Hotărârea nr. 521/2019

HOTARAREnr. 521 din 2019-09-17 PRIVIND ACORDAREA DE MANDAT SPECIAL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI - ILFOV IN VEDEREA MODIFICARII CONTRACTULUI DE DELEGARE DE GESTIUNE INCHEIAT CU OPERATORUL REGIONAL S.C. SERVICIUL DE TRANSPORT VOLUNTARI S.A.


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov în vederea modificării contractului de delegare de gestiune încheiat cu operatorul regional S.C. Serviciul de Transport Voluntari S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Transporturi nr. 17111/10.09.2019;

Văzând avizul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 88/16.09.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 600/16.09.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov nr. 10261/09.09.2019 prin care transmite Actul Adițional nr. 2 la contractul de delegare semnat cu S.C. Serviciul de Transport Voluntari S.A. .

în conformitate cu prevederile:

 • -   art. 8 alin. (3) lit. (dA2), art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 • -   Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public de Călători în regiunea București - Ilfov nr. 3/17.05.2019 încheiat cu operatorul regional S.C. Serviciul de Transport Voluntari S.A.

 • -   Actului Adițional nr. 1 la Contractul de Delegare avizat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 377/26.06.2019;

în aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE.

Art.1 Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport ma Municipiului București, să aprobe Actul rviciului de Transport Public de Călători în regiunea București - Ilfov nr. 3/17.05.2019, încheiat cu operatorul regional S.C. Serviciul de Transport Voluntari S.A., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Public București - Ilfov ca, în numele și Adițional nr. 2 la Contractul de Delegar^^pes^urHiArt.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (ADTPBI) vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.09.2019.

\n

Anexa 1AN A ^4 NCbNfa va .

//£. 09. ^id.

ACT ADIȚIONAL 2 din..................2019

la CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI CU

S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A.,

Nr. 3/2019

PREZENTUL ACT ADIȚIONAL la CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC

LOCAL PRIN ATRIBUIRE DIRECTĂ a fost încheiat la data de................................, între:

(1) ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI ILFOV (TPBI), persoană juridică, cu sediul în București, Sector 5, Clădirea Green Gate, Bd. Tudor Vladimirescu nr. 22, Et. 10, având cod fiscal nr. 38474532, cont nr. R022BRDE410SV11236824100, deschis la BRD, reprezentat prin Gabriela FIREA având funcția de Președinte al Asociației, în calitate de delegatar, pe de o parte, denumită în continuare Autoritatea Contractantă;

și

(2) Operatorul de transport S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A., cu sediul în Voluntari, Bulevardul Dunării, Nr. 71, Județul Ilfov, înregistrat la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/1046/2002, având contul nr. R080RNCB0073002959140001, deschis la BCR, codul unic de

înregistrare RO 14685770, reprezentat legal prin Sorin lonuț DIACU, având funcția dș. Director Gen^rai^ ^, în continuare denumiți în mod individual "Partea" și în mod colectiv "Părțile".

în calitate de delegat, denumit în continuare Operatorul, pe de altă parte.\ s

AVÂND ÎN VEDERE :


• Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 3/2019 a fost atribuit direct,

potrivit prevederilor Regulamentului CE 1370/2007 având în vedere calitatea Operatorului de operator

regional conform hotărârilor de atribuire;

 • • Modificarea prestației planificate aferente traseelor regionale;

 • • Actualizarea Programului de transport integrat prin includerea de noi rute.

PRIN URMARE, luând în considerare cele de mai sus, părțile convin să încheie prezentul Act Adițional după cum urmează:

Art. 1. Se modifică Art. 3.1 si Art. 3.2 din Capitolul 3 - Valoarea Contractului, după cum urmează:

 • 3.1. Valoarea totală a contractului este 81.150.145,9 lei, la care se adaugă TVA.

 • 3.2. Valoarea medie anuală a contractului este 40,575,073 lei, la care se adaugă TVA.

Art. 2. Se modifică Anexa 1 - Programul de transport și circulație, astfel cum este prezentată în Anexa 1 la prezentul Act Adițional.Art.3. Se modifică Anexa 14 - Estimarea anuală a compensației, astfei cum este prezentată in Anexa 2 la prezentul Act Adițional.

Art.4. Toate celelalte prevederi ale contractului rămân neschimbate și sunt asumate de tot’ semnatarii Actului Adițional.

Art. 5. Prezentul act adițional a fost semnat astăzi,...............................în 4 exemplare originale, din care unul

pentru Primăria Municipiului București, unul pentru Consiliul Județean Ilfov, unul pentru Asociația de Dezvoltare Intercomumtară pentru Transport Public București-llfov și unul pentru S.C. Serviciul Transport Voluntari S.A. și intră în vigoare la 2 zile de la semnarea acestuia.

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-llfov


OPERATOR,

S.C. Serviciul Transport Voluntari S.A.


Gabriela FIREA,

Președinte


Sorin lonuț DIACU, Director General


Adrian Sorin MIHAIL,

Director Executiv

Carmen Aura RÂDUCU,

Director Executiv Adjunct

Vladimir Adrian GHIȚULESCU,

Director Executiv Adjunct

Ștefan STROE,

Director Autoritatea Metropolitană de Transport

Ionica ONCIOIU,

Director Economic

Irina GOGOV

Șef Serviciu Juridic și Achiziții

Mihai RĂDOI,

Șef Serviciu Planificare și Reglementare

Sorin Lenus NEGREA,

Șef Serviciu Monitorizare Transport Public


Marian MITROI,

Contabil ȘefGeanina SUDITU,

Șef Serviciu Coordonare PMUD-BI


Mihai BIVOLARU,

Viză CFP
UNITĂȚI ADMINISTRATIV TERITORIALE MEMBRE ADTPBI SEMNATARE A CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI

1 . MUNICIPIUL BUCUREȘTI, reprezentat prin Gabriela FIREA, Primar Generai

JUDEȚUL ILFOV, reprezentat prin Marian PETRACHE, Președinte Consiliul Județean Ilfov

 • 6. ORAȘUL MĂGURELE, reprezentat prin Narcis Cătălin CONSTANTIN, Primar

 • 7. ORAȘUL OTOPENI, reprezentat prin Constantin Silviu GHEORGHE, Primar

11. COMUNA 1 DECEMBRIE reprezentata prin Gheorghe PETRE. Primar

1 2. COMUNA AFUMAȚI, reprezentata prin Gabriel DUMANICA, Primar

14.16. COMUNA CERNICA, reprezentata prin Gelu APOSTOL, Primar

1 7. COMUNA CHIAJNA, reprezentata prin Mircea MINEA, Primar

1 8. COMUNA CIOLPANI, reprezentata prin Bogdan-Cristian CALIN, Primar20. COMUNA CLINCENI, reprezentata prin Adrian BUDEANU, Primar

21 . COMUNA COPACENI, reprezentata prin lonut MARIN, Primar


25. COMUNA DARASTI, reprezentata prin Sorin TICU, Primar

26. COMUNA DOBROESTI, reprezentata prin Ștefan CONDU, Primar

COMUNA DOMNEȘTI, reprezentata prin loan-Adrian GHITA, Primar

28. COMUNA DRAGOMIRESTI VALE, reprezentata prin Gheorghe SOCOL, Primar
COMUNA GLINA, reprezentata prin Marin TUDOR, Primar

COMUNA GRĂDIȘTEA, reprezentata prin Mihail TOMA, Primar

COMUNA GRUIU, reprezentata prin Ion SAMOILA, Primar

COMUNA JILAVA, reprezentata prin Elefterie-llie Petre, Primar

COMUNA MOARA VLASIEI, reprezentata prin Filip ANDREI, Primar

COMUNA MOGOSOAIA, reprezentata prin Paul-Mihai-Nicu PRECUP, Primar

COMUNA NUCI, reprezentata prin Georgel VASILE, Primar

COMUNA PERIS, reprezentata prin Anghel ALBU, Primar

30 COMUNA SNAGOV, reprezentata prin Marian OANCEA, Primar

40. COMUNA STEFANESTII DE JOS. reprezentata prin lonel-Robert ȘTEFAN, Primar

4 I . COMUNA TUNARI, reprezentata prin Alexandru NEACȘU, Primar

42. COMUNA VIDRA, reprezentata prin Marian TUDOR, Primar

ANEXA 1

PROGRAMUL DE TRANSPORT AL

S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A.

Programul de Transport anual

Total Km anual planificați

18 MAI - 31 DECEMBRIE 2019

Total km planificați anual

2,582,410.3 km

2020

Total km planificați anual

5,489,936.1 km

01 IANUARIE -16 MAI 2021

Total km planificați anual

2,037,711.1 km

*lnclusiv kilometri traseu planificați pentru km acces/retragereAnexa 1.1


R411

R412


1203 4


984 6


1626 6      1027 8


984 6

1027 8


R416

R417


10199


583 2


583 2


1019 9


R450


I

599 4


599 4


R460


R467


R468


R473


Km planificați traseu / zi


Km acces* retragere/zi


Total km planificați zi


Nr zile


TOTAL KM PLANIFICAȚI


R411


 • 2 ;    R412

 • 3      R416


R417


R450


_5

 • 6

 • 7 !

 • 8


10 R473


Km planificați traseu ' zi


530 6


583 2

530 6


583 2


530 6


832 6


599 4


288 8


288 8


599 4

288 8


1261 9


778


579 3


1536 7      1464 1

---?

804 2


1262 9


990 7


559 8


5425 9  |   3511

542 6       351

5968 49 I 3862 21

----------.

44


327 848 6


796


279 9


2837 8


283 8


3121 58


1203 4      984 6           984 6


1626 6      1027 8          1027 8

1019 9 ;    583 2    j        583 2


530 6


530 6


530 6


1173 7


6139


1327 0


999 8


805 1


762 1


559 8


559 8


10390 6


7842 3


7166 9


896 6


477 7


456 3


11287 2


8320 0


7623 2


1203 4


1626 6

969 2


530 6


160.791 6


984 6


984 6


832 6


1256 0


1536 7


1262 9


1327 0


762 1


11357 8


599 4


599 4


858 5


1004 8


1004 8


1464 1


1173 7


804 2


999 8


8558 3


6139


805 1


559 3


7882 9


1927 8

554 4


530 6


618 3


2000 6 1016 0


1536 7      1464 1

1262 9


1327 0


762 1


12077 6


1027 8


554 4


530 6


618 3

1016 0


11737


804 2


613 9


999 8


805 1


559 8


559 8


8559 6 I


7884 2


1022 0

570 3

548 9

548 9

1107 0

Km acces

570 3

Total km plamficati/zi

12379 8

91286

8431 8

13184 6

9129 9

8433 1

Nr zile

5               1

1

19

4

5

TOTAL KM PLANIFICAȚI

79.459 4

329 192 5Km planificați

Nr.crt

Linia

- -  —      ------f-W.....

Program 09.09-15.09.2019

Program 16-30 09 2019

ț

Zi de lucru

Zi de sâmbătă

Zi de duminică + sărbători legale

Zi de lucru

Zi de sâmbătă

Zi de duminică + sărbători legale

!     R411

1203 4

984 6

984 6

1203 4

984 6

984 6

2

R412

1626 6

1027 8

1027 8

1626 6

1027 8

1027 8

3

R416

1331 2

614 4

614 4

1331 2

614 4

614 4

4

R417

795 9

530 6

530 6

795 9

530 6

530 6

5

R449

1982 1

1006 4

1006 4

6

R450

858 1

618 3

618 3

858 1

618 3

618 3

7

R459

1982 1

1006 4

1006 4

300 2

300 2

300 2

3

R460

1536 7

1464 1

1173 7

1536 7

1464 1

1173 7

9

R461

___ _

1445 0

982 6

982 6

10

R467

1262 9

804 2

6139

1262 9

804 2

6139

11

R468

1327 0

999 8

805 1

1327 0

999 8

805 1

12

R473

772 1

567 0

567 0

772 1

567 0

567 0

Km planificați traseu / zi

12696 0

8617 2

7941 8

14441 2

9900 0

9224 6

Km acces*

retragere/zi

1128 4

573 0

551 6

1181 0

614 4

593 0

Total km planificati/zi

13824 4

9190 2

8493 4

15622 2

10514 4

98176

Nr zile

5

1

1

11

2

2

TOTAL KM PLANIFICAT!

86 805 6

212.508 2

Anexa 2 la Act Adițional nr.2

ANEXA 14

Estimarea anuală a compensației

Concept                            Contract

Anul

18 MAI-31

DECEMBRI 2019

2020

01 IANUARIE -16

MAI 2021

(Km) Nr total de Km efectuați

Autobuz

2,582,410.3

5,489,936.1

2,037,711.1

(c unitar) Cost unitar per kilometru

Autobuz

7,75

7,75

7,75

(1) Cost Total (Veh*Km efectuați x c unitar pe Km)

Autobuz

20,013,680

42,547,004.8

12.355.539,02

(II) (Pr) Profit rezonabil (%)

3,57

3,57

3,57

(Pr) Profit rezonabil (LEI FĂRĂ TVA)

714,488.4

1,518,928.1

563,783.7

(III) Venituri - Alte venituri în cadrul rețelei unde se prestează OSP

0

0

0

(III) TOTAL VENITURI PLANIFICATE

0

0

0

C) TOTAL COMPENSAȚIE ANUALĂ PLANIFICATĂ (l+ll-lll)-FÂRĂ TVA

20,728,168.4

44,065,932.8

16,356,044.7


■ 1

‘        ’ Nr.crt

■                         p         1

■ f "•       ‘

-------------------------------:----------------

Lin.a

•V . *

77' ■1 "

-

Km

.«ky ....t

•4 ' J- lș‘

-            •.« L

- -------

Program

-- ......... -

din 01.-10.2019      < ,

•4 .Zi

de sâmbătă

| Zi de duminică + sățbatori l(

sgale

1

R411

1558 2

984 6

-984*6

*• r» *

2

R412

1626 6

1027 8

1'92,7,8

R416

1331 2

614 4

3

L ._ ..... 4

R417

1515 5

833 8

8338

5

R449

1982 1

1006 4

1006^-^J

6

R450

858 1

618 3

7

R459

300 2

300 2

( 300^

8

R460

1536 7

1464 1

X~-rT735

i

9

R461

1445 0

982 6

982 6

10

R467

1262 9

804 2

613 9

11

R468

1468 6

999 8

805 1

12

R473

772 1

567 0

567 0

Km planificați traseu ' zi

15657 2

10203 2

9527 8

Km acces*

retragere/zi

1431 9

630 4

609.0

Total km planificati/zi

17089 1

10833 6

10136 8

NR ZILE 01 10-31 12 2019

64

12

16

TOTAL KM PLANIFICAȚI 01 10-31 12 2019

1,385 894 4

TOTAL KM PLANIFICAȚI AN 2019

2 582 410 3

NRZILE AN 2020

251

50

65

TOTAL KM PLANIFICAȚI AN 2020

5 489 936 1

NRZILE 01 01 2021 - 16 05 2021

93

18

25

TOTAL KM PLANIFICAT! 01 01 2021 - 16 05 2021

2 037 711 1

-Ș-