Hotărârea nr. 517/2019

HOTARAREnr. 517 din 2019-09-17 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR DE EXPLOATARE A PARCAJELOR PUBLICE DE UTILITATE GENERALA DIN MUNICIPIUL BUCURESTI


Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Transporturi, al Direcției Guvernanță Corporativă și al Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (ÂMRSP) nr.11474/18.06.2019;’

Văzând avizul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 87/16.09.2019, avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 195/16.09.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 596/16.09.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile anexei nr. 3 din Strategia de Parcare pe teritoriul municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 124/2008, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și lit. d), alin. (4) lit. c) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă tarifele de exploatare a parcajelor publice de utilitate generală din municipiul București, precum și zonificarea de aplicare a acestora, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Sectoarele 1-6 vor putea stabili prin reglementări diferențiate tarife și regulamente pentru parcajele pe care le administrează, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art.3 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aducerii la cunoștință publică.

Art.4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului General al Municipiului București cu nrr322/14.06.2018 se abrogă.

■'         , ’ i !               ■'                                                                              »

/ -V ''____' '

----Z?x--

Bd. Regina Elisapeta nj/47, codjfa^ral 050013, sector 5, Bucirești. România, tel +4021 305 55 00; www7pmb.ro


Ari.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Compania Municipală Parking București S A, Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) și Primăriile Sectoarelor 1 - 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.09.2019.Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poșta! 050013 sector 5 București România tel,: +4021 305 55 00 www.pmb.ro

Pag 2
1. ZONI 1)1 I ARII - \RI

 • - Zona (I - ( entru este delimitată de slră/ile: Piala (. . \. Roselli. •Ar. I udor Xrghc/i. str. Dr. Dimilrie G. Gerota. slr. .lean l.ouis Calderon. slr. C X. Rosctti. bd. Xieolae Bălcescu. str. Ion Câmpineanu. Calea Victoriei. Splaiul Independenței, str. Halelor, piața Unirii. bd. I nirii. bd. Mircca X odă. slr. Matei Basarab. bd. llrUlo Botcv. inclusiv slră/ile mai sus menționate.

 • - Zona 1 - este cuprinsă intre /ona () și perimetrul formal din străzile: Piața I rancolonici. Calea 13 Septembrie, șos. Panduri, bd. Geniului, șos. Colroceni. Splaiul Independenței, bd. Mihail Kogălniccanu. slr. Vasilc Pârvan. str. Bcr/ci. bd. Gării de Xord. Piața Gării de Xord. Calea Griviței. șos. Xieolae I ilulescu. bd. Banii Manta, bd. Ion Mihalache. slr. Aviator Popișteanu. bd. I xpo/ițici. str. Parcului, str. I ipogralilor. șos. Bucureșli-Ploicșli. bd. Xcrogării. str. Xieolae G. Caranfil. bd. Beijing, bd. Mircca l.liade. Calea I lorcasca. str. Polonă, slr. Mihai Eminescu. slr. Iraian. bd. Pachc Protopopescu. șos. Mihai Bravii, slr. Iraian Popovici. Calea Dudești. bd. Octavian Goga. str. Xerva Iraian. bd. Ghcor^hc^dricai. slr. I ânărici. Calea Șerban X odă. bd. Mărășeșli. Piața I iberlății. str. Mitropolit X i

Maria. bd. I iberlății. inclusiv slră/ile mai sus menționate.

 • - Zona 2 esle cuprinsă intre zona I și limita administrativ ă a orașului.                         oh||

  2. TARIFE APLIC ABILI  2.1. I ari Ic orare de parcare

  Zona de tarifare

  . <> ___________1 . 1

  0

  Interv al orar de ap

  icare

  1 07:00  23:00 1 07:00  23:00

  07:00  19:00

  - se pol plăti prin:


tichete preplălilc

lichele orare eliberate de operatorul parcării sau prin sistem de aulolaxarc (parcomclru)

SMS on-line

Tarife

orare


10 lei h


2.5 lei h • - tariful se aplică de luni până vineri, in intervalul orar specificat, in afara programului menționat parcarea fiind gratuită, inclusiv în zilele de sărbători legale cu excepția parcajelor: Academiei Majestic. Unirii Alveola II). Bd. Aviatorilor - II). Bd. Aviatorilor - I S. Bucur Obor. Charles de Gaulle. Cina. Crctulescu. Doamnei I. Doamnei 2+3. Doamnei 4. lîdgar Quinet, Enei Fântâni. Episcopiei. Expoziției. Pavilionul HI. Pavilionul 112. I.ido Terasa. Magazin Victoria. Chiristigiilor. Pescarus. Piața Victoriei. Sala Palatului. Schitu Magurcanu. Sos. Nordului. Splai Turn. Tonitza. Union. Unirea Panta. Valtcr Maracineanu. Ziduri Moși. Conservator UNESCO. Academiei Arhitectura. Batistei. Baba Novac. Constantin Brancusi. Liviu Rebreanu. Piața Constituției. Radu Beller unde tariful se aplică de luni până duminica, inclusiv in zilele de sarbatoare legala. în intervalul orar specificat

 • - plata tarifului permite utilizarea unui loc de parcare, fără rezervarea sau nominalizarea acestuia

 • - tariful pentru zona 0 și pentru zona 1 se aplică pentru

primele 2 ore de utilizare a locului de parcare, iar după expirarea acestei durate se va aplica măsura suprataxării. cu un cuantum echiva       ^dublul

lariftilui orar, pentru fiecare oră de dxffiXircI arife pe ba/ă de abonamente


l lilizalori ■


/ona de tarifare


()bscrvații


_ I_____

Intcrv al orar de aplicare

(o oi!   2 ; d(i ()■?•(...   23:00    07:00

1 00 Ici zi

50 Ici zi

20 Ici /i

400 lei

200 Ici

S0 Ici

săptămână

săptămână

săptămână

1.400 Ici

i 700 lei

2S0 lei lună

lună

luna

7.000 lei

3.500 Ici

1.400 Ici

semestru

semestru

semestru


este valabil de lum in intervalul orar afara programului


- abonamentul până vineri. specificat. în menționat parcarea fiind gratuit;' inclusiv în legale, cu Academici Alveola II).


zilele de sărbători excepția parcajelor: Majestic. l'nirii Bd. Av iatorilor -II).Bd. Aviatorilor - I S. Bucur Obor. Charles de Caullc. Cina. Crclulcscu. Doamnei I. Doamnei 2'3. Doamnei 4. I dgar Ouincl. f ântâni. I piscopici. Pavilionul III. I ido 1 crasa. ( hiristigiilor.


linei Expoziției. Pav ilionul \laga/in Pescăruș. Palatului. Nordului.

I nion. I M araci nea nu. Conserv alor piiei Arhitectura. Batistei.

Novac. Constantin Brancusi. I.iviu lebreanu. Piața Constitui ici. Radu k'ller unde tariful se aplică luni până duminica, inclusiv zilele de sarbatoarc legala, intervalul orar specificat

- plata abonamentului permite utilizarea unui loc de parcare, tară sau nominalizarea


1 112.

\ ic lori a.

Piața

Schitu

Splai

l ni rea


\ ictorici. Sala Xlagurcanu. Sos. I urn. Panta.

/iduri l NI SCO.


I onit/a. Val ier Moși. Acadele a ba


de


in


in


rezervarea acestuia

 • - abonamentul este valabil pentru primele două ore de utilizare a unui loc de parcare, iar. după această perioadă, utilizatorul poate să folosească abonamentul, după aceeași regulă, doar pentru alte locuri de parcare aflate in alt parcaj;

 • - posesorii de abonamente pentru zona 0 pol utiliza și locurile de parcare din zonele I și 2. iar cei cu abonamente în zona I pot utiliza și locurile de parcare din zona 2. pe perioada de vj abonamentului / »I ari Ic pe bază de abonamente...          ..J  .

07:00

O"; 11(1

07:00

23:00

23:00

19:00

’5 Ici zi

38 lei zi

1 5 Ici zi

300 Ici

1 50 Ici

60 Ici

săptămână

săptămână

săptămână

1.050 lei

525 Ici

lună

lună

210 Ici lună


c siv \ m a o i' c v , .i;i in intervalul crar afara programului gratuită, sărbători


pana vineri, specificat, in menționat parcarea llind inclusiv in legale, cu Academiei Alveola II).


zilele de excepția

Majestic.

Bd.2.62? Ici

semestru


1.050 lei

semestru


POo.


an


an


an


Interval orar de aplicare

00:06 24:00

00:00  24:00

00:00  24:00

200 lei lună

100 lei lună

80 lei. lună

1.100 lei

V

550 Ici

440 Ici

semestru

semestru

semestru

1.000 leiparcajelor: l nirii \v ialorilor - I D. I S. Bucur ()bor. (iaulle. Cina.


Bd. A v ialorilor -Charles de

C relulcscu. Doamnei 1. Doamnei 3. Doamnei 4. P.dgar Quinel. ei I ânlâni. I piscopiei.

I xpozilici. Pa\ ilionul III. Pavilionul 112. l.ido terasa. Magazin Victoria. Chiristigi-ilor. Pescarus. Piața Palatului. Schitu Sos. Nordului, lonitza. I nion.

Valter Maracineanu. Ziduri Moși. C onserv alea’            ( \l SCO.

Academici \rlu-tectura. Batistei. Baba \ovac. C onstantin Brancusi. I.iviu Rebreaini. Piața Constituției. Radu Bellcr unde tariful se aplică de luni până duminica, inclusiv in zilele de sarbatoarc legala. în intervalul orar specificat

 • -  plata abonamentului permite utilizarea unui loc de parcare. Iară rezervarea sau nomina-lizarca acestuia

 • - posesorii de abonamente pentru zona 0 pot utiliza și locurile de parcare din zonele 1 și 2. iar cei cu abonamente în zona 1 pol utiliza și locurile de parcare din zona 2. pe perioada de valabilitate a abonamentului


Victoriei. Sala Ma-gurcanu. Splai I urn. I nirca Panta.


 • - abonamentul este valabil pentru persoane fizice cu domiciliul sau reședința adiacente parcajului, și care posedă autoturisme aflate în proprietate înmatriculate la adresa respectivă, sau utilizate în baza unor contracte de leasing pe persoană fizică

 • -  plata abonamentului permite utilizarea unui loc de parcare, tară rezervarea acestuia1 ,,,

i i 1 . <

r\ai rar dc

•P

ka: <

'namcnti.i c^o. o;.a’ ■?». :

? i i ■ ■ i           2 i i

■ • IH 24 !

o

i p j ,                2 • • ••

persoane fizice cu domiviiail >au

reședința adiacente parcajului, și

90u ici lună

700

400 Ici luni

care po>cdă autoturisme aflate in

Ici luna

proprietate înmatriculate la adresa

Riverani

. -

-

--------- —

respectivă. sau utilizate in baza

cu

unor contracte de leasing pe

rezerv arc

4.860 Ici

3.780 Ici

2.160 Ici

persoană fizică

semestru

semestru

semestru

- plata abonamentului permite

T———--

. utilizarea unui loc de parcare, cu

rezervarca acestuia

8.64(1 Ici

6.720 Ici

3.840 Ici

an

an

an

2.3. Tarife pe bază de contract de folosință

Zona de lari l ai c

()bser\ ații


0__          I

Interval orar dc aplicare


1.800 Ici lună


900 Ici

lună


 • - tariful sc aplică pentru un loc de parcare

 • - contractele dc folosință sc pot încheia cu agenți economici

 • - contractantul beneficiază dc rczerxarca locului dc parcare în intervalul orar specificai

 • -  contractantului nu îi este permisă întreprinderea niciunci acțiuni cu scopul dc a obține venituri dc la alți utilizatori ca urmare a folosirii locurilor alocate

 • -  contractantul este obligat eliberarea necondiționată a


de parcare


să asigure locurilor de


Tarile pe bază de contract de folosință


9.720 lei/

semestru


9.720 lei/ semestru


4.860 Ici/

semestru17.280 lei/ 17.280 lei/ an I an


8.640 lei

an


parcare în situația necesității efectuării unor lucrări edilitare care impun ocuparea temporară a acestora sau dacă spațiului respectiv i s-a atribuit altă destinație, cazuri în care i se vor restitui sumele încasate anticipat drept plată a tarifelor de utilizare a locurilor dc parcare alocate

 • - contractantul este obligat să prezinte necondiționat persoanelor împuternicite să efectueze controlul publice de utilitate


documentele re fe r i toa re parcare alocate "^j


asupra parcajelor generală toate la locurile de


2.4 Tarif unic pentru autocare:


20 lei/h. de luni până duminică în intervalul orar 00:00 - 24:00

/C


3. DISPOZIȚII GENERALE

3.1. toate tarifele conțin TVA. Opțiunea de plată prin S.MS presupune acceptarea de către utilizatori a comisioanelor percepute de către operatorii de telefonie mobilă: utilizarea gratuită a locurilor de parcare se face conform prevederilor legale în \igoare: faptele ce constituie contravenții și sancțiunile aplicabile acestora sunt cele prevăzute in Anexa 3 la Strategia de parcare pe teritoriul municipiului București, aprobată prin HCGMB nr. 124/2008. cu modificările și completările ulterioare, precum și cele prevăzute în Regulamentul serviciului public de administrare a parcajelor aparținând domeniului public sau privat al municipiului București, aprobat prin HCGMB nr. 95/2018

3.4.   Răspunderea contravențională și/sau civilă a utilizatorilor. Garanții

 • •  Nerespectarea dispozițiilor legale, inclusiv a prevederilor hotărârilor și dispozițiilor adoptate și/sau emise de autoritățile publice locale, aplicabile în materie, precum și a regulamentelor pentru utilizarea parcajelor publice, acestea din urmă afișate pe pagina vveb a operatorului și în parcajele publice atrage răspunderea contravențională și/sau civilă a persoanelor responsabile conform legislației relevante.

 • •  Contravențiile vor fi constatate și sancțiunile contravenționale vor fi aplicate conform Regulamentului privind regimul spațiilor de parcare de pe terenurile aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București, care constituie Anexa nr. 3 la Strategia de parcare pe teritoriul Municipiului București, aprobată prin II.C.G.M.B. nr. 124/2008. astfel cum a fost modificată prin H.C.G.M.B. nr. 3 13/2009.

 • •  Penalitatea datorată cu titlu de daune-interese. în cazul nerespectării dispozițiilor legale, inclusiv a prevederilor hotărârilor și dispozițiilor adoptate și sau emise de autoritățile publice locale, aplicabile în materie, precum și a regulamentelor pentru utilizarea parcajelor publice, este de 200 de Ici (două-sute-de-lci) autovehicul 24 de ore. începând cu ora la care se constată neregularitatca. cu excepția cazului în care va 11 dovedit un prejudiciu mai mare.

 • •  Penalitatea este nefracționabilă și se stabilește în sarcina persoanei care utilizează. în mod neregulamentar, parcajul: în cazul în care aceasta nu va putea 11 identificată. în mod direct, de către operator sau cu sprijinul Poliției Naționale/Poliției Locale/Jandarmeriei. penalitatea se stabilește în sarcina proprietarului autovehiculului parcat neregulamentar.

 • •  Până la plata integrală a penalității, operatorul are un drept de retenție asupra autovehiculelor parcate neregulamentar, pentru exercitarea căruia va putea aplica, prin mijloace proprii sau subcontractori. dispozitive tehnice prin care să fie împiedicată circulația acestora (de ex. sisteme de blocare a roților, de obturare a vederii prin parbrize și/sau similare).

 • •  Dispozitivele tehnice astfel aplicate vor fi înlăturate de operator, prin mijloace proprii sau prin subcontractori. în cel mai scurt timp tehnic posibil, după achitarea integrală a penalității.

 • 3.5.   parcajele etajate realizate de sectoarele 1-6 ale municipiului București vor putea fi exploatate de acestea conform propriilor regulamente