Hotărârea nr. 515/2019

HOTARAREnr. 515 din 2019-09-17 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- STRADA TEIUL DOAMNEI NR. 95 SI 97, SECTOR 2, BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - Strada Teiul Doamnei nr. 95 și 97,

Sector 2, București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 4051/01.04.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 77/30.07.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 522/30.07.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012:

Văzând documentele emise de:

 • -   Primăria Sectorului 2 - Certificatul de urbanism nr. 67/4„T”/16.01.2018;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr. 53/11.04.2018;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul preliminar nr. 93/13.08.2018;

 • -  Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 86/24.09.2018;

 • -   Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov: avizul nr. 912038/25.04.2018;

 • -  Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul nr. 1658992/28.09.2018;

 • -  Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1618610/7264/04.07.2018;

în conformitate cu prevederile:

 • -   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare:

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  Hotărârea C.G.M.B. bxnr. 324/2010, !32fe012, Hotărârea  2.201% 1 ,

  \OCu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind t^Spai^țaLdec+zttfnaîă în administrația publică, republicată, cu modificările și completările uKeiioai/e:

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. e), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Strada Teiul Doamnei nr. 95 și 97, Sector 2, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 15/01.04.2019 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 4050/01.04.2019 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.09.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,București ,/l7.09\2019

Nr. 515 //SECRETAR GENERAL
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM Șl
AMENAJAREA TERITORIULUI
Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism


romania2019.eu


Ca urmare cererii adresate de S.C. DMBI ARHITECTURA SRL - arh.                  - RUR D,E în calitate de

proiectant, cu sediul în București Str Johann Strauss nr. 2A sector 2 București pentru S.C. ECO INTER SERV SRL, în calitate de beneficiar, cu sediul în București, sector 2 Str Halmeu ni sub nr. 1706680/07.02.2019, în conformitate cu prevederile Legii urbanismul, cu modificările și completările ulterioare se emite următorul

AVIZ

NR. / tf?/, tfy

pentru

PUZ - STR. TEIUL DOAMNEI NR. 95 și 97


GENERAT DE IMOBILUL: situat la adresa din Str. Teiul Doamnei nr. 9 (769,0 mp din măsurători - nr. cadastral 238183 notat în Extrasul de Carte Funciară pentru informare nr cerere 83801/20.12.2018) având la bază Certificatul de urbanism nr 67/4’T din 16 01 2018 (termen de valabilitate 24 de luni de la data emiterii ) emis de Primăria Sectorului 2. București

Notă ridicare topografică însușită de persoană autorizată Anghel I. Vasile. suprafața totală de teren 769 Omp compusă din lot 1 = 680.Omp si lot 2 - 89,Omp, suprafață rezervată pentru supralărqirea străzii Teiul Doamnei

INIȚIATOR:       S.C. DMBI ARHITECTURA SRL

PROIECTANT:     S.C. ECO INTERSERV SRL

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh.             .< - RUR D,E

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București pe teritoriul administrativ al Sectorului 2.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR:

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr 269/2000 (completată cu HCGMB nr. 324/17.11.2010. HCGMB nr. 241/20.12.2011, HCGMB nr. 232/19.12.2012, HCGMB nr.224/15.12.2015, HCGMB nr.341/14.06.2018 și HCGMB nr. 877/12.12.2018), imobilui este cuprins în „CB1 - subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate”.

 • - Regim de construire: contiuu / discontinuu.

 • -  Funcțiuni predominante: instituții și servicii publice supramumcipaie și municipale sedii ale unor organisme extrateritoriale.

 • -  înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: înălțimea maximă admisibilă în pianul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade;

 • - Procent de ocupare a terenului (POT): pentru funcțiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului cu recomandarea de a se opta pentru POT maxim = 50%.

 • - Coeficient volumetric de Utilizare a Terenului (CUT): pentru funcțiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului, dar fără a se depăși CUT maxim = 2.4 mp.ADC/mp.teren pentru clădiri cu 6 și mai multe niveluri și CUT maxim 2.2 pentru clădiri cu 3-4 niveluri.


 • - Retragerea minimă față de aliniament : serviciile publice vor fi retrase de la aliniament cu minim 10,0 metri sau vor fi dispuse pe aliniament în funcție de caracterul străzii, de profilul activității și de normele existente: - clădirile care alcătuiesc fronturi continue vor avea o adâncime față de aliniament care nu va depăși 20 0 metri; - banda de construibilitate a clădirilor retrase față de aliniament este de 20 0 metri de la alinierea clădirilor; - serviciile publice vor fi amplasate pe aliniament în cazul în care înălțimea maximă la cornișe nu depășește distanța dintre aliniamente - dacă înălțimea clădirii în planul aliniamentului depășește distanța dintre aliniamente clădirea se va retrage de la aliniament cu o distanta minimă egală cu plusul de înălțime al clădirii față de distanța dintre aliniamentele străzii dar nu cu mai puțin de 4 0 metri cu condiția să nu fie lăsate vizibile calcane de pe parcelele alăturate, fac excepție de la aceasta regulă numai situațiile de marcare prin plus de înălțime a intersecțiilor și racordările de înălțime a clădirilor între străzi cu lățimi diferite

 • - Retrageri minime față de limitele laterale și posterioare: clădirile publice se vor amplasa de regulă în regim izolat -

clădirile care vor alcătui fronturi continue se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20 0 la aliniament: - în cazul fronturilor discontinue. în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe li de proprietate iar pe cealaltă latură se învecinează cu o c’ădire retrasă de la limita laterală a parcelei și având        (da l^ â ferestre ale unor încăperi principale noua

clădire se va alipi de calcanul existent iar față de limita opu           etra'ge gblîȘ^toriu la o .distanță egală cu 1/3 din
$

UKAS

SG 9OC1 • SC 14OO1       001


na’țime dar nu mai puțin de 5 O metr, - clădirile se voi retrage fața de urnita posterioară a parcelei la o distanța de cel puțm jumătate din înălțimea clădim măsurată la cornișă dar nu mai puțin de 5 0 metri - distanța dintre clădirea unei biseric ortodoxe și limitele laterale și cea posterioară ale parcelei este de minim 10.0 metri

AVIZ DE OPORTUNITATE nr. 53 din 11.04.2018 emis de Primăria Municipiului București.

AVIZ PRELIMINAR NR. 93/13.08.2018

PREVEDERI P.U.Z. - R.L.U. PROPUSE:

 • - Regim de construire: discontinuu (cuplat)

 • - Funcțiune predominantă locuințe colective cu funcțiuni complementare locuirii - comerț/servicn la parter

Regimul maxim de înălțime: RHmax= S+P+5E-E6r (S+P+2E pe limita dreaptă de proprietate, etajele, 3.4,5.6 retrase cu 3.Om față de limita dreaptă de proprietate și etajul 6 retras 1,5 m față de fațada principală, laterală posterioară ) cu respectarea specificațiilor Planului de Reglementări vizat spre neschimbare

 • - Procent de ocupare a terenului (POT): maxim 60 %,

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT): maxim 2.88 mp ADC/mp teren

 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: Hmax = 20.Om pentru S+P+5E ( +3,Om pentru etajul 6 retras)

 • - Retragerea minimă față de aliniament: 3,Om, cu respectarea specificațiilor Planului de Reglementări vizat spre neschimbare.

 • - Retragerea minimă față de limitele laterale și posterioare : 5.Om. cu respectarea specificațiilor Planului de Reglementări vizat spre neschimbare

 • - Circulații și accese: parcarea și gararea autovehiculelor profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe

teritoriul Municipiului București si a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație' aprobate prin HCGMB nr. 66/2006 și conform Acordului de principiu nr 7264/04.07.2018. împreună cu planșa nr 1618610/03.05.2018. vizată spre neschimbare, emis de Direcția Transporturi. Comisia Tehnică de Circulație a PMB

 • - Echipare tehnico - edilitară: Rețelele edilitare aferente se vor reaiiza anterior rețelei stradale Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă. canalizare energie electrică și respectarea condițiilor prevăzute în Avizul Comisiei de Coordonare a PMB nr. 1658992/28.09.2018 împreună cu planșa nr 1658992/28 09 2018. vizată spre neschimbare emis de Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului Direcția Urbanism

Notă:

 • - La faza Autorizației de construire respectarea Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/2014 și Normativului privind proiectarea clădirilor de locuințe.

 • - La faza Autorizației de construire respectarea condițiilor specificate în adresa nr. 912038, București, 25.04.2018. emisă de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal - Str. Teiul Doamnei nr. 95-97. sector 2. București, cu respectarea condițiilor din acordurile/avizele specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru etapele de avizare/aprobare a P.U.Z

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu Planșa de Reglementări nr A3 anexată și vizată spre neschimbare si Regulamentul Local de Urbanism

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z.-ul care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P U Z

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC ) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de Urbanism nr 67/4'T din 16 01 2018 (termen de valabilitate 24 de luni de la data emiterii ) emis de Primăria Sectorului 2, București.
DIRECȚIA asistența tehnica și

JURIDICA


/ '//

\ //


=dist. dintre aliniamente, S+P+5E+E6R(23m) por fi adaugare 1-2 niveluri s+P+5 H=20rr funcție de volumetric străzi Ș+P+2 ... H= î0,8Cm

DATA:

iunie 2018

DESENAT

AR;

î

PROIECTAT

ARI

SEF PROIECT

ARH

FAZA PROIECT:

P.U.ZT

TITLU PLANȘA:

z

PLAN REGLEMENTARI

SCARA.

1/50C

PROIECT NR.

36/2017    PLANȘA NR.


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

PLAN URBANISTIC ZONAL STR. TEIUL DOAMNEI NR. 95 - 97
VIZAT SPRE NESCHiMBARE

CB1m: locuințe colective si servicii/comert, înălțime max P+6 E in afara zonelor proteiate


GENERALITĂȚI. CARACTERUL ZONEI


Terenul care face obiectul prezentului Plan Urbanistic Zonal se afla localizat conform PUG MB in subzona CB1 - subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate; Pentru orice noi intervenții în subzona CB1 sunt necesare Planuri Urbanistice de Detaliu sau Zonale.

Terenul se afla la intersecția străzilor teiul Doamnei si Balteni. Zona are caracter mixt, fiind prezente diferite funcțiuni: locuințe colective, instituții de invatamant. comerț, birouri/servicii. Zona prezintă în general un caracter neomogen din punct de vedere a regimului de înălțime. Frontul la Strada Teiul Doamnei are pe latura de est un regim constant de inaltime de P+10E în timp ce cel de pe latura vestica variaza de la de la P până la P+8.

Frontul sudic al Străzii Balteni variaza de la P până la P+4 iar cel nordic de la P până la P+5.

Reglementările de circulație cuprinse in documentațiile de urbanism aprobate, furnizate in Avizul tehnic de consultanta preliminară de circulație nr. 182/15.03.2018 al PMB. Serviciul Proiecte Urbane, prevăd pentru Strada Teiul Doamnei încadrarea in sistemul de circulatiij categoria a ll-a si realizarea unui profil de 21 m cu supralargirea carosabilului la 14, do circulație pe fiecare sens. Pentru Strada Balteni nu sunt prevăzute modificări ale prof&î$i

I

; CONFORM CU ORIGINA

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE:

 • - locuințe colective si servicii/comert, cu inaltime max. P+6 E, situate in afara zone]

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI:

 • - nu este cazul;

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE:

 • - orice alte activități care nu corespund caracterului zonei și prin aceast îndepărtării investitorilor interesați;

 • - activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat^

 • - construcții provizorii de orice natură;

 • - depozitare en-gros:

 • - depozitări de materiale refolosibile:                                                \ ,z

 • - platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • - lucrări de terasament de natură să afecteze utilizarea terenurilor învecinate;

 • - orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.


UTILIZARE FUNCȚIONALA
ry rezintă risculCONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE A CLĂDIRILOR ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME. DIMENSIUNI)

Terenul are forma unui poligon neregulat si suprafața de 771 mp cf. acte de proprietate (769 mp cf. măsurători). Frontul la Strada Teiul Doamnei este aprox.26,5m. iar la Str. Balteni aprox. 22m.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

Clădirea se va retrage fata de aliniamentul actual al Străzii Teiul Doamnei cu 3m, pentru a se putea rezerva suprafața necesara de teren pentru modernizarea circulației publice, deși clădirile existente învecinate sunt amplasate pe aliniament. Se propune amplasarea construcției pe noul aliniament propus pt. Str. teiul Doamnei.

Fata de aliniamentul Străzii Balteni se v alaturata de la nr. 15.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAR

POSTERIOARE ALE PARCELELtragerea de 5m, clădirea se va alinia cu cea


R FATA DE LIMITELE LATERALE SI y A


DIRECȚIA URBANISM

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

-----------


 • - la nord-vest: alipire la calcanul invecinat pe inaltimea P+2 apoi retragere începând cu etajul al treilea de 3m

 • - la sud-vest: retragere variabila, intre 5m si 10m fata de limita proprietății.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

Se va construi un singur volum

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII SI ACCESE

Este rezervata o suprafața de teren de 89mp(cf. măsurătoare topo), pentru supralargirea Str. Teiul Doamnei, al cărei profil transversal va ajunge la 21 m. Accesul auto in curte se va face din Str. Balteni, iar accesul in subteran la parcarea din subsolul clădirii se va face din Str. Teiul Doamnei. Accesul publicului la servicii se va face direct din Str. Balteni, accesul locatarilor va fi fi prevăzut lateral, din curte.

Suprafața circulațiilor va fi de max.154mp (20% din suprafața terenului) si include: accese, alei, platforme si suprafața rezervata pt. modernizarea străzii.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR.

Staționarea autovehiculelor va fi realizata exclusiv în interiorul incintei, in subsolul clădirii. Se va asigura necesarul de locuri de parcare pentru funcțiunile propuse, in conformitate cu pr HCGMB nr.66/2006


ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILQfț

Regimul maxim de înălțime al construcției va fi : - S+P+5E +E6R (H. maxim = 23. 0 m).

Pentru porțiunile clădirii unde sunt retrageri in planul fațadei, inaltii^il^mâ-ximestrrrt^^.

icoNroRMCU

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILo'r---------—--------

Se va realiza un ansamblu compozițional care va tine seama de caracterul general al zonei, de arhitectura clădirilor din vecinătate si de particularitățile terenului.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA.

Clădirea va fi racordata la rețelele tehnico-edilitare publice existente în zona

-în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obține avizul autorității competente care administreazăresursele de apă:

-se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și dispunerea vizibilă acablurilor TV:

-cu excepția telecomunicațiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneți zăbreliți (tripozi uniți cu grinzi cuzăbrele) pe terasele clădirilor care nu sunt tehnice sau industriale;

-dată fiind intensitatea circulației pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fiefăcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii.

ARTICOLUL 13 - SPATII OBERE SI SPATII PLANTATE

- spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fiînierbate și plantate cu un arbore la fiecare 100 mp.

-se vor identifica, păstra și proteja în timpul executării construcțiilor arborii importanți existenți având peste 4.0 metri înălțime și diametrul tulpinii peste 15.0 cm.; în cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alți 10 arbori în perimetrul propriu sau în spațiile plantate publice din proximitate;

-pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcțiilor se va evita impermeabilizareaterenului peste minimum necesar pentru accese, circulații pietonale. terase:

-parcajele amenajate la sol vor fi plantate cu minim un arbore la 4 mașini și vor fi înconjurate cu un gard viu de minim 1.20 metri înălțime;

-în zona cu terenuri contractile se        ita speciile care prin tipul de rădăcină pot mări

sensibilitatea laumiditate a tere Suprafața de spatii verzi la nivelul sq pondere de minim 20% de spațiu ve/rcfe / / - !
t^ normele in viqoare_Se-va-as+gnra^7' i r^jaTihspl'adanc. DIRECTA URBAsm '

V7 /   /     i AVIZNR........../.......ujuqarF

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI.

împrejmuirile spre strada vor fi transparente cu înălțimi de minim 2.00m sau pot lipsi, incinta urmând a fi separata cu borduri sau cu garduri vii.

împrejmuirile pe limitele laterale si posterioara a proprietății vor fi opace, de înălțime maxim 2.50m

POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI.

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

P.O.T. maxim - 60%

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

CUT maxim = 2,88 mp. ADC / mp. teren

BILANȚ TERITORIAL


SUPRAFEȚE

Suprc^ata Teren . ■

Suprafața Construita

_    ...      . -Sol Noturol

Spatii verzi

 • - pe terase -peste E2. E5) , ... ■ Accese alei, dadome

Circulați!

 • - Supr.ce vc trece n domeniul public

UTR \ Funcțiune

POT max

CUT max


EXISTENT mp/%

769 mp (100%)


cf. PUG

769 mp (100%)

384 5 mp (50%)


30%

CB1

50%

2,4


PROPUS mp/%

769 mp (100%)

461,4mp (60%)

153,8 mp (20%)

76 9 mp (10%) 153,8mp64 8mp(8.4%)

(20%)  89mp(ll,6%)

CBlm:

Loc uinte*Servici/Comert

60%

2,88


H max

-ais- aimrec niameme, S+P+5E+E6R(23m) po* fiaaauga*e ' 2niveiuri 5+P + 5 ... H=20m func-ie ae /olurr.etricstrăzii. S+P+2 ... H=10,80m

*Suprafata Teren = 769 mp cf. măsurători; =771 mp cf. octe de proprietate


DIRECȚIA URBANISM

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

VIZAT SPRt NESCHIMBARE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

romania20}OJC'S;


DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI
Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism

cA. 2c

RAPORTUL INFORMĂRII Șl CONSULTĂRII PUBLICULUI. PUZ - STR. TEIUL DOAMNEI NR. 95 Șl 97, SECTOR 2, BUCUREȘTI

 • 1.      Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul.

în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr 136/2012 în toate etapele de elaborare a planului ( conform înscrisurilor). astfel:

o etapa anunț de intenție - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare 09.05.2018 -24.05.2018.

o etapa de elaborare a propunerilor - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare 02.07.2018 - 17.07.2018.

» etapa de avizare a proiectului - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei / perioada de desfășurare 18.12.2018 - 08.01.2019.

• etapa de aprobare a PUZ - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare prin procedura standard prin intermediul site-ului www.pmb.ro.

în etapa de avizare. PUZ a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere a avizului de mediu, declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii etapei de încadrare, precum și publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul ARPMB

 • 2.       Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului.

Nu au fost organizate întâlniri.

 • 3.      Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații.

Pe portalul dedicat al PMB "URBONLINE" (http://urbanism.pmb.ro), secțiunea Planuri urbanism în consultare, nu sunt postate observații și propuneri ale cetățenilor

 • 4.      Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise. - Nu este cazul.

Numărul persoanelor care au participat la acest proces. -

Rezumatul problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare si consultare. Nu este cazul.7. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Procedura de avizare a documentațiilor de urbanism presupune prezentarea lucrărilor în cadrul comisiilor de specialitate, comisii compuse din specialiști în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii din România cadre universitare specialiști recunoscuți de organizațiile profesionale reprezentanți ai Ministerului Culturii ai Ministerul Dezvoltăm Regionale și Administrației Publice și ai Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice Ulterior obținerii Avizului Arhitectului Șef pentru a deveni operațional, planul urbanistic urmează procedura de aprobare conform competențelor stabilite prin lege în acest scop, procedura prealabilă presupune obținerea avizelor de specialitate solicitate prin avizul prealabil de la instituțiile interesate și abilitate prin lege, procedură ce presupune de asemenea analiza proiectului în cadrul unor comisii alcătuite din specialiști în domeniile respective în mod obligatoriu se cer avizele Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București al Comisiei Tehnice de Circulație / PMB și al Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare / PMB și. după caz. alte avize conform legislației în vigoare

Prin urmare configurația edificabilelor a circulațiilor, a modului de intervenție asupra imobilului și a spațiului public adiacent concretizate în planul urbanistic este rezultatul unui efort colectiv, la care participă numeroși profesioniști, pornind de la elaboratorul proiectului și membrii comisiilor de avizare. Puncte de vedere diferite sunt exprimate în cursul dezbaterilor în cadrul acestor comisii, iar hotărârile se iau de persoanele investite legal cu competență. Este de înțeles faptul că atât în mediul profesional cât și în cel public există opinii diferite și că manifestarea lor responsabilizează activitatea specialiștilor implicați în procesul de elaborare și avizare. însă nu poate fi luată în considerare posibilitatea preluării tuturor propunerilor Decizia asupra formei finale a proiectului aparține autorităților ce dețin competența legală

Referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din acordul de principiu al comisiei tehnice de circulație nr. 7246/04.07.2018. împreună cu planșa nr. 1618610/03.05.2018. vizată spre neschimbare, emis de Direcția Transporturi, Comisia Tehnică de Circulație a PMB.

Referitor la evaluarea de mediu PUZ- ul a fost supus procedurii de evaluare de mediu în urma căruia a fost emisă Decizia etapei de încadrare nr. 86/24.09.2018

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, din înscrisuri reiese faptul că nu au fost depuse observații sau reclamații cu privire la PUZ-ul descris mai sus.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H.C G M B nr 136/30 08.2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a consiliului general al Municipiului București art 12. a), b) si c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația „PUZ - STR. TEIUL DOAMNEI NR. 95 Șl 97, SECTOR 2, BUCUREȘTI”.

Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 Art.6 Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioareucurești România