Hotărârea nr. 520/2019

HOTARAREnr. 520 din 2019-09-17 PRIVIND INCHEIEREA ACTULUI ADITIONAL LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE INTERES LOCAL PRIVIND INTRETINEREA SI REPARATIILE CURENTE ALE FONDULUI IMOBILIAR AFLAT IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI SI /SAU IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI (DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI), APROBAT PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 538/23.08.2019

HOTĂRÂRE

privind încheierea actului adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de interes local privind întreținerea și reparațiile curente ale fondului imobiliar aflat în proprietatea Municipiului București și/sau în administrarea Consiliului General al Municipiului București (domeniul privat al statului), aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 538/23.08.2019

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 1206/10.09.2019;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 172/17.09.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 599/16.09.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București:

în conformitate cu prevederile:

 • -  Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor - cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

 • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 102/22.02.2018 privind aprobabarea studiului de oportunitate privind serviciul de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public/privat al Municipiului București și în domeniul privat al statului și a caietului de sarcini al serviciului public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public și privat al Municipiului București și în domeniul privat al statului;

 • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 418/26.07.2018 privind delegarea gestiunii serviciului public de interes local privind activitățile de întreținere și reparații curente a fondului imobiliar aflat în proprietatea Municipiului București și/sau în administrarea Consiliului General al Municipiului București (domeniul privat al statului), către Compania Municipală Imobiliara București S.A.;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. q) și art. 139 alin. (3) lit. g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă încheierea actului adițional la serviciului public de interes local privind întreținerea imobiliar aflat în proprietatea Municipj ^București General al Municipiului Bucureșticontractul de delegare a gestiunii și reparațiile curente ale fondului și/sau în administrarea Consiliului ivat al statului), aprobat prin Hotărârea 4/ \


7—

^r/ia \el?+4021 305 55 00;

C.G.M.B. nr. 538/23.08.2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze actul adițional la contractul dedelegare prevăzut la art. 1.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Imobiliara București S.A., vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.09.2019.___I


ACT ADIȚIONAL din data.........

LA CONTRACTUL DE DELEGARE

a gestiunii serviciului public de interes local privind în curente ale fondului imobiliar aflat în proprietatea Municipiului București și/său în administrarea Consiliului General al Municipiului București (domeniul privat al statului), aprobat prin Hotărârea C.G.M.B nr. 538/23.08.2018 încheiat între:

Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, cu sediul în București, Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, cod unic de înregistrare 4267117, cont R095TREZ70021330250XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului București, reprezentat de doamna Gabriela Firea în calitate de Primar General, denumit în cele ce urmează „Delegatar”, pe de o parte,

și

Societatea Compania Municipală Imobiliara București S.A., cu sediul în București, strada Aristide Demetriade, nr. 2, etaj 1, birou nr. 1, sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul București cu numărul J40/9350/2017, cod unic de înregistrare 37764910, cont R009RNCB0072156236890001 deschis la BCR Izvor, reprezentată de Virginia Mihailovici, având funcția de Director General, denumită în cele ce urmează „Delegat”, pe de altă parte,

AVÂND ÎN VEDERE:

- Dispozițiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr................,

prin care se aprobă încheierea actului adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de interes local privind întreținerea și reparațiile curente ale fondului imobiliar aflat în proprietatea Municipiului București și/sau în administrarea Consiliului General al Municipiului București (domeniul privat al statului), aprobat prin Hotărârea C.G.M.B nr. 538/23.08.2018

- Prevederile H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, prin care a fost aprobat modelul-cadru al contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, Capitolul X -Dispoziții finale, conform cărora ”Orice modificare, convenită între părți, va fi materializată prin acte adiționale care vor face parte integrantă din prezentul contract”;

- Art. 27 alin. (1) din contractul_de delegare potrivit căruia "modificarea prezentului Contract se face num#ițional încheiat în scris între părțile


contractante, în condițiile permisgTd^

Părțil^au convenit încheiere^ pr£^hți/li)j acțadițional pentru:


1) Modificarea definiției Remunerația Delegatului”, prevăzută la art. 1 alin. (1) din Contractul de Delegare, aceasta urmând să aibă următorul conținut:

„Remunerația Delegatului’’ înseamnă un procent din valoarea chiriilor încasate de Delegat, plătit Delegatului de către Delegatar prin Administrația din subordine - Administrația Fondului Imobiliar pentru prestarea Serviciului conform art. 9 ("Modul de remunerare a Delegatului”)”;

2) Modificarea lit. b) de la art. 5 din Contractul de Delegare, aceasta urmând a avea următorul conținut.

"b) să aprobe Remunerația Delegatului prin Administrația din subprdih^ur; x Administrația Fondulu:                                                  i

Autorității Municipale”;


”c) să plătească Delegatului Remunerația Delegatului fri Administrația din subordinea Delegatarului - Administrația Fondului Imobiliar, conform prevederilor prezentului Contract”;

4) Modificarea alineatelor (1), (2), (3) și (4) de la art. 9 din Contractul de Delegare, care vor avea următorul cuprins:

”(1) Pentru prestarea Serviciului conform prezentului Contract, Delegatarul prin Administrația din subordinea Delegatarului - Administrația Fondului Imobiliar va plăti Delegatului, lunar, un procent de 5% din valoarea chiriilor/ratelor/taxelor de concesionare încasate de Delegat pentru folosința imobilelor, precum și contravaloarea serviciilor de întreținere și reparații curente a fondului imobiliar aflat în proprietatea Municipiului București.

 • (2) Sumele de plată stabilite potrivit art. 1 referitoare la serviciile de încasare se facturează lunar de către Delegat Administrației din subordinea Delegatarului -Administrația Fondului Imobiliar. Delegatarul, prin Administrația din subordine -Administrația Fondului Imobiliar este obligat să achite suma reprezentând contravaloarea facturii emise în termen de 15 (cincisprezece) Zile Lucrătoare de la data primirii acestora (termenul de scadență privind plata facturii se ia în calcul începând cu data primirii facturii) în contul Delegatului.

 • (3) Neachitarea facturii de către Delegatar prin Administrația din subordine -Administrația Fondului Imobiliar în termen de 30 (treizeci) de Zile de la data scadenței atrage penalități de întârziere stabilite astfel:

 • a) penalitățile se datorează începând cu prima zi după data scadenței;

 • b) penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare:

 • c) valoarea totală a penalităților nu va depăși valoarea facturii și se constituie venit al Delegatului. • (4) Sumele de plată/afe'r  curente a-4enduluî imobiliar

  T X

  utării serviciilor de întreținere și reparații e către Delegat Administrației din•/ ^subordinea Delegatarului - Administrația Fondului Imobiliar după recepția lucrărilor în \baza devizului aprobat de Delegatar";

Toate celelalte clauze ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de interes local privind întreținerea și reparațiile curente ale fondului imobiliar aflat în proprietatea Municipiului București și/sau în administrarea Consiliului General al Municipiului București (domeniul privat al statului), aprobat prin Hotărârea C.G.M.B nr. 538/23.08.2018 rămân nemodificate.

Prezentul act adițional intră în vigoare la data semnării de către părțile contractante.

Prezentul act adițional s-a încheiat în două exemplare, unul pentru fiecare parte și a fost semnat astăzi,........................................


DELEGATAR


DELEGAT


Primar General


Director General


Gabriela FIREA


Virginia MIHAILOVICI


Direcția Juridică


Director Executiv


Adrian IORDACHE


Direcția Generală Economică


Director General,


Ștefan Cristinel Mitroi


Direcția Guvernanță CorporativăDirector Executiv


Marius MANOLACHE


Direcția Patrimoniu

Director Executiv,

Mariana Perșunaru


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Secretar General


pentru îndreptarea erorii materiale din Hotărârea C.G.M.B. nr. 520/17.09.2019

în conformitate cu prevederile art. 71 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se rectifică eroarea materială din titlul și cuprinsul art. 1 al Hotărârii C.G.M.B. nr. 520/17.09.2019 privind încheierea actului adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de interes local privind întreținerea și reparațiile curente ale fondului imobiliar aflat în proprietatea Municipiului București și/sau în administrarea Consiliului General al Municipiului București (domeniul privat al statului), aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 538/23.08.2019, în sensul că în sintagma „aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 538/23.08.2019” a fost redactat eronat atât în titlu, cât și în cuprinsul art. 1 al hotărârii, anul 2019 în loc de anul 2018, astfel încât se va citi corect „aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 538/23.08.2018”, așa cum reiese clar din titlul proiectului de hotărâre, din actele ce au stat la baza proiectului, cât și din titlul proiectului aflat pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.09.2019.

J