Hotărârea nr. 522/2019

HOTARAREnr. 522 din 2019-09-17 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA TERMOENERGETICA BUCURESTI- ILFOV

privind desemnarea reprezentantului Municipiului București în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Servicii Publice - Direcția Servicii Integrate nr. 9172/09.09.2019;

Văzând avizul Comisiei pentru utilități publice nr. 24/16.09.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 601/16.09.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București:

în conformitate cu prevederile:

Ordonanței Guvernului nr 26/2000 cu privire la asociații și fundații, actualizată, cu modificările și completările ulterioare.

art. 8 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

Legii nr 24/200 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 132 și art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se împuternicește doamna Gabriela Firea, Primar General al Municipiului București, cetățean român, născut(ă) la data de ......................., în.................... domiciliat(ă) în .......................................

posesoare al B.l./C.l. seria...............nr...................... eliberat de .............................. la data

de......................................... să facă parte din adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară

Termoenergetică București - Ilfov.

Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 251/08 06 2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului General al Municipiului București în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov.

Art.3 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 141/11.04.2017 privind constituirea Asociației de Dezvolatre Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov se completează cu prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Primarul General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.09.2019.