Hotărârea nr. 524/2019

HOTARAREnr. 524 din 2019-09-17 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1, SA HOTARASCA, IN CONDITIILE LEGII, CU PRIVIRE LA INFIINTAREA, ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA UNEI INSTITUTII PUBLICE DE INTERES LOCAL, IN DOMENIUL INVATAMANTULUI, CU PERSONALITATE JURIDICA, IN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1, PE MODELUL CENTRELOR DE EXCELENTA. CARE ISI VA DESFASURA ACTIVITATEA IN STRANSA COLABORARE CU INSPECTORATUL SCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI


HOTĂRÂRE

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1, să hotărască. în condițiile legii, cu privire la înființarea, organizarea și funcționarea unei instituții publice de interes local, în domeniul învățământului, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, pe modelul centrelor de excelență, care își va desfășura activitatea în strânsă colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură. învățământ, Turism nr. 4819/11.09.2019;

Văzând avizul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 40/16.09.2019, Comisiei pentru învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 18/16.09.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 603/16 09.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 262/28.08.2019 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă privind înființarea, organizarea și funcționarea unei instituții publice de interes local, în domeniul învățământului, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, pe modelul centrelor de excelență, care își va desfășura activitatea în strânsă colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare:

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare:

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (7) lit. a), art. 130 alin. (1), art. 139 alin. (3) și art 166 alin (2) lit. i) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE.

Art.1 Se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului 1, să hotărască. în condițiile legii, cu privire la înființarea, organizarea și funcționarea unei instituții publice de interes local, în domeniul învățământului, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, pe modelul centrelor de excelență, care își va desfășura activitatea în strânsă colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

Art.2 înființarea și funcționarea instituției prevăzută la art. 1 se va realiza cu respectarea prevederilor legale, potrivit nevoilor colectivității locale și în limitele bugetului de venituri și cheltuieli al Sectorului 1

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București dinSECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir