si activitatea de paza si prevenire a incendiilor

Coordonează activitatea de personal si stabilește ^€t=^&ordinea directa urmărește respectarea disciplinei atribuțiilor de serviciu de către personalul instituției;


ir


' C 2 23 Verifică respectarea egalitatn oriv nd sa ar zarea

personalului dm unitate si fise e performantelor


profesionale individuale a e personalului

10 2 24 Asigura


nstruirea s1 oerfectionarea oersonaiuiui de specia1 tate dm

re

IC 2 25 Propune proiecte ce hotarari Consiliului Administrativ care vor fi transmise in vederea aprobării de către C G M B conform legii.

10 2 26 Asigura informarea Consiliului Administrativ asupra desfășurăm activitatii instituției. asupra situației economico-financiare a acesteia precum si a principalelor probleme soluționate si a masurilor adoptate

 • 10.2 27 Emite decizii pentru activitatea curenta a instituției si ia masuri pentru aplicarea prevederilor legale in vigoare in limita competentelor conferite de actele normative in vigoare Concepe si pune in practica obiective, politici strategii si sisteme coerente in domeniul resurselor umane:

10 2 28 Evaluarea performantelor profesionale ale Directorului G efectuata ae către Primarul General al Municipiului București


10 2 29 Asigura constituirea si actualizarea permapo-n-ra si a bazei de date a C S M B

"0 2 30 In perioada abse sun* oreCaie de o persoana des vacantam postului. Primarul General numește o persoana conform legislației in vigoare

10 2 31 îndeplinește si a :e atnouni s responsabilități de serviciu privind activitatea curenta a instituției in conformitate cu atribuțiile acordate prin notarari aie Consiliului Administrativ, ale CGMB si/sau Dispoziții ale Primarului General precum si cele care rezulta din actele normative in vigoare

10 2 32 Avizează calendarul competitional intern si International aICSMB. si aproba participarea echipelor pe ramura de sport la competiții:

10 2.33 Asigura un management de calitate in toate structurile organizatorice prin coordonarea, indrumarea metodologica: elaborarea, implementarea, monitorizarea si dezvoltarea Sistemului de Control Managerial Intern :


 • 11 1 Asigura si raspunoe de conducerea și coordonarea activitatii Compartimentului Marketing si Comunicare stabilind sarcini concrete îndrumând contro ano si urmărind efectuarea lor

 • 11 2 Pune m aplicare regulamentul intern al C S M B si asigura respectarea iude către personalul dir subordine

 • 11 3. Reprezintă C S M B . prin delegare, in relațiile cu organismele sportive interne si/sau internaționale cu celelalte institutn publice sau private, organisme jurisdictionale organizații sau agenti economici, precum si cu persoanele fizice si juridice romane si/sau străine

 • 11 4 Elaborează împreuna cu Directorul general programele de dezvoltare pe termen scurt si mediu ale C S M B in concordanta cu strategia stabilita in Consiliul Administrativ al C S.M B

 • 11 5 Deleaga cu aprobarea Directorului General atribuții pe trepte ierarhice si funcții, avana in vedere regulamentul de organizare si funcționare propriu si structura organizatorica

 • 11 6 Analizează periodic împreuna cu compartimentul din subordine stadiul îndeplinirii obiectivelor stabilite si rezultatele realizate in activitatea C S MB

 • 11 7 Prezintă informări la cererea CA îndeplinește si răspunde de orice alta activitate pentru buna desfășurare a activitatii C S M B

"8 D 'actorul genera adjunct " solicita Compartimentului Marketing Comunicare documentele si informațiile necesare pentru exe11 9 Asigură aplicar disoozitiiicr iegaie în vigoare

11 10 Verifică și îndeplinește atribuțiile repartizate, având î regulament de organizare și funcționare propriu și structura organiza

1111 Propune aplicarea în condițiile legii, de

săvârșim de abateri disciplinare și masuri de reparare a prejudiciilor produse.

11.12 Pastreaza confidențialitatea datelor prelucrate în virtutea atribuțiilor de serviciu, inclusiv după încetarea activităților de prelucrare a acestor date, conform prevederilor legale in vigoare;

11.13. îndeplinește si alte atribuții si responsabilități de serviciu privind activitatea curenta a instituției, in conformitate cu atribuțiile acordate prin hotarari ale Consiliului Administrativ, ale CGMB si/sau Dispoziții ale Directorului General, stabilte prin fisa postului, precum si cele care rezulta din actele normative in vigoare. • 12 1 Asgura s răspunde ce conpucerea și coordonarea activiat Compartimentului Achiziții Pudice precum si a Serv;C!ului Administrativ si Registratură stabilind sarcini concrete îndrumând controlata s ^m-grind efectuarea lor

ntem s C S Vi 3 s as gură respectarea j

 • 12 3 Reprezintă C S M B prin delegare r relațiile cu organismele sportive interne si/sau internaționale cu celelalte instituti publice sau private, organisme jurisdictionale organizații sau agenti economici precum si cu persoanele fizice si juridice romane si/sau străine

 • 12 4 Elaborează împreuna cu Directorul general programele de dezvoltare pe termen scurt si mediu ale C S M B in concordanta cu strategia stabilita in Consiliul Administrativ al C S M B

 • 12 5 Deleaga cu aprobarea Directorului General atribuții pe trepte ierarhice si funcții, avand in vedere regulamentul de organizare si funcționare propriu si structura organizatorica

 • 12 6 Analizează periodic împreuna cu șeful de serviciu/compartiment. stadiul îndeplinim obiectivelor stabilite si rezultatele realizate in activitatea C S M B .

  si răspunde de orice a

  CONFORM CU ORIGINA • 12 9 Asigură aplicarea și respectarea dispozi-dispozițiilor legale în vigoare

 • 12 10 Verifică și îndeplinește atribuțiile repartizate având în vedere prezentul regulament de organizare și funcționare propriu și structura organizatorică

12.11 Propune aplicarea în condițiile legii, de sancțiuni disciplinare, în cazul săvârșirii de abateri disciplinare și masuri de reparare a prejudiciilor produse

12.12. Pastreaza confidențialitatea datelor prelucrate în virtutea atribuțiilor de serviciu, inclusiv după încetarea activităților de prelucrare a acestor date, conform prevederilor legale in vigoare.


12.13. îndeplinește si alte atribuții si responsabilități de serviciu privind activitatea curenta a instituției in conformitate cu atribuțiile acordate pri âWț^Je Consiliului Administrativ ale CGMB si/sau Decizii ale Directorului postului, precum si cele care n=


 • 13 1 Asigura si răspunde de conducerea și coordonarea activitatii Compartimentului Mecica' si Metodologic. SSM și PSI stabilind sarcini concrete îndrumând controlând si urmărind efectuarea lor

 • 13 2 Pune în aplicare regulamentul intern ai C S M E3 și asigură respectarea lui de către personalul din subordine

 • 13 3 Reprezintă CSMB prin delegare in relațiile cu organismele sportive interne si/sau internaționale cu celelalte institutn publice sau private organisme jurisdictionale, organizații sau agenti economici, precum si cu persoanele fizice si juridice romane si/sau străine.

 • 13 4 Elaborează împreuna cu Directorul general programele de dezvoltare pe termen scurt si mediu ale C S M B in concordanta cu strategia stabilita in Consiliul Administrativ al C S M B

13.5 Deleaga cu aprobarea Directorului General atribuții pe trepte ierarhice si funcții, avand in vedere regulamentul de organizare si funcționare propriu si structura organizatorica

 • 13 6 Analizează periodic impreuna cu Compartimentul Medical și Metodologic SSM și PSI stadiul îndeplinim obiectivelor stabilite si rezultatele realizate in activitatea CSMB


13 8 Directorul generai adjunct 3 solicita Compartimentului Medical Metodologic.. SSM și PSI documentele si informațiile ne ce sa atribuțiilor sale.


si

rcita


13 9. Asigură aplicarea și respectarea dispozițiilor dțrectoruMi dispozițiilor legale în vigoare


CONFORM CUORIGINW

« .0


13 10. Verifică și îndeplinește atribuțiile repartizate avâpefdn vedere prezentul regulament de organizare și funcționare propriu și structura organizatorica"


13.11. Propune aplicarea, în condițiile legii, de sancțiuni disciplinare, în cazul săvârșirii de abateri disciplinare și masuri de reparare a prejudiciilor produse.

13.12 Analizează cauzele accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale si propune in scris masurile legale de eliminare imediata a acestora


 • 13.13. Informează conducerea instituției asupra accidentelor de munca produse in unitate

 • 13.14.13.15. Pro pe baza avizelor


cauzelor accidentelor de munca


irului general potrivit legii, schimbarea lg^hifo=r^§^muncă ).ets ©naiului instituției : /                            Vv\
preveaerilor legale in vigoare

1 3 20 îndeplinește si alte atributn si responsabilități de serviciu privind activitatea curenta a instituției in conformitate cu atribuțiile acordate prin hotarari ale Consiliului Administrativ a>e CGMB si/sau Dispoziții ale Directorului General stabilte prin fisa postului precum si cele care rezulta din actele normative in vigoare


Atribuțiile directorului general adjunct 3 se detaliaza in fisa postului


ARTICOLUL 14 - APARATUL FUNCȚIONAL


 • 14.1 SERVICIUL ECONOMIC

 • 14.1.1 Serviciul Economic este condus de un sef

atribuțiiCONFORM CU ORIGINOS U^i


 • 1 Asigura si răspunde de conducerea și coordonar

financiare, stabilind sarcini concrete îndrumând, controlând si urmărind efectuarea lor

 • 2 Elaborează situația financiara si contul de execuție bugetara trimestrial si anual


 • 4 Exercita si răspunde ce controlul finanoa1'-preventiv propriu conform legii în urma desemnăr i prin ceoz e de către directorul generai a nstitut ei

 • 5  Orgamzeaza si urmărește resoectama norme or privind mventarierea patrimoniului

 • 6 Asigura aplicarea masurilor privind integritatea patrimoniului instituției si recuperarea pagubelor aduse acestuia:

 • 7 Planifica si elaborează, in conformitate cu prevederile bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, si monitorizează execuția bugetara a lumi precedente necesarul lunar de credite.


 • 8 întocmește lunar contul de execuție bugetara pe care il transmite in primele 5 zile ale lumi Direcției Buget din P.M.B.;

 • 9 Coordonează verifica si vizează intocmirea actelor comisiilor de recepție inventariere: casare si declasare; transferare a bunurilor


 • 10 Organizează si răspunde de activitatea de inventariere a bunurilor apartinand C S.M B . in conformitate cu prevederile legale la termenele stabilite

 • 11 întocmește proiectul bugetului de venituri si cheltuieli anual, si după aprobarea acestuia, urmărește executarea lui prin încadrarea cheltuielilor in limitele prevăzute la


fiecare articol bugetar.

12 Organizează instruirea personala sau in colectiv a gestionarilor si propune atunci când este cazul, predarea sajjjgreluarea de către alti salariati a gestiunilor:

1 3 Răspunde de gestionfondurilor publice la dispoziția instituției

14 Răspunde de procu^Aă, e&qeceăxși conservarea bunurilor inștiiuliei,

i.A ..... .

 • 16   Elaborează documentația economica necesara desfășurării turneelor (devizele estimative cuprinzând cheltuielile de transport cazare diurna și onorariul /cupa caz)

 • 17 Repartizează pe activitati fondurile aprobate prin bugetul si creditele bugetare deschise

 • 18 Verifica toate documentele contabile care atesta mișcarea obiectivelor de inventar utilaje C S M B

 • 19 Verifica actele de casa si banca deconturile situațiile inventarierilor răspunde de efectuarea eficienta si legala a tuturor cheltuielilor si veniturilor

 • 20 Șeful de serviciu solicita compartimentelor C SMB documentele si informațiile necesare pentru exercitarea atribuțiilor sale.

 • 21 Răspunde de organizarea evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale privind activitatea C S.M.B .

 • 22 Urmărește operațiunile de plăti pana la finalizarea lor si răspunde de efectuarea acestora in termen, de încadrarea plăților in prevederile bugetare, contractuale si legale:

 • 23 Urmărește debitele instituției si răspunde de înștiințarea conducerii privind situația acestora,

 • 24 Urmărește derularea listei de investiții a CSMB din punct de vedere financiar.

 • 25 Centralizează si tine evidenta execuției bugetelor proiectelor sportive.

 • 26 Răspunde de respectarea obligațiilor de plata ce deriva din legile cu caracter fiscal și de varsarea de către instituție integral si la termenele stabilite a sumelor aferente acestor obligații.

 • 27 Coordonează procesul de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar precum si activitatea presupusa de derularea operațiunilor cu cam eter econom cc-fma^ciar cam ummaza acestora n conformitate cu leo s'atia eoa a m v goare

 • 28 îndeplinește și alte atribuții dispuse de conducerea instituției, conform legii și domeniului său de activitate sau rezultate din acte'e normative in vigoare

 • 29  Pastreaza ccnfioențiaiitatea dateior oreiucrate în virtutea atribuțiilor de serviciu, inclusiv după încetarea activităților de prelucrare a acestor <etete\_capiorm prevederilor legale in vigoare;

 • 30  Șeful de serviciu este subordonat directorului general și o activitatea angajatilor serviciului economic.

  q

  <

  CONFÎWCu' ORIGINALulm


14.1. 2 Serviciul Economic

 • 1.     Răspunde de buna funcționare a activitatu fmanciar-contabile a instituției, conformitate cu dispozițiile legale si delegările de autoritate primite din partea conducem instituției:

 • 2.     întocmește si supune spre aprobare Consiliului Administrativ proiectul anual al bugetului de venituri si cheltuieli, situațiile financiare, structura cheltuielilor si stocurilor de valori materiale si propune masuri pentru utilizarea eficienta a fondurilor

 • 3.     Urmărește executarea integrala si întocmai a bugetului aprobat;

 • 4.     întocmește toate documentele si efectuează toate inregistrarile contabile in conformitate cu prevederile legislative si cu indicațiile metodologice ale direcției de specialitate din Pri debitoare si achita


Centralzeaza propunerile compartimentele mstitutiei si alcătuiește p

7


ce dotare cu echipamente întocmit de planul de nvesttn urmarmo rea zarea iu Vestica egalitatea s exactitatea documente or de decontare Verifica :ecantatea si exactitatea cateior din documentele


de evidentaAsigura întocmirea actelor justificative si a documente or contabile cu


respectarea dispozițiilor legale si asigura înregistrarea cronologica si sistematica in


contabilitate a acestora in funcție de natura lor


 • 10    Asigura evidenta corecta a rezultatelor activitatii economico-fmanciare

 • 11     la masurile necesare in vederea prevenirii deturnărilor de fonduri, degradărilor sau sustragerii de bunuri materiale sau bănești

 • 12    Asigura întocmirea corecta si in termen a documentelor cu privire la depunerile si plățile in numerar, controlând respectarea plafonului de casa aprobat

 • 13    Urmărește primirea la timp a extraselor de cont verificarea acestora si a documentelor insotitoare.


 • 14    Asigura controlul asupra tuturor documentelor prin care se autonzeaza efectuarea de cheltuieli in generai sau din care deriva direct sau indirect angajamentele de plăti.

 • 15    Exercita controlul zilnic asupra operațiilor efectuate de casierie si asigura încasarea la timp a creanțelor, lichidarea obligațiilor de plata luând masurile necesare pentru stabilirea răspunderilor atunci când este cazul.

 • 16    Răspunde de asigurarea fondurilor necesare, in li aprobate desfășurării in bune condiții a activitatilor administrați

 • 17    Raso^mde de asgmarea cec te o■ necesare obiect veior de nvestit.i aprcoate oe Corsiim Genera a Mume

 • 18    Contro!eaza si ia masuri pentru ocna conservare materiale s1 oanesti in scopu> prevenim degradanlor distrugeri

 • 19    Urmărește circulația documenteior s a masuri de

 • 20    Asigura clasarea si pastrarea in orc ne si in


mita creditelor bugetare ei: ..ONFORMCU ORIGI

in vec i p i u: u"m si secur k

II

r*

Odocumentelor si acteior justificative ale operațiilor contabile si evidenta pierderii sau distrugerii lor parțiale sau totale.

21. Participa la analiza si selecția ofertelor de achiziții publice conform prevederilor legale

 • 22    Exercita controlul financiar preventiv conform dispozițiilor legale in vigoare;

 • 23    Prezintă., spre aprobarea conducerii administrației bilanțul contabil raportul explicativ, participa la analiza rezultatelor economice si financiare pe baza datelor din bilanț si urmărește aducerea la îndeplinire a sarcinilor ce ii revin din procesul verbal de analiza:


24 Răspunde de realizarea masurilor si sarcinilor ce-i revin in domeniul contabil, stabilite ca urmare a controalelor financiar-gestionare efectuate de organele in drept:

25. întocmește documentația necesara deschiderii finanțării investițiilor la
 • 28    Asigura folosirea eficienta a parcului auto prin planificarea riguroasa a transporturilor, controlul foilor de parcurs întocmirea F AZ -urilor si consumului lunar de comoustibil

 • 29    întocmește si urmărește casarea mijloacelor fixe si declararea obiectelor de inventar

 • 30    Valorifica mijloacele fixe sau oOiecte de inventar scoase din cest urnea clubului con’orm legiiatiei in vigoare

 • 31     întocmește statele de plata a drepturilor salariaie si efectuează viramentele privind obligațiile de plata aie instituției si ale salariatilor către bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale etc

 • 32     întocmește lunar, timestrial semestrial si anual situații privind asigurările sociale de stat asigurările sociale de sanatate. declarații privind plata ajutorului de șomaj, dări de seama privind calcularea reținerea si virarea impozitelor pe salam statistici privind numărul personalului si veniturile salariaie

 • 33    Asigura depunerea acestora, la termenele stabilite, la organele abilitate (Administrația Financiara, C N PA S C AS M B., CASA O.P.S NAJ.ANOFM etc)

 • 34    întocmește declarații fiscale, in conformitate cu prevederile legale si le susține in fata organelor abilitate.

 • 35    întocmește adeverințele pentru personalul plătit.

 • 36    Elaborează programul anual de achiziții pe baza necesităților si priorităților comunicate de celelalte compartimente si a analizelor si evaluărilor efectuate cu referire la consumurile si cheltuielile din anii anteriori:

 • 37    Răspunde de utilizarea pentru clasificarea statistica a produselor serviciilor si lucrărilor a vocabularului comun al achizițiilor publice - C P V

 • 38    Răspunde de cunoașterea si aplicarea legislației specifice domeniului de activtate a: sc"v;c u'ui

  39 Pastreaza confidenția narea datele prelucrate "n virtutea atnb serviciu inclusiv după încetarea activităților de prelucrare a acestor date preveoenlor legale in vigoare.


  Atribuțiile serviciul se detaliaza in fisele posturilor


  14. 2 Serviciul Administrativ si Registratură  l

  CONFORM CU ORIGIN


  1 Primește., asigură înregistrarea corespondenței prezintă conducerii CSMB pentru înscrierea ordinelor rezolutive vizează modul și termenul de soluționare, serviciul/compartimentul sau persoana nominalizată pentru soluționare:

  2. Urmărește reprimirea corespondenței vizate de conducerea instituției, completează pentru fiecare din aceasta, în registrul general de corespondență -rubrica destinată serviciului/biroului/compartimentului/persoanei nominalizată cu soluționarea, o sortează și o distribuie la servicii/birouri/compartimente/persoane conform ordinelor rezolutive:

  • 3     Primește de la servicii/birouri/compartimente ale instituției corespondența destinată expedierii o pregătește pentru expediere și asigură transportul/expedierea acesteia direct, sau jonpxurieri:

  • 4     îi                       ‘              ■         ....

  de specialitate si a altor doc


  tr^zjfșj^pe evidenta agendelor de lucru, a caietelor de pregătire ’ijK g^egistrelor si a materialelor cu regim special, precum bZîyyTdiO.rg-ahjzarea instituției.

  edpctfiS£ă:§l dăctilpgrafiază^materialele pe linie de s r                     z \     /

  ? ! !/
 • 6     Asigure protecția datelor și mformațH'or gest onaie a măsuri de oreven re a scurgerii calelor cu caracter personal s a mormațnior

 • 7      îndep inește a'te atribuții încredințate ce conducerea msutuiiei sau rez^.iate om iegi ș alte acte normative

 • 8     Organizează si asigure efectuarea c^retenie m spatie cei.nule

 • 9     Asigura curete^a s1 întrecerea tuturor cad n!or s a soat'iic exter oare

c n vec.natatea acestore

1 °

 • I u

 • II

Intervine operei v n căzui u^or avari sau calamital

Răspunde de luarea tuturor masurilor care sa asigure întreținerea

modernizarea repararea si exploatarea instalațiilor si a altor echipamente din dotare in condiții de deplina siguranța

12

 • 13

 • 14 instituției.

Asigura gestiunea obiectelor de inventar a mijloacelor fixe

Se preocupa de achiziționarea materialelor necesare activitatii C S M B întocmește documentațiile pentru diversele autorizații de funcționare ale

 • 15    Face propuneri privind reamenajarile. reparațiile capitale si curente ale sediilor, urmărește aprobarea si executarea proiectelor executarea si recepția lucrărilor in conformitate cu proiectele si cu devizele aprobate in condițiile legislației in vigoare si in colaborare cu compartimentul economic

 • 16    Asigura protecția împotriva incendiilor

 • 17    Elaborează planurile de evacuare in caz de calamitate sau incendiu

 • 18    Veghează pentru respectarea condițiilor impuse de lege privind fumatul si lucrul cu foc.

  • 19

  • 20

  Instruiește personalul instituției in acțiunea de aparare civila.

  Intervine operativ in cazul unor calamitati inundații, mzapeziri. incendii

  o > /

  Ses zeaza n ere c evoca ee avar merve° te a ’^sta'at e ce

  st ngere a

  22 n tocmind

  23

  reerc i'O'"

  Asigure respectarea dispoz ti.ior Comandamentului de Pompieri in "unctre de acestea p anuri de masuri si urmărind respectarea ‘or

  Răspunde de instructajul PSI al sa arretilor executa exerciții penooice Si

aplicații predice

24

Verifica si întreține mijloacele PSI si întocmește planurile de evacuare pe

care le afiseaza in loc vizibil.

 • 25. Răspunde la prezentarea documentelor si de relațiile solicitate de Brigada de Pompieri in timpul controlului sau efectuării cercetărilor in caz de incendiul

 • 26 îndeplinește și alte atribuții dispuse de conducerea instituției, conform legii și domeniului său de activitate sau rezultate din actele normative in vigoare.

27. Pastreaza confidențialitatea datelor prelucrate în virtutea atribuțiilor de serviciu, inclusiv după încetarea activităților de prelucrare a acestor date, conform prevederilor legale in vigoare;


CONFORM CU ORIGIN^I^l


*’V33avO


nducerii in fata n raporturile acesteia cu autoritatile si instituțiile pudice precum si cu orice persoana juridica sau fizica romana sau străină

1 "P <5-<S.        O


 • 2 Reprezintă instituția in acțiunile civile penale in fata instanțelor de fond ordinare si extraordinare in fata tuturor instanțelor de judecata pe cale ierarhica a a tor organe de jurisdicție in fata organelor de cercetare penala, notariatelor a oricărui organ ai aam mstratiei de stat pe oaza de mandat acordat de conducerea instituției pentru actele contencioase si necontencioase

 • 3     Consulta crono!ogic publicarea noilor acte normative si asigură aducerea la cunoștință către personalul instituției a actelor normative de interes a modificărilor si completărilor ulterioare ale actelor normative aflate in vigoare

 • 4     Avizează deciziile emise de directorul general al C S M B

 • 5      Elaborează, la solicitarea conducerii instituției, proiecte de contracte.

 • 6     Analizează si avizeaza din punct de vedere al legalității, proiectele de contracte transmise de către compartimentele de specialitate.

 • 7     Analizează si avizeaza din punct de vedere al legalității, proiectele de contracte transmise de către alte persoane juridice

 • 8     Elaborează proiectele oricăror acte cu caracter sau efect juridic întocmite in legătură cu activitatea clubului .

 • 9     întocmește regulamente, note și instrucțiuni, precum și orice alte acte cu caracter normativ, care sunt în legătură cu atribuțiile și activitatea instituției.

 • 10    Redactează motivarea in fapt si in drept, la solicitarea conducerii si pe baza documentației primite de la compartimentele de resort redactează plângeri, acțiuni care instanțele de judecata cereri notariale si orice cereri cu caracter juridic privind ac: v.tatea cmcu ~ urmarinau-.e pe ce^e proccsua e cana la definitiva lor soluționare

 • 11    La sesizarea Directorului (economic) Stabilește împreuna cu conaucerea instituției modul de recuperare a debitelor si propune măsurile necesare pentru recuoerarea acestora

 • 12    Exprima puncte de vedere privind interpretarea actelor normative la cererea compartimentelor si acorda asistenta de specialitate acestora.

 • 13    Formulează puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative prezentate de alte instituții spre consultare care privesc activitatea de profil a clubului:

 • 14    Tine evidenta tematica a actelor normative si intocmeste liste cu actele normative aplicabile:

 • 15.   Tine evidenta cronologica a tuturor contractelor intpcmite de club Registrul special de evidenta contracte:

 • 16.

17.


Consiliului General al Municipiului București cu referire la C.S M B :

18 Consultă cronologic publicarea noilor acte normați aducerea la cunoștință către personalul instituției a celor din ^Smeniițl de activitate a

moditeărToF^. completărilor ulterioare ale actelor n


Aflate în


îndeplinește și alte atribuț disouse de coroucerea instituției


ș> domeniului său de activitate sau rezc. tate d n acte e "-ormat ve

v goare


In domeniul resurse umane emise în vederea gestionar resurse'or jmane (se.ecț angajăr, remcadrări salarizau avansări promovări etc )

22 Colaborează cu compartimentul ce Resurse Umane din cadrul PMB și cu alte instituții ale administrației publice centrale și locale în vederea punerii în aplicare a actelor normative care reglementează activitatea de resurse umane

23. Urmărește încheierea si gestionarea contractelor individuale de munca ale personalului angajat (recrutarea încadrarea personalului, avansarea)

 • 24    Elaborează procedurile necesare întocmirii tuturor fiselor de post.

 • 25    întocmește planurile privind promovarea personalului:

 • 26. Fundamentează fondul de salarizare din cadrul bugetului

 • 27    Pe baza propunerilor șefilor de compartimente. întocmește un program anual de perfecționare profesionala a personalului angajat pe care îl înaintează spre aprobare directorului general

 • 28    Elaborează schemele de încadrare conform modificărilor produse in legislație (indexări, majorări promovări atunci când este cazul)

 • 29    întocmește si eliberează la cerere documentele care compun dosarele oe oensionare ale saianatiior

oC Uompeteaza cosameae persona az

 • 31    Calculează vecmmea ;n munca la încadrare lunar si stabilește gradația 'n condițiile legii

 • 32    Răspunde si întocmește diferitele s tuatii solicitate de organele oe control abilitate

 • 33    Organizează concursuri pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante si pentru promovare, in conformitate cu legislația in vigoare si asigurarea secretariatului comisiilor de examinare nominalizate de conducerea instituției prin decizie.

 • 34 In colaborare cu celelalte compartimente din cadrul Clubului Sportiv Municipal București și la propunerea acestora supune spre aprobare directorului general componența comisiilor de concurs și de contestații potrivit lekii; "

Vizeaza semestrial legitimațiile de serviciu ale salariatijc&^FORM CU ORIGINALUL Eliberează adeverințe salariatilor pentru diferite scopuri

 • 35.

 • 36.

37

38. salariatilor.

39 instituției:

40.
Elaborează si actualizeaza Registrului de evidenta al saTari Efectuează programarea si urmărirea conc colaborarea eficienta cu toate compartimen a Regulamentului Intefln.

roi c.s.
 • 41    Propune locurile de munca si meseriile cu condiții grele periculoase etc conform legii in vederea acordam sporurilor

 • 42    Participa împreuna cu serviciile de specialitate la determinarea si elaborarea necesarului de personal pe structura funcții si meseni grade si trepte profesionale in limita numărului de personal si a creditelor aprobate

 • 43    Analizează si avizeaza din punct de vedem al iegaiitatii deciziile privind problemele de personal (organizare concursuri încadrau in munca încetarea contractelor de munca aplicarea de sancțiuni disciplinare etc )

 • 44    Elaborează si propune forma contractului colectiv de munca la nivel de instituție si as:gura înregistrarea acestuia la nivel de instituție in timp util.

 • 45    Redactează și prezintă directorului general în condițiile legii propunerea privind organigrama, statul de funcții, regulamentul de organizare și funcționare al instituției, precum și proiectul regulamentului intern în baza propunerilor primite de la conducerea și compartimentele din cadrul CS M B .

 • 46    Gestionează fișele de post (evidență, actualizare, arhivare înregistrare, transmitere la salariați) pentru toți angajații,

 • 47    Redactează răspunsuri la memoriile si petițiile transmise clubului in legătură respectarea Iegaiitatii deciziilor privind problemele de personal

 • 48    întocmește regulamente note și instrucțiuni, precum și orice alte acte cu caracter normativ care sunt în legătură cu atribuțiile și activitatea instituției.

 • 49    Stabilește in cadrul Contractului individual de munca drepturile salariale si celelalte drepturi prevăzute de legislația in vigoare.

 • 50    Executa si alte sarcm transmise de conducere sau mzultate din actele ncrmgț ve m yigoare

 • 51    Urmărește evidenta meseriilor si a profesiilor prevăzute ce legislația specifica pentru care este necesara autorizarea exercitam lor

 • 52    Urmărește actualizarea planului de avertizare, a pianJui oe proiecție si prevenire si a planului de evacuare

53. întocmește necesarul de mijloace materiale pentru desfasurarea acestor activitati.

54.


îndeplinește și alte atribuții dispuse de conducerea instituției, conform legii și domeniului său de activitate sau rezultate din actele normative in vigoare.

55. Pastreaza confidențialitatea datelor prelucrate în virtutea atribuțiilor de serviciu inclusiv după încetarea activităților de prelucrare a acestor daț6, co prevederilor legale in vigoare;


Atribuțiile Biroului Juridic si Resurse Umane se detaliaza in fisa postu

 • 14.4 Compartimentul Audit Intern

1. Dă asigurări și consiliere conducerii instituției pentru buna administrare a veniturilor și cheltuielilor publice, perfecționând activitățile instituției, ajută instituția să își îndeplinească obiectiv '^n^S^igTbunătătirea eficienței si eficacit^^=5i ului deE aboreaza s- cermează Planm a


ja oe aud/i (Secțiunea Asigirare si


Secțiunea Consiliere)

4 Efectuează auoit asupra tuturor activităților desfășurate în CSMB s a structur lor acesteia

 • 6 Auditează cel puțin o dată la 3 am fără a se limita angajamentele bugetare si legale din care der vă direct sau indirect obligam de plata inclusiv din fondurile comunitare plăti asumate pan angajamente bugetare si legale vânzarea, gajarea concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul pavat al statului sau al unităților administrativ - teritoriale concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unităților administrativ- teritoriale constituirea veniturilor publice respectiv modul de autorizare si stabilire a titlurilor de creanță precum si a facilităților acordate la încasarea acestora alocarea creditelor bugetare

  la acestea


 • 7     Evaluează controlul intern managerial

 • 8     Evalueaza regularitatea sistemelor de fundamentare a deciziei, planificare - programare, organizare- coordonare urmărire si control al îndeplinirii dispăozițiilor

 • 9      Identifică slăbiciunile sistemelor de conducere și control, precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme programare/proiecte sau unor operațiuni si proounerea de măsuri pentru corectarea acestora si pentru diminuarea riscurilor după caz oe cunoaștere gestiune gestiune si control patrimonia si a rezultatelor obținute

 • 11    Efectuează misiuni de auoit oe cons ere menite să aducă plusvaloare si să îmbunătățească administrarea entității publice ges-mnea riscului si controlului fără ca auditorul să îsi asume responsabilități manageriale

 • 12    Asigură consultantă, având ca scop identificarea obstacolelor care împiedică desfășurarea normală a proceselor, stabilirea cauzelor, determinarea consecințelor, prezentând soluții pentru eliminarea acestora

  13 Obține informații suplimentare pentru cunoașterea în profunzime a funcționării unui sistem, standard sau a unei prevederi normative, în vederea facilităm înțelegerii de către personalul care are ca responsabilitate implementarea aceș^a Verificarea corectei aplicări a procedurilor interne stabilite defwmue^Jeă


  • 14. instituției.

  • 15. financiar, gestiunea riscurilor și controlul intern.


  Furnizează cunoștințe teoretice si practice referi to^ro la nnprlodsm( CONWRf/cU ORI


  iM OsîgF^le prejudiotrjC^ constatările, concluziile și recomandările rezultate din activitățile de audit.

  ^entului de Organizare și Funcționare de Etică în cad           rtimentelor


  16.

  17.


  Efectuează audit ad-hoc de asigurare și consiliere Raportează periodic directorului general neregulile. • 13 Elaborează rapoarte periodice cu privire la act vitățiie de audit public intern si le înaintează organelor în drept

20 Informează Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern / structurile teritoriale ale acesteia despre recomandările neînsușite de către entitatea audiată precum si despre consecințele acestora

Atribuțiile compartimentului se detaliaza in fisele postuiu.

 • 14.5 Compartimentul Medical si Metodologic, SSM și PSI

Urmărește starea de sanatate a personalului angajat si a sportivilor face recomandări, după caz atat la pregătire/ antrenamente cat si la competiții

 • 2 Efectuează controlul medical pentru sportivii legitimați, periodic sau ori de cate ori este nevoie

 • 3 Efectuează demersurile necesare, conform legislației in vigoare, pentru asigurarea medicala a sportivilor care participa la competiții interne /externe

4. Aplica viza medicala, urmare a controalelor medicale obligatorii, pe legitimațiile sportivilor,

5 Participa la elaborarea strategiei de dezvoltare a Clubului Sportiv Municipal București.

Urmărește g g nț rpngrr g >


implementarea strategiei si acorda asistenta pe linie

■ ec~ oe!or teh'-ice pe fiecare ramira soortiva

Elaborează si aplica împreuna cu componentn serviciilor / birourilor / compartimentelor sportive strategiile de selecție pentru începători si s performanta (coterii probe, teste norme)


8

mezocicluri si microcicluri:


Elaborează programele si planurile cadru dq perspectiva, an

CONFORM CU 0R161


I____ .zl

Participa sistematic la activitatile de antrenament si comoetitiona


10.


întocmește rapoarte de activitate periodic sau ori de cate ori este


11.întocmește împreuna cu celelalte compartimente din cadrul instituitei^


proiectul programului de masuri si propuneri privind protecția muncii;

 • 12.    Răspunde de instruirea in domeniul protecției muncii la angajare, lunar, trimestrial si anual, după caz, a muncitorilor si a celorlalte categorii de salariati din instituție;

 • 13.    Coordonează activitatea de protecția muncii in conformitate cu legislația

Identifica pericolele si evalueaza riscurile pentru fiecare de munca, respectiv executant, sarcina de mu amnunca si mediul de munca pe locuri de mun

nenta a mijloace de ^jtocru, pStyind • 16    E aboreaza instrucțiuni proom pem u completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate m m.rca * nand sea^a de particu'a-tatiie activitati or s ale uniiatii precum si ale ocur or oe mu^ca

 • 17    Propune seturi ae atribuții s. răspunderi in domeniul securității si sanatatu in munca ce revin lucratorilor corespunzător Cmc*. or exercitate care se consemnează instruire a lucitorilor in domeniul securității si sanatatu n munca

 • 19    Pastreaza confidențialitatea datelor prelucrate în virtutea atribuțiilor de serviciu inclusiv după încetarea activităților de prelucrare a acestor date, conform preveoenlor legale in vigoare

 • 20    Tine evidenta personalului si a posturilor de lucru care necesită examene medicale

Atribuțiile compartimentului se detaliaza in fisele posturilor

 • 14.6 Compartimentul Marketing și Comunicare

 • 1 Realizează proiecte de campanii de promovare si coordonează desfășurarea lor

 • 2 Supervizează producția de reclame TV spoturi audio machete stabilește canalele de comunicare împreună cu Directorul Genera!

 • 3 Negociază contractile de promovare ale Clubului Sportiv Municipal București

 • 4 Coordonează si supervizează planul de media al CSMB monitorizează si updatează site-ul CSMB

 • 5 Efectuează raooade pe baza analiză^ evo utiei indicatorilor de imagine și a oca:

 • 6. Implementează strategia de cornu" care agreată cu directorul genera a! CSMB si măsoară eficienta activitătn ce comunicare

 • 7. Recomandă Directorului General încheierea de parteneriate de comunicare online. scris tv. radio


8 Reprezintă CSMB în relția cu presa și construiește d rola-ț^ (interviuri, conferințe de presă, etc ).

icuri (iftftă' pentru diferite


9 Construiește si administrează bazele de date cu p tipuri de comunicare (presă, parteneri voluntari, clienți. pcfsr&i

 • 10 Inițiază si propune măsuri pentru actualizarea strategiei CSMB


  3o


 • 12    Efectuează analiza actiuniior/evenimentelor clubului, propune oirectoruiui general adjunct 1 modul în care pot fi exploatate rezultatele/informatiiie si contriouie la promovarea acestora

 • 13    Realizează cercetări ce piață prelucrează datele obținute și le transmite directorului general pentru analiză

 • 14    întocmește si propune spre aprobare directorului general adjunct 1 planul ce marketing pentru fiecare ramura de sport urmărind atragerea de sponsori si parteneri.

 • 15    Efectuează analize de piața si propune suma durata, cerințele și obligațiile contractuale pentru contractele de sponsorizare si acordurile de parteneriat încheiate de către CSMB.

 • 16    Propune modul de materializare a campaniilor de promovare pentru evenimentele din calendarul CSMB (editarea de pliante, reviste, broșuri, confecționarea de bannere. roll-up un alte material de promovare),

 • 17    Centralizează si asigura informațiile și prognozarea valorii rezultatelor obținute de către secțiile pe ramura de sport pe canale mass-media sau diferite alte surse.

 • 18    Identifică și propune modalități de actualizare a paginii web.

 • 19   Acorda in numele conducerii executive a CSMB cu aprobare prealabila sau conform fisei postului relații si informații a solicitarea instituțiilor si organizațiilor partenere oricaror altor persoane hzce s< june ce

 • 20    Asigură condiții optime de transport, cazare si servirea mesei pentru toate secțiile sportive aflate în cantonamente si deplasări

  regulamentului deSe documentează permanent pentru cunoașterea desfășurare a competițiilor interne si internaționale.

22 Colaborează permanent cu personalul CSMB


23

si tehnicienii clubului.


Asigură în permanentă preschimbarea pașapoartelor pentru toti soc clubului:                                                                                 .

24. Se ocupă în permanentă de eliberarea vizelor în timp utiljdeW^trgîk ambasadele statelor cu sediul în București (unde este cazdî)7'privE secțiilor sportive la competițiile internaționale:

25. Urmărește modul de întocmire a planurilor financia către personalul din serviciile clubului;

Urmărește sa fie efectuate decontările pentru deplasările făcute în tim

țările de plată, plan ile financiare si eftectu o^^e de care răspund^

* jl

J

s/decontările
Padina 26 din 13


orqa^ zare s


ces*ăs urare

acestuia


a actiV'tâtn


29 Pastreaza confidențialitatea datelor prelucrate în virtutea atribuțiilor oe serv.cm inclusiv după încetarea activităvior oe prelucrare a acestor date conform preveoeri'or legale m vigoare

Atnbut ile birouiu se detaliaza n fisele pcst^nior

 • 74.7 Compartimentul Achiziții Publice

Estimează valoarea fiecărui contract de achiziție publica in baza solicitărilor comunicate de celelalte compartimente si a studiului de piața efectuat si întocmește nota privind determinarea valorii estimate

 • 2     Răspunde de stabilirea procedurilor de atribuire aferente fiecărui contract de achiziție publica si întocmește note justificative privind alegerea procedurii de atribuire

 • 3      Stabilește perioadele care trebuie asigurate intre data transmiterii spre publicare a anunțurilor de participare sau data transmitem invitațiilor de participare si data limita pentru depunerea ofertelor in funcție de complexitatea contractului

 • 4     întocmește notele de fundamentare cu privire la accelerarea procedurii de achiziție publica daca este cazul.

profesionala a operatori or economici.

n corelație cu va oarea m corelație cu valoarea


Propune Cuantumul garanțiilor ce part-c pare estimata a contractului ce achiziție publica si buna execuție contractului de achiziție publica si conform prevederilor lejjcfe'piceuiTi oi fnrmnz^ constituire a acestora:


7 Propune directorului general adjunct 2 spre a^ fiecărui contract de achiziție publica componenta comisiilor de eval

 • 8. Propune si fundamentează necesitatea participam unor experti din afara instituției:

Asigura respectarea regulilor de evitare a confîi

10. Elaborează sau după caz coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire a contractului de achiziție publica sau in cazul unui concurs de soluții a documentației de concurs, in baza solicitărilor si informațiilor comunicate de celelalte compartimente

EaSAiz4io6a'^ș serviciilor de consultanta pentru elaborarea ct^i de achiziție publica dacș^^t^șzul. cu referire acteristicik^ehnic^E&kfunctionale FM • 12    Răspunde de întocmirea si îndeplinirea tuturor formalităților de publicitate/ comun.care pentru procedurile organizate in conformitate cu prevederile iegaie

 • 13    Răspunde si asigura transmiterea documentației de elaborare si prezentare a oferte1 către operatorii economici

 • 14    Răspunde s1 asigura comunicarea cu operatorii economici in toate fazele de desfășurare a procedurii de atribuire (transmiterea invitațiilor de participare, răspunsuri la clarificări solicitare de clarificam transmiterea procesului verbal de deschidere a ofertelor comunicarea rezultatului procedurii de atribuire comunicarea notificărilor de contestație).

 • 15. Răspunde si asigura primirea. înregistrarea si pastrarea ofertelor pentru procedurile organizate

16    Asigura întocmirea proceselor verbale de deschidere a ofertelor:

17.    Asigura întocmirea raportului procedurii de atribuire a contractelor de

achiziție publica

 • 18 Urmărește si propune restituirea garanțiilor de participare la procedurile de achiziție publica in condițiile prevăzute de lege

  • 19    Răspunde de respectarea contractului de achiziție publica

  • 20   Asigura comunicarea m Cens si transmiterea in termenele prevăzute de solicitate de către acesta


  termenelor legale pentru încheierea

  • i u. National de Soluționare a Contestat. or lege a tuturor informațiilor si materialelor


 • 21 Asigura încheierea contractelor de procedurilor de achiziții organizate pentru bunuri, servicii si Iu pentru urmărire compartimentelor de specialitate

  achiziție publica cu câștigătorii mari'si transmiterea lor • 22    Răspunde de indeplimrea tuturor formalităților de raportaie> acestora conform prevederilor legale către Autoritatea Naționala pentru si monitorizarea Achizițiilor Publice.

 • 23    Asigura gestionarea informațiilor cu privire la procedup publica organizate:

24. Răspunde de cunoașterea si aplicarea legislației specifice domeniului de activitate al serviciului; • 2      Eiaboreaza politicile si strategiile sportive a!e compartimentului pentru rea!izarea celor mai bune rezu!tate programate

 • 3     Propune aplicarea sare: uniior corespunzătoare *orme de raspundere oe care o atrage ( răspunderea disciplinara materia a civila contravenționala sau penala, după caz ) incalcarea acestor norme de către sportivii instituției Aplicarea sancțiunii se face cu aprobarea Directorului Generai

 • 4      Analizează periodic stadiul indepfmrii obiectivelor stabilite si rezultatele realizate de sportivii legitimați la C S M B

 • 5      Participă la negocierea de contracte cu sportivii de performanta și la negocierea contractelor pe linie sportiva

 • 6      Urmărește pregătirea si participarea sportivilor ia competițiile prevăzute in calendarul competitional intern si internațional al C S.M.B. precum si organizarea competițiilor proprii si acțiunilor de selecție:

 • 7     Aplica in procesul de antrenament lima metodica si cerințele stabilite de federațiile de specialitate.

 • 8     Urmărește îndeaproape starea de sanatate a sportivilor legitimați pe ramura sportiva si colaborează cu Compartimentul Medical si Metodologic in vederea îmbunătățirii performantelor acestora.

 • 9     Se preocupa de selecția de copii si juniori in vederea măririi bazei de selecție pentru competițiile viitoare

 • 10    Stabilește împreuna cu directorul general, numărul de grupe de sportivi pentru fiecare antrenor pe niveluri valorice si numărul minim de sportivi legitimați sau ’^e eg ornat? c^or ns m pregătire

Propune directoruiu genera pune nao'cares raspurce de calendarul competitiona' intern si internațional al C.S M B

"2 Propune directorului generai înființarea de noi echipe oe categorie de varsta (junior cădeți, tineret seniori etc )

 • 13 Urmărește să asigure integritatea întreținerea și funcționarea în optime a bazei materiale sportive din patrimoniu clubului:


  • 14.

  • 15. echipelor si general

  • 16.


Asigura relațiile de colaborare cu instituțiile sportive pe ramura. Negociază si propune listele nominale cu jucătorii pentru torrm a obiectivelor de performanta si le supune spre aprobare dire

CONFORWf CIM Pentru rezultate deosebite obținute in competițiile Interne sT^_.

internaționale, ca si pentru recunoașterea contribuției unor specialiști sau per fizice ori juridice la dezvoltarea activitatii sportive, poate acorda următoarele recompense distincții, trofee., prime si premii ;

18

19.


17. îndeplinește și alte atribuții dispuse de conducerea instituției, contor legii și domeniului său de activitate sau rezultate din actele normative in vigoare întocmește rapoarte de activitate periodic sau ori de cate ori este nevoie: Pastreaza confidențialitatea datelor prelucrate în virtutea atribuțiilor de serviciu, inclusiv după încet^xaa-^ptivităților de prelucrare a acestor date, conform prevederilor legale in viKOI-' C.S.Vl.B

14.9 Compartimentul Baschet

Elaborează și propune pnogramele si proiectele oe dezvoltare pe termen

scurt si mediu oe ramura si !e inainteaza spre aprobare Directorului general

 • 2      Elaborează politicile si strategiile sportive ale compartimentului pentru realizarea ce or mai bune rezultate programate

 • 3     Propune aplicarea sanctiun or corespunzătoare formei de răspundere pe care o atrage ( raspunoerea disciplinara materiala civila contravenționala sau penala, după caz ) incalcarea acestor norme de către sportivii instituției Aplicarea sancțiunii se face cu aprobarea Directorului General

 • 4     Analizează periodic stadiul îndeplinim obiectivelor stabilite si rezultatele realizate de sportivii legitimați la C S M B

 • 5     Participă la negocierea de contracte cu sportivii de performanta și la negocierea contractelor pe linie sportiva

 • 6      Urmărește pregătirea si participarea sportivilor la competițiile prevăzute in calendarul competitional intern si internațional al C S M B . precum si organizarea competițiilor proprii si acțiunilor de selecție:

 • 7     Aplica in procesul de antrenament lima metodica si cerințele stabilite de federațiile de specialitate;

 • 8     Urmărește îndeaproape starea de sanatate a sportivilor legitimați pe ramura sportiva si colaborează cu Compartimentul Medical si Metodologic in vederea îmbunătățirii performantelor acestora

 • 9     Se preocupa de selecția de copii si juniori in vederea măririi bazei de selecție pentru competițiile viitoare

 • 10    Stabilește împreuna cu directorul general adjunct 3. numărul de grupe de soortivi pentru fiecare antrenor pe niveluri valorice si numărul minim de sportivi eg Ema: sau nelegitimati cuprinși in meganm Propune directorului genera! pune in aplicare si raspunoe ce ca endaru competitional intern si internațional ai C S M B

 • 12    Propune directorului general înființarea de noi echipe pe categorie de versta (juniori, cadet; tineret seniori etc )

 • 13    Urmărește să asigure integritatea, întreținerea și funcționarea în condiții optime a bazei materiale sportive din patrimoniu clubului

 • 14    Asigura relațiile de colaborare cu instituțiile sportive pe ramura.

 • 15.   Negociază si propune listele nominale cu jucătorii pentru formarea echipelor si a obiectivelor de performanta si le supune spre aprobare directorului generai .

 • 16.    Pentru rezultate deosebite obținute in competițiile interne si internaționale, ca si pentru recunoașterea contribuției unor specialiști sau persoane fizice ori juridice la dezvoltarea activitatii sportive, poate acorda următoarele recompense: distincții, trofee,


  PâoNFORM CU ORIGI


2

Elaborează politicile si strategiile sportive a:e compartimentului pentru

eal:zares

i celor mai bune rezultate programate

*7

Propune ap! carea sanctiun lor corespo.rzatoare mmm oe răspundere pe

care o atrage ( răspunderea dscipiinara matenaia civila contravențional sau penala, după caz ) mcaicarea acestor norme oe către sportivii instituției Aplicarea sancțiunii se face cu aprobarea Directorului General

 • 4      Analizează periodic stadiul îndeplinim obiectivelor stabilite si rezultatele realizate ce sportivii legitimați laCS M B

 • 5      Participă la negocierea de contracte cu sportivii de performanta și la negocierea contractelor pe linie sportiva

 • 6      Urmărește pregătirea si participarea sportivilor la competițiile prevăzute in calendarul competitional intern si International al C.S M B.. precum si organizarea competițiilor proprii si acțiunilor de selecție.

 • 7     Aplica in procesul de antrenament lima metodica si cerințele stabilite de federațiile de specialitate

 • 8     Urmărește indeaproape starea de sanatate a sportivilor legitimați pe ramura sportiva si colaborează cu Compartimentul Medical si Metodologic in vederea îmbunătățirii performantelor acestora

 • 9     Se preocupa de selecția de copii si juniori in vederea măririi bazei de selecție pentru competițiile viitoare

 • 10    Stabilește împreuna cu directorul genera! numărul de grupe de sportivi pentru fiecare antrenor pe niveluri valorice si numărul minim de sportivi legitimați sau ~e eg • ’^at cupr ns n omga: re

Propune oirectoruiu general pure apucam s raspu^oe de ca.erdarui competlional intern si internațional al C S M B

 • 12    Propune directorului genera înființarea ce noi echipe oe categorie ae varsta (.unior cădeți tineret sen,ori etc )

 • 13    Urmărește să asigure integritatea întreținerea și funcționarea în condiții optime a bazei materiale sportive din patrimoniu clubului.

 • 14. Asigura relațiile de colaborare cu instituțiile sportive pe ramura.

 • 15    Negociază si propune listele nominale cu jucătorii pentru formarea echipelor si a obiectivelor de performanta si le supune spre aprobare directorului general .

 • 16    Pentru rezultate deosebite obtmute in competițiile interne si internaționale., ca si pentru recunoașterea contribuției unor specialiști sau persoane fizice ori juridice la dezvoltarea activitatii sportive, poate acorda următoarele recompense: distincții, trofee, prime si premii :

 • 17. îndeplinește și alte atribuții dispuse de conducerea instituției, conform legii și domeniului său de activitate sau rezultate din actele normative in vigoare

 • 14.11 Compartimentul Dans Sportiv

E>aboreaza si propune programele si proiectele de dezvoltare pe termen scurt si mediu pe ramura si le inainteaza spre aprobare Directorului generai

 • 2      E'aboreaza politicile si strategiile sportive ale compartimentului pentru realizarea celor mai bune rezultate programate

 • 3     Propune aplicarea sancțiunilor corespunzătoare formei ce răspundere pe care o atrage ( răspunderea disciplinara materiala . civila contravenționala sau penala după caz ) incalcarea acestor norme de către sportivii instituției Aplicarea sancțiunii se face cu aprobarea Directorului General

 • 4      Analizează periodic stadiul îndeplinim obiectivelor stabilite si rezultatele realizate de sportivii legitimați laCSMB

 • 5     Participă la negocierea de contracte cu sportivii de performanta și la negocierea contractelor pe linie sportiva

 • 6      Urmărește pregătirea si participarea sportivilor la competițiile prevăzute in calendarul competitional intern si internațional al C.S.M.B., precum si organizarea competițiilor proprii si acțiunilor de selecție.

 • 7. Aplica in procesul de antrenament lima metodica si cerințele stabilite de federațiile de specialitate.

 • 8     Urmărește îndeaproape starea de sanatate a sportivilor legitimați pe ramura sportiva si colaborează cu Compartimentul Medical si Metodologic in vederea îmbunătățirii performantelor acestora.

 • 9     Se preocupa de selecția de copii si juniori in vederea măririi bazei de selecție pentru competițiile viitoare

 • 10    Stabilește impreuna cu directorul general numărul de grupe de sportivi pentru fiecare antrenor, pe niveluri valorice si numărul minim de sportivi legitimați sau ne!ec'timati cuprinși m pregătim

Propune directorului general pune in aplicare si '"ascunde de calendarul competitional intern si internațional al C S M B .

 • 12. Propune directorului genera! înființarea de noi echipe pe categorie de varsta (juniori cădeți tineret seniori etc )

13 Urmărește să asigure integritatea. întreținerea și funcționarea în condiții optime a bazei materiale sportive din patrimoniu clubului,

 • 14.    Asigura relațiile de colaborare cu instituțiile sportive pe ramura.

 • 15.    Negociază si propune listele nominale cu jucătorii pentru formarea echipelor si a obiectivelor de performanta si le supune spre aprobare directorului general ;

 • 16.    Pentru rezultate deosebite obținute in competițiile interne si internationale; ca si pentru recunoașterea contribuției unor specialiști sau persoane fizice ori juridice la dezvoltarea activitatii sportive, poate acorda următoarele recompense: distincții, trofee, prime si premii ;

 • 17.    îndeplinește și alte atribuții dispuse de conducerea instituției, conform legii și domeniului său de activitate sau rezultate din actele normative in vigoare

 • 18.    întocmește rapoarte de activitate periodic sau ori de cate ori este nevoie.

 • 14.12 Compartiment Handbal

  Eiaboreaza si propune programele s proiecte:e ce cezvoitare oe termer scurt si mediu pe ramura si ie mamteaza spre aprcoare D rectorului generai

  2

  realizarea

  r

  o atrage


Eiaboreaza politicile si strategiile sport ve ale compartimentului pentru celor mai bune rezultate orogramate

Propune ap: carea sanct uni or corespunzătoare mrmei ce rasp^noere pe care o atrage ( răspunderea disciplinara materala civiia . contravenționala sau penala după caz ) incalcarea acestor norme oe către sportivii instituției Aplicarea sancțiunii se face cu aprobarea Directorului General

 • 4      Anahzeaza. periodic stadiul îndeplinim ooiectivelor stabilite si rezultatele realizate de sportivii legitimați la C S M B

 • 5      Participă la negocierea de contracte cu sportivii de performanta și la negocierea contractelor pe linie sportiva

 • 6      Urmărește pregătirea si participarea sportivilor la competițiile prevăzute in calendarul competitional intern si International al CSM B . precum si organizarea competițiilor proprii si acțiunilor de selecție

 • 7     Aplica in procesul de antrenament lima metodica si cerințele stabilite de federațiile de specialitate.

 • 8. Urmărește îndeaproape starea de sanatate a sportivilor legitimați pe ramura sportiva si colaborează cu Compartimentul Medical si Metodologic in vederea îmbunătățirii performantelor acestora

 • 9     Se preocupa de selecția de copii si juniori in vederea măririi bazei de selecție pentru competițiile viitoare

 • 10    Stabilește împreuna cu directorul generai adjunct 3 numărul de grupe de sportivi pentru fiecare antrenor pe niveluri valorice si numărul minim de sportivi 'egitma: sau ^eieg t ma: cuonns npreca:re

Propune directoru u. gener3' oune ° ap care si raspunde ce calenoaru competitional intern si internațional a C S M B

 • 12    Propune directorului generai mf ntarea de noi ecnipe oe categorie de varsta (jumori cadet' tineret semen etc )

 • 13    Urmărește să asigure integritatea mtrețmerea și funcționarea în condiții optime a bazei materiale sportive din patrimoniu clubului

 • 14    Asigura relațiile de colaborare cu instituțiile sportive pe ramura

 • 15. Negociază si propune listele nominale cu jucătorii pentru formarea echipelor si a obiectivelor de performanta si le supune spre aprobare directorului general .

 • 16 Pentru rezultate deosebite obținute in competițiile interne si internaționale., ca si pentru recunoașterea contribuției unor specialiști sau persoane fizice ori juridice la dezvoltarea activitatii sportive, poate acorda următoarele recompense: distincții, trofee, prime si premii ;

17. îndeplinește și alte atribuții dispuse de conducerea instituției, conform legii și domeniului său de activitate sau rezultate din actele normative in vigoare

18 întocmește rapoarte de activitate periodic sau ori de cate ori este nevoie:

 • 14.13 Compartimentul Judo

 • 1     Eiaboreaza si propune programe e si proiectele de dezvoltare pe termen scurt si mediu pe ramura si le inainteaza spre aprobare Directorului general

 • 2      Eiaboreaza politicile si strategiile sportive ale compartimentu ui pentru realizarea cecr mai bune rezultate programate

 • 3     Propune aplicarea sancțiunilor corespunzătoare formei de răspundere pe care o atrage ( răspunderea disciplinara materiala civila contravenționala sau penala, cupa caz ) incalcarea acestor norme oe către sportivii instituției Aplicarea sancțiunii se face cu aprobarea Directorului Generai

 • 4      Analizează, periodic stadiul îndeplinim obiectivelor stabilite si rezultatele realizate de sportivii legitimați laC SM B

 • 5     Participă la negocierea de contracte cu sportivii de performanta și la negocierea contractelor pe linie sportiva.

 • 6     Urmărește pregătirea si participarea sportivilor la competițiile prevăzute in calendarul competitional intern si internațional al C S M B , precum si organizarea competițiilor proprii si acțiunilor de selecție:

 • 7     Aplica in procesul de antrenament linia metodica si cerințele stabilite de federațiile de specialitate.

 • 8     Urmărește îndeaproape starea de sanatate a sportivilor legitimați pe ramura sportiva si colaborează cu Compartimentul Medicai si Metodologic in vederea îmbunătățirii performantelor acestora.

 • 9     Se preocupa de selecția de copii si juniori in vederea măririi bazei de selecție pentru competițiile viitoare.

 • 10    Stabilește împreuna cu directorul general numărul de grupe de sportivi pentru fiecare antrenor pe niveluri valorice si numărul minim de sportivi legitimați sau

O'pt r'           nrpf’pțmp

. C* » v. v •       O      U • Uu G li > V

Pmpune directorului generai pune in apucare si ■ascunde ce ca’encarui competitionai intern si internațional al C S M B

 • 12    Propune directorului general înființarea de noi ecn.oe pe categorie de varsta (juniori cădeți, tineret seniori etc )

 • 13    Urmărește sa asigure integritatea întreținerea și funcționarea în condiții optime a bazei materiale sportive din patrimoniu clubului:

Asigura relațiile de colaborare cu instituțiile sportive pe ramura: Negociază si propune listele nominale cu jucătorii pentru formarea a obiectivelor de performanta si le supune spre aprobare directorului

 • 14

 • 15 echipelor general .

16.


Pentru rezultate deosebite obținute in competițiile interne si internaționale ca si pentru recunoașterea contribuției unor specialiști sau persoane fizice ori juridice la dezvoltarea activitatii sportive, poate acorda următoarele recompense: distincții, trofee, prime si premii ;

18

19


17. îndeplinește și alte atribuții dispuse de conducerea instituției, conform legii și domeniului său de activitate sau rezultate din actele normative in vigoare întocmește rapoarte de activitate periodic sau ori de cate ori este nevoie. Pastreaza confidențialitatea datelor prelucrate în virtutea atribuțiilor de serviciu, inclusivjdupă încetarea activităților de prelucrare a acestor date, conform prevederilor '‘^jfî^igpare.

At^i^id^^Q^ăr^entului se detaliaza in fisele posturilor
a?


Elaboreaza si propune programe e s oro ecte e oe dezvoltare oe terme0 scurt si mediu pe ramura si ie inamteaza spre apmoare Directorului general

 • 2      Eiaboreaza politicile si strategiile sponve ae compartimentului pentru reahzarea celor mai oune rezultate programate

 • 3     Prcpjne apl carea sanct uni'or ccrespm'va:oare *orme ce răspundere pe care o atrage ( răspunderea disciplinara matera a cviia contravenționala sau penala, după caz ) incalcarea acestor norme de către sportivii instituției Aplicarea sancțiunii se face cu aprobarea Directorului General

 • 4      Ana izeaza periodic stadiul îndeplinirii obiectivelor stabilite si rezultatele realizate de sportivii legitimați la C S M B

 • 5      Participă la negocierea de contracte cu sportivii de performanta și la negocierea contractelor pe linie sportiva.

 • 6      Urmărește pregătirea si participarea sportivilor la competițiile prevăzute in calendarul competitional intern si International al C S M B precum si organizarea competițiilor proprii si acțiunilor de selecție:

 • 7. Aplica in procesul de antrenament lima metodica si cerințele stabilite de federațiile de specialitate.

 • 8     Urmărește îndeaproape starea de sanatate a sportivilor legitimat, pe ramura sportiva si colaborează cu Compartimentul Medical si Metodologic in vederea îmbunătățirii performantelor acestora.

 • 9     Se preocupa de selecția de copii si juniori in vederea măririi bazei de selecție pentru competițiile viitoare

  Stabilește împreuna cu directorul genera! numărul de grupe de sportivi de sportivi legitimați sau


10.

pentru fiecare antrenor pe niveluri valorice si numărul minim

°eleg't ’^an cuprins ° prega: m

 • 11    Propune directom ui generai pure ° ac care s competitional intern si internațional al C S M B

 • 12    Propune directorului generai înființarea de no varsta (juniori cădeți tineret seniori etc )

 • 13    Urmărește să asigure integritatea întreținerea și funcționarea în condiții optime a bazei materiale sportive din patrimoniu clubului:

  Asigura relațiile de colaborare cu instituțiile sportive pe rainiira. Negociază si propune listele nominale cu jucătorii p a obiectivelor de performanta si le supune spre aprobar • 14.

 • 15.

echipelor general

Pentru rezultate deosebite obținute in competițiile internet i ca si pentru recunoașterea contribuției unor specialiști sau persoanetfizj dezvoltarea activitatii sportive, poate acorda următoarele recompense: distincții, trofee, prime si premii ;

17. îndeplinește și alte atribuții dispuse de conducerea instituției, conform legii și domeniului său de activitate sau rezultate din actele normative in vigoare

18 întocmește rapoarte de activitate periodic sau ori de cate ori este nevoie

19. Pastreaza confidențialitatea datelor prelucrate în virtutea atribuțiilor de serviciu, inclusiv după            activităților de prelucrare a acestor date, conform

prevederilor legale iry^g^ârd^

Atribuțiile co


 • 16.


14.15 Compartimentul Natatie

Elaborează s> propune programele si proiecîele de dezvoltare pe termen scurt si mediu pe ramura si le inainteaza spre aprobare Directorului general

 • 2      Elaborează politicile si strategiile sportive aie compartimentului pentru realizarea celor mai bune rezultate programate

 • 3     Propune aplicarea sancțiunilor corespunzătoare formei de răspundere pe care o atrage ( răspunderea disciplinara materiala civila contravenționala sau penala după caz ) mcalcarea acestor norme de către sportivii instituției Aplicarea sancțiunii se face cu aprobarea Directorului General

 • 4     Analizează periodic stadiul îndeplinim obiectivelor stabilite si rezultatele realizate de sportivii legitimați la C S M B

 • 5     Participă la negocierea de contracte cu sportivii de performanta și ia negocierea contractelor pe linie sportiva:

 • 6      Urmărește pregătirea si participarea sportivilor la competițiile prevăzute in calendarul competitional intern si internațional al C S M B., precum si organizarea competițiilor proprii si acțiunilor de selecție;

 • 7     Aplica in procesul de antrenament lima metodica si cerințele stabilite de federațiile de specialitate.

 • 8. Urmărește indeaproape starea de sanatate a sportivilor legitimați pe ramura sportiva si colaborează cu Compartimentul Medical si Metodologic in vederea îmbunătățirii performantelor acestora;

 • 9     Se preocupa de selecția de copii si juniori in vederea măririi bazei de selecție pentru competițiile viitoare

 • 10    Stabilește împreuna cu directorul general numărul de grupe de sportivi oentru ’iecare antrenor ce rive'u” va'or.ce s1 ^umărul m m de socrt-v leg t mat sau neiegiiimati cuprinși in pregătire

 • 11    Propune directorului general pune in aplicare si răspunde de calendarul competitional intern si internațional al C S M B .

 • 12    Propune directorului general înființarea de noi echipe pe categorie ce varsta (juniori, cădeți, tineret, seniori etc.)

 • 13.    Urmărește să asigure integritatea. întreținerea și funcționarea în condiții optime a bazei materiale sportive din patrimoniu clubului;

 • 14.    Asigura relațiile de colaborare cu instituțiile sportive pe ramura.

 • 15    Negociază si propune listele nominale cu jucătorii pentru formarea

echipelor si a obiectivelor de performanta si le supune spre aprobare directorului general ;

 • 16. Pentru rezultate deosebite obținute in competițiile interne si internaționale, ca si pentru recunoașterea contribuției unor specialiști sau persoane fizice ori juridice la dezvoltarea activitatii sportive, poate acorda următoarele recompense: distincții., trofee, prime si premii ;

 • 17. îndeplinește și alte atribuții dispuse de conducerea instituției, conform legii și domeniului său de activitate sau rezultate din actele normative in vigoare întocmește rapoarte de activitate periodic sau ori de cate ori este nevoie. Pastreaza confidențialitatea datelor prelucrate în virtutea app servi ci u^net^-Fv^upă încetarea activităților de prelucrare a acestor preved


  Nvigoare.

  jxl^pom^ărtimentului se detaliaza in fisele posturilor


  CONFORM CU ORI


  (V.,»i\ST Ra >...1 ^>\x

  \ -p o V

  i i m


  iCONF0RMCu0R|GtijirecȚ'a

^TENjÂ

EHNlCĂ Șl JURIDICĂ

— / VI /XV v *  <

/ iz

/Z A E aboreaza si propune programei si proiectele oe de/vo^m pe termen scurt si mec u pe ramura si le inamteaza sore aprobare DirectoruluCs^neral

 • 2     E aboreaza pol'ticile si strategii c soortve ale compartimentul oentru realizarea ce or ma bune rezultate programate

 • 3     Propune aplicarea sancțiunilor coreso^nzatoare formei de răspundere pe care o atrage ( răspunderea disciplinara materiala civila contravenționala sau penala după caz ) incalcarea acestor norme de către sportivii instituției Aplicarea sancțiunii se face cu aprobarea Directorului Genera

 • 4      Analizează periodic stadiul îndeplinirii obiectivelor stabilite si rezultatele realizate de sportivii legitimați la C S M B

 • 5     Participă la negocierea de contracte cu sportivii de oerformanta și la negocierea contractelor pe linie sportiva

 • 6      Urmărește pregătirea si participarea sportivilor la competițiile prevăzute in calendarul competitional intern si internațional al C S M B precum si organizarea competițiilor proprii si acțiunilor de selecție.

 • 7     Aplica in procesul de antrenament lima metodica si cerințele stabilite de federațiile de specialitate.

 • 8     Urmărește îndeaproape starea de sanatate a sportivilor legitimați pe ramura sportiva si colaborează cu Compartimentul Medical si Metodologic in vederea îmbunătățirii performantelor acestora

 • 9     Se preocupa de selecția de copii si juniori in vederea măririi bazei de selecție pentru competițiile viitoare.

 • 10    Stabilește imoreuna cu directorul general adjunct 3 numărul de grupe de

soc'tv oemm 'ecam antrenor oe mveiz /ao-cc s ’zmc mmm ce soort v iegitimati sau ~eîegrt mat- cuprinși m pregătire

 • 11    Propune directorului general pune n ap'icare s răspunde de calendarul competitional ntern si internațional al C S M B

 • 12    Propune airectormui genera infuntama de noi echipe pe categorie de varsta (juniori cădeți, tineret, seniori etc )

 • 13    Urmărește să asigure integritatea întreținerea și funcționarea în condiții optime a bazei materiale sportive din patrimoniu clubului.

 • 14    Asigura relațiile de colaborare cu instituțiile sportive pe ramura.

 • 15    Negociază si propune listele nominale cu jucătorii pentru formarea echipelor si a obiectivelor de performanta si le supune spre aprobare directorului general ;

 • 16. Pentru rezultate deosebite obținute in competițiile interne si internaționale ca si pentru recunoașterea contribuției unor specialiști sau persoane fizice ori juridice la dezvoltarea activitatii sportive, poate acorda următoarele recompense distincții, trofee, prime si premii :

 • 17     îndeplinește și alte atribuții dispuse de conducerea instituției, conform legii și domeniului său de activitate sau rezultate din actele normative in vigoare

 • 18    întocmește rapoarte de activitate periodic sau ori de cate ori este nevoie.

 • 19    Pastreaza confidențialitatea datelor prelucrate în virtutea atribuțiilor de^^ormcu^gi^.


14.17 Compartiment Sah, Scrabble si Go


 • 1     Eiaboreaza si propune programele si proiectele^TETJSzVoltare scurt si mediu pe ramura si le inamteaza spre aprobare Directorului generai

 • 2     E aboreaza politicile si strateg ile sportive aie compartimentul. pentm realizarea celor mai bune rezultate programate

 • 3     Propune aplicarea sancțiunilor corespunzătoare formei de răspundere pe care o atrage ( răspunderea disciplinara materiala civila contravenționala sau penala, după caz ) incalcarea acestor norme de către sportivii instituției Aplicarea sancțiunii se face cu aprobarea Directorului Generai

 • 4      Analizează, periodic, stadiul îndeplinirii obiectivelor stabilite si rezultatele realizate de sportivii legitimați la C S M B

 • 5     Participă la negocierea de contracte cu sportivii de performanta și la negocierea contractelor pe linie sportiva.

 • 6      Urmărește pregătirea si participarea sportivilor la competițiile prevăzute in calendarul competitional intern si internațional al C S.M B , precum si organizarea competițiilor proprii si acțiunilor de selecție.

 • 7     Aplica in procesul de antrenament lima metodica si cerințele stabilite de federațiile de specialitate'

 • 8     Urmărește îndeaproape starea de sanatate a sportivilor legitimați pe ramura sportiva si colaborează cu Compartimentul Medical si Metodologic in vederea îmbunătățirii performantelor acestora.

 • 9     Se preocupa de selecția de copii si juniori in vederea marini bazei de selecție pentru competițiile viitoare

IC Stabilește împreuna cu cirectom: genera1 numărul ce crupe de spod v pentru fiecare antrenor pe niveluri vaiorce si numărul minim de sportiv legitima? sa^ nelegitimati cuprinși in pregătire

 • 11    Propune directorului general pune in aplicare si răspunde de caiendarui competitional intern si internațional a! C S M B

 • 12    Propune directorului general înființarea ae noi echipe pe categorie de varsta (juniori, cădeți, tineret, seniori etc.)

 • 13    Urmărește să asigure integritatea, întreținerea și funcționarea în condiții optime a bazei materiale sportive din patrimoniu clubului:

Asigura relațiile de colaborare cu instituțiile sportive pe ramura.

Negociază si propune listele nominale cu jucătorii pentru formarea a obiectivelor de performanta si le supune spre aprobare directorului

 • 14

 • 15 echipelor general ;

16.


Pentru rezultate deosebite obținute in competițiile interne si internaționale, ca si pentru recunoașterea contribuției unor specialiști sau persoane fizice ori juridice la dezvoltarea activitatii sportive, poate acorda următoarele recompense: distincții, trofee, prime si premii ;

 • 17. îndeplinește și alte atribuții dispuse de conducerea instituției, conform legii și domeniului său de activitate sau rezultate din actele normative in vigoare întocmește rapoarte de activitate periodic sau ori de cațejsn este nevoie. Pastreaza confidențialitatea datelor prelucrate în yMu         uțiilor de

Xconform \\

I

18

19.

serviciu., inclusiv după încetarea activităților de prelucrare a prevederilor^        yjcjoare:

entului se detaliaza in fisele posturii^
14.18 Compartimentul Tenis


Elaooreaza s: propune programee si proiectele oe dezvoltare pe termen scurt si mea u pe ramura si e inamteaza spre aprobare Electorului genera

2

re a iz a rea

E'abomaza politic le si strategiile soomve ae compartimentuui oemru ce.cr ma bune rezultate programate

Propune aplicarea sancțiunilor corespunzătoare formei de răspundere oe care o atrage ( răspunderea disciplinara . materiala civila contravenționala sau


3 penala după caz ) incalcarea acestor norme de către sportivii instituției. Aplicarea sancțiunii se face cu aprobarea Directorului Genera

 • 4      Anaiizeaza. periodic, stadiul îndeplinirii obiectivelor stabilite si rezultatele realizate de sportivii legitimați la C S M B .

 • 5     Participă la negocierea de contracte cu sportivii de performanta și la negocierea contractelor pe linie sportiva

 • 6      Urmărește pregătirea si participarea sportivilor la competițiile prevăzute in calendarul competitional intern si International al C S M B precum si organizarea competițiilor proprii si acțiunilor de selecție

 • 7     Aplica in procesul de antrenament lima metodica si cerințele stabilite de federațiile de specialitate

 • 8     Urmărește îndeaproape starea de sanatate a sportivilor legitimați pe ramura sportiva si colaborează cu Compartimentul Medical si Metodologic in vederea îmbunătățirii performantelor acestora.

 • 9     Se preocupa de selecția de copii si juniori in vederea măririi bazei de selecție pentru competițiile viitoare

 • 10    Stabilește împreuna cu directorul generai numărul de grupe de sportivi oemm X:ecare anmeno' oe ° vek.r va or ce s1 m;maru m n m pe soortiv ieg;t mat sau ne egu mat' cuprins, m pregatire

 • 11    Propune directorului genera! pune ;n aplicare si raspunce de calendarul competitional intern si internațional al C S M E3

 • 12    Propune directorului general înființarea de noi echipe oe categorie de varsta (juniori, cădeți, tineret seniori etc )

 • 13    Urmărește să asigure integritatea întreținerea și funcționarea în condiții optime a bazei materiale sportive din patrimoniu clubului.

14. Asigura relațiile de colaborare cu instituțiile sportive pe ramura.

15 Negociază si propune listele nominale cu jucătorii pentru formarea echipelor si a obiectivelor de performanta si le supune spre aprobare directorului general .

 • 16. Pentru rezultate deosebite obținute in competițiile interne si internaționale ca si pentru recunoașterea contribuției unor specialiști sau persoane fizice ori juridice la dezvoltarea activitatii sportive, poate acorda următoarele recompense, distincții, trofee.

prime si premii ;

 • 17.    îndeplinește și alte atribuții dispuse de conducerea instituției, conform legii și domeniului său de activitate sau rezultate din actele normative in vigoare

 • 18.    întocmește rapoarte de activitate periodic sau ori de cate ori este nevoie

 • 19.    Pastreaza confidențialitatea datelor prelucrate în virtutea atribuțiilor de serviciu, inclusiv după încetarea activităților de prelucrare a acestor date conform


  'W\ direcția .ASISTENȚA     jq’

  tehnica și ± rn JURIDICĂ O^i ♦        7/


fi v

, • - ------//*-___

II s w

14.19 Compartimentul Volei


I CONFORM cu originaSjL

----—____ fQ

Elaborează si propune programele si proiectele de d e z v o' t a r e oe^miel scurt si mediu pe ramura si ie inainteaza spre aorobare Directorului generai \

 • 2      Elaborează politicile si strategiile sportive ale compartimentu)d>|ji

  jnZru


realizarea ce or mai bune rezultate programate                           / /

 • 3     Propune aplicarea sanct unilor corespunzătoare formei de răspundere pe care o atrage ( răspunderea disciplinara materiala civila contravenționala sau penala după caz ) incalcarea acestor norme de către sportivii instituției Aplicarea sancțiunii se *ace cu aprobarea Directorului General

 • 4      Analizează, periodic stadiul îndeplinim obiectivelor stabilite si rezultatele realizate de sportivii legitimați laC SMB

 • 5     Participă la negocierea de contracte cu sportivii de performanta și la negocierea contractelor pe linie sportiva.

 • 6     Urmărește pregătirea si participarea sportivilor la competițiile prevăzute in calendarul competitional intern si internațional al C S M.B., precum si organizarea competițiilor proprii si acțiunilor de selecție.

 • 7     Aplica in procesul de antrenament lima metodica si cerințele stabilite de federațiile de specialitate:

 • 8     Urmărește îndeaproape starea de sanatate a sportivilor legitimați pe ramura sportiva si colaborează cu Compartimentul Medical si Metodologic in vederea îmbunătățirii performantelor acestora;

 • 9     Se preocupa de selecția de copii si juniori in vederea măririi bazei de selecție pentru competițiile viitoare-

 • 10    Stabilește împreuna cu directorul general adjunct 3 numărul de grupe de sportivi pentru fiecare antrenor pe niveluri valorice si numărul minim de sportivi eg't'.^at1 sat ne'egibmati cupnnsi m pregavre

Propune directorului general pune m ac-icare si răspunde ae caienoarul competitiona intern si internațional al C S M B

 • 12    Propune directorului general înființarea de noi echipe pe categorie de varsta (junior cădeți. tineret, seniori etc )

 • 13    Urmărește să asigure integritatea întreținerea și funcționarea în condiții optime a bazei materiale sportive din patrimoniu clubului:

Asigura relațiile de colaborare cu instituțiile sportive pe ramura: Negociază si propune listele nominale cu jucătorii pentru formarea a obiectivelor de performanta si le supune spre aprobare directorului

 • 14.

 • 15. echipelor general .

 • 16.


Pentru rezultate deosebite obtmute in competițiile interne si internaționale, ca si pentru recunoașterea contribuției unor specialiști sau persoane fizice ori juridice la dezvoltarea activitatii sportive, poate acorda următoarele recompensei distincții, trofee, prime si premii ;

17. îndeplinește și alte atribuții dispuse de conducerea instituției, conform legii și domeniului său de activitate sau rezultate din actele normative in vigoare întocmește rapoarte de activitate periodic sau ori de cate ori este nevoie Pastreaza confidențialitatea datelor prelucrate în virtutea atribuțiilor de serviciu, inclusiv după încetarea activităților de prelucrare a pr^vec^|(5r;tecale in vigoare: fi o Ai';uttijje'gpmpartimentului se detaliaza in fisele posturjpr

18.

19.


conform

CAPITOLUL V

ARTICOLUL

DISCIPLINARE

15 - ACTIVITATEA C.S.M.B.as pentru recunoașterea comrioutie speca st ezvoitarea activitatn sport've C S M B poate accma

sa., persoane xzice or >ric ce următoarele recompense


 • •     titlul de Președinte de Onoare aICS M B

 • •     titlul de Membru de Onoare al C S M B

 • •      distincții trofee prime si premii

15 2 Abaterile de la regulamentul de organizare si funcționare, precum si la Regulamenul Intern se analizeaza de organele C S M B care in funcție de gravitatea acestora, pot aplica următoarele sancțiuni:

1 Pentru sportivii si oficialii ramurilor sportive:

 • - avertisment:

 • - amenda

 • - propune federațiilor sportive naționale suspendarea temporara sau definitiva din activitatea sportiva

15 3 Cuantumul amenzilor se va propune spre aprobarea Directorului Genera! al C S M B de către șefii compartimentelor sportive pentru fiecare remură de sport în parte si se menționează în Regulamentele Interne ale fiecărei secții care vor fi aprobate în termen de 90 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ROF

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII FINALE - DREPTURI EXCLUSIVE - LEGEA APLICABILA

ARTICOLUL 16 - DISPOZIȚII FINALE

 • 16 1 C S M B. este supus înregistrării pe ramura de sport in Registrul Sportiv din cadrul Ministerului Tineretului si Sportului Ca urmare a înregistrării in Registrul Sportiv. C S.M B primește un număr de identificare si Certificat de Identitate Sportiva

16 2 C S.M B este afiliat la federațiile naționale de specialitate aferente secțiilor pe ramura de sport din cadrul acestuia.

16 3 Litigiile de orice fel în care C.S M B este parte sunt de competența instanțelor judecătorești, potrivit legii, în situația în care acestea nu se pot soluționa pe cale amiabilă

ARTICOLUL 17-DREPTURI EXCLUSIVE1/13 Drepturile de reclama publicitate si de transmisie radio si televiziune la competițiile pe care le orgamzeaza sau la care participa oupa caz

1/14 Alte drepturi prevăzute de lege

cesionate de către


1/ 2 Drepturile menționate a art 18 1 de mai sus pot C S M B in condițiile legii

ARTICOLUL 18 - LEGEA APLICABILA

Prezentul Regulament se aduce la cunoștința salariatilor modificând după caz. fisele de post.

Prezentul Regulament se completează cu dispozițiile Legii educației fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicata cu modificările si completările ulterioare, ale regulamentelor federațiilor naționale la care C.S.M B. va fi afiliat, precum si cu celelalte prevederiale legislației in vigoare aplicabile si se modifica si completează ori de cate ori intervin modificări in structura organizatorica a Clubului Sportiv Municipal București (C.S.M.B.) sau. după caz,in conformitate cu reglementările intrate in vigoare la o data ulterioara aprobării acestuia.


Pagina -42 din -43ANEXA 1 la Regulamentul de organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal București

SIGLA CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL BUCUREȘTI

Unui dintre ceie ma imoonante e ememe v z^a e de identitate aie oricărei organizații este sigia Sigla este cea care produce în mintea publicuU asocierea dintre materiale de comunicare ale une: organizații și organizația propriu-zisă De aceea este extrem de important ca sigla să fie folosită corect și unitar de către toți emițătorii mesajelor unei instituții precum Clubul Sportiv Municipal BucureștiSigla Clubului Sportiv Municipal București este reprezentată printr-un scut de culoare albastru bleumarin divizat în 4 părți prmtr-o cruce heraldică albastră

Pe coloana stângă sus sunt înscrise acronimele clubului sportiv municipal iar în partea de jos pe un fond albastru bleumarin sunt prezente stele albe elemente grafice ce simbolizează sportivii performanți ai clubului dar totodată și medaU e

V                        V..«                     Ct OU/’oOlU        k_/

Stelele oct evcenț a și re a; a s mboi st că c ’-fe București capitala României și celelalte caota e din Uniunea Europeană

In partea dreaptă, sus este numele orașului București - pe care clubul îl reprezintă, iar jos este așezată stema Primăriei Generale a Municipiului București sub al cărui patronaj funcționează CSMB.