Hotărârea nr. 527/2019

HOTARAREnr. 527 din 2019-09-17 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI TARIFELOR PRACTICATE DE TEATRUL TINERETULUI METROPOLIS, TEATRUL DE COMEDIE, TEATRUL DE REVISTA CONSTANTIN TANASE, TEATRUL C.I.NOTTARA, TEATRUL DRAMATURGILOR ROMANI, CIRCUL METROPOLITAN BUCURESTI, TEATRUL MIC, TEATRUL EVREIESC DE STAT, TEATRUL ODEON, INSTITUTII PUBLICE DE INTERES LOCAL ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI

inform cuMginalu. ^'^S'


OtREC^'* 3'5’*“’-, ț,HN<C^ J(jqiniC *

* v<35«ui

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ. Turism nr. 4793/11.09.2019;

Văzând avizul Comisiei cultură și culte nr. 48/16.09.2019, avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr.199/16.09.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 607/16.09.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de prevederile Codului Fiscal aprobat prin Legea 227/2015. cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă cuantumul tarifelor practicate de către Teatrul Tineretului Metropolis, Teatrul de Comedie, Teatrul de Revistă Constantin Tănase, Teatrul C.l. Nottara, Teatrul Dramaturgilor Români, Circul Metropolitan București, Teatrul Mic, Teatrul Evreiesc de Stat. Teatrul Odeon, instituții publice de interes local ale Municipiului București, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cuantumurile tarifelor aprobate la art. 1 sunt valabile pentru stagiunea 2019 - 2020.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și instituțiile publice de cultură de interes local ale Municipiului București menționate la art. 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.09.2019.


Anexa la HCGMB nr.Cuantumul tarifelor practicate

de către de Teatrul Tineretului METROPOLIS, Teatrul de COMEDIE. Teatrul de Revistă CONSTANTIN TÂNASE, Teatrul CI NOTTARA, Teatrul DRAMATURGILOR Români, CIRCUL Metropolitan București, Teatrul MIC, Teatrul EVREIESC de Stat, Teatrul ODEON, instituții publice de cultură de interes local ale Municipiului București


DENUMIRE 1NSTITUTIE

DENUMIRE SERVICIU

CUANTUM TARIFE PRACTICATE PENTRU

STAGIUNEA 2019-

2020*

Modalitatea de aprobare a tarifelor la nivelul instituției publice de cultura de interes local

Teatrul Tineretului

METROPOLIS

i-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACCES SPECTACOLE

34,56 LEI

Consiliul Administrativ din 22.08.2019

ACCES SPECTACOLE PROPRII

I

Consiliul

Administrativ din data de 27.08.2019


Teatrul de COMEDIE


Teatrul de Revistă

CONSTANTIN

TĂNASE


ACCES SPECTACOLE

EVENIMENT

i______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAIETE PROGRAM


TARIFE ÎNCHIRIERE SALĂ

SPECTACOLE


ACCES SPECTACOLEConsiliul Administrativ din data de 21.05.2019


ACCES SPECTACOLE SALA

HORIA LOVINESCU


SPECTACOLE

EVENIMENT: 47,52 LEI 37,80 LEI, 32,40 LEI

Consiliul

Administrativ din data de 19.03.2019

SPECTACOLE

EVENIMENT PREȚ

REDUS: 20,52 LEI

SPECTACOLE

REPERTORIU CURENT:

37,80 LEI, 32,40 LEI,

20,52 LEI


Obs.: SPECTACOLE EVENIMENT: spectacole unicat, premiere și primele 1 5 reprezentații ale oricăror producții

BILETE                            ; 9.72 LEI

PROMOȚIONALE PROFESIONALE


SPECTACOLE REPERTORIU

CURENT PREȚ REDUS


Teatrul

DRAMATURGILOR

Români


PARTENERIATE

JURIDICE

T


ACCES SPECTACOLE


PERSOANE 29,16 LEI


CIRCUL

Metropolitan

București


I ACCES SPECTACOLE CIRC

L__1

GRUPURI ORGANIZATE CU COPII DIN ȘCOLII Șl GRĂDINIȚE

ACCES SPECTACOLE CIRC PREȚ”

REDUS

ACCES SPECTACOLE MUSIC-

i HALL/CABARET SI CONCERTE

I___ '_____

■ ACCES SPECTACOLE MUSIC-

i HALL/CABARET Șl CONCERTE ‘ PREȚ REDUS


Consiliul Administrativ din data de 27.06.2019


Teatrul MIC


ACCES SPECTACOLE SALA

i ATELIER


ACCES SPECTACOLE SALA

i STUDIO

I


35 LEI


ACCES SPECTACOLE SALA ,

RAPSODIA

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------î-

----- -----— ----- I


ACCES SPECTACOLE ELEVI-

STUDENȚI


20 LEI


CAIETE PROGRAMI ACCES SPECTACOLE

I___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

‘ CAIET PROGRAM

Teatrul EVREIESC ȚAR)F ÎNCHIRIERE SALĂ de Stat


Teatrul ODEON


l 30 LEI, 20 LEI, 12 LEI

Ț 1 0 LEI

!______________________________________________________________________________________________________

' 5.000 LEI 8 ORE ”

,__________________________________________________________________________________________________________________________________j___________________________________________________________________________________

TAXĂ FOTOGRAFIERE INTERIOR 200 LEI/30 MINUTE

i TAXĂ FILMARE                 ! 300 LEI/30 MINUTE

J-------------------------------------------------------------------------------------------1__________________________________________________________

I 1 59 LEI - 12,72 LEI

i

I 1-200 LEI

i 500 LEI,'ZI - 50.000

LEI/ZI


! ACCES SPECTACOLE


OBSERVAȚII:


Consiliul

Administrativ din

data de 01.03.201 9


Consiliul

Administrativ din data de 29.08.2019i CAIET PRQ

i TARIF ÎB^HTF


Prețul unui bilet este compu pentru monumente istorice (d


«Jr/eatral/ muzical, timbrul de Cruce Roșie și timbrul


Valoarea cuprinsă în cuantum variaz
cție de poziția locului în sală.


întocmit: Raluca-^LEXANDRESCU - Expert , .


X ț; x.

ț ji

B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod postai 050013. sector 5 București. România: tel.: 021 305 55 OQ; www.pmb.ro