Hotărârea nr. 526/2019

HOTARAREnr. 526 din 2019-09-17 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI TARIFELOR PARACTICATE DE MUZEUL MUNICIPIULUI BUCURESTI, INSTITUTIE PUBLICA DE INTERES LOCAL A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ABROGAREA PREVEDERILOR HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 828/22.11.2018


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cuantumului tarifelor practicate de Muzeul Municipiului București, instituție publică de interes local a Municipiului București și abrogarea prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 828/22.11.2018

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 4540/27.08.2019;

Văzând avizul Comisiei cultură și culte nr. 47/16.09.2019. avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr.198/16.09.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr 606/16.09.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare solicitarea Muzeului Municipiului București nr. 5427/12.08.2019;

în conformitate cu prevederile:

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 832/22.11.2018 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Muzeului Municipiului București;

ari. 24 alin. (2) din Legea nr. 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice republicată, cu modificările și completările ulterioare;

art. 2 pct. 15 din Anexa nr. 5 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 829/22.11.2018 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă cuantumul tarifelor practicate de Muzeul Municipiului București, instituție publică de cultură de interes local a Municipiului București, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se abrogă prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 828/22.11.2018.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Muzeul Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului BucurestLd^^-data de 17.09.2019.

HCGMBnr.    d2Q    /

1* c 3

Cuantumul tarifelor practicate de Muzeul Municipiului București

DENUMIRE INSTITUȚIE

CUANTUM TARIFE PRACTICATE

NR. HOTĂRÂRE CONSILIU ADMINISTRATIV prin care s-au aprobat tarifele

MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

  • - Audioghid (funcție de disponibilitatea acestei facilități) -10 lei/persoană;

-Tarif acces spectacole teatru, concerte: 20 lei/persoană -Tarif acces conferință: 10 lei/persoană

-Tarif acces depozit vizitabil: 10 lei/persoană

-Tarif acces programe pentru grădinițe, școli și licee - 10 lei/pers;

  • - Reproduceri documente tipărite până în anul 1940-5lei/pagina;

  • - Reproduceri documente curente, cărți, periodice, planuri:

Hotărâre nr. 1/17.01.2019, completată prin Hotărârea din data de 29.07.2019

la


format A4: alb-negru-0.5 lei/pagină, format A3-1 leu/pagină;

- Reproduceri documente curente, cărți, periodice, planuri, format A4, color-1 lei/pagină, format A3 - 2 lei/pagină: -Tarif scanare documente - 0.50 lei/pagină;

-Tarif fotografiere (Bibliotecă) - 10 lei/zi;

-Tarif acces obiecte de patrimoniu/reproducere prin fotografiere, scanare/studiere: 50 lei/artefact:

-Aviz demolare regim normal-400 lei; -Aviz demolare regim de urgență-600 lei:

-Tarif organizare conferințe, serate muzicale, lansări de carte și alte manifestări culturale - min.3000 lei/zi + bile expoziție permanentă (1 bilet/participant);

-Tarif organizare alte manifestări - min.5000 lei/zi + expoziție permanentă (1 bilet/participant);

Alte tarife:

-Descărcare de sarcină arheologică stabilită în baza unui deviz elaborat de specialiștii muzeului, conform următorului model: cheltuieli personal, 500 lei/arheolog/zi. La acestea se pot adăuga și alte cheltuieli, în funcție de complexitatea descoperirilor arheologice în cazul în care echipa de cercetare sunt incluși și specialiști în domenii interdisciplinare din alte instituții.

-Tarif acces arhivă Secție Arheologie-5 lei/pag/plan;

-Tarif realizare studiu arheologic/ istoric-100 lei/oră/specialist.

Regimul de gratuitate pentru publicațiile tipărite de muzeu:

-10 exemplare gratuit fiecărui autor

-1 exemplar gratuit fiecărei persoane care au participat la derularea

-10°X


4t rămâne la dispoziția managerului


direCV* 'C c\\ asistai * tehnic* $'   =.$

JUWC'C* ”  11