Hotărârea nr. 516/2019

HOTARAREnr. 516 din 2019-09-17 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- SOSEAUA BUCURESTI-TARGOVISTE NR. 4, SECTOR 1, BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București 3^ZZS

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - Șoseaua București - Târgoviște nr. 4.

Sector 1, București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 1730/12.02.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 46/29.05.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 333/29.05.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

Primăria Sectorului 1 - Certificatul de urbanism nr. 1157/56/T/20106/26.07.2017 si nr. 1156/55/T/20107/25.07.2017;

Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr. 136/11.12.2017;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul preliminar nr. 61/12.06.2018;

 • -  Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 62/08.08.2018;

 • -   Ministerul Culturii și Identității Naționale - Direcția Pentru Cultură a Municipiului București: avizul nr. 1818/ZP/28.12.2018;

 • -  Ministerul Apărării Naționale - Statul Major al apărării: avizul nr. DT.3151/09.05.2018;

 • -  Autoritatea Aeronautică Civilă Română: avizul de principiu nr. 19312/1024/19.10.2018;

 • -   Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov: avizul nr. 911913;911938/25.04.2018;

 • -  Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală Logistică: avizul nr. 416.945/09.08.2018Serviciul Român de Informații : avizul nr. 53.535/19.04.2018;

 • -  Serviciul de Telecomunicații Speciale: avizul nr. 13506/19.04.2018:

 • -  Administrația Națională „Apele Române” - Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov -București: avizul nr. 10424/ON/22.11.2018;

Ministerul Transporturilor - METROREX S.A.: avizul nr. M.04.01.01/1085/26.11.2018;

 • -  Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul nr. 1680776/20.12.2018;


în conformitate cu prevederile:

 • -   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executăriiQuorârilor de construcții, republicată, modificările și completările ulterioare;

 • -   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările completările ulterioare:

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General Urbanism, cu modificările și completările ulterioare:

  cu


  Și


  de


 • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010,

 • -  Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012. Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. e), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Șoseaua București - Târgoviște nr. 4, Sector 1, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 08/08.02.2019 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 1729/12.02.2019 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.09.2019.
Direcția Urloanism - Serviciul Urbanism

Ca urmare a cererii adresate de SC Meropolitan International Arhitects SRL,                 _ - urbanist (RUR

D E) în calitate de elaborator, reprezentant al ințiatorului SC TRANSCOM SA. înregistrata cu nr 1696589 din 09 01 2019 la Registratura PMB și intern la DU cu nr. 248 din data de 10.01.2019, în conformitate cu prevederile Legii nr privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul

I CONFORM CU ORIGINALUL ^.201Q


AVIZ

NR.


PENTRU

PUZ - ȘOSEAUA BUCUREȘTI - TÂRGOVIȘTE NR.J SECTOR 1, BUCUREȘTIGENERAT DE IMOBILUL SITUAT IN:


Șoseaua București - Târgoviște nr. 4. teren în suprafață de 8445,OOmp. nr. cadastral 229862. conform Certificat de Urbanism nr. 1156/ 55/ T/ 20107 din 25.06.2017 și în suprafața de 2169,OOmp. nr. cadastral 263371, conform Certificat de Urbanism nr. 1157/ 56/ T/ 20106 din 25.06.2017, eliberate de Primăria Sectorului 1;

INIȚIATOR:                            SC TRANSCOM SA


PROIECTANT:


SC Meropolitan International Arhitects SRL


SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb. r


J(D, E)


AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 1.

PREVEDERI P.U.G. - R.L.U. /P.U.Z. APROBATE ANTERIOR:

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu H C G.M B nr 269/2000 (completată cu H.C.G.M B nr. 324/17.11.2010. H.C.G.M.B nr 241/20 12.201 1; H.C.G.M.B nr 232/19.12.2012. H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015, H.C.G.M.B. nr. 341/14.06.2018 și H.C.G.M.B nr 877/12.12.2018 ) amplasamentul care face obiectul studiului se încadrează în Unitatea Teritorială de Referință

 • - U.T.R. M2 - Subzonă mixtă cu clădiri având înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte și U.T.R. V4 - fâșie verde protecție Lacul Grivița. Circulațiile au fost stabilite prin PUZ Linie nouă de metrou Magistrala 4 Imobilul se află la mai puțin de 100m de situl arheologic nr. 4 „Străulești Pod”.

 • - Regim de construire: continuu sau discontinuu;

 • - Funcțiuni predominante: instituții, sedii ale unor companii și firme comerț, hoteluri, locuințe;

 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: înălțimea maximă a clădirilor va fi P+14 niveluri cu accente înalte:

 • - Procent de Ocupare a Terenului (POT) maxim: 70%;

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT) maxim: 3,0 mp ADC/ mp teren; în cazul accentelor peste 45-50m. CUT maxim se va justifica prin P.U.Z.

 • - Retragerea față de aliniament: - echipamentele publice vor fi retrase de la aliniament cu minim 6-10 metri sau vor fi dispuse pe aliniament în funcție de caracterul străzii, de profilul activității și de normele existente;

 • - Retrageri minime fața de limitele laterale și posterioare: clădirile publice se vor amplasa în regim izolat, retragerea față de limitele laterale vor fi de minim jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de 5.00 metri, retragerea față de limitele posterioare va fi de minim jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de 6.00 metri.


PREVEDERI P.U.Z. - R.L.U. PROPUSE:

 • - Funcțiuni: ANSAMBLU DE LOCUIT CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE:

 • - Regim de construire: discontinuu;

Teren 1 în suprafață de 2169,OOmp

 • - U.T.R. M2 - zonă mixtă/ birouri, st

/ : " -•

Bd Regina Elsabeta nr 47 cod poștal 050013j sector 5 București România


Tel 021 305 55 00 http //www pmb ro
j CONFORM CU ORIGINALU

i


 • - Regim maxim de înălțime RHmax - 4S+P-*-1 7E.

 • - Procent de ocupare a terenului POTmax = 35%

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului CUTmax = 3,6 mp ADC/mp.teren;

 • - înălțimea maximă a clădirii Hmax = 52.62m. conform aviz Autoritatea 1024 din 19.10.2018;


 • - Retragerile minime față de aliniament și față de limitele laterale și posterioare vor respecta specificațiile planului de reglementări vizat spre neschimbare și ale Regulamentului Local de Urbanism.

 • - Suprafața de spații verzi amenajate va fi de 650,70mp. din care 433,80mp pe sol natural și 442,34mp pe placă, conform aviz Agenția pentru Protecția Mediului București nr. 62 din 08.08.2018.

Teren 2 în suprafață de 8445,OOmp = 4421,00mp + 4024,OOmp

 • •   pentru suprafața de 4421,OOmp: U.T.R. M3 - zonă mixtă/ birouri, servicii, hotel, comerț;

 • - Regim maxim de înălțime RHmax - 3S+P+11E;

 • - Procent de ocupare a terenului POTmax = 50%;

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului CUTmax = 3,6 mp ADC/mp.teren;

 • - înălțimea maximă a clădirilor Hmax = 38,50m

 • - Retragerile minime față de aliniament și față de limitele laterale și posterioare vor respecta specificațiile planului de reglementări vizat spre neschimbare și ale Regulamentului Local de Urbanism

 • - Suprafața de spații verzi amenajate va fi de 1326,50mp, din care 884,68mp pe sol natural și 216.9mp pe placă, conform aviz Agenția pentru Protecția Mediului București nr. 62 din 08.08.2018.

 • •   pentru suprafața de 4024,OOmp: U.T.R. V4 - fâșie verde protecție Lacul Grivița, se vor respecta prevederile conform RLU/ PUG MB.

 • - Circulații și accese: parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006 și conform Acordului de principiu nr 2253/ 1647755 din 01.10.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulații a PMB

 • - Echipare tehnico - edilitară: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale, dacă este cazul. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică și Avizului Comisiei de Coordonare a PMB nr 1680776 din 20.12.2018. Primăria Municipiului București nu este răspunzătoare pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existența unor litigii privind terenurile reglementate prin acest PUZ.

Se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal ȘOSEAUA BUCUREȘTI - TÂRGOVIȘTE NR. 4. SECTORUL 1, cu respectarea condițiilor din acordurile/avizele specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru etapele de avizare/aprobare a P.U.Z. Prezentul aviz este valabil numai împreună cu Planșa de Reglementări nr. 2.0 anexată și vizată spre neschimbare și Regulamentul Local de Urbanism.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z.-ul care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatelor de Urbanism nr. 1156/ 55/ T/ 20107 din 25.06.2017 și nr. 1157/ 56/ 17 20106 din 25.06.2017, eliberate de Primăria Sectorului 1.


p ȘEf >

Arh. Crîst1r^To)5îrdeanu

întocmit: arh. Ana Maria Xantopol /#ex.


Bd Regina Elisabeta nr 47 cod pMfat-050

Tel 021 305 55 00 http://www pmb ro

H5ssr-r


Ț="Țir.s..


C-C’ Șoseaua Bucuresti-Targoviste

(prOM propus - PUZ LINIE NOUA DE METROU,MAGISTRALA 4 RACORD 2

TENSI4 PS ZAREA - LAC STRAULESTI APROBAT CU H.C.C- >1.8. MR. 13/2013) / yi /


CIRCULAȚIE               6’     .-'Vz

CIRCULAȚIE CAROSABILA SUPRATERANA

CIRCULAȚIE CARO5ASLA LA SOL - '■&&&


CIRCULAȚIE PIETONALA


........ POSIBILITATE LĂRGIRE STRADA // j-r 1 CIRCULAȚIE CAROSABILA PROPL^OW-.

\ \\ I PUZ APROBAT CONFORM HOTARARE NR. 344 / 13.06.2013

r—:---. CIRCULAȚIE PIETONALA PE PARCELA PROPUSA

I 1 PUZ APROBAT CONFORM

HOTARARE NR. 344 / 13.06.2018

PROPUNERE- REGLEMENTAR] TEREN STUDIAT


RUG.

UTR IVI2


UTR M2


2169 mp*

319,9 mp (14.75%)'

759.15 mp


LA SOL: 433.8 mp (20 %)

d/n tot terecu.'.s- 1415,3 mp

<65.25 %)

821.53mp rezervați pentru modernizarea tramei Stradali


ALINIERE


SUGESTIE DE MOBILARE URBANA

AGREMENT -

-amenajări de mici □■mensij-' eertr. debarcadere anexe samare mic specifice programului de oan.

ACCES PE PARCELA


/

□□•r.-ă aqrerrertf jCQ ș sport Puncte de £*r^entați4 pjubkâ /’


RETRAGERI


D este afectat de trama stradala propusa prin P.U.Z. Relocare Spital Floreasca afectata este de 82i.53mp din care suprafața afectata de circulații carosabile si 4 mp si suprafața afectata de relația dreapta a pasajului cf. PUZ Linie noua de •)


i.

EXIST

ENT

PROPUS

ITR V4

Cf. P.U.G.

Cf. P.U.G.

UTR M3

UTR V4

UTR M2

UTR V4

cu pravederi Cf. P.U.G.

•024 mp

4421 mp

4024 mp

4421 mp

4024 mp

-

-

2210.50mp (50%)

200 mp (5%1

-

15 /£>

15918.6 mp

50,

804.8 mp

1.5%

mp A.D.C. 1

mp A.D.C. /

mp A.D.C. /

mp A.D.C.

mp A.D.C.

mp teren

mp teren

mp teren r

/ mp teren

/ mp teren

LA SOL: 834.68x0 (20%)

2615,8 mp (65%)

-

din tot terenul. £■

1325,82 mp

1208 2 mp (30%)

-

(30.00 %)

'957.24 mp sunt rezervați pentru modernizarea tramei stradale

dala propusa prin PUZ Sos. București Targoviste, nr 4A, - Sos. Ghe. I. Sisiesti, nr. arare nr. 344/13.06.2018 , pe o suprafața de 957.24 mp.■RCAD-orientativ si


t și cuprinde

UA


cu caracter obligatoriu, reglementa prin noi documentații de


III


RETRAGERI CONFORM PUZ APROBAT CONFORM

HOTARARE NR. 344 / 13.06.2013

ZONA MINIMA DE SIGURANT^Râ FUNCȚIONALITATE A METRpULU\\ EDIFICABIL PROPUS - PRACEL^STJJ€ EDIFICABIL CONFORM//?7 / I PUZ APROBAT CONFIRM ! i. _ HOTARARE NR. 344 /il3.06j201hl"^ SUBSOL PROPUS PAROLA S^UDpJ

TEREN PROPUS PENTRN        Tv1ODE% __

A TRAMEI STRADALE


«

&•:

^0)/

’ I Z


5/ULGS'


T1-N.C.-263371

5=2169 mp

U.T.R.M2

P.O.T.= 35

C.U.T.= 3.6o

H.Max.= 52.65 metr; /

(4 subsoluri sau conform te

T2 N.C.=229862

S total = 8.445,00 mp

U.T.R. - M 3 (52 )

5= 4421 mp

P.O.T.= 50 '■

C.U.T.= 3.6o             -

R.Max.H- 3S +P-r4-5(6 7 11E

H.Max. = 38.5 metr;

NOTA: ,

Pentru (Ti)cu N.C. 263371 (Ș. inițiala-2.169,07 mp) aflat in


U.T.R.V4(48iTjJ S= 4024 mp iir:

C.U.T.= 0.20. , 7 R.MaxJd-?*t& H.M41C L'g metri


X &■

-------v..z---------...................„Varietate. < privata cf. actelor de proprietate si C.U. nr. 1157,56 TUoio6\Wo A.07.2017,   z. 4

afectat de modernizarea sistemului stradalin conformitatoXdU , s prevederile PUZ Linia noua de metrou Magistrala 4 Racora^Etker#i9 PS Zarea • Lac Straulesti aprobat cu HCGMB nr. 136/2013 prin calv*eMita*^x exproprieri (numai in baza unor evaluări tehnice de specialitate proiectare DTAC de realizare a pasaju!ui}pentru cauza de utilitate publica se prevăd:

- raportarea CUT-ului de 3,6 (rezultând o arie desfasurata maxima de 7.808.00 mp) calculata la suprafața inițiala de terenfTi), se pastreaza si in cazul terenului după expropriere fara depășirea CUT ului maxim de 4 (mp/ADC. teren) impus prin legislația in vigoare. Acesta se poate depăși numai prin reglementare la nivel de PUG București.

-inaltimea maxima va fi de maxim 52.65 metri pentru RH maxim de P-HjE sau va fi stabilita prin tema beneficiarului (la soluția de arhitectura ■fazaDTAC)

• numărul de niveluri de subsol se va determina in funcție de necesitatea de locuri de parcare impuse prin soluția tehnica de arhitectura (la fazaDTAC)

Terenul din NORD este afectat de trama stradala propusa prin P.U.Z. Relocare Spital Floreasca (suprafața totala afectata este ae 82i.53mp din care suprafața afectata de circulații carosabile si pietonale de 421.44 mp si suprafața afectata de relația dreapta a pasajului cf. PUZ Linie noua de metrou 4oo.ogmp)

Terenul din SUD este afectat de trama stradala propusa prin PUZ Sos. BucureștiTargoviste,nr4A, Sos. Ghe. I. Sisiesti,nr.391393,455-465,46/ Csi D, in curs de aprobare cf. Aviz Arhitect Sef nr. 34 00.12.2017, pe o suprafața de 957.24 mp.


■ lai «Os ?

METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECT5

BUCUP.cST:, Sector 5, Str Vasile Topliceanu nr. q, Tel: 1722613206, eTnaikhțjșigwupjrhȘț'mail.coîr,


PLAN URBANISTIC ZONAL

ANSAMBLU DE LOCUIT CU

FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE


PLANȘA:

U.04.00 REGLEMENTAR: URBANISTICE


FAZA,


P.U.Z


REVIZIA: 5


SCARA:


M Data: 20x3


is 3'V


BENEFICIAR:

S.C.TRANSCOM5.A.


INIȚIATOR:

S.C. TRANSCOM 5.A.


PROIECT nr:6i


2017REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

PLAN URBANISTIC ZONAL

ANSAMBLU MIXT CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE (LOCUIRE, COMERȚ, SERVICII, BIROURI)

SOSEAUA BUCURESTI-TARGOVISTE Nr. 4, (NC 263371 si respectiv NC 229862)

Sector 1,

Proiectant

S.C. METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTS S.R.L.

J40/5698/2oo5

C.U.I. RO 174o83o7

S9/08/2016

Inițiator

S.C. TRANSCOM S A.

Beneficiar

S.C. TRANSCOM S.A.

Titlul documentației

P.U.Z. - ANSAMBLU MIXT CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE

(LOCUIRE, COMERȚ, SERVICII, BIROURI)

Amplasament

SOS. BUCURESTI-TARGOVISTE NR. 4,

SECTOR 1, BUCUREȘTI

Data

2ol8


COLECTIV DE ELABORARE

Urbanism

S.C. METROPOLITAN INTERNATIONAL

Sef. Proiect: urb.


ARHITECTSS.R.L.

Proiectant: arh.

urb.

urb.

urb.

CONȚINUT:

TITLUL I - PRESCRIPȚII GENERALE

TITLUL II - PRESCRIPȚII SPECIALE PE ZONE, SUBZONE Șl UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ


IXT CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE

SERVICII, BIROURI)

'EipbfarnqiTLfcegQJăFpent Local de Urbanism

 • 1.1 Domeniu de aplicare

 • 1.2 Corelări cu alte documentații

P.U.G. București

TITLUL II - PRESCRIPȚII SPECIALE PE ZONE, SUBZONE Șl UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ.. . 8

2.1 Unități Teritoriale de Referință

SECȚIUNEA I - UTR M2 : UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Articolul 1 - UTILIZĂRI ADMISE

Articolul 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

Articolul 3 - UTILIZĂRI INTERZISE............................... .  .  . .

SECȚIUNEA II - UTR M2: CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE Șl CONFORMARE A


CLĂDIRILOR

Articolul 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

Articolul 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Articolul 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl        .............................

POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Articolul 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI ............ PARCELĂ.

Articolul 8 - CIRCULAȚII Șl ACCESE

Articolul 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Articolul 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

Articolul 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Articolul 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Articolul 13 - SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE

Articolul 14 - ÎMPREJMUIRI

SECȚIUNEA III - UTR M2 : POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI .12

Articolul 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Articolul 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

SECȚIUNEA I - UTR M3: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Articolul 1 - UTILIZĂRI ADMISE

Articolul 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

Articolul 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

SECȚIUNEA II - UTR M3: CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE Șl CONFORMARE A

CLĂDIRILOR

13

13


Articolul 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI) Articolul 5- AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

/T 'N P.U.Z. - ANSAMBLU MIXT CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTAR (LOCUIRE, COMERȚ, SERVICII, BIROURI)

Document: Regulament Local de Urbanism
v’b'ROPC-L'fA.X \TtRNAT C>f-,A_ AR- Tf-... I ;

Strada vas.le îop-ceaiiu nr 14, Si P39 Se 2 Ap 39 Sector 5. București. Romana Telefon 07226132206   (Ro174083C7)

e-mail miagroupoffice@gmail.com


I---------------------------------------

, CONFORM cu originalul

Articolul 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR F

POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Articolul 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI

Articolul 8 - CIRCULAȚII Șl ACCESE

Articolul 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Articolul 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

Articolul 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Articolul 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Articolul 13 - SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE

Articolul 14 - ÎMPREJMUIRI

SECȚIUNEA III - UTR M3: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI .15

Articolul 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Articolul 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

SECȚIUNEA I - UTR V4: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Articolul 1 - UTILIZĂRI ADMISE

SECȚIUNEA II - UTR V4: CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE Șl CONFORMARE A


CLĂDIRILOR

Articolul 2 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

Articolul 3 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Articolul 4 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl        .............................

POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Articolul 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FA ȚĂ DE AL TELE PE ACEEAȘI ............ PARCELĂ.

Articolul 6 - CIRCULAȚII Șl ACCESE

Articolul 7 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Articolul 8 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

Articolul 9 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Articolul 10 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Articolul 11 - SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE

Articolul 12 - ÎMPREJMUIRI

SECȚIUNEA III - UTR V4: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI ...18

Articolul 13 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Articolul 14 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZAREA TERENULUI (CUT)
Prezentul regulament aferent Planului Urbanistic Zonal P.U.Z. - ANSAMBLU MIXT CU runci Iuimi uuivit-LchntN kARc țuwvoinc, vuiVttRi, SEh viCii, Dinuunt|; SOSEAUÂ DUtbrxcjii-TARGOVISTE NR. 4, Sector 1, București, se aplică pe teritoriul (terenurile) delimitat/e cu linie roșie întreruptă din planșa de reglementări care face parte integrantă din prezentul regulament,

la nivel local, astfel:

0 la nord

- Sos. Gheorghe lonescu Sisesti;

• la sud

- B-dul Bucureștii Noi/Lacul Grivita;

° la vest

- Lacul Straulesti;

■> la est

- proprietate privata Ansamblu rezidențial North Side Park;

! 1.2 Corelări cu alte documentații

TITLUL I-PRESCRIPȚII GENERALE


! 1.1 Domeniu de aplicareCONFORM CU ORIGINALUL


P.U.G. București

In conformitate cu prevederile de R.L.U. de P.U.G. București si Certificatelor de Urbanism emise pentru terenurile cu NC 263371 si respectiv NC 229862 acestea au incadrari după cum urmeaza:


U.T.R. M2 -Subzona mixta cu clădiri avand regim de construire contiuu sau discontinuu si inaltimi maxime de P+14 niveluri cu accente inalte


Utilizări admise:

instituții, servicii si echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector si de cartier;

sedii ale unor companii si firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanta in diferite domenii si alte servicii profesionale;

servicii sociale, colective si personale;

sedii ale unor organizații politice, profesionale etc.;

locașuri de cult;

comerț cu amănuntul;

activitati manufacturiere;

depozitare mic-gros;

hoteluri, pensiuni, agenții de turism;

restaurante, baruri, cofetarii, cafenele etc.;

sport si recreere in spatii acoperite;

parcaje la sol si multietajate;

spatii libere oietonale, oasaie pietonale acoperite:

spatii plantate scuaruri,

locuințe cu partiu obișnuit;


locuințe cu partiu special care includ spatii pentru profesiuni liberale.

Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme dimensiuni):

' P.U.Z. - ANSAMBLU MIXT CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE (LOCUIRE, COMERȚ, SERVICII, BIROURI)

l Document: Regulament Local de Urbanism

' Page:5/18


Amplasarea clădirilor fata de aliniament:

- in cazul unor intervenții in cadrul incintelor industriale care isi pastreaza funcțiunea dominanta existenta, retragerile de la aliniamente se vor stabili prin documentații P.U.D. cu avizul C.T.U. - D.G.U.A.T. si avizul C.U.L.P.A. T.

Inaltimea Maxima Admisibila a Clădirilor:

- cf profilului de strada

Procent Maxim de Ocupare a Terenului - P.O.T.

P.O.T. Maxim = 60%,

Coeficient Maxim de Utilizare a Terenului - C.U.T.

C.U.T. Maxim = 3.0

.JLZ:.......

.. ~ ’zde apr . x ' . :          ■. .. .■ p, c. /

■ . .•

■ ii. cifzcp de zur         . z-.T, ); ;,o mp, UTn

U.T.R. M2 -Subzona mixta cu clădiri avand regim de construire contiuu sau discontinuu si inaltimi maxime de P+14 niveluri cu accente inalte

Utilizări admise:

instituții, servicii si echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector si de cartier;

sedii ale unor companii si firme, servicii pentru intreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanta in diferite domenii si alte servicii profesionale;

servicii sociale, colective si personale;

sedii ale unor organizații politice, profesionale etc.;

locașuri de cult;

comerț cu amănuntul;

activitati manufacturiere;

depozitare mic-gros;

hoteluri, pensiuni, agenții de turism; restaurante, baruri, cofetarii, cafenele etc.;

sport si recreere in spatii acoperite; parcaje la sol si multietajate;

spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite; spatii plantate - scuoruri; locuințe cu partiu obișnuit;

locuințe cu partiu special care includ spatii pentru profesiuni liberale.


NSAlt/IBLU MIXT CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ^CdCțJ'IR^I^OMERT, SERVICII, BIROURI)

Docupsr^ft-Jfregulament Local de Urbanism
1


Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, fo in cazul construcțiilor publice dispuse i minim 3o.oo metri;


este de l.ooo mp, cu un front la strada de


 • - pentru celelalte categorii de funcțiuni, se recomanda lotizarea terenului in parcele avand minim 5oo mp si un front la strada de minim 12.oo metri, in cazul construcțiilor insiruite dintre doua calcane laterale si de minim 18.oo metri in cazul construcțiilor cuplate ia un calcan lateral sau independente, in runcție de necesitați vor putea fi concesionate sau cumpărate una sau mai multe parcele adiacente;

 • - in cazul parcelarului existent suprafața minima a parcelei construibile este de 3oo mp.

 • - terenul liber dintre construcțiile existente pe care se poate realiza inserția unor clădiri comerciale se va delimita printr-un P.U.Z. elaborat pentru tot tronsonul străzii pentru construcții amplasate pe arterele majore sau P.U.D. pentru cele amplasate pe străzi secundare, prin care se va asigura coerenta cadrului construit, respectarea distantelor minime fata de clădirile existente, evitarea blocării acceselor carosabile si pietonale existente, conservarea arborilor existenti

Amplasarea clădirilor fata de aliniament:

in cazul unor intervenții in cadrul incintelor industriale care isi pastreaza funcțiunea dominanta existenta, retragerile de la aliniamente se vor stabili prin documentații P.U.D. cu avizul C.T.U. - D.G.U.A.T. si avizul C.U.L.P.A.T.

Inaltimea Maxima Admisibila a Clădirilor:

- cf profilului de stradal

Procent Maxim de Ocupare a Terenului - P.O.T.

P.O.T. Maxim = 60%,

Coeficient Maxim de Utilizare a Terenului - C.U.T.

C.U.T. Maxim = 3.0

U.T.R. V4 -Subzona spatiior verzi pentru protecția cursurilor de apa

Utilizări admise:

pe fasia de protecție de 5o,o metri (3o,o metri in unele P.U.Z.-uri aprobate anterior) din lungul oglinzilor de apa ale lacurilor, cu funcțiune publica, ecologica si peisagistica, se admit următoarele: drum de halaj, alei, amenajari de mici dimensiuni pentru odihna, agrement, joc și sport, debarcadere, anexe sanitare, mici puncte de alimentație publica specifice programului de parc.


Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme dimensiuni):

Conform studiilor de specialitate avizate conform legii

Amplasarea clădirilor fata de aliniament:

Conform studiilor de specialitate avizate conform legii

Inaltimea Maxima Admisibila a Clădirilor:

cu excepția instalațiilor, inaltimea maxima a clădirilor nu va depăși P + 2 niveluri.

Procent Maxim de Ocupare a Terenului - P.O.T.

P.O.T. Maxim = P.O.T.cu construcții, platforme, circulații carosabile sipietonale = maxim 15 % cu excepția spațiilor plantate protejate (Vlc) care se mențin conform proiectului inițial;

P.U.Z. - ANSAMBLU MIXT CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE (LOCUIRE, COMERȚ, SERVICII, BIROURI)

Document: Regulament Local de Urbanism


.T ' <'4 .. TAN nTERNAT'OKAL ARH ’E ~

Strada Vasile Topnceanu nr 4. Bl P39. Sc 2. Ap 3! CONFORM CU ORIGINAL

Sector o . București Romanii

| Telefon 07226132206   (Ro17408307

I e-mail miagroup office@gmail com

Coeficient Maxim de Utilizare a Terenului

C.U.T. Maxim = C.U.T. maxim 0,2 mp. ADC/ ~t£ren, cu excepția spatiilor plantate protejate (Vlc) care se mențin conform proiectului inițial.

Nota:

ambele terenuri care fac obiectul prezentului R.L.U. aferent P.U.Z. sunt afectate de modernizări ale tramei stradale majore trasate prin alte documentații de urbanism; Astfel prin aceste afectări dimensiunile si suprafețele acestora se modifica fata de cele inițiale.

TITLUL II - PRESCRIPȚII SPECIALE PE ZONE, SUBZONE Șl UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

2.1 Unități Teritoriale de Referință

Regulamentul cuprinde prevederi cu privire la următoarea zonă și unități teritoriale de referință:


UTR - M2 - FUNCȚIUNI MIXTE - Subzona mixta cu clădiri avand regim de construire continuu sau discontinuu si inaltimi maxime de P+17 (hmax = 52,65 metri) niveluri cu accente inalte.

SECȚIUNEA I - UTR M2 : UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Articolul 1 - UTILIZĂRI ADMISE

sedii ale unor companii si firme, birouri, servicii pentru proiectare, cercetare, expertizare, consultanta in diferite domenii si alte servicii profesionale;

servicii sociale, colective si personale;

sedii ale unor organizații politice, profesionale etc.;

comerț cu amănuntul;

activitati manufacturiere;

hoteluri, pensiuni, agenții de turism;

restaurante, baruri, cofetarii, cafenele etc.;

parcaje la sol si multietajate;

spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;

spatii plantate - scuaruri;

locuințe cu partiu obișnuit;

locuințe cu partiu special care includ spatii pentru profesiuni liberaie.

Articolul 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI


'A /

^pețjtru orice utilizări se va ține seama de condițiile geotehnice și de zonare \ seisțnică;

A; - f -


£IȚ./ANSAMBLU mixt cu funcțiuni complementare

4 (Lgpțy^JcOMERT, SERVICII, BIROURI) J5^u^âij^egulament Log^I de Urbanism

____________/A___


,z

POlITAK INTERNA* ONAL ARH 1 ECÎ s. Strada Vasile Topuceanu nr M B< P39, Sc. 2 Af Sector 5 B u c u r « S ! • R c ir a n Telefon 07226’32206   (P.O174033C

e-mail miagroup cffice@gmail com:P -CONFORM CU ORIGINALUL n 1 s

i


f/Wjnterspațiile dintre blocuri cu condiția ietonale necesare, și să se respecte cerințele de protecție a clădirilor de locuit din imediata vecinătate.


se admite completarea cu clădiri corn


să se mențină accesele carosabile și tre


Articolul 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

clădirile activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

construcții provizorii de orice natură;

stații de întreținere auto cu capacitate de peste 5 mașini;

curățătorii chimice;

depozitări de materiale refolosibile;

platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice; activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

SECȚIUNEA II - UTR M2: CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE $l CONFORMARE A CLĂDIRILOR

Articolul 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

conform P.U.Z. -U.04.01 - Reglementări Urbanistice - Zonificare Funcțională.

Terenul 1 (NC 263371) de forma neregulata in suprafața inițiala de aproximativ 2.169,oo mp isi va modifica forma si suprafața (necesara realizării lucrărilor de modernizare a profilului

stradal Sos. Gheorghe lonescu Sisesti) in urma trasărilor necesare de modernizare ale tramei stradale astfel incat suprafața exacta se va determina la faza proiect de execuție a pasajului sau a intersecției si privind procedurilor de expropriere după caz. • - conform P.U.Z. -U.04.01 - Reglementări Urbanistice -Zonificare Funcțională.

 • - retragerea de la aliniamentul Sos. Gheorghe lonescu Sisesti este de 5,oo metri; Acesta fiind corelat cu alinierea P.U.Z. - ului Sos. București -Targoviste nr. 4-4A, Sos. Gh. I. Sisesti nr. 391-393, 4l>5-465, 467C-D cai si pentru alinierea spre Sos. uucuresti-largoviste respectiv 3,oo metri.

Articolul 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Min. 7,oo metri fata de edificabil (limita de nord)

Min. 5,oo metri fata de edificabil (limita de sud)

Min. 5,oo metri fata de edificabil (limita de est)

Min. 3,oo metri fata de edificabil (limita de vest)

Articolul 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI

PARCELĂ.

conform P.U.Z. -U.04.00- Reglementări Urbanistice;

Articolul 8 - CIRCULAȚII Șl ACCESE

Accesul către lotul din nord (N.C. 263371) se face pe partea vestică prin strada propusă cu profilul stradal de 8,50 m

conform P.U.Z. -U.04.00 - Reglementări Urbanistice.

Articolul 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

staționarea autovehiculelor va fi asigurată în afara spațiilor publice, în conformitate cu H.C.L. nr. 66 din 6.04.2006 "privind aprobarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație".

Nota:

© se vor putea realiza 3, 4 subsoluri in funcție de numărul rezultat ca urmare necesarului de locuri de parcare cu respectarea a H.C.G.M.B. nr. 66 din o6.o4.2oo6

h. căzu! in care se va constata necesitatea de a se rnai realiza un subsol se va putea solicita realizarea acestuia la minatoarele faze de proiectare - autorizarea lucrărilor de construcții xiS Â A/-ANSAMBLUWIIXT GțJ

(LOCUIRE, COMERȚ,        BIRQURîJ-.^'Z

Document: Regulament Ldcai'de/^r|)țr'^)sm


înălțimea maximă a clădirilor va fi: 4S+P+17E {h max = 52,65 metri)

Nota:

• se vor putea realiza 3, 4 subsoluri in funcție de numărul rezultat ca urmare necesarului de l/-»z-iiri rlo pgrrgro r>> i-ocnartorno o H.C.G.M D r*r    ffîr‘ O6.O4.2OO6

© in cazul in care se va constata necesitatea de a se mai realize un subsol se va putea solicita realizarea acestuia la următoarele faze de proiectare - autorizarea lucrărilor de construcții

Articolul 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

conform P.U.Z., cu condiția integrării în particularitățile zonei și armonizării cu vecinătățile imediate;

aspectul clădirilor va exprima caracterul și reprezentativitatea funcțiunii și va răspunde exigențelor actuale ale arhitecturii europene de "coerență" și "eleganță".

Articolul 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

conform P.U.Z. -U.04.00 - Reglementări Urbanistice.

toate cele modulele vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

se va asigura posibilitatea racordării la sistemele moderne de telecomunicații;

se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice din spatiile rezervate pietonilor, din spatiile mineralizate si din spatiile plantate cu gazon;

se interzice dispunerea pe fațade a antenelor TV-satelit si a antenelor pentru telefonia mobila si dispunerea vizibila a cablurilor TV;

Articolul 13 - SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE

conform P.U.Z. -U.04.00 - Reglementări Urbanistice.

SPA TIU VERDE PE SOL NA TU RAL                              2o%

SPA TIU VERDE PE PLACA (TERASE)                             lo%

Articolul 14- ÎMPREJMUIRI

- spațiile comerciale și alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri sau cu garduri vii și pot fi utilizate ca terase pentru rpt;taiirantp cafpnplp ptr


/ /

//SECȚIUNEA III - UTR M2 : POSIBiLITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT


Teren 1 (N.C. = 263371) U.T.R. M2

r .vr. i. maxim

Articolul 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Teren 1 (N.C. = 263371) U.T.R. M2

C.U.T. maxim 3,60 mp. ADC / mp. teren

Terenul 2 NC 225862

(in suprafața de aproximativ 8.445, or? mp, din care ) Seincadreza Ja rândul sau in doua UTR-uri după cum urmeaza;

-in s-.iprajaW de             4.421, oc mp UT fi 2'13 (52%)

U.T.R. M3 -Subzona mixta cu clădiri avand regim de construire contiuu sau discontinuu si inaltimi maxime de P+ll niveluri cu accente inalte

SECȚIUNEA I - UTR M3: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Articolul 1 - UTILIZĂRI ADMISE

grădinițe;

comerț cu amănuntul;

restaurante, baruri, cofetarii, cafenele etc.; parcaje la sol si multietajate;

spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;

spatii plantate - scuaruri;

locuințe cu partiu obișnuit;

locuințe cu partiu special care includ spatii pentru profesiuni liberale.

Articolul 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

 • -  pentru orice utilizări se va ține seama de condițiile geotehnice și de zonare seismică;

 • - se admite completarea cu clădiri comerciale în interspațiile dintre blocuri cu condiția

să se mențină accesele carosabile și trecerile pietonale necesare, și să se respecte cerințele de protecție a clădirilor de locuit din imediata vecinătate.

Articolul 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

P.U.Z. -ANSA^LU^llX^CUTUNCȚIUNI COMPLEMENTARE

(LOCUIRE, Cpî^K^VÎCîtsBiROURț)

Page:12/18


Document: Rteg^an^etit L^tal de Urbanism

i! & I                * ~i


clădirile activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficu^ generat;

 • - construcții provizorii de orice natură;                 ____

 • - stații de întreținere auto cu capacitate de peste 5 macini;

 • - curățătorii chimice;

* uepozitai i cie mateiiale , eiuiOSiDiie,

 • - platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • - depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substan

 • - activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

 • - lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

 • - orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteoricer,A 'O


SECȚIUNEA II - UTR M3: CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE $1 CONFORMARE A CLĂDIRILOR

Articolul 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

Terenul 2 (NC 229862) de forma neregulata in suprafața inițiala de aproximativ 8.445,oo mp isi va modifica forma si suprafața (necesara realizării lucrărilor de modernizare a profilului stradal paralel drumului de halaj) in urma trasărilor necesare de modernizare ale tramei stradale astfel incat suprafața exacta se va determina la faza proiect de execuție a pasajului sau a intersecției si privind procedurilor de expropriere după caz.

Articolul 5- AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Conform P.U.Z. -U.04.00 - Reglementari Urbanistice.

Retragerea de la aliniamentul fata de Șoseaua București Targoviste este de 7,00 metri. In părțile de nord, est și sud a parcelei retragerea este de 5 metri. Acestea din urma se corelează cu P.U.Z. Sos. București -Targoviste nr. 4-4A, Sos. Gh. I. Sisesti nr. 391-393, 455-465, 467C-D.


Articolul 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl POSTERIOARE ALE PARCELELOR


Min. 5,oo metri fata de edificabil (limita de nord) Min. 5,oo metri fata de edificabil (limita de sud) Mirt. S,oo metri fata de edificabil (limita de est) Min. 7,oo metri fata de edificabil (limita de vest)


Articolul 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ.... o

P.U.Z.-ANSAMBLU MIXT CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE * (LOCUIRE, COMERȚ, SERVICII, BIROURI)

Document: Regulament Local de Urbanism
//
/


conform P.U.Z. -U.04.00 - Reglementări Urbanistice?

Articolul 8 - CIRCULAȚII Șl ACCESE


Accesul către lotul din sud (N.C. 229862) se face din Șoseaua BucurestbTârgoviste>i

strada propusa ce este paralela cu drumul de halaj conform P.U.Z. -U.04.00 - Reglementări Urbanistice.

Articolul 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

staționarea autovehiculelor va fi asigurată în afara spațiilor publice, în conformitate cu H.C.L. nr. 66 din 6.04.2006 ''privind aprobarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație".

Nota:

• se vor putea realiza 3 subsoluri in funcție de numărul rezultat ca urmare necesarului de locuri de parcare cu respectarea a H.C.G.M.B. nr. 66 din o6.o4.2oo6

® in cazul in care se va constata necesitatea de a se mai realize un subsol se va putea solicita realizarea acestuia la următoarele faze de proiectare - autorizarea lucrărilor de construcții

Articolul 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

înălțimea maximă a clădirilor va fi:

o 3S+P+4E

 • •  3S+P+6E

 • •  3S+P+11E

Nota:

 • •  se vor putea realiza 3 subsoluri in funcție de numărul rezultat ca urmare necesarului de locuri de parcare cu respectarea a H.C.G.M.B. nr. 66 din o6.o4.2oo6

 • •  in cazul in care se va constata necesitatea de a se mai realize un subsol se va putea solicita realizarea acestuia la următoarele faze de proiectare - autorizarea lucrărilor de construcții

Articolul 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

conform P.U.Z., cu condiția integrării în particularitățile zonei și armonizării cu vecinătățile imediate;

aspectul clădirilor va exprima caracterul și reprezentativitatea funcțiunii și va

răspunde exigențelor actuale ale arhitecturii europene de "coerență" și "eleganță".
Articolul 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂtelecomunicații;


conform P.U.Z.-U.04.00 - Reglementări Urbanistice.

toate cele modulele vor fi racordate la rețelele tehnico-edili se va asigura posibilitatea racordării la sistemele mod se ’/e asigura in mod specia! evacuarea rapida si captarea apelor meteorice rezervate pietonilor, din spatiile mineralizate si din spatiile plantate cu gazon; se interzice dispunerea pe fațade a antenelor TV-satelit si a antenelor pentru telefonia mobila si dispunerea vizibila a cablurilor TV;

Articolul 13 - SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE

conform P.U.Z. -U.04.00 - Reglementări Urbanistice.

SPAȚIU VERDE PE SOL NATURAL                              2o%

SPAȚIU VERDE PE PLACA (TERASE)                             lo%

Articolul 14- ÎMPREJMUIRI

 • -  spații In comerciale și alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri sau cu garduri vii și pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele etc..

SECȚIUNEA III - UTR M3: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE $1 UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

U.T.R. M3

 • -  P.O.T. maxim 50%.

Articolul 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

U.T.R. M3

- C.U.T. maxim 3,60 mp. A.D.C. / mp. teren

Nota: ambele terenuri care fac obiectul prezentului R.L.U. aferent P.U.Z. sunt afectate de modernizări ale tramei stradale majore trasate prin alte documentații de urbanism; Astfel prin aceste afectări dimensiunile si supiafetșdeac£SțOTa se modifica fata de cele inițiale.


Page: 15/18

-A’SECȚIUNEA II - UTR V4: CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE Șl CONFORMARE A CLĂDIRILOR

Articolul 2 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

Terenul 2 (NC 229862) de forma neregulata in suprafața inițiala de aproximativ 8.445,oo mp isi va modifica forma si suprafața (necesara realizării lucrărilor de modernizare a profilului stradal paralel drumului de halaj) in urma trasărilor necesare de modernizare ale tramei stradale astfel incat suprafața exacta se va determina la faza proiect de execuție a pasajului sau a intersecției si privind procedurilor de expropriere după caz.

Articolul 3- AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Conform P.U.Z. -U.04.00- Reglementari Urbanistice.

Retragerea de la aliniamentul fata de Șoseaua București Targoviste este de 7,00 metri. In partea de sud a parcelei retragerea este de 10 metri, iar in nord este de 3 metri. Acestea se corelează cu P.U.Z. Sos. București -Targoviste nr. 4-4A, Sos. Gh. I. Sisesti nr. 391-393, 455-465, 467C-D.

Articolul 4 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl

POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Min. 3,oo metri fata de edificabil (limita de nord)

Min. lo,oo metri fata de edificabil (limita de sud)

Min. 7,oo metri fata de edificabil (limita de vest)

Articolul 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI

PARCELĂ.

conform P.U.Z. -U.04.00 - Reglementări Urbanistice;


Page:16/18


Articolul 6- CIRCULAȚII Șl ACCESECONFORM cu originalul;

/4V


Accesul către lotul din sud (N.C. 229862) se face din Șosea


strada propusa ce este paralela cu drumul de halaj


conform P.U.Z. -u.u^.uu - Reglementări Urbanistice.

Articolul 7 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

staționarea autovehiculelor va fi asigurată în afara spațiilor publice, în conformitate cu H.C.L. nr. 66 din 6.04.2006 "privind aprobarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație".

Articolul 8 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

înălțimea maximă a clădirilor va fi: P+2E (9 metri)

Articolul 9 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

conform P.U.Z., cu condiția integrării în particularitățile zonei și armonizării cu vecinătățile imediate;

aspectul clădirilor va exprima caracterul și reprezentativitatea funcțiunii și va

răspunde exigențelor actuale ale arhitecturii europene de "coerență" și "eleganță".

Articolul 10 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

conform P.U.Z. -U.04.00 - Reglementări Urbanistice.

toate cele modulele vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice; se va asigura posibilitatea racordării la sistemele moderne de telecomunicații; se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice din spatiile rezervate pietonilor, din spatiile mineralizate si din spatiile plantate cu gazon;

se interzice dispunerea pe fațade a antenelor TV-satelit si a antenelor pentru telefonia mobila si dispunerea vizibila a cablurilor TV;


I P.U.Z.            U MIXT CU FU

(LOCUIRE, COMERȚ, SERVICII, BIRyw.x.,

j Document: Regulament Local de Urbanisrn.,\ ———;————Articolul 12 - ÎMPREJMUIRI


- spațiile comerciale și alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri sau cu garduri vii și pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele etc..

SECȚIUNEA III - UTR V4: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 13 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

U.T.R. V4

P.O.T. maxim 15% (cf. P.U.G. București - P.O.T. cu construcții, platforme, circulații carosabile si pietonale)

Articolul 14 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

U.T.R. V4

C.U.T. maxim 0,20 mp. A.D.C. / mp. teren

Notă:

Prevederile prezentului Regulament Local de Urbanism se aplică numai asupra terenului care a generat P.U.Z. (terenul din SOSEAUA BUCURESTI-TARGOVISTE NR. 4, Sector 1). Asupra celorlalte terenuri care sunt încadrate în U.T.R. M2 - Subzona mixta cu clădiri avand regim de construire continuu si discontinuu si inaltimi maxime de P+14E, U.T.R. V4 - Subzona spatiior verzi pentru protecția cursurilor de apa și sunt cuprinse în zona de studiu se vor aplica prevederile celei mai recente documentații de urbanism sub incidența careia intră.
; S/s't


RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PU

privind aprobarea

ȘOSEAUA BUCUREȘTI - TÂRGOVIȘTE NR. 4, SECTOR 1, BUCUREȘTI

 • 1.  Detalii priv ind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul.

în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București.

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr. 136 2012. în toate etapele de elaborare a planului, astfel:

 • •   etapa anunț de intenție - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 23.12.2017 - 07.01.2018:

 • •  etapa de elaborare a propunerilor - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 10.05.2018 - 26.05.2018:

 • •   etapa de avizare a proiectului - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 08.09.2018 - 24.09.2018;

 • •  etapa de aprobare a PUZ - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate eu prevederile Legii nr. 52 2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului vvvyvv .prnb.ro.

în etapa de avizare. PUZ a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere a avizului de mediu, declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii etapei de încadrare, precum și publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul ARPMB.

 • 2. Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului.

Publicul a fost invitat să dezbată propunerea solicitantului în perioadele mai sus menționate aferente celor trei etape de consultare și informare pe site-ul www4m1b.ro și sau să transmită observațiile reclamațiile recomandările prin registratura Primăriei Municipiului București. Nu au fost organizate întâlniri pentru dezbaterea propunerii.

 • 3. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

La Primăria Municipiului București nu au fost înregistrate solicitări pentru modificarea soluției propuse.

 • 4. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise; Nu este cazul.

 • 5.  Numărul persoanelor care au participat la acest proces. Nu este cazul.

 • 6.   Rezumatul problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare si consultare; Nu este cazul.

 • 7.   Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observ ațiile și rezervele exprimate de public: Nu este cazul.

 • 8.   Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus sa Ie rezolve. împreună cu motivația acestui lucru: Nu este cazulI kerior obținerii V-izului Arhiiectuh.ii Șei pentru a dc'-ei-i operațional planul urbaniști, urinează procedura de aprobare conform competențelor stabilite prin lege In acest <op procedura prealabilă presupune obținerea avizelor de specialitate prin avizul prealabil de la instituțiile interesate și abilitate prin lege, procedură ce presupune de asemenea analiza proiectului in cadrul unor comisii alcătuite din specialiști in domeniile respective. In mod obligatoriu se solicită avizele Agenției pentru Protecția Mediului București, Comisiei Tehnice de Circulație P.M.B., Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare P.M.B. și. după caz. cele ale Ministerului Culturii și Identității Naționale, Autorității Aeronauticii Civile Române, Administrației Naționale "Apele Române". Metrorex SA Metroul SA. avize SRI MApN MAI și avizul MAI 1SU.

Referitor la propunerea soluției tehnice de configurare a edificabilului au fost respectate prevederile PUG- RUJ aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare. Prin urmare configurația edificabilelor. a circulațiilor și a modului de intervenție asupra clădirilor existente și a spațiului public adiacent concretizate în planul urbanistic este rezultatul unui efort colectiv, la care participă numeroși profesioniști, pornind de la elaboratorul proiectului și membrii comisiilor de avizare. Puncte de vedere diferite sunt exprimate în cursul dezbaterilor în cadrul acestor comisii, iar hotărârile se iau de persoanele investite legal cu competență. Este de înțeles faptul că atât în mediul profesional cât și în cel public există opinii diferite și că manifestarea lor responsabilizează activitatea specialiștilor implicați în procesul de elaborare și avizare. însă nu poate fi luată în considerare posibilitatea preluării tuturor propunerilor. Decizia asupra formei finale a proiectului aparține autorităților ce dețin competența legală.

Referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din acordul de principiu al comisiei tehnice de circulație nr. 13746/ 1647755 din 01.10.2018, emis de Direcția Transporturi. Comisia Tehnică de Circulații a PMB:

Referitor la evaluarea de mediu PUZ-ul a fost supus procedurii de evaluare de mediu în urma căruia a fost emisă Decizia etapei de încadrare nr. 62 din 08.08.2018.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fost depuse observații sau reclamații cu privire la PUZ-ul descris mai sus, PUZ care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H.C.G.M.B nr.136/ 30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a consiliului general al Municipiului București art.12. a), b) și c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația „PIJZ- ȘOSEAUA BUCUREȘTI -TÂRGOVIȘTE NR. 4, SECTOR 1, BUCUREȘTI”.

Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 Art.6 Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52 2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

12 din Ordin și a H.C.G.M.B nr. 136/30.08.2012 propunem Consiliului General al Municipiului București însușirea prezentului raport.

Față de cele prezentate mai sus. se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism iar în conformitate cu prevederile art.l 1 și întocmit. Arh. Ana Mai^fl

Bd Regina Elisabeta nr 47 cod p'oș

Tel 021 305 55 00 http //www pmb ro

g,


.»-LKQ4

$

UKAS

ISO 9001 • ISO 14001

001