Hotărârea nr. 518/2019

HOTARAREnr. 518 din 2019-09-17 PRIVIND STRUCTURA CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETATII SERVICE CICLOP S.A. SI DIMINUAREA ACESTUIA CONFORM DECIZIEI NR. 62/02.11 .2018 EMISA DE CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI- CAMERA DE CONTURI BUCURESTI




Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind structura capitalului social al societății Service Ciclop S.A. și diminuarea acestuia conform Deciziei nr. 62/02.11.2018 emisă de Curtea de Conturi a României - Camera de

Conturi București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 1019/25.07.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 196/16.09.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 597/16.09.2019;

Ținând cont de Decizia nr. 62/02.11.2018 emisă de Curtea de Conturi a României -Camera de Conturi București;

în conformitate cu prevederile:

  • -   Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare:

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 180/27.08.1998 privind aprobarea înființării Societății Service Ciclop S.A.;

  • -  Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Service Ciclop S.A. nr. 112/11.03.2019;

în temeiul prevederilor art. 92 alin. (1) și alin. (2) lit. b) și art. 139 alin. (3) lit. h) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ultrerioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă diminuarea capitalului social al societății Service Ciclop S.A. cu suma de 453.910 lei, prin reducerea numărului de acțiuni ale societății Service Ciclop S.A., cu un număr de 45.391 acțiuni, de la numărul de 1.157.281 acțiuni, la numărul de 1.111.890 acțiuni, cu valoarea nominală de 10 lei fiecare.

Art.2 în urma diminuării numărului de acțiuni și a capitalului social, capitalul social al societății Service Ciclop S.A. este în cuantum de 11.118.900 lei, împărțit în 1.111 890 acțiuni nominative în valoare de 10 lei fiecare.

Art.3 Prin reducerea capitalului social al societății, acționarul Consiliului General al Municipiului București va deține un număr de 1.111.889 acțiuni în valoare de 10 lei fiecare, în valoare totală de 11.118.890 lei reprezentând 99.99991006% din cota de participare la profit

și pierderi, iar acționarul Compania Municipală Energetica București S.A. va deține 1 acțiune în valoare de 10 lei. reprezentând 0,00008994% din cota de participare la profit și pierderi.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Muncipiului București și Societatea Service Ciclop S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.09.2019