Hotărârea nr. 514/2019

HOTARAREnr. 514 din 2019-09-17 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- SOSEAUA ORHIDEELOR NR. 27-29, SECTOR 1, BUCURESTI

(CONFORM CU ORIGINALUL__


Ș2 ttWC4"S7 \*% ■'«f’iOiCA V V

Vi4


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - Șoseaua Orhideelor nr. 27-29. Sector 1, București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 1883/14.02.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 73/30.07.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 518/30.07.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

Primăria Sectorului 1 - Certificatul de urbanism nr. 1433/37/0/30119/21.08.2017;

Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr. 101/24.10.2017;

Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul preliminar nr. 26/13.03.2018: Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 30/04.05.2018;

Ministerul Culturii și Identității Naționale - Direcția Pentru Cultură a Municipiului București: avizul nr. 1490/ZP/24.10.2018;

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene: avizul nr. 47663/04.07.2018;

Autoritatea Aeronautică Civilă Română: avizul de principiu nr. 16027/831/12.07.2018;

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov: avizul nr. 912520/30.05.2018;

Compania Națională de Căi ferate „CFR” S.A.: avizul nr. 6/5/583/31.05.2018;

Telekom România Communication S.A.: avizul nr. 100/05/03/01/3326/07.11.2017;

Regia Autonomă de Transport București - Serviciul proiectare infrastructură și avize edilitare: avizul nr. 14775/17.10.2017;

București: avizul nr.


Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice

75281/13.11.2017;

E - distribuție Muntenia: avizul nr. 197753526/17.10.2017;

Distrigaz rețele sud - engie: avizul nr. 312008120/25.10.2017;


S.C. Apa Nova București S.A.: avizul nr. 91713357/1

Comisia de coordonare a Primăriei

1613826/13.04.2018;


 • -  Comisia Tehnică de Circulație - avizul de

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea exe modificările și completările ulterioare; Legii nr. 350/2001 privind amenajarea completările ulterioare:


 • -  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare:

 • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010,

 • -  Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012, Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. e), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Șoseaua Orhideelor nr. 27-29, Sector 1, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 77/13.12.2018 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 14786/13.12.2018 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.09.2019.tf-K. II

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ’!

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea

Teritoriului                                                   ,

Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism

: • •. ® . : • : • ; . r<::'<>•

ROMÂNIA


Ca urmare a cererii adresate de S.C. IMS PROPRIETĂȚI S.R.L. prin S.C. RC ARC DEVELOPMENT S.R.L. (fostă REINVEST COMMERCIAL DEVELOPMENT S R L.) în calitate de mandatar, cu sediul în Municipiul București. Bulevardul Pierre de Coubertin nr.3-5. Office Building. etaj 4, biroul 9. sprtnrni 2 elaborator proiect S.C. M DESIGN arhitectura & urbanism S.R.L. - URB RUR

înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1612817/03.04.2018,  1676495/01.11.2018.

1680185/13.11.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările si completările ulterioare se emite următorul:

AVIZ

NR. / 7^.77.:. .2018

1


- •               c\\

OIRECȚIA *o\

ASISTENȚA r tehnică și JURIDICA

V’a *      C9/

&     Wn4'0 >Z

„PUZ - ȘOSEAUA ORHIDEELOR NR. 27-29, SECTORUL <BUCUREȘTTS^"-'

CONFORM CU QRIGINALȘ/

io            —4----JEl


PENTRU


GENERAT DE IMOBILUL:cu adresa în Șoseaua Orhideelor nr.27-29. Sector 1, nr. cad.240524. în suprafață de 7920,00mp(9082,00mp conform acte) proprietate privată persoană juridică conform Certificatului de urbanism nr.1433/37/0/30119 din 21.08.2017. eliberat de Primăria Municipiului București Sector 1.

INIȚIATOR:

S.C. IMS PROPRIETĂȚI S.R.L.

PROIECTANT:

S.C. M DESIGN arhitectura & urbanism S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb. '                          . (A.B.C.D. E.F.G)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 1, delimitată astfel: la Nord - Zona C.F.R.; la Est - Zona C.F.R.; la Sud - Șoseaua Orhideelor; la Vest - Intersecția Calea Giulești cu Șoseaua Orhideelor.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu H.C G.M.B. nr. 269/2000 (completată cu H.C G.M.B. nr. 324/17.11.2010, H.C.G.M B nr. 241/20.12.2011; H.C.G.M.B. nr. 232/19.12.2012, H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 și H.C.G.M B nr. 341/14.06.2018) amplasamentul care face obiectul studiului se încadrează în Unitatea Teritorială de Referință -(U.T.R.) M3 - subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4E niveluri, caracterizată de următorii indicatori urbanistici:

 • - Regim de construire: continuu sau discontinuu.

 • - Funcțiuni predominante: instituții, servicii și echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector și de cartier; sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare. consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale; servicii sociale, colective și personale, sedii ale unor organizații politice, profesionale etc.;.

 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: egală cu distanța dintre aliniamente - pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4m continuat cu tangenta sa la 45 grade.


 • - Procent de ocupare a terenului (POT): 60% cu poșiUW ea acoperirii restului terenului in proporție de 75%, cu clădiri cu max. 2 niveluri ( 8 metri).

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT): 2.5


Bd. Regina Elisabeta nr 47 coc Tei 021 305 55 00 http://www.pmb.ro

 • - Retragerea minimă față de aliniament: echipamentele publice vor fi retrase de la aliniament cu minim 6 -10 metri sau vor fi dispuse pe aliniament în funcție de caracterul străzii, de profilul activității și de normele existente

 • - Retrageri minime față de limitele laterale și posterioare: clădirile publice se vor amplasa în regim izolat, retragerea față de limitele laterale vor fi de minim jumătate din înălțimea la cornișe dar nu mai puțin de 5 00 metri retragerea față de limitele posterioare va fi de minim jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de 6.00 metri.

PREVEDERI P.U.Z. - R.L.U. PROPUSE:
 • - U.T.R. M2 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu saiKdtsGontinui

maxime de P+14 niveluri cu accente înalte;                                      ____l_2

O'urcriA z"

J     ÎF HMfa ș(

juxii.il h v* \   *    <

' CONFORM CU <W^I$


 • - Regim de construire: continuu sau discontinuu..                                   j

 • - Funcțiuni: parc tehnologic comercial, ansamblu multifuncțional cu sericii birourfTdotarT"

 • - Regimul maxim de înălțime: 3S+P+9E+10Eretras+ etaj tehnic parțial

 • - Procent de ocupare a terenului (POT): maxim = 60%

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT): maxim 3,9 mp.ADC/mp teren, i

-înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: maxim = 51.00m.

 • - Retragerea minimă față de aliniament: retras 25,00m față de axul Șoselei Orhideelor plus 10,00m față de aliniament.

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: vor fi respectate specificațiile Planului de Reglementări vizat spre neschimbare și ale Regulamentului local de urbanism aferent

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare: 5,00m față de aliniamentul străzii

 • - Circulații și accese: parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006 și conform Acordului de principiu nr 7698/1620480/22.06.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulații a PMB.

 • - Echipare tehnico - edilitară: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică și Avizului Comisiei de Coordonare a PMB nr. 1613826/13.04.2018.

Se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal ȘOSEAUA ORHHIDEELOR nr. 27-29, SECTORUL 1, BUCUREȘTI cu respectarea condițiilor din acordurile/avizele specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru etapele de avizare/aprobare a P U.Z

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu Planșa de Reglementări nr.2.0 anexată și vizată spre neschimbare și Regulamentul Local de Urbanism

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z.-ul care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

țația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi a^^ste valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatul de Urbanism /3^/Q/3G\119 din 21.08.2017, emis de Primăria Sectorului 1 / București.7 * .

/nrCT

/•■i
ARHITECT ȘEF AL ARH.ȘTEF


UNICIPIULUI
:1EĂL1N DUMITI

CUREȘTI
ȘCU

Bd Regina Elisabeta nr 47 cod poștal 050013 sector 5. Bl rești România a /


Tel 021 305 55 00int 4016 http://www pmb roUKAS

MAMACKMCNT

ISO 9001 • 150 14001

001<>/ / J

/i

a.

1 /

j

T»"-*'---- K


• c ajd'- ca


ca* s soatiL e'ie


s^c'a*e:e e sa

M2' - sudzooa mixia cu (iâdiu având regim de construire continuu sau discontinuu si înălțimi maxime de P+14 niveluri ț 5Om).
arhitectura & urbanism

M DESIGN amitectura & urbanism


Str Theodor Aman, nr 24, București / cf; R1750W5 J40/7323/19.04.2005


Beneficiar


s.c. REINVEST COMMERCIAL

□ EVELOPMENT srl


PUZ


I                                             ’

CONFOR


Titlul planșei

IRECȚIA


Retyerf e n t a r i ba n is t ie e

Data revizuirii


1/1000

I


Semn


Revizuit manual

11—

NU

DA

Sef proiect

Data

1 Arh.

ian

2018

întocmit

urb

Pl.nr

Verificat

L/Z

2.0

'i /

Arh

"COPYRIGHT ' In conformitate cu art.39 din Regulamentul privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentațiile de amenajarea teritoriului si de urbanism, aprobat prin HG nr 1519 I 2004, acest proiect este proprietatea intelectuala a societăți! .M Deslgn A&U Srl. înstrăinarea, multiplicarea sau folosirea cu alta destinație decât cea prevăzută In contract a planșelor sau soft-urlior aferente, Intra sub incidența legii dreptului de autor"n ii v ('‘v irr'-'

i         ■—1

Str pictor Theodor Aman no 24 Sector 1

Tel/fax 4021 315 24 69. 0744 222 518 0744 857 140


B'       România

E-mail mdesign_m@yahoo com


A.2. - REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 27-29/M2*

[RLU/ 27-29/M2*]

PARC TEHNOLOGIC COMERCIAL

ANSAMBLU MULTIFUNCȚIONAL CU SERVICII, BIROURI, DOTĂRI

DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEh £27-29]

2ONFORM CU ORIGINAL^

__________

__Jî

7       \\t

■"71

C.--


Proiect MDA&U no. 16.256 / 2016

Beneficiar:SC IMS PROPRIETĂȚI SA - prin REINVEST COMMERCIAL DEVELOPMENT SRL

Direcția de Urbanism șiAmenajarea Teritoriului a PMB [DUAT-PMB]Proiectant de Urbanism:


SC M Design Arhitectura și Urbanism SRL


Sef Proiect:


prof.dr.arh.


întocmit:


drd. urb.


arh.


lect dr.arh.


Verificat:


dr.arh.
București - sept. 2017


1/10

M

ItO


M DESIGN arhitectura si urbanism


CUI 17501995/2005 J40/7328/2005


brou de proiectare


Str Theodor Aman no 24 Sector 1

Tel/fax 4021 315 24 69 0744 222 518 0744 857 140


BIROU DE PROIECTARE


București România

E-mail mdesign_m@yahoo corn


A.2. - REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 27-29/M2*

DATE GENERALE

în urma exprimării intenției beneficiarului, SC IMS PROPRIETĂȚI SA, de a-și folosi dreptul de utilizare al terenului

pentru realizarea unui PARC TEHNOLOGIC COMERCIAL ANSAMBLU MLTIFUNMCTIONAL CU SERVICII,

BIROURI, DOTĂRI se întocmește prezenta documentație de urbanism de tip PUZ pentru analiza de amplasament și corecta reglementare a propunerii făcute din punct de vedere funcjionaL-^gQnomio, spațial, juridiu și tehnic, respectiv:

! CONFORM CU ORIGINAL ’î t • - reglementarea funcțiunii propuse pentru amplasamentul în studiu           ____ __

 • - stabilirea condițiilor de ocupare [POT, CUT, Rh] care să asigure o corectă amplasare"—


 • - stabilirea imaginii configurativ-spațiale a propunerii

OBIECTUL STUDIULUI

Prezenta documentație își propune [în conformitate cu RGU-PUG și Legea no. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor, completată și modificată prin Legea no. 453/2001 și a OGR no. 5/2002] să stabilească parametrii urbanistici pentru dezvoltarea unui PARC TEHNOLOGIC COMERCIAL [...] 3S+P+12 [max.

60m]

ÎNCADRARE ÎN LOCALITATE

Zona studiată este amplasată în intravilanul Municipiului București, în zona de nord-vest, în imediata vecinătate a Pasajului Basarab și este ușor accesibilă datorită poziției sale. Teritoriul analizat de PUZ are o suprafață de aproximativ SSTO/I = 10.0ha.

ÎNCADRARE ÎN ZONĂ

Lotul din Șos. Orhideelor no. 27-29, Sector 1, București se află amplasat în vecinătatea Gării Basarab și front la Sos. Orhideelor și respectiv la Pajului Basarab și în vecinătatea intersecției Sos. Orhideelor cu Calea Giulești.

ANALIZĂ EXISTENT

Zona analizată de PUZ se află amplasată în Sectorul 1.

Lotul care a generat documentația are o suprafață de:

Slot = 7.920,00 mp [din măsurători] și 9.082,00 mp [din acte]

REGLEMENTĂRI

Situația actuală din zonă - beneficiază de un cadru construit relativ eterogen, în care împrejurimile sunt în continuă transformare.

In aceste condiții menținerea regimului funcțional propus prin PUG, respectiv de tip mixt [M3], este de dorit și în aceste condiții se propune ca în zonă fie păstrată aceasta tipologie cg parametrii urbanistici modificați în relație Prin prezentul PUZ 27-29 plecând de la oportunitatea pe care o acordă RLU ai PUG privind posibilitatee-în UTR de tip M2 [a locuirii ] serviciilor și comerțului-ca și de la intenția propunerea, în acest sens a benor.oiaui jj/ de a amplasa pe lot un PARC TEHNOLOGIC COMERCIAL ANSAMBLU MLTIFUNMCTIONAL CU SERVICII, BIROURI, DOTĂRI, se propune păstrarea mixității funcționale și transformarea UTR M3 în UTR M2 * [*= modificat] cu următoarele modificări ale PUG

se propune modificarea încadrării întregii zone și a lotului în Zona Mixtă [M2] subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+12/14 niveluri.

- se propune modificarea CUT de la 3 la 4 [3.9]

A.1.7.1. • ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ (propuneri)

întreaga zonă cuprinsă în arealul Pasajului și Gării Basarab este propusă pentru a fi modificată în funcție de analiza situației existente și a intereselor din zonă în următoarea configurație.

Zonificare funcțională și configurativ-spațială

Pe baza prezentului PUZ. din punct de vedere funcțional, terenul Slot = 7.920.00 mp [din măsurători] și 9.082,00 mp [din acte] care a generat documentația se propune:

impunerea unei mixități funcționale de tip UTR M2’

dezvoltarea unei înălțimi care sa compenseze prezenta Pasajului Basarab - respectiv P+12 [60m] Circulații - accese

De precizat că din punct de vedere al circulațiilor în zonă, gabaritele actuale ale străzilor existente se vor păstra propunându-se, eventual, în zona CF și pe traseul liniilor existente dezvoltarea unei trame stradale de categoria a 3-a pentru ..irigarea" țesutului existent. Parcajele urmâr


Ordinului no. 66 al CG-PMB.

M ■ ZONA MIXTĂ


extras adaptat după RLU al PUG Municipiului Bucureștf

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI. Zona mixtă se caracterizează printr-ornape^^xibilitate în acceptarea diferitelor funcțiuni de interes general și public, formând în mod continuu linearități comerciale și de servicii de-a lungul arterelor principale din aria cuprinsă în inelul principal de circulație și segmente de linearități formate din diverse categorii de activități comerciale, servicii și de producție concretă și abstractă, în lungul principalelor artere de penetrație în oraș și al inelelor exterioare de circulație. Totodată, zona mixtă prelungește zona centrală și principalii poli urbani, conturează mai puternic punctele de concentrare a locuitorilor [gări - vezi Gara Basarab. autogări, zone de activități etc.] și completează funcțiunea centrelor de cartier. Formată, ca fond construit, în mare parte din clădiri colective de locuit medii și înalte, cu sau fără parter comercial, zona mixtă permite conversia


 • [c] condițiile^e_asgw^-â7^rințelor funcționale, a celor de menținere a vegetației existente, a acceselor carosabile și pietonale către inSnoruT zop^ precum

 • [d] modul de asigurare a-intimității locuințelor din proximitate.

Zona este constituită din instituții, servicii și echipamente publice, servicii de interes general [servicii manageriale, tehnice, profesionale, sociale, colective și personale, comerț, hoteluri, restaurante, recreere], mici activități productive manufacturiere și locuințe.

Zona se compune din următoarele subzone și unități teritoriale de referință:

M1 - subzona mixtă situată în zona protejată:

M2 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte

pentru necesitățile prezentului PUZ a fost elaborat prezentul RLU care preia elementele articolelor cu caracter general ale zonelor mixte fiind adaptate articolele legate de: retragerile fata de limite de proprietate si aliniamente si cele legate de înălțimea maxima, POT și CUT

M3 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri.

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ.

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE.

M2- sunt admise următoarele utilizări:

 • - instituții, servicii și echipamente publice de nivel supramunicipal. municipal, de sector și de cartier;

 • - sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale;

 • - servicii sociale, colective și personale;

 • - sedii ale unor organizații politice, profesionale etc.;

 • - lăcașuri de cult; - comerț cu amănuntul; - activități manufacturiere;

 • - depozitare mic-gros;

 • - hoteluri, pensiuni, agenții de turism;

 • - restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.;

 • - sport și recreere în spații acoperite;

 • - parcaje la sol și multietajate;

 • - spații libere pietonale. pasaje pietonale acoperite;

 • - spații plantate - scuaruri;

 • - locuințe cu partiu obișnuit;

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI?^^

M2 - clădirile vor avea la parterul orientat spre stradă și spre trâ

 • - funcțiuni care admit accesul publicului în mod permanent sau conform unui program de funcționare specific și vor fi prevăzute cu vitrine luminate noaptea; se recomandă ca activitățile în care accesul publicului nu este liber să nu


reprezinte mai mult de 30% din lungimea străzii incluse în zona mixtă și să nu formeze segmente de astfel de fronturi mai lungi de 40m:

4/10

- se interzice localizarea restaurantelor care comercializează băuturi alcoolice ia o distanță mai mică de lOOm de servicii și echipamente publice și de biserici.

 • - pentru orice utilizări se va ține seama de condițiile geotehmce și de zonare seismică;           0p

 • - în zonele existente se admite conversia locuințelor în alte funcțiuni, cu condiția menținerii ponderi?locdiF^lo/țiJ proporție de minim 30% din ADC: - se admite completarea cu clădiri comerciale în interspațiile dintre<blocuf&țu_ condiția să se mențină accesele carosabile și trecerile pietonale necesare, vegetația existentă, și să ser^speote^ cerințele de protecție a clădirilor de locuit din imediata vecinătate.


ARTICOLUL 3 • UTILIZĂRI INTERZISE.

M2 - se interzic următoarele utilizări:

X- «TRECTIA *

ASISTENTA r £ TEHNICA Șl 5 % JURICICA ®

* -

N • - activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin trafic

 • - construcții provizorii de orice natură:

 • - dispunerea de panouri de afișaj pe plinurile fațadelor, desfigurând arhitectura și deteriorând finisajul ac

 • - depozitare en-gros:

 • - stații de întreținere auto cu capacitate de peste 5 mașini: - curățătorii chimice; - depozitări de materiale refolosibile:

 • - platforme de precolectare a deșeurilor urbane. - depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice. - activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice; - lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente: - orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

SECȚIUNEA II • CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE Șl CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 ■ CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE. FORME. DIMENSIUNI)

M2 - cu următoarele condiționări pentru subzona mixtă din lungul principalelor artere de circulație și pentru zona de extindere:

 • - în cazul construcțiilor publice dispuse izolat, terenul minim este de 1000mp, cu un front la stradă de minim 30m;

 • - pentru celelalte categorii de funcțiuni, se recomandă lotizarea terenului în parcele având minim 500mp și un front la stradă de minim 12m, în cazul construcțiilor înșiruite dintre două calcane laterale și de minim 18m în cazul construcțiilor cuplate la un calcan lateral sau independente; în funcție de necesități vor putea fi concesionate sau cumpărate una sau mai multe parcele adiacente;

- în cazul parcelarului existent suprafața minimă a parcelei construibile este de 300mp.

M2 - terenul liber dintre construcțiile existente pe care se poate realiza inserția unor clădiri comerciale se va

delimita printr-un PUZ elaborat pentru tot tronsonul străzii pentru construcții amplasate pe arterele majore sau PUD pentru cele amplasate pe străzi secundare, prin care se va asigura coerența c ului construit, respectarea distanțelor minime față de clădirile existente, evitarea blocării accesek^^rJs^bi^ conservarea arborilor existenți.

ietonale existente,ARTICOLUL 5 • AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT [!q

M2 - echipamentele publice vor fi retrase de la aliniament cu minim 6-funcție de caracterul străzii, de profilul activității și de normele existente;

5/10


M2 - în cazul străzilor cu fronturi continue dispuse pe aliniament, noile clădiri care nu sunt servicii sau ecnr^m^efe^ publice se amplasează pe aliniament, se pot accepta retrageri de minim 5m numai cu condiția ca clădirile adiacente să fie retrase față de limitele laterale ale parcelelor și să prezinte fațade laterale:

în cazul în care clădirile de pe parcelele adiacente prezintă calcane este obligatorie alipirea la acestea:

clădirile care alcătuiesc fronturi continue vor avea o adâncime față de aliniament care nu va depăși 20m [aliniament posterior],

M2 - în cazul străzilor cu fronturi continue sau discontinue retrase față de aliniament se va respecta o retragere de minim 5m.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl POSTERIOARE ALE PARCELELOR

M2 - clădirile cu caracter public se vor amplasa în regim izolat., retragerea față de limitele laterale vor fi de minim jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de 5m. retragerea față de limitele posterioare va fi de minim jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de 6m;

M2 - clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20m de la aliniament:

 • - în cazul în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei și având pe fațada laterală ferestre, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar față de limita opusă se va retrage obligatoriu la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 3m; în cazul în care această limită separă zona rezidențială, de o funcțiune publică sau de o biserică, distanța se majorează la 5m;

 • - se interzice construirea pe limita parcelei dacă aceasta constituie linia de separație dintre zona mixtă și zona rezidențială, o funcțiune publică sau o biserică, cazuri în care se admite realizarea noilor clădiri numai cu o retragere față de limitele laterale ale parcelei egală cu jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de 5m; -distanța dintre clădirea unei biserici ortodoxe și limitele laterale și posterioare ale parcelei este de minim 10m

 • - clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5m;

 • - se recomandă ca, pentru respectarea intimității locuințelor, parapetul ferestrelor de pe fațadele laterale ale clădirilor din zona mixtă cu alte funcțiuni decât locuințe care sunt orientate spre locuințele de pe parcelele laterale situate la mai puțin de 10m, să aibă parapetul ferestrelor la minim 1,9m de la pardoseala încăperilor;

 • - în cazul clădirilor comerciale și de producție se admite regimul compact de construire cu condiția respectării celorlalte prevederi ale regulamentului.ARTICOLUL 8 ■ CIRCULAȚII Șl ACCESE.

M2 - parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4m lățime dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere lega! obținut prin una din proprietățile învecinate;

- în cazul fronturilor continue la stradă se va asigura un acces carosabil în curtea posterioară printr-un pasa] dimensionat astfel încât să permită accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor: distanța dintre aceste pasaje măsurată pe aliniament nu va depăși 30m: - se pot realiza pasaje și curți comune, private sau accesibile publicului permanent sau numai în timpul programului

de funcționare precum și pentru accese de serviciu:

 • - în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor handicapate.-

______ ■/# dificultăți de deplasare.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR.

M2 - staționarea autovehiculelor necesare funcționării diferitelor activități se admiCTumâTTn ffîteflGF&il

în afara circulațiilor publice:

 • - se recomandă ca gruparea prin cooperare a parcajelor la sol să se facă în sup


“77
imensionate și dispuse


astfel încât să permită ulterior, odată cu creșterea gradului de motorizare, construirea unor parcaje supraetajate.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.

M2 - înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși 3S+P+9E+1 OEretras+Eth parțial [51 m];

 • - pentru clădirile foarte înalte [peste 45 metri] se va prezenta prin PUZ justificarea configurației de ansamblu ținându-se seama de modul de percepere de pe principalele trasee de circulație, de pe splaiuri și de pe cornișele Dâmboviței și Colentinei și de pe pasajele rutiere:

 • - în intersecții se admit unul sau două niveluri suplimentare în planul fațadelor pe o lungime de 15m de la intersecția aliniamentelor, după care pot urma încă alte două niveluri retrase în interiorul unui arc de cerc cu raza de 4m și a tangentei la acesta la 45 grade:

M2 - dacă înălțimea clădirii depășește distanța dintre aliniamente, clădirea se poate retrage de la aliniament cu o distanță minimă egală cu plusul de înălțime al clădirii față de distanța între aliniamentele străzii, dar nu cu mai puțin de 5m și cu condiția să nu rămână vizibile calcanele clădirilor învecinate; fac excepție de la această regulă numai întoarcerile și racordările de înălțime ale clădirilor pe străzile laterale conform aliniatului anterior;

M2 - se admit accente înalte peste 45m în localizările precizate pe planul de reglementări.

ARTICOLUL 11 ■ ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

M2 - aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice unei diversități de funcțiuni și exprimării prestigiului investitorilor, dar cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care să țină seama de rolul social al străzilor comerciale, de particularitățile sitului, de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care
/? A


- pentru firme afișaj și suplimentare

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ.


urban se va asigura coerența pe arterele principale pe baza unor studii și avize

M2 - toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehmco-edilitare publice;

- în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obține avizul autorității competente care administrează resursele de apă:

 • - seva asigura posibilitatea racordării la sistemele modeme de telecomunicații;

 • - dată fiind intensitatea circulației pietonale. racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții;


 • - se va asigura în mod special evacuarea rapidă și captarea apelor meteorice din spațiile rezervate $ spațiile mineralizate și din spațiile plantate cu gazon:

ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE

M2 - se vor identifica, proteja și păstra în timpul executării construcțiilor arborii' importănȚr^^rrțf înălțime și diametrul tulpinii peste 15cm; în cazul tăierii unui arbore se vor plantaj perimetrul unor spații plantate publice din apropiere:

 • - în grădinile de fațadă ale echipamentelor publice minim 40% din suprafață va fi - terenul care nu este acoperit cu construcții, platforme și circulații va fi acoperit cu gazon și plantat cu un arbore la fiecare 100 mp:

 • - se recomandă ca minim 75% din terasele neutilizabile și 10% din terasele utilizabile ale construcțiilor să fie amenajate ca spații verzi pentru ameliorarea microclimatului și a imaginii oferite către clădirile învecinate;

 • - parcajele de la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare și vor fi înconjurate cu un gard viu de 1.20 metri înălțime;

 • - în zona cu terenuri contractile se vor evita speciile care prin tipul de rădăcină pot mări sensibilitatea la umiditate a terenului de fundare.

ARTICOLUL 14-ÎMPREJMUIRI.

M2 - se recomandă separarea spre stradă a terenurilor echipamentelor publice și bisericilor cu garduri transparente de 2m înălțime din care 0.6m soclu opac, dublate de gard viu. Gardurile de pe limitele laterale și posterioare vor fi opace și vor avea înălțimea de minim 2.2m;

- spațiile comerciale și alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri sau cu garduri vii și pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele etc.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI.

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

M2 - POT maxim 60%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 70% cu clădiri cu maxim 2 niveluri [8m];


ț^pbj clic se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.

T-^AXIM DE UTILIZARE A TERENULUI [CUT]^ y

p. $DC /Zfnp. teren] - în cazul accentelor de 60m./   ' U /

-               V


- pentru fi

ARTICOLUL jf6

M2-C!


PROPUNERE DE BILANȚ TERITORIAL PENTRU PARC TEHNOLOGIC COMERCIAL ,r

etapa PUZ 27-29

SUPRAFEȚE CU CARACTER

INFORMATIV PENTRU LOTUL

STUDIAT

suprafața existentă*** [mp]

[%]

suprafața***    propusa

[mp]

[%]

Slot

7.920mp / 9.082mp

100

%

7.920mp / 9.082mp

100%

suprafață construită** - Ac / Ad

3.293mp / 7.040mp

[POT36% - CUT0.7]

36%

încadrata în indicatorii

[POT60% - CUT3.9]

60%

Neconstruit

amenajat ca circulații și spațiu verde

5812mp

64%

3168 mp ***]

10%-30%]

TOTAL M2*

7.920,00 mp / 9.082.00 mp

100

%

7.920.00 mp / 9.082,00

mp

100%

*] - M2 modificat


**] - suprafețele s-a raportat la cifrele din acte si nu include subsolurile

***] - suprafețele au caracter informativ și au fost calculate pentru evaluările param'errlt^nrbă'ht^lci

A.1.7.7. - SITUAȚIA PROPUSA. CATEGORII DE RESPONSABILITĂȚI SI COSIT

A'L.\v'sr^ .Ț'/

DIRECȚIA STENfA WfNfCĂ JURIDICĂ


[ Categorii de costuri _________

A. ! Cheltuieli pentru elaborarea documentațiilor de proiectare

întocmire Studiu de Oportunitate (SO) PUZ întocmire PUZ


a2


a 3

a.4


B.


Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Ilustrare de arhitectură Studii de teren (topo. geo. hidro)

Proiect tehnic, detalii execuție, liste cantități, caiete sarcini

Verificări de proiect


Cheltuieli pentru activitatea de consultanta si asistenta tehnica

Cheltuieli pentru consultanță

Cheltuieli pentru asistență tehnică_________

i Cheltuieli pentru obținerea avizelor și acordurilor______

Cheltuieli pentru pregătirea documentelor privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de lucrări și a contractelor de servicii de proiectare


proprietar


Cheltuieli pentru realizarea investiției


b.1


b.2

b.3


Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului:

Obținerea terenului

Amenajarea terenului

! Amenajări pentru protecția mediului________________________

i Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiectivului

i Cheltuieli pentru investiția de baza:

Construcții și instalații

Montaj utilaje tehnologice

Utilaje echipamente tehnologice cu montaj

, Utilaje fără montaj si echipamente de transportActive necorporale

b4

Alte cheltuieli

Organizare de șantier

Comisioane taxe, cost credit

Cheltuieli diverse și neprevăzute

proprietar

_


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea

Teritoriului

Direcția Urbanism


: • • .* e             • .

: : * c • .

ROMÂNIA


SERVICIUL URBANISM

N r.               Ș&2Q 18


RAPORTUL INFORMĂRII Șl CONSULTĂRII PUB
PUZ - ȘOSEAUA ORHIDEELOR NR.27-29, SECTOR


DIRECȚIA ASISTENTA tehnică Șl JURIDICA


1. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul.

în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București.

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr.136/2012, în toate etapele de elaborare a planului, astfel:

 • •  etapa anunț de intenție - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare: 08.11.2017 - 22.11.2017

 • •  etapa de elaborare a propunerilor - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare: 24.01.2018 -08.02.2018

 • •  etapa de avizare a proiectului - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei / perioada de desfășurare: 12.04.2018 - 27.04.2018

 • •  etapa de aprobare a PUZ - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului www.pmb.ro.

în etapa de avizare. PUZ a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere a avizului de mediu, declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii etapei de încadrare, precum și publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul ARPMB.

2.      Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului.

Nu au fost organizate întâlniri.

3.     Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații.

Observațiile și propunerile cetățenilor au fost consemnate pe portalul dedicat al PMB "URBONLINE” (http://urbanism.pmb.ro), secțiunea Planuri urbanism în consultare.


Atât comenatriile și recomandările persoanelor interesate cât și răspunsurile elaboratorului documentației la acestea sunt accesibile publicului în continuare.

Pentru informații și sesizări legate exclusiv de procedura administrativă, aparatul de specialitate din cadrul PMB a răspuns cetățenilor, după caz. prin procedura standard de comunicare a răspunsurilor prin Direcția Relații Publice și Informare sau prin e-mail.

4. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise.

Nu este cazul.

Numărul persoanelor care au participat la acest proces. —

Rezumatul problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare si consultare. —

 • 5. Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public. —

 • 6.      Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism>sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus sa le rezolve, împreună cu acestui lucru.


COnHORM

Et nicA și JXfRIOlCA

său ’^ia "U omâh'


Nu este cazul.

7.      Orice alte informații considerate necesare pentru a sju-nepreluarea propunerilor.

Procedura de avizare a documentațiilor de urbanism pr£supuKe prezentarea lucrărilor în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului șiism din cadrul Primăriei

Municipiului București, comisie compusă din specialiști în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii din România, cadre universitare, specialiști recunoscuți de organizațiile profesionale, reprezentanți ai Ministerului Culturii, ai Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și ai Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice. Printre membrii invitați permanent la ședințele comisiei se numără și arhitecții șefi ai celor 6 sectoare, directori ai celor mai importante direcții din PMB Ulterior obținerii Avizului Arhitectului Șef, pentru a deveni operațional, planul urbanistic urmează procedura de aprobare conform competențelor stabilite prin lege. în acest scop, procedura prealabilă presupune obținerea avizelor de specialitate solicitate prin avizul prealabil de la instituțiile interesate și abilitate prin lege, procedură ce presupune de asemenea analiza proiectului în cadrul unor comisii alcătuite din specialiști în domeniile respective. în mod obligatoriu se cer avizele Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, al Comisiei Tehnice de Circulație / PMB și al Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare / PMB și, după caz, cele ale Autorității Aeronautice Civile Române, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații. Pentru amplasamente situate în zone protejate sau în zona de protecție a monumentelor istorice se solicită și avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

vizi


Referitor la propunerea soluției tehnice de configurația edificabilului au fost respectate prevederile PUG- RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare. Prin urmare [figurația edificabilelor, a circulațiilor și a modului de intervenție asupra clădirilor existente și a i public adiacent concretizate în planul urbanistic este rezultatul unui efort colectiv, la tticipă numeroși profesioniști, pornind de la elaboratorul proiectului și membrii comisiilor șWfâ. Puncte de vedere diferite sunt exprimate în cursul dezbaterilor în cadrul acestor sil jir hotărârile se iau de persoanele investite legal cu competență. Este de înțeles faptul âțîn mediul profesional cât și în cel public există opinii diferite și că manifestarea lor )nsat>ilizează activitatea specialiștilor implicați în procesul de elaborare și avizare, însă nu î W luată în considerare posibilitatea preluării tuturor propunerilor. Decizia asupra formei proiectului aparține autorităților ce dețin competența legală.Bd. Regina Elisabeta nr 47 cod poștal 050013 sector 5 București, România Tel 021 305 5500 int 4016       /

http://www pmb ro             \j

Referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din acordul de principiu al comisiei tehnice de circulație nr 7698/1620480/22.06.2018 emis de Direcția Transporturi Comisia Tehnică de Circulații a PMB:

Referitor la evaluarea de mediu PUZ-ul a fost supus procedurii de evaluare de mediu în urma căruia a fost emisă Decizia etapei de încadrare nr.30/04.05.2018.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fost depuse observații sau reclamații cu privire la PUZ-ul descris mai sus. PUZ care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H.C.G.M.B nr.136/30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a consiliului general al Municipiului București art.12. a), b) si c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația „PUZ - ȘOSEAUA ORHIDEELOR NR.27-29, SECTOR 1, BUCUREȘTI”.

Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 Art.6 Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.