Hotărârea nr. 525/2019

HOTARAREnr. 525 din 2019-09-17 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL SECTOR 4 SA HOTARASCA, IN CONDITIILE LEGII, CU PRIVIRE LA ASOCIEREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CU INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "DEALUL SPIRII BUCURESTI - ILFOV IN VEDEREA DERULARII SI FINANTARII IN COMUN A PROIECTULUI DE UTILITATE PUBLICA LOCALA "LUCRARI DE REPARATII LA SUBUNITATEA DE POMPIERI "APARATORII PATRIEI" DIN CADRUL ISU DEALUL SPIRII BUCURESTI - ILFOVasistența TEHNICA Șl JURIDICA

^10 9^ nV

Consiliul General al Municipiului București


privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4 să hotărască, în condițiile legii, cu privire la asocierea Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Dealul Spirii" București - Ilfov în vederea derulării și finanțării în comun a proiectului de utilitate publică locală "Lucrări de reparații la Subunitatea de pompieri "Apărătorii Patriei” din cadrul ISU Dealul Spirii București - Ilfov”


Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Situații de Urgență, Statistici și Strategii - Direcția înzestrare Materială și Situații de Urgență nr. 2036/05.09.2019;

Văzând avizul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 41/16.09.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 604/16.09.2019:

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 132/10.06.2019 privind aprobarea, de principiu, a asocierii și protocolului de asociere cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Dealul Spirii" București - Ilfov în vederea derulării și finanțării în comun a proiectului de utilitate publică locală "Lucrări de reparații la Subunitatea de pompieri Apărătorii Patriei din cadrul ISU Dealul Spirii București - Ilfov" și solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru realizarea asocierii;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. e). alin. (9) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. f) și art. 166 alin. (2) lit. s) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;

Art.1 Se împuternicește expres Consiliul Local Sector 4 să hotărască, în condițiile legii, cu privire la asocierea Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Dealul Spirii" București - Ilfov în vederea derulării și finanțării în comun a proiectului de utilitate publică locală "Lucrări de reparații la Subunitatea de pompieri "Apărătorii Patriei” din cadrul ISU Dealul Spirii București - Ilfov”.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Muncipiului București și Consiliul Local al Sectorului 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Această hotărâre a fost adoptată î din data de 17.09.2019


inară a Consiliului General al Municipiului BucureștiPREȘEDINTE DE Ș^DI^ȚÂf 5


Marius Adrian Pavel


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Z------------------------------T

\ /

Bd Regina Elisabeta nr 47 ,6od poștal 050013 sector 5. București România tei +4021 305 55 00 jvww.pmb.rc