Hotărârea nr. 528/2019

HOTARAREnr. 528 din 2019-09-17 PRIVIND APROBAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE A SPITALULUI CLINIC DE CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA "PROF. DR. DAN THEODORESCU"


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Chirurgie Oro - Maxilo -Facială ”Prof. Dr. Dan Theodorescu”

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 10090/23679/2019 ;

Văzând avizul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 98/16.09.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 608/16.09.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Nota de fundamentare a Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 23680/03.09.2019;

Luând în considerare avizul conform nr. XI/A/13490/SP/10014/05.08.2019 emis de către Ministerul Sănătății;

în aplicarea prevederilor art. 18, alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. c) și art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă structura organizatorică a Spitalului Clinic de Chirurgie Oro Maxilo - Facială ’ Prof. Dr. Dan Theodorescu" conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicate București și Spitalul Clinic de Chirurgie Oro - Maxilo - Facială "Prof. Dr. Dan Theodorescu" vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.09.2019.

Anexa nr
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI CLINIC DE CHIRURGIE

ORO-MAXILO-FACIALÂ „PROF.DR. DAN THEODORESCU”

Secția clinică chirurgie orală și maxilo-facială Compartiment ATI

56 paturi

5 paturi


Camera de gardă


Spitalizare de zi chirurgie orală și maxilo-facială

Cabinete de stomatologie de urgență (adulți^^QRjA

Bloc operator

Sterilizare

UTS*

Farmacie

Laborator analize medicale - servicii asigurate la'~ăcest moment de că Coltea

Laborator radiologie dentară cu puncte de lucru în str.Aleea Baraj Iezer nr.8 și str Eforie nr.4-6

Laborator tehnică dentară cu puncte de lucru în str Eforie nr 4-6

Serviciul anatomie patologică

  • •  compartiment citologie

  • •  compartiment histopatologie

  • •  prosectură

Compartiment evaluare și statistică medicală

Compartiment prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale

Ambulatoriul de specialitate al spitalului (se desfășoară activitate de învățământ)

Chirurgie orală și maxilo-facială

Implantologie orală (Cal.Plevnei nr.17-21)


Protetică dentară (Ale Baraj Iezer nr 8)**

Pedodonție (Ale. Baraj Iezer nr 8)**

Odontologie (Cal.Plevnei nr.17-21)

Parodontologie (Cal.Plevnei nr. 17-21)

Reabilitare orală (Str Eforie nr.4-6 și b-dul. Poligrafiei nr 4)**

Ortodonție (Str. Eforie nr.4-6)

Medicină dentară preventivă (Str Eforie nr.4-6)

Aparat funcțional                                                           «


’devme funcțional/ă după autorizarea de către DSPM București                    , *

**structurile din Aleea Baraj Iezer                 Poligrafiei nr.4 funcționează temporar

aceste adrese, până la reabilitap^^jii4i-^^trj$nel Perlea nrJJL