Hotărârea nr. 52/2019

HOTARAREnr. 52 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA LISTEI BUNURILOR SI OBIECTIVELOR AFLATE IN PROPRIETATEA SAU IN ADMINISTRAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI SAU A ALTOR SERVICII/INSTITUTII PUBLICE DE INTERES LOCAL LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PENTRU CARE PAZA ESTE ASIGURATA DE CATRE DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCURESTI PRECUM SI LISTA INSTITUTIILOR PENTRU CARE SE EFECTUEAZA TRANSPORTURI DE VALORI DE CATRE DIRECTIA DE POLITIE LOCALA SI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCURESTI


CONSIUUL GENERAL AL MUNICIPIULUI Bl--------


romania2019.euprivind aprobarea listei bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea sau în administrarea Municipiului București sau a altor servicii/instituții publice de interes local la nivelul Municipiului București, pentru care paza este asigurată de către Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București precum și lista instituțiilor pentru care se efectuează transporturi de valori de către Direcția de Poliție Locală și Control a Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Situații de Urgență, Statistici și Strategii nr. 121/17.01.2019 și Direcția Generală de Poliție Locală și Control nr. 2023/21.01.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget și finanțe nr. 9/30.01.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 58/30.01.2019;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Articolului 6, lit. h) din Legea nr. 155/2010 a poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Articolului 17, alin. (3) din Normele metodologice din 11.04.2012, cu modifiările și completările ulterioare, de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările

ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. d) și alin. (6) lit. a), pct. 7 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă lista bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea sau în administrarea Municipiului București sau a altor servicii/instituții publice de interes local la nivelul Municipiului București, pentru care paza este asigurată de către Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă lista instituțiilor pentru care se efectuează transportul de valori de către Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.3 (1) Serviciile de pază prestate pent                            Je aflate în(2) Serviciile de transport valori prestate pentru Primăria Municipiului București sunt gratuite.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.01.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Anca Daniela Raiciu


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.roANEXANR.1 LAHCGMBNR. 51 /3 1. o I . 20          CU <

3

i

a ^i/ia -e *


LISTA BUNURILOR Șl OBIECTIVELOR AFLATE ÎN PROPRIETATEA

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI SAU A ALTOR SERVICII/INSTITU BLICE DE INTERES LOCAL LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, PENTRU CARE PAZA ESTE ASIGURATĂ DE CĂTRE DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ SI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCUREȘTINr.Crt.

Obiectiv

Adresa poștală obiectiv

Tip post

1

Sediul Primăriei Municipiului București

Bdul.Regina Elisabeta

nr.47, sector 5

permanent

2

Centrul de Informare și Documentare în Relația cu Cetățeanul al Municipiului București

Bdul.Regina Elisabeta

nr.42, sector 5

permanent

3

Arhiva Primăriei Municipiului București

Str.General Berthelot

nr.90, sector 1

permanent

4

Sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Bd.Carol nr.2-4, sector

3

permanent

5

Sediul Centrului Integrat pentru Situații de Urgență al Municipiului București

Șos.Cotroceni nr.34, sector 6

permanent


| CONFORM CU Oi

L


LISTA INSTITUȚIILOR PENTRU CARE SE EFECTUEAZĂ TRANS        E VALORI DE

CĂTRE DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ Șl CONTROLA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Nr.Crt.

Instituția

Adresa poștală

1

Primăria Municipiului București

Bdul.Regina Elisabeta nr.47, sector 5

2

Instituția Prefectului Municipiului București

Piața Presei Libere nr.1, corpul B, sector 1