Hotărârea nr. 519/2019

HOTARAREnr. 519 din 2019-09-17 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 535/23.08.2018 PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE INTERES LOCAL PRIVIND OBIECTIVELE SPORTIVE APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CATRE COMPANIA MUNICIPALA SPORT PENTRU TOTI BUCURESTI S.A.
Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 535/23.08.2018 privind delegarea gestiunii serviciului public de interes local privind obiectivele sportive aparținând domeniului public și privat al Municipiului București către Compania Municipală Sport pentru Toți București S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernantă Corporativă nr. 1122/21.08.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 197/16.09.2019, avizul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 17/16.09.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 598/16.09.2019;

în conformitate cu prevederile:

  • - Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legii nr. 24/200 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 455/2018 privind aprobarea Metodologiei de fundamentare și aprobare a nivelului prețurilor/tarifelor, ce va fi aplicată de către Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice, pentru serviciile publice de administrare a domeniului public și privat de interes local aflate în sfera de competență a Consiliului General al Municipiului București;

  • - art. 2 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 188/18.05.2017 privind aprobarea extinderii activității Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice în domeniul serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din răspunderea Municipiului București și încheierea actului adițional nr. 2 la statutul Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. f) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 535/23.08.2018 se modifică și va avea conținutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Bd Regina Elisabeta nr 47, cod poștal 050013, sector

Art.ll Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 535/23.08.2018 rămân neschimbate.

Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Muncipiului București, Compania Municipală Sport pentru Toți București S.A. și Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.09.2019
Bd Regina Elisabeta nr 47. cod poștal 050013, sector 5 București România, tel.: +4021 305 55 00: www.pmb.ro

Pag 2


\n

Anexa 1Anexa


la H.C.G.M.B. nr. 57^....din

TARIFELE AFERENTE SERVICIULUI PUBLIC DE INTERES LOCAL PRIVIND OBIECTIVELE SPORTIVE

APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Compania Municipală

SPORT PENTRU TOTI

f

Tarife terenuri de sport

Tarife diferențiate pe categorii de beneficiari:
Terenuri de baschet:

Beneficiarii (categorii)    De la o zi la 3 luni

De la 3 la 6 luni

De la 6 la 12 luni

1 - Cluburi si asociații sportive de stat (cluburile sportive municipale, asociațiile municipale, cluburile copiilor, federații)

Ziua (fara nocturnă): 60 lei

Seara (cu nocturnă): 80 lei

Ziua: 50 lei

Seara: 70 lei

Ziua: 40 lei

Seara: 60 lei

11 - Cluburi și asociații sportive cu C1S

Ziua: 70 lei

Seara: 90 lei

Ziua: 60 lei

Seara: 80 lei

Ziua: 50 lei

Seara: 70 lei

1

III - Terți                  Ziua: 80 lei                  Ziua: 70 lei                 Ziua: 60 lei

Seara: 100 lei                Seara: 90 lei                 Seara: 80 lei

Terenuri de tenis:

Beneficiarii (categorii)

De la o zi la 3 luni

De la 3 la 6 luni

De la 6 la 12 luni

I - Cluburi si asociații

i

' sportive de stat (cluburile sportive municipale, asociațiile municipale, cluburile copiilor, federații)

Ziua (fara nocturnă): 30 lei

Seara (cu nocturnă): 40 lei

Balon: 55 lei

1

1

Ziua: 25 lei

Seara: 35 lei

Balon: 50 lei

|

i

Ziua: 20 lei

Seara: 30 lei

Balon: 45 lei

i

: 11 - Cluburi și asociații   Ziua: 35 lei                  Ziua: 30 lei                 Ziua: 25 lei

sportive cu CIS           Seara: 45 Iei                 Seara: 40 lei                Seara: 35 lei

Balon: 60 lei               Balon: 55                 Balon: 50

III - Terți                  Ziua: 40 lei                  Ziua: 35 Ici                 Ziua: 30 lei

Seara: 50 lei                 Seara: 45 lei                Seara: 40 lei

Balon: 70 lei                 Balon: 65 lei                Balon: 60 lei

Terenuri de fotbal:

Beneficiarii (categorii)

De la o zi la 3 luni

De la 3 la 6 luni

De la 6 la 12 luni

I - Cluburi si asociații

sportive de stat

Ziua (fara nocturnă): 70 lei

Ziua: 60 lei

Ziua: 50 lei

1

. (cluburile sportive municipale, asociațiile municipale, cluburile copiilor, federații)

Seara (cu nocturnă): 90 lei

Seara: 80 lei

Seara: 70 lei

11 - Cluburi și asociații

Ziua: 90 lei

Ziua: 80 lei

Ziua: 70 lei

sportive cu CIS

i

Seara: 110 lei

Seara: 100 lei

Seara: 90 lei

III - Terți

Ziua:l 10 lei

Seara: 130 lei

Ziua: 100 lei

Seara:120

Ziua: 90 lei

Seara: 110 lei

Teren tenis de picior:

Beneficiarii (categorii)

De la o zi la 3 luni

De la 3 la 6 luni

1 - Cluburi si asociații sportive de stat (cluburile sportive municipale, asociațiile municipale, cluburile copiilor, federații)

Ziua (fara nocturnă); 30 lei

Seara (cu nocturnă): 40

lei

Ziua: 25 lei

Seara: 35 lei

II - Cluburi și asociații sportive cu CIS

Ziua: 35 lei

Seara: 45 lei

Ziua: 30 lei

Seara: 40 lei

III - Terți

Ziua: 40 lei

Seara: 50 lei

Ziua: 35 lei

! Seara: 45 lei

1

_?' -f

direcția'

asistența


JURIDICA


Tenis de masă:

Beneficiarii (categorii)

De la o zi la 3 luni

De la 3 la 6 luni

De la 6 la 12 luni

I - Cluburi si asociații

1

sportive de stat (cluburile sportive municipale, asociațiile municipale, cluburile copiilor, federații)

30 lei

1 25 lei

20 lei

II - Cluburi și asociații sportive cu CIS

35 lei

L

30 lei

25 lei

III-Terți

40 lei

35 lei

30 lei
1.

*


fomor ?. . i '<suNr cn

J

Specificație

Tc:a ie

Cost un iar

Cantitate' ’ • (U M )

acmzipT1^

' (Lei/U M )

0

1

2

3

4

5 /u

1

CHELTUIELI VARIABILE

13.825

ConiDt.s; o;.. "

Ener i)ic- cectrica

■ "75

1 "50

. c.’.u’ ■ 't.   ;: .e      oîlC‘'u Ifj' i.     „j.Cu’ ’

4 250

-Ale che tu ei. variau ;e

7 250

I

CHELTUIELI FIXE (a+b+C)

48.511

a) Cheltuieli materiale

18 290

ante tizare anuală

2 050

âJi-.enta gp-ualâ

h<•        pe1".' „ p’ j'. t.a r     .. n

;      i e -lect; '< ? • :

050

1

a 3țl' .-

(■ '

< pa u uxect tau- c.. um

4 A;jO

ilud . si cercetări

:ite servei oxec..tiie cu ie-ir

3 535

L _

colaborai,

600

r

comisioane s onorari-

1

pmtocoi reclame puo .o tate

2 750

de; asari detașai transferări

175

posta si teleoo.nur. câți:

40

a ie c-fetufe'i ma-cvalc Impozit pe c. ;d

3 175

1

a) Cheltuieli cu munca vie:

30.227

!

b1) subtotal salarii”-

29.556

C Z S '

2 956

1

7 359

1

■e i .i ce șomaj

1

■o i.J ue accidente s iioii piofesioi ale

1

’C/’iU           • ?.. r. <j' i: ^'Ur. ’ciG! c. ■     .i:.U

i

i

fc re u.,ii'. ed. im-d cale OCp-SS

■ c.-r.'.r,puuc- asigiirutorie pt nume a 2 25“ ,

665

□ ne Chell’.iiCii Cv.          7-c          1 sjijiii IO°cj

3u22

c) Cheltuieli financiare

A.te Cneituiu.i specifice sei'.uiu ..i a:t v.tă'..

6 234

: /

CHELTUIELI TOTALE (l+ll+lil)

CB.570

I

7

^ROF.TțrH»

686

Vi

CC 'A DE DEZ\. ClTARE •:!%! - dacă este cazul

VII

jui uD , -UD - dacă este caze

VII.

/ENO 'JRi

69 255

:X

OmNT-î/-'"E/\r estimat beneficiari ; crapă cazj

2 510

A

3‘. Tuf-: Ici.u 1.1 ;

30iPBC a câta aprobăm tarifelor

a . l. a > e


£ ASISTtNiA

UJ TEHNICA Șl

JURIDICĂ" Se vor pie.tenia separat pentru fiecare tio de combustibil utilizat

”> Se vor prezenta separat pentru fiecare tip de materie pr ina materiile tehnologice

Pent u fiecam activitate ir. oaite se vor piezc-rra

;.v ’iua ea p-?. sc; -aluiu

•ț■ .

I

LCSt Jf ' . I

i

ț

i

p-et    \

acuzbes'

5

2

'<               I

z

/ /k

CHELTUIELI VARIABILE

18.325

f / y

2

COO* bUS’.it • "

\\

f ne gie e.ectrca

1 1751

Apa

1 150

uiui’.i p r"u -naier.sie tcrrclcgioe"

6 250

. - 1 *3 2 î! -j *. U i G ■ 1 V 3 ’ 3 b i t

9 750

CHEL TUI ELI FIXE (a+b+C;

52.886

a) Cheltuieli materiale

22 665

amortizare anuaiă

2 050

ledeventa anuală

pentru p'O’cc'a 'mCdiuiui

e Tei ,.e electr <a seoi.

:epa-at:i :n reg.e

4 750

_

J

a'a’ii executate c.. !c-r'..i

- ser

( t        -r.»

.r.                                  • ?

~ C ! d M C ut ‘

cctr-sica.'- s cno m

I

' tCCCl -£C SillS P..L C ’.îiC-

3 25C

fei.i&săr cetasar pansfe-a-

25C

I

pesta si tu'uco nurncuti.

40

-

.i.;t ci u.ijifcr materiaie mpoz.t p~- eau:ii,

3.175

b; Cneltuieli cu munca vie:

30.221

b1) si.b'.otal salarii-'*

29.556

L •” -   • ’J’/w

2 950

C AS S 25”

C xj 'J

fc.xi ..ie șomaj

- feno ce accidente si ecii profesionale

îs ic ce garantam a cteanțeior sa..mia o

iwîiu concedii mocLC2iu / CCIASS

- contribuție asigurător ie pt munca 2.25%

665

!--------------------------------------

- alte cneltuieli cu munca vie (impozit salarii 10%)

3022

ci Cneltuieli financiaie

1

- e ie m 3' u nnuc -.mr'vtciii o a.t .

i                             *’ 2

!7

Cheltuieli totale (;+//+///>

78.332

V

FRDFlT .•%.)

I

V!

C 0 TA DE DEZ VOL TARE d%; - dacă este căzu ■

Vii

For dui UD (FIID) - dacă este cazul

T

I

Vil!

.le;., uri

80 682

iX

Ca!,’ TATE/.\r estima: cer.ef.,.a (cupa az

2 310

X

?• ei/' arif /le. L ’4 i

ne rx

OIRcClIA

ASISTE!*' tehnică Șl

JURIDICA


A UI (V

OpCCÎiCdîlC

Teta1 iei

Cost unitar

Cantitate" '

■j M ' //

X&cb 7Ae"fTî£l

-

5

CHEL TL'lELl VARIABILE

17.825

\\ij

■%i' bv<s:<c’

Eneigie electrica

1 175

Apa

1 150

’.k-.t-.-ri, n e matmaie tenocicgice”

7 250

A.’.e cheltuieli vanat.ie

3 250

li

CHEL TUIELI FIXE (a+b+c)

62,125

a) Cheltuieli materiale

22 990 \

amortizare snuaiă

2 050

•3Cc v Ol /.â ci • .- . J

Cf.c .. V,           JtC.udț.u ■' ed:u.-.

en._r..,c e.ect: ca sec

500

•epe/ aț. in regie

4 750'

- reparații executate cu tuii.i

7 250'

-.t.idis cercetai

l’f • • .- 0           . Jlid'k .. »> ‘b iii

5 265

Si0S. _ d 3:

-    v • w. ■ .V ',        v.-

r

CJ...AÎS.- diLsi: i l'i.l.Stc ..

Z Z Z'

pesta si tclecGinunicat..

40

a te cneituieli materiale limpezit pe oadir.

uj Cheltuieli cu munca vie:

39,135

bl) subtotal salarii”'

38.274

C.AS 10 t

3 827

CASS 25 ;

9 560

_

direcția A c> AS|-’ tenta r -TEHNICĂ Șl 2 2 JURIDICĂ

*Ulisl.laiu â ideaul-piUr Sula! uu

  • - tcnu conced.■ medicale / CCiASS_________________

  • - contribuție asiguratoric pt munca 2.25%________

  • - aite cheltuieli cu munca vie (Impozit salarii 10%) J_c; Cheltuieli financiare

I


Air -.<■ ’ t <<a dv fundamentare a chvltuîel.loi ,.cmru stabilirea Ftuțului’T

(deviz pentru lipul de activiiate/lucrare k sau structura costurilor unui bust tictietiteren tenis

țrt i

Spec f cat

7 oia! ie’

Cest Urina'

Caritate' ’

<

Prei/^ i ach.z/ție”'"

./ L

3

c.

S/'ĂiL Tu >ELi VAHiAoiLe

24. o 50 1

«Ci"! <.X.i

1

1

Erei g e u;ecirica

; 3 250

|Apa

2001

5

'„'iutei.. ./in e ma’.enaie ten dugice ’

4 250

’.u    Ci’ule 1 V2.’.âb'>ic

6 250

CHELTUIELI FIXE (a+b+c)

46.811

i

a) Cheltuieli materiale

16 590

J

I

c•« n i o iiZ £. c s :31

2 ICO

rece„e:v.a anuaii.

[

unuitu.eii puiutu proiecț.a irediuiu

!

■ energie electnca-sed

450

lepara'. i,n regie

2 750

reparații executate cu tcrt.i

5 250

si cercetai''

ui. s-, ic...        iiaie cu tei’.n

2 565

r

. e îi.C'ai ■

/.

1

j

-lb''.sC3 _• $ b’C'î !■

|

J.                    .    u Jw — .i ./.r

1

J-.l 1 :     Jul- ;.   11 o i fcr.s

- '

J

i

i. •■■. H si îciecoi iui.icaii1

4! J

: ’u J L;:«. tic >’ ..'vi’ci.-j   :11|        pu Ci-:U ’■>

3 '75

o) Cheltuieli cu munca vie:

30,221

b1) subiotal salarii’"

29.556

1

- C A b 1 2 /:

2 956

1

- S S 25

7 389

•o îj cu șomaj

■’c ia aucicer-’o îi beii i cf-i-s.onale

-

C. l‘J Cu J ai       c - Ci Uciî .țuiUf Sclljliciiu

- x u concedii mea cale t CCiASS

- contribuție asiguratorie pt munca 2.25%

665

- 3ite cheltuieli cu munca vie (Impozit salarii 10%)

3022

c) Cheltuieli financiare

iii

A.te Cmjituie.i specifice sc-i viciuiuhactivitâi.

7,146

j

CHELTUIELI TOTALE (l+ll-Hil)

78.607

7c6

::   JE Cr E . 7^4-E -:lc.

i

” . '  ‘-             f : 1 U ...

’LF,

.9 393

X

0   .1 TA z. vî. m:.t ue iei c.-n      c.

■ ;c0

.<

Taiif ’e ' j M


A'5TR'\r<<-


DIRECȚIA RSISTctlȚA TEHNICĂ Șl

JURIDICA


J> A


• Se v

■ > Se


VOIp' e. e ta sec 3 > st penfu fiecare :cte • •sume %i.;. a.t.vi., e


- saianu numărul .!v ora recesaie pentru execuție -_-tc

Se ccmp eteazâ doar per tru eie r.c-nteie de Cheltuieli vanabi e..


. Contso i

A: creea Ma' ea, ... ’j.':. f .•.if.'THU CC ■ i

Anexa 1 Fisa de fundamentare a cheltuielilor pentru stabilirea Pretului/Tarifului

.deviz pentru tipul de activitate,'lucrare 1. sau structura costurilor uitu. biloUtichot) teren tenis de picior -nocturna - cluburi si asociam sportive ou CIS

opeliKdȚu                        |

' cta ie

ț ■' ’.L.’.u"    |

//’ aci     -tH

(Lui J M \\ î

0

2

4

C     \

- \ \

CHELTUIELI VARIABILE

27.400

l

i .i'.UJSi U . '

. ;1C-       -j        Ca

'3 7501

•ca

1 150

I

.•3Î. a '   ;<• i' jt'J' J.G       G •

5 250j

Sr            V <;L: v

7 250

CHElTUiELI FIXE .â-ro-t-cj

51,136

a; Cheltuieli materiale

20 065

amortizare anuală

2 050

redeventa anuaia

chelL. e!i pentru protecț.a ired.uiu;

energie eiectnca sed.r

500

reparat.: n reg e

4 250

reparați executate cu terii:

6 250

slucn s cercul?.!'

i.itu t'.-:...'. uAucutate Cu

4 7401

I

L,c:c.bo:â!>                                                                   |            1 125

_________________________________I

COTS C3’'c S. 0? 0'2’

_

C' aLOCO. r’3C:3f'"“.C DuD- C.Î.31G

3 250'

deplasări cetasar trai s;3rari

2001

I

pesta, s. teiecomt.- cal..

40j

G'l'-'           <-L m'.uiv '.:;6 •>>         Oc % j'.l:' '

3 175

.; Cheluiiei. cu n.unea vie

3’0.221

i.l; sublclji salarii '

29.556

2 956

■ C C -

'cm j du soma.

J

•Oi'C Jv tiC<iCc’’’.c b LOi

ÎQiU Qd Jc.’a-’’.r.fd a C'GaOlGlCil S3ioi!3!C

i-------------------

land concedii med.cale .• CC.ASS

- contribuție asiguratorie pt munca 2.25%

665

I--

- alte cheltuieli cu munca vie (Impozit salarii 10%)

3022

c.) Cheltuieli financiare

lll

.■mc        .u. specmce su vi. .. ..'.'activități:

7 859

\-

CHELTUIELI TOTALE (l+li-rlilj

86 445

PPCmT rț0

2 593

VI

Cu A Cc >cZ/Ol r,i-c t jc;i - ..'3ca esre cazi./

V!

rO/lCLN’ u'D Fî’.Di - JciCă       Ct2?i.'i'

i Vi i

VENIT UR.

39 038

'X

CANTITATE br estimat benefoiari (după caz)

1.980

X

Fret7T ar ‘ ■le. ,'J M ,

45

O.REC î

ȚțHU.CA Ș1 JURIDICA

*
VO! SfcZcl I3 Sdpi.'âi p-e..ii. fiuCSIu t u Cd CC.iiDUStlUu

- e . ez ta separai fiecare t .   ■ ster pr n .   ■ ite aie i

’ Pen: l. f.ecare ac: citate m parte se zor piezer.ia

ca.i%area personagiu.

salar ui mediu

r.: .a ui de ora • e-usa’u pe tiu execuție ele.

' Sec.impietează doar penti... elementele ae cheitu e i variao 'eJiF.EC i 3R GENERAL

EcZAR S mNCUAnexa 1. Fișa de fundamentare a cheltuielilor pentru stabilirea Prețului/Tarifului 'deviz pentiu tipul do activitate/lucrare k sau structura costurilor unui bilet tichet) eren tenis de picior -nocturna -turti

■.

\:ai ie

f /

t----1" “ v*—

/țr 9

3  .l.-.t: |f£t e ASisțE’JJ*

,  ; '   1 §• r fgrfolCA Șl

\\S2a k. j

'<>     C * J

5

CriELT’JIELi \7ARiABILE

29.750

>1 L . I.L

e c e o.c c'.t ta

16 250

" --------

1 000

2 520

■-ae onea.i.e . vanah.V

7 25cl

CHELTUIELI FIXE (a->-b+C;

56,115

Cheltuieli materiale

21 440

amortizare anuala

2 050

redeverla anuală

che.?u:&'i penuu proiecția memuiui

>• -J L-'uC:' Cei Svdi

COr

-

î’opc’ 8ți! iii re ci ș

5 750

reparații executate cu tert:.

6 250

s. c.ei :ei.<

J

3 715

7 SC

Ot.î'.l S:O3 c ; 1 L >0'oi ..

_

i_ >* u u .     *jC : < .i !C».»L -. i■-! *. v

2 7 50

cu ssaruetisâ t =■ sfe a.r

1 /t?

40

aut - e \;ie ’iai^iih.e jinpozit    Cc.'.;i.

\ 1 7 r

o; C.hv/ruied Cu munca z,e.

34,675

bl O r suototai salar.i”’

33.912

■ : - ’•* ' J %

7    z

r-            . r) .

c 4 7 01

fonc ce șomaj

fond de accidente si ooli profesionale

fond ce garanta e a creanțelor salariate

\/U ?D,>;C6d i ÎHudiCâ:6 CC;ASS

- contribuție asiguratoric pt munca 2.25%

763

- ane cheltuieli cu munca vie (impozit salarii 10%)

3.468

c) Cheltuieli financiare

b7

A ,e C hei;sp^CifiCc; se:v cir.'u rK’i /taț.i

8.557

I

i         ''

C1/ Zk. TUI El.i ÎGIALE j-‘ii+lii.'

94.452

'/

PROFIT j-%)

4,723

VI

CC TA DE DEZVOLTARE ;:!% '■ - dacă este cazi;,

FOildUi UD [rlID) - dBOa c3'f SSZi./

vv

drUr

99.174

0. v i .'ATE 1.         al Penet. ;i3-. >1:^4% _.szi

1 980

I X

;--

F ~ 1 arif lei •_ V

50

1

1Se             a separai pentru f            . pus■ui .

> Se voi prezenta secarat pentru fiecare tip de 'itsterie prima matcriaie tehnologice •'or.'.r.. uscare ect'viiaie n parte se vcr prezenta

calificarea personalului

S3iâ’ u îl 6CL.ei/U M

!• ‘Ol

_

2

h 1

CHELTUIELI VARIABILE

13.825

i Os •‘:;..st'.).i '

' 7 ~~

'j‘_. Cic ’7 J’ ” ’ c.

*• "75

.

i Lr

i ' 50

' ■aie-ii p' c e mate' ale te; mojice”

4.250

h te c:;en..:e‘i vanauie

7 250

| CHEL TUIELi FIXE (a-rb+c)

48.511

e/ Cheltuieli materiale

18 290

L

ainoitiza-e anuaiă

2 050

f COCVâiil i cilmjJ ?.

•j.L.iv'i ,>ji      L» u?. * ’

t. lv\..;C_CVm: SuG _ _          _

350

•• ------

o;;t: ă! , ;ts.c

4.250

îCp8f3’Jl CXOCJldiu CU ii ’

4 60Q

studii si cercetă'.

aite servili executate- cu torni

3 565

__

colaborări

600

cori' s cane si or orarii

p-c’.oco. rec ame mm z taie

2 750

LiSr’. 0rx:St..’i      3Î1?

175

îost s te :<;x. Căi

40

a m c!           atcit;!e ;:rj.cm; ; clăti

3 175.

b) Cheltuieli cu mimca vie:

30,221

b1) subtotal salarii”'

29.555

_

- CAS 0

2 956

C . S -- J ’

7 389

•■3 Cb

•- .....tlv-Gf C C m.yil m.mk j.wiW

J -...  -.Cj. Ci. .u.. ■ L.     Vu’                    .Cl.'J

b.      C J . • ' . I _J.C_.l j ,       ' 2

. -•niiu.a. .„• asiuur; icrie pt .1 um:-. 2.25X>

515

. wt- C. -- - . V • 1. <- ». . : .< V v. . > •_ Iu .t>wZ 1. i .il3. .1 1 w .

3022

c> Cheltuieii fmanciaie

11;

A.tu CI c ti..eli specifice sm j;Cm'...mctivi!at:.

6 234

IV

CHELTUIELI TOTALE (l+il+lil)

68.570

V

PECF‘1

686

Vi

00"a L'E DEZ .-Ol TARE ■ jAi Oază este caza.

VI.

Fo/.Jtu UD F Di bacă este zaci./

■/Iii

VENITURI

•39 255

IX

CAXTmATEC-ir estimat Le .uticiar. .'juoă caz)

2 310

X

P et.T • ‘ Cui. U

30


1P8C i?. .tata aprobat'! tarifelor acti ale


' S«. vo prezenta se jarat cc-i'.'ru fiecaie tip de con.busiiijii ut zat

St- ,-a.. ezc. a separat per'iu fiecare tip mate. _•   ■••..; ■ mm a ie tehnciog.ce

. c.... t ucaie -c' rfiic t ■     .<ute s - . 1 s;ezeiza□ ?:T? Aii.: .Anexa 1 Fișa ac- fundamentare a cheltuielilor pentru stabilirea Pretului/Tarifului (deviz pentru lipul de activitateducrare k sau structura cesturilor unui biluL'tichet) l n tenis du- pic or -zi - cluburi ti asociații spcrlr.-e cu ClS

Speo.f ttație

Stei •?

(Lei/U /<Z

st Un.ie

_ci' ibir.ic

1

2

3

4

CHELTUIELI VARIABILE

73.325

.     t\.:t b.l. ’

Lt ye ele■.tr. a

1 175

--pa

1 150

: . A-n. ; . ’ ,-c m.bty     ’.fi ijlpyiCc'’

",

/•..ie c‘ie '.u eu ta ao .e

& 750

CHELTUIELI FIXE (a*b+c)

52.886

a) Cheltuieli materiale

22 665

amortizare anuală

2 050

redeyenta anuală

cnei’-.ei pentru protecția medimui

-

u fe<fcC'î ;C.i-scd .

•350

una. al, n reu.-j

•4 750

!..■!' ii     Oxt.         Cl. te"

stud si cetrx-tăr

alte sei v.cii executate Cu ierlu

4790]

co.aborân

i 250

C'-P*. S.Cd’'^* S OHO. Cs''

. ;*. toco. rec sme puc ,c tete

asă■ uet-.ssr ’ tms'e .-■

250

.- 5      â! !c; tC-j ' J. iCsil. •

40

a - : tu el ■’ .: t: c ,..• u.z.t

. C.i ..w.e/. Cm      cu ...

33.227

b ; j subtotai salarii"*

29.556

______

C AS 10!;

2 956

C S S 25*

7 389

fenj de șomaj

fend ce accidente s: bo . profesionale

fc id de garantare a cerințelor saianale

fc iu conceo.i mec.cuie , CCIASS

- conirioutie asiguratorie pt munca 2.25%

665

- ahc- cl.eltuio!. cu munca vie (Impozit salarii 10%)

2022

c> Cnehuieli financiare

ii!

r- te Cheltuieli specifice set viciu:.;: ac. v tăi

7 121

IV

CHEL TUI ELI TOTALE (l+ll+lll)

78.332

r

PROFIT (Hi)

2 350

Vi

CC TA DE DEZVOLTARE ,d%) - clacă este cazul

Vii

Foi au! UD iFHDi - dacă este căzu

\          A.

80 682

i

. *.T V7E t. -.1. ii.. :.c-i u-’.c.j    .. . .

OtRECpA

A.SIS’îEU’ȚA TEHNICA si

JUK-.OICA
Se vc: oreze-nia separai pentru fiecare tip de combustibil utilizai

’> Se vor p:eze ta separai pentru fiecare tip de : alene prin a matei ale tehno'og.ce ” Pe:'!.'., fiecare activitate in parte se vor prezenta

ca; Icerea pe sonalului

sa,.--' .. meu .

i'iuina k.i jc c a ecess'e centru execuție etc

” Se comjceteazâ doar pentru elementele de cheioc- „analele


Di REC OR GEN CEZAR STA


’V Cit

Spet-.fcaț e

Tota e.

Cast _ m

Cant ta te’ ’ JJ <

v'tl JU

i

2

3

4

r

ShcPrU/ti ' VARIAcilL E

17 825

-            ... ______________________________r

176

1

1

J

1 150

Materii pr me materiale tehnoisy ce"

7 250

”1

j

•• te cile.’.,., c va .a;.. ■••

3 25u

CHELTUIELI FIXE (a-<b+c)

62,125

a) Cheltuieli materiale

22 990

amortizare anuaiă

2 050|

1

redevenla anuală

cheltuieli pentru proiecția ■. lediulu

c- u ; o c-.eot: ca sed.

SCO

<cp3'^.i     rojiC:

.1 7C^

... )

.'•upc; 3? £ aUGu'31-j '.... :C:t

/ ZuC

n

stud s cercetări

1

1

aite se: vicii executate cu terii:

5 265!

G313DOI3-' i

1.250

Z Z £ 1      S J C'3!

1

!

3 750

__j

’u          CX..

40

< ■                                                             J C. :

3 15

. C l.l.U.WI '.ti .1 UL.i l’IU

39 135

01) subt&tal salarii-

38.274

3 327

1

r

r- n q < % r. - U ,A- 3 0  4-\u

9 569

- io:iu de soma!

‘OiiC Ju îL«-Jeî'.tr Si I’- ji ..

i

• C/iîG Jc Zc\rci-'    c 1. Ci 081/c.Oi Sule/ .u-.’L*

roite. tunceao med.oaie : COiASS

contribuție asiguratorie pt munca 2.25%

861

aite cheltuieli cu munca vie ilmpuzit salaiii 10%)

3914

c; Cheltuieli financiare

il!

Alte Cheltuieli specifice se' viciuiu./actrvitătii

7 995

1 • •

CHELTUIELI TOTALE (l+ll+lll)

87,945

i v

4 397

VI

CC'-' DE DEZ'.'CLT-PE c!\ ■ - clacă aste caz.4

Vi

/!.;

vENiT JR

92 342

>

C -N’! d : i 1 E \r estimat cc .’c..- • d-upe caz..

2 3:3

r -C' .. ;   v.’J      .

4C-

1


Oip.cCTIA ASISTurl'A TEHNICA 31 IlOICÂ

□ 3^
*’ 3 .    ■ ;Ze _ >aratpe m ..    ' de carr.bustit ■ za:

"> Se vor prezei ta separa: pentru fiecare t.o de materie puma n ster . telm.o'cgice

*•” Pentiu fiece e ac: vitate :i parte se vor piezo- '.a

  • -  câin.area pc-’scia.ului

S3iar.-..l medm

  • -   i .. ce .1 :r: e-eesare pen-u. e<eCu’.iC- uto

ue _ c.iete . ■- poar pt tiu alei'"-.- iteie o-. o'.e iLiien .3' t e


teren ac tenis balon - șJuoori si asociații sportive cie stat

Specificație

total iei

Cost L ''tai

Pet

U M

?rr *

' (Lei/U M )

2

3

4

5

i

CHELTUIELI VARIABILE

20.500

Combustibil ”

„nerg.e electrica

8 450

•pa

•' •                    ■•■• •        te-              • •                                             !                4 250

VciVc... .iu

’ 800

II

[CHELTUIELI FIXE (a->-b^c)

46.811

a) Cheltuieli materiale

18 590

- amortiza:e anuală

4 100

ede.enta anuală

c‘ e L..c i pei ti.. otoct.a cdiulm

e u-.c-ci. :.. s-ud.;

450

j:. Hi        i ioJ'L:

2 ”50

Vuir. Ui"        l.’hic J-v tt-l î

5 250

□          Jir.    Lf .

U ic Sir ’v J.ii rjxuC ..’.oVj CU iu i.

2 865

coiaborâr;

-;oo

o;. ■ s cane si onoram

protocol rec ame pi..p .citate

2 250

_

aeolasar; detasar. transferări

175

posta s. teleccmunicaț.

40

a.te cîieitu.ei; mater.aîe (impoz t oe clădiri;

3 175

u; Cheltuieli cu munca vie:

30.221

.?1) subtota! salarii”*

29.556

- •— S j .

2 956

3 AS S 27

7 389

1

fond de se r.aj

-

fond de accidente s. bob piufc-șionaîe

fond cc- garantele a creai teici saisnaie

‘cnj concc-oii netnca e ' CCIASS

- contribuție asiguratorie pt munca 2.25%

665

aitecheltuieli cu munca -ie Impozit salarii 10%)

3022

.1 Cneium i tiii.u.ciUie

r uV     C    1.1. 2 <<:^i! < . X‘ .%.....;_il>tL>ti

5 731

CHELTUIELI TOTaLE (Hli+lll)

74.042

1 V

l'RCFT r:

•%

VI

OOiE CE DEZ'oOlIaP.E     ■ cază es.’e cazi.;

Vil

Fondul UD ■ FnD, - aacâ esie cazul

VIII

VENITURI

74 783

:x

CANT TATE/Nr estimat oenefo.ar; {d.ipâ caz;

1 350

X

Rret'Tarif (ei/U.M >

55


'M,


UIHECTIA asistenta TEHNICA SI JURIDICASe vor prezenta separat pentru fiecaie tip de combustibil ct.liz.at

*> Se vor prezenta separat pentru ‘ acare tip de materie prima materia e tehnologice ■" '~emiu fiecare activitate in parte se vor prezenta

uaiifiuarea pe sonaiului

salarul mediu

uj'-u'ui    ora lecesare pe *.tru tcut _• tic

Sc         vîuc.Zr. CC3f L-ci Vi- 3 C* '    ‘ ;le Ca: Ciltiiu v ; /uî’.SL c
Andre-a Ms^ea'

/

teren de tenis bulon - cluouri si asociate cu OS

' ■

% la .£•:

Cost . tar

. .    .'..tu' ■

J ’'

Preț S acmziț y".

£

!

ChELTUIELi VARiABILE

20.500

Combustibil ’

Energie eiectiica

S 450

Apa

■/ateu! crime mate %e tei: :u:og.oo'’

4 250

.-<t8 CÎ;ul: Vd”i8Iji -c

7 £00

il

CHELTUIELI FIXE (a+b+c)

46 811

a) Cheltuieli materiale

13 590

amortizare anuala

4 100

t . u .... ..

cne tu e.. put vu proiect a mmm...

-

£l’i6ryl6 U CCb'rCci sod.i

450

--------- ..

1 «parat ■ . reg'e

2 .-50

reparați; executate cu tert,.

5 250

Judi s cercetau

.. .e '      . ; . • •              : • ... . ' .

Z CCC

. . 1

-

i

■      2 .... . • . - z

. ‘ *_■.

.. .

Z-zi.                    t u'         .:

", 75

pOSIC" Â !v        ...hGcu

TU

a'te clicii.; c-u matei râie m> ț:c.'it pe ciadiru

3.175

t

b) Cheltuieli cu munca vie:

30.221

b1) subtotal salarii’”

29.550

ZA O ' J

2 056

- S S zf ■

7 337


rond de ua antaic a uiec.m..-mi sa tcr.d concedii memcaie ' CC ASS

! - contribuție asiguratorie pi munca 2.25%

• alte cheltuieli cu munca vie (Impozit salarii 10%) ' O Cheltuieli financiare

t<? LU uitl eu SD-uZ:’;03 Se'VlC...iU uL-HVllu'.l

CHEL IUI CLI TOTALE~( hîi+h'l)


74 C42


mmm.-


Ni cri

CJ>3Cj’iC3i b

Totai le1

Cest U' <ta-

<>• a n(;I3iC : j:/

Preț achiziție”” ' tLei'U M .

v

2

4

5

CHELTUIELI VARIABILE

20.500

Zzi .t:-..st L n ”

1 -

j. ne      . tv.ir.ca

8 450

■pe

•                         ’*                T

— z. c

./.L L’ ’C’. j.v' . -i ..

i

CHELTUIELI FIXE (a+b+c/

46.811

<j) Cheltuieli materiale

18 590

- amortizare anuala

4 100

- reaejenta ar.ua ă

c'te;t. .ei; pentru p otectia mec u:u.

• enerțpu eiectnca seu '

450

--

leparau .;t leg.e

2.750

’upcirSp. uX6CUl8tâ Ci.

5 250

studii si cerceta;

a te servicii executate cu tert-

2 865

_____

colaccrari

4 uu

corr s o&r.v s onorarii

;zc:ccci rec.ume p..c txute

2 250

de:: așa: oetasar trar sforar

'.75

____

.vJ ■> iC • .'CC < 1 L.-t

40

a te ci tîituifil materiale       ...■; pe .1 ădii.i

3 1/5

Cheltuieli cu munca ,,e.

30 221

::1) subtulti! said:ii‘"

29 556

- ' '    -    ...     .    . .....                                                     i              ? -5a

<. ’-SS.'                                                 '         7 3cS

• 0:U < 0 5 C . 3 j

_

ud u-LC-Cv    •>. LJn [j. jk.iijP't.u

’cmd de ;a.‘ania'u a c eaiițc-'o: salai-Je

sume concedi. inecicaie CCf.--.SS

■ ’

- contribuție asiguratorie pt munca 2.25%

665

- alte cheltuieli cu munca vie Impozit salarii 10%)

3022

<:) Cheltuieli îinuucime

•-.te Cnc.iu o s^ecmce se. vtc.u ui ud.v tații

5 731

IV

CHELTUIELI TOTALE (l+ll+lil)

74.042

V

PROFIT ■'/%.’

20 732

VI

CO; A DE DEZ v Ui tare     - dacă esre cazai

VI.

Fondul UD iFilD) - dacă este cocul

v'ENITUR:

94 774

1 ’x

CANTITATE tur ^sti ut ce. ef.c.a: cupă caz)

1 350

X

Preb'1ai.i ce; U.M ,

7C

_

'dl?. âpt J...-.I *,3 I- Ol
" S-? >. u- prezenta separat pentru fiecare t p .ie cc:r>ous’..p 1

” ■ Se vor s'-c-Zu- ma sepe.-ai pentru ft«cgre ■ u .:e mmeuc- pr.m?. .- ?.

6          -                     .Z .                  -.....

ÎU-Bivă p6f£C j.'Ji,.!

3        * i .c J. J

f'U r.r:'\; J- •? iit’Jc: J C


REC O'R ’ .1- \L

CEZAR STaNCUContsC

Andreea Mariear

1

1 - f

..... <_

! Cos; Un tar

OS   «<1.0              ....

1 achiziție

] _ei/U hi •


,u _ Fu.Ci-/ ZA. «AtiiLc

13 325

1

j

_

i

1 1.

-75!          i

A-a

1 '53

1

. ■ Slu'"l! £ 'i":C incP.rJiC iCi ’ uG j Cu ’ *

4 250

A;‘.e chetuieii vanaoi.e

/ 253

1

CHELTUIELI FIXE (a+b+c)

48.511

a) Cheltuieli materiale

18 290

!

amortizare anual';

2 0501

U . u . U. ij fd - -■

_

•U ... V   C'C’ «l\i j..| JUUC-.U  * C*J .• V.

L* 'u îu.e C.CCl- Cci^cCJ'l

650

r-                                 |

■■3,-2-ați " regie

4 250

t-.-pa     excc. uite* cu ie‘u

4 600

____________________________________________________________________________i

ii. 2 Si C6C2cl;-îr.

C • f • v:C -Ui>? C . >.• ji

n

3 565'

. ..

’j J

.   - .    - V '•                   . ‘..-.‘v

' S L . -' ’ -   1                        .

osia Si :e ecom.u .Cuț.>

3 *c S di;..’? P' GÎkJ cî'C* iViCOZIt pU C iCI•T î

3 i / 5

• ;j Cneituieii cu munca vie:

30.221

b1) suototal salarii"’

29.556

i

2 556

i.

. 369

î                                (

ic >u -e somai

■. i       aoc;ck. '■■ si :< urcfesi./ 3

.    .      .      ....     J

- iC V. COnCcdl! l'iuJ JJ'u   _/ C, i r O

i

- contribuție asiguratoric pt munca 2.25%

665

■ ■ alte cneltuic-li cu munca vie (Impozit salarii 10%)

3022

ic' Cneltmc-ii financiare

•   ’ 6 . ’.C ‘ .l’v 1 Sjitj- ’lCc Sti.’ v iCLbc. 3CI: <• ’.?.ț i

6 234

_

/ j CHELTUIELI TOTALE iHII+lil)

68 570 <

\ j \          - : : " ’

•' p l                         I

- •

r .

T

1

- '      , L           .             .. . - i u- . .

■ '

Viii.

| vH'Ji’USd

i—

59 255

IX

|           . î : . xa t . ’M âSlillISl mC.i-3:.C.Sf. J. {, u ChZ.

2. 1L

1 1

1

X

i-.e: ’ m; ci-U LI

30


JNIC’PAL/-dr crt

SpCrC TiCSi t:

Cosi

.j K-Ș

/ P’.lt achiziție'”’ i (Lei/U M ■ j

2

3

CHEL TUI EU VARIABILE

18.325

Con c liabii, "

"i

1

ies. ; e

* 17C

1

â

i

1

?--<f

c .. .                 .....

CHEL TUIELi FIXE (a+o+c)

52.886

1

a) Cheltuieli materiale

. 665

"1

r

iiiiioitiztne ai'ua-.â

2 050

f

edevents anuala

.!%■ . v . pentru protecția i tec:..

îu-r.: e vedncâ-se-.:.-

a c r.

j

:ep?.ai. in regie

4 750

■ p r executate Cu tern.

1

z>tud s corcc-to’

i

alte ser vicii executate cu tenii

4 790

• 250

corn s:oare $i c '.ora •

r

%.?.jcg: rec.an;e :%% etate

de;:i?.Sc.;‘ ceia iar transfersr

250

p.-j'.a s teivco      •■•iții

— V

-    / w

; ChO.'ime.'i cu ;r.n::ci

30 221

1 / .ub.^'u.. sa.v.i'

2%556

2 956

i

S x

'.CC

i

’e 1.1 ccl llca,

- 1

’u t.: _      an'a u a Cvu1 3i .'.- :.r tic

x. x. v jf; .xui. :K-Cti?.c CCIASS

1

- cuntnrjutie asiguratotie pt munca 2.25%

6G5

c iekuieli cu munca vie (impozit salarii 10%)

3022

i

c> Cileliuieli financiare

1

.; î

s,;e Cneituicl. specif.ce serviciuiu jc%.tă>.

7 121

!V

CHELTUIELI TOTALE (1+ll+HI)

78.332

■/

PROFiT (i%)

z. c50

VI

COTA DE DEZVOLTARE .d%) - dacă este cazai

Vii

Fot dui UD iFilD) - dacă este cazul

UR

83 682

X

ur-.î';..' il     ui'.   ,3’. ac!:UuC.a..            . i? .

2 31C

A

'■ zl 1                    .

25


^‘y?C'

_

Spec/icave

i ota tei

Cos: U tar

j ;2-r—

>diiz:ție"’lt

(Lei/u V , \‘

2

------3------

---

-------6-------

C, IELTUÎELI VARIABILE

17,825

__

-Olt b JStiCiii

_

ti e g.e vcCiT ..a

175

Ap a

1 150|

I h’T.e n'utwfcuu           C'3"

7 250

Atic- cne t.. -. i va: a:: ,c-

3 250

CHEL TUIEL.I FIXE (a+b+c)

62.725

a) Cheltuieli materiale

22 990

; l.zurt ai u

2 050

-.v ... > .. ' .

-hei; . e te" ... . • ..te r a re.:... ..

520

_

epara’ii n regie

4 750

_

•‘parați, executate cu tei::

7 250

-ti.'j s oercctăr

Jle Ser vicii executate cu terții

5 265

- vî6mU‘ J‘

250

-----------------------------------------------!

■: _zo.g; rec 3!t,e <-'uL;i.c taie

/ O J

ctculssăr ceiasati transierar:

225

.JC/T>i3 S« lUitJUCi • <J! i 1 Cc.i ^i i

40

a te C'-eltuu-.; •"•atu-r.ae impozit uc clădai)

3 175

b) Cheltuieli cu munca vie:

39.135

bl) subtotal salarii’"

38.274

, z; < 1L ;

3 327

4- C -      f

& 5C&

i.t u • . .m:-..,

. _• : ... ■

i.n-.î e garanta <_ '. _i -..-a, .t_-< .>> sa :.i

iv u ...'.i'c-j .             QOtnsS

- coiitr butie asiguratorie pt munca 2.25%

861

- a.te cheltuieli cu munca vie (Impozit salarii 10%)

3914

C) Cheltuieli financiare

hi

•a:te Ciie.iu.en specifice seiviCiuiu-act.rit..tu

7 995

IV

CHEL TUIELI TOTALE (/x//+///,

87.945

p'ACF. r

4 357

Vi

C C r4 DE DEZVOl TARE (dJL - caca este cazul

VII.

Fondul UD (FIID) - dacă este cazul

VII,

VENTURi

92 342

IX

CANTiTATE/Nr.est.ma: beneficiari (după caz)

2 310

X

Pret/Tarif tlei/U M.)

40

ort

SpvCPiCoțiG

1 otai le:

Cos: Un tar

CaiG-’cHG' ;U LI .

. 1 rre:

achiziție""

/fi-

2

4

THElTc/Fl. Jf-P.ÎA&LE

24 650

T. K Ț

- le J.v

13 250

w

000

yj

. r/.L. L’ ,n'iG '' uiu' *3 -• ‘.c . tu        €■ ’ ’

4 250

' - — \

■ Iv    L: tv;t'3h 73’ .jL.IC

•3 250

L z_j

CHELTUIELI FIXE (a+b+c)

46.811

L       ----

a) Cheltuieli materiale

16 590

amortizare anuală

2 100

redevenit*. anuală

C"O.luiUti     . U p’CtCCt.3 I* vJ ■>

verg :• uL ct! -c-j .

450

reparați m regie

2 750

reparații executate cu terni

5 250

studii si cercetări

1

8>:c Se' 7'2 . CX30fc.t8t*3 Ci. ’.or*. i

2 855

uo.sborâr.

H

■ ■

2 250

1

îtj s                    .

1

. ... . . . ■ .... : , •

O)            Cu         VJC.

■ - y ;■

i

_

30,221

b1) subtotal salarii’"

29,555

C A S ' D

2 955

■ ir .Z

- ' ~ C r.

-                 ’v* . .3*-                                                                                _                           |

■ -

-------------------------------i

1

" ■ u dr- .n. an:.;;e a                     r-. <?

■ "

• C’.'J             ;!'.c JiC.iiu U A.* Cot.

1

- coiitiicutic asigurători;, p: munca 2.25%

065

L

- alte cheltuieli cu munca vie (Impozit salarii 10%)

3022

c) Cheltuieli financiare

llt

Alte Cheltuieli specif.ce soi viciului'activității

7 145

‘V

CHEL TUIELI TOTALE (HII+III)

78.607

PECETE

785

V

.3 -

! ,T

. EN 7 ••

7S 393

■    - r Ai Lrib1 .   .-v -i                Cei/

i     <j‘J

1

i

40

____________L


i.. 1^'      "* ș;               3, ■ i ■ ’t. I • J i ■               » ‘

Anexa 1 Fișa de fundamentare a cheltuielilor pentru stabilirea Prețuiui/Tarifului deviz pentru tipui oe activiiate.lucrare k sau structura costurilor unui bilel'tichc-t) teren de te.-.is-nocturna - cuburi si asociații sportive cu CiS

I

7

C .Jv w-’.C J‘.C

' 0131 r£l

Cer. _ ’. ta-

Cantitate' ' . U M )

•X// XZ’ mx

i

2

3

IL

CHELTUIELI variabile

27.400

CcmbuStiuiii "

E îeigie eiec.;: ica

13 750

V

4

1 150

.'.ci IC’’ ■ p» :v i l’c.’.cHc: c ’.â .' lO.bCv’’

5 250

ca    ur.uue

7 250

..'HFLTL'.ELi FIXE 'a^b^c

57.786

.»> C h&lUiC'ii ilialCl laiO

23 965

amortizare anuala

2 050

•ede.'C-' îr> anuală

. • >LC- v «.• IC" i m’-'    1 ■ • • j-/ ' i '-î'w »• pi i 1 1 kz'u • u* 1 Lâ l

vi c S i oct:.

500

■epaut: ' uge

4 2501

reparații executate ct. teri

■3 250

itucu s. cercetări

«Iteseu u> executate cu tu:;

4 740

Cuiaborâri

1 125

com.s ca.ic S; onorai

protocol rec ance c..c. citate

3 250

deplasări detasar transferări

200

posta si tcleccmun catii

401

al'.e c;ei; materiale impozit pe s:a ii;.

3 175

! ”

b) Cheltuieli cu munca vie:

30.221

b1) subtotal salarii’''

29.556

0 AS j :

2 £56

7 339

î'jnd ut*     ’’.L\

- -

unu u<- accdu .te s cu îtuies j-u.u-

'Ol J i!v .ir.ra: ti.IC ti Cică ■ •;IG: Stucil Uie

.. .

l i.,iic ociiCuC.i n uO.caiu OOiASS

r •

• ccntr.uutic asiguratorie pt munca 2.25%

665

- alte cheltuieli cu munca vie l.np azil salarii 10%i

3022

_

:j Cheltuieli financiaie

r-.ilu L î ■£■•. ct;..               Se

7 559

CHEL 7 UlELl TO TALE t / Hb Iii;

86.445

•         r •- P ’ v\

2 593

V

CO7e £ c Ccu v'O- ' A;~l. c - cacâ este caz...

Vii

Jt/.'      '/■< Ls - .tâCcr GS'9 CciZL.i

VI n

VENITURi

39 038

IX

CANT :7ATE'iXr est. nat beneficiar; .cupă caz)

1.980

_

X

PreuTarif (ic.. U M >

z* C -t
VO. ll’uZei''.Z: ScptHcil (.ulluU I uCJ’u ’. I. 3c C.CII.L

'■> Se vcr prezenta separat pentu. Pc-caie ’.p de -''.ate->o : ■" ;:en:ru fiecare activitate ir» pa.de Sc wi prezenta

<.a:-f; taiea pvi sc'iaiuiu

_j' r ..i inedru

u leera cesate pu* tfj. .etc

: v c .'.jelea’?. UG3i ce' i' : eiu