Hotărârea nr. 523/2019

HOTARAREnr. 523 din 2019-09-17 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU DERATIZARE, DEZINSECTIE, DEZINFECTIE BUCURESTIConsiliul General al Municipiului București

■■■ I II ——■■■■■■■I                    „■■ II „■■■ 11——^

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Municipiului București în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Servicii Publice - Direcția Servicii Integrate nr. 9174/09.09.2019;

Văzând avizul Comisiei pentru igienizare și salubritate nr. 11/16.09.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 602/16.09.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   art. 3 alin. (1) lit- c) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   art. 2 alin. (3) lit. k) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

  • -  Legii nr. 24/200 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) și lit. e), alin. (7) lit. n), alin. (9) lit. c), art. 132 și art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește doamna Gabriela Firea, Primar General al Municipiului


București, cetățean român, născut(ă) la data de..........................,

în....................................domiciliat(ă) în ......................................,  posesoare al B.l./C.l.

seria...............nr....................., eliberat de ............................., la data

de........................................, să facă parte din Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare

Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București.

Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea

prevederile art. 5 și art. 6 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 23/17.01.2018 privind constituirea Asociații^^ezoltare Intercomunitară pentru Deratizare. Dezinsecție, Dezinfecție București.Art.3 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 23/17.01.2018 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare. Dezinsecție, Dezinfecție București se completează cu prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Primarul General al Municipiului București și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința

ordinară a Consiliului General al


Municipiului București din data de 17.09.2019.