Hotărârea nr. 513/2019

HOTARAREnr. 513 din 2019-09-17 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) - STRADA MATEI BASARAB NR. 61, SECTOR 3

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 4550/09.04.2019:

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 71/30.07.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 516/30.07.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

Primăria Municipiului București - Certificatul de urbanism nr. 18/1515403/25.01.2018;

Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr. 44/10.04.2018;

Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul preliminar nr. 101/18.09.2018;

Ministerul Culturii și Identității Naționale - Direcția pentru Cultură a Municipiului București - avizul nr. 231/M/11.03.2019;

Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 9/22.02.2019;

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov: avizul nr. 1354638/21.01.2019;

Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul nr. 1708244/28.02.2019;

Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1684228/21781/10.12.2018;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare:

Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010.

Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/   . .  ._a C.G.M.B nr. 232/2012, Hotărârea

C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 a^H^ăf^rei QG.M B. nr. 877/12.12.2018;
Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. e), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Strada Matei Basarab nr. 61, Sector 3, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 17/09.04.2019 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 4549/09.04.2019 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 3 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.09.2019.PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism


Ca urmare cererii adresate de S.C. URBE 2000 SRL - prof. dr. arh.în


calitate de proiectant, cu sediul în Municipiul București sector 3, B-dul Unim nr ot>, bl. K3, sc.1, apt 3, București pentru


în calitate de beneficiari, cu domiciliul în București, sector 3, Str


Medeleni nr. 1U înregistrată la Primăria Municipiului București sub nr 1726194/09.04.2019, nr 1719101/15.03.2019, în conformitate cu prevederile Legii nr 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul


AVIZ


NR. // /           .2019


pentru

PUZ - STR. MATEI BASARAB NR. 61, SECTOR 3, BUCUREȘTI

GENERAT DE IMOBILUL: situat la adresa din Str. Matei Basarab nr. 61, sector 3, București, în suprafață de 1625,0 mp din acte (1625,64 mp - nr. cadastral 203499 notat în Extrasul de Carte Funciară pentru informare nr cerere 708/08 01.2019), având la bază Certificatul de urbanism nr 18/1515403 din 25 01 2018 ( termen de valabilitate prelungit până în data de 24 01.2020 ) emis de Primăria Municipiului București.

INIȚIATOR:

PROIECTANT:    S.C. URBE 2000 SRL

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: prof. dr                    - RUF

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 3.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR:

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr 269/2000 (completată cu HCGMB nr 324/17.11.2010, HCGMB nr. 241/20.12.2011, HCGMB nr. 232/19.12.2012, HCGMB nr.224/15.12.2015 și HCGMB nr.341/14.06.2018, HCGMB nr. 877/12.12.2018), imobilul este cuprins în „MT - subzona mixtă situată în zona protejată Conform PUZ „Zone Construite protejate" aprobat cu HCGMB nr 279/2000 imobilul este cuprins în Zona protejată nr. 38 -Zona Labirint, subzona L1b, țesut rezidențial tradițional tipic, grad de protecție maxim ; se protejează valorile arhitectural -urbanistice, istorice și de mediu natural în ansamblul lor trama stradală fondul construit, caracterul și valoarea urbanistică sunt permise intervenții care conservă și potențează valorile existente

 • - Regim de construire: continuu sau discontinuu.

 • - Funcțiuni predominante: utilizări admise: funcțiuni identice derivate sau înrudite cu cele existente în zona (locuire unifamilială și semicolectivă pe lot, unele servicii ale acestora precum mic comerț, ateliere cabinete medicale, baruri, cluburi, sedii publice de instituții, organizații obștești); utilizări admise cu condiționări utilizări admise cu condiționări - funcțiuni cu caracter comercial, servicii, administrativ cu următoarele condiții (1) funcțiunea să nu stânjenească vecinătățile (2) funcțiunea să nu implice nici un fel de modificare a arhitecturii exterioare sau a caracterului/elementelor valoroase ale interiorului (3) să nu afecteze vegetația existentă (curți de fațadă și arbori) (4) să nu implice amenajarea unor locuri suplimentare de parcare în interiorul parcelei sau pe domeniul public.

 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: maximum 10 m, minimum 7 m. - peste înălțimea admisă se acceptă realizarea unui singur nivel (3 m) retras la 1,5 m față de planul vertical al fațadei. înălțimea noilor construcții nu va putea depăși, totodată, cu mai mult de 3 m înălțimea cădirilor existente învecinate. Se admite realizarea unui element arhitectural care poate depăși cu 3 m înălțimea maximă verticală (10 m). desfășurat pe cel mult o treime din lungimea fațadei.

 • - Procent de ocupare a terenului (POT): maxim admis: în insulele cu locuințe izolate, cuplate POT maxim va fi de 40, respectiv 50.

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT): maxim admis: 1,8 mp ADC/mp teren

 • - Retragerea minimă față de aliniament: așezarea clădirilor se va face pe aliniament cu excepția situațiilor precizate în planșa anexă . - așezarea clădirilor față de stradă: regim în principal discontinuu, preponderent izolat sau cuplat în funcție de situațiile locale precizate în planșa anexă.

 • - Retrageri minime față de limitele laterale și posterioare: în cazul în care pe una din limitele laterale ale parcelei există calcanul unei construcții învecinate, noua clădire se va alipi la acest calcan pe o lungime de maxim 15,0 metri de la aliniament iar față de limita opusâ a parcelei se va retrage ia o distantă egală cu jumătate din înălțimea la cornișă dar nu maiBa Regina Elisabeta nr 47. cod poștal 050013 sepfor 5/BuCurșști.

Tel 021 305 55 00                        /

http//www.pmb.ro                            I / '       ’.z.

puțin de 3.0 metri - în cazul în care parcela se învecinează cu clădiri retrase fată de limitele laterale ale parcelei, noua clădire se va retrage obligatoriu fata de ambele limite laterale ale parcelei la - o distanța de 3 0 metri pentru clădirile citit .1^0,metri -clădirile se vor retrage fata de urnita posterioa'ă la o distanta de cel puțin jumătate din înălțimea clădim măSufafăja cornișa, dar nu mai puțin de 5.0 metri.                                                                                            " p'*"    _ '       '


Imobilul din Str. Matei Basarab nr. 61. sector 3, este monument istoric casa sfârșit secol XIX prirjuF rrț.’sec, XX, înscris pe Lista Monumentelor Istorice 2015 la poziția 1453, cod B -II- m - B-18089.

AVIZ DE OPORTUNITATE nr 44 din 10.04.2018 emis de Primăria Municipiului Bucurșștt:

AVIZ PRELIMINAR nr. 101/18.09.2018 emis de Primăria Municipiului București.

PREVEDERI P.U.Z. - R.L.U. PROPUSE:

• Regim de construire: discontinuu (cuplat).

- Funcțiuni predominante locuințe colective, cu funcțiuni conexe locuirii cu respectarea specificațiilor Planului de

Reglementări vizat spre neschimbare și ale Regulamentului local de urbanism aferent

- Regimul maxim de înălțime: RHmax = S+P+4E+Eth., cu respectarea specificațiilor Planului de Reglementări vizat spre neschimbare și ale Regulamentului local de urbanism aferent

 • - Procent de ocupare a terenului (POT): maxim = 60 %.

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT): maxim 2,16 mp ADC/mp teren.

 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: H maxim = 17,0 m + 2,6 m Eth. pentru RHmax = S+P+4E+Eth . cu respectarea specificațiilor Planului de Reglementări vizat spre neschimbare și ale Regulamentului local de urbanism aferent.

• Retragerea minimă față de aliniament: se păstrează pe aliniament clădirea existentă monument istoric cu respectarea specificațiilor Planului de Reglementări vizat spre neschimbare și ale Regulamentului local de urbanism aferent.

 • - Retrageri minime față de limitele laterale și posterioare : minim 5,0 fată de limita stângă si posterioară noul edificabil cuplat pe limita dreaptă la calcanul existent, fără să depășească lungimea acestuia după care retras minim 5.0 m. cu respectarea specificațiilor Planului de Reglementări vizat spre neschimbare și ale Regulamentului local de urbanism aferent

 • - Circulații și accese: parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr 66/2006 și conform Acordului de principiu nr. 21781/10 12.2018, împreună cu planșa nr 1684228/06.12.2018. vizată spre neschimbare. emis de Direcția Transporturi Comisia Tehnică de Circulație a PMB

■ Echipare tehnico - edilitară: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă. canalizare energie electrică și respectarea condițiilor prevăzute în Avizul Comisiei de Coordonare a PMB nr. 1708244/28.02.2019, împreună cu planșa nr 1708244/28.02.2019 vizată spre neschimbare, emis de Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Direcția Urbanism

Notă.

 • - La faza Autorizației de construire respectarea Ordinului Ministerului Sănătății nr 119/2014 și Normativului privind proiectarea clădirilor de locuințe

 • - La faza Autorizației de construire respectarea condițiilor specificate în adresa nr 1354638. București 21 01 2019 emisă de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, adresa nr. 184 din 08 04 2019 emisă de Banca Libra Internet Bank S A .

Se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal - STR. MATEI BASARAB NR. 61, SECTOR 3, BUCUREȘTI, cu respectarea condițiilor din acordurile/avizele specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru etapele de avizare/aprobare a P.U.Z

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu Planșa de Reglementări nr U6 anexată și vizată spre neschimbare și Regulamentul Local de Urbanism

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z.-ul care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.UZ

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D T A C ) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.
REGIM DE ÎNĂLȚIME


BLOC

A^.

208. m finis
FUNCȚIUNI


Construcții


Construcții


Construcții


cu


cu


cu


P+1: P+2 niveluri (5m < H < 10m)


Clădiri/parcele


Clădiri/parcele


Clădiri/parcele


cu


cu


cufuncțiune de locuire colectivă


funcțiune de servicii, comerț, birouri


Clădiri/parcele cu funcțiune publică


Clădiri/parcele cu funcțiune de servicii asistență socială


Clădiri/parcele cu funcțiune de învățământ general sau grădinițe


Clădiri/parcele cu funcțiune de sănătate


Teren liber de construcțiiTil

A te
CLĂDIRI ÎN INTERIORUL PARCELELOR CARE AU GENERAT PUZ


Construcție exisțentă^^-—~


Construcție demolată parțial


OCjțyf^jcție în curs de autorizare


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM


I. PRESCRIPȚII CU CARACTER GENERAL


AFERENT PUZ STRADA MATEI BASARAB, NR. 61, SECTOR 3, BUCUREȘTI

v ' o V’O \

; w •' 2;i ‘ / X» /

Prezentul regulament preia prevederile Regulamentului Local de Urbanism pentru Zona Construită Protejată din municipiul București, nr. 38 „Labirint” și îl adaptează condițiilor particulare ale parcelei din str. Matei Basarab nr. 61 în limitele admise de Legea 350/2001 a Urbanismului cu actualizările sale.

Zona în care se încadrează parcela pe lângă locuințe cuprinde o diversitate de alte funcțiuni, diversitate datorată apropierii de zona centrală a municipiului București și influenței acesteia. întărirea funcțiunii rezidențiale este necesară împreună cu servicii cu acces public care să asigure creșterea gradului de confort și interes a zonei.

 • II. UTILIZARE FUNCȚIONALA

a. utilizări admise

 • - locuințe colective cu funcțiuni complementare locuirii (mic comerț și alimentație publică, ateliere, cabinete medicale, baruri)

 • b. utilizări admise cu condiționări:

 • - funcțiuni cu caracter comercial, servicii, administrative cu următoarele condiții:

 • (1) funcțiunea să nu stânjenească vecinătățile

 • (2) funcțiunea să nu implice niciun fel de modificare a arhitecturii exterioare a corpului principal al clădirii existente, așa cum este precizat în Studiul Istorico-Arhitectural.

 • (3) să nu afecteze vegetația existentă (curți de fațadă și arbori)

 • (4) să nu implice amenajarea unor locuri suplimentare de parcare pe domeniul public

c. utilizări interzise:

- activități care pot provoca degradarea clădirilor protejate sau sunt incompatibile cu statutul de zonă protejată;

 • - activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

 • - construcții provizorii de orice natură - inclusiv chioșcuri și panouri publicitare, de orice dimensiune și indiferent de modalitatea lor de montare;

 • - depozitare en-gros;

  • - depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

  • - activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile
  - lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și


construcțiile de pe parcelele adiacente;

- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

 • III. AMPLASAREA CLĂDIRILOR


a. caracteristicile parcelelor:

- se păstrează parcela din str. Matei Basarab, nr. 61 în forma și dimensiunile sate actuale

 • b. amplasarea față de aliniament:

 • - spre stradă se menține clădirea actuală, monument de arhitectură. Noua clădire se va construi în spatele corpului principal al clădirii monument păstrând o distanța de minimum 2,00m față de acesta și minimum 16,50m față de strada Matei Basarab, conform Planșei de Reglementări vizată spre neschimbare care face parte integrantă din prezentul regulament.

 • c. alinierea laterală și posterioară:

 • - construcția se va realiza grupat la calcanul existent pe limita est de proprietate după care se va retrage cu minimum 5,00m față de limitele laterale și de spate, în conformitate cu Planșa de Reglementări vizată spre neschimbare care face parte integrantă din prezentul regulament.

 • IV. ECHIPAREA CLĂDIRILOR

a. circulații și accese:

 • - accesul pietonal și carosabil pe parcelă se va face din str. Matei Basarab

 • - este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor cu dificultăți de deplasare.

 • b. staționarea autovehiculelor:

 • - staționarea vehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, în afara circulațiilor publice, cu respectarea Avizului Comisiei de Circulație a municipiului București.

 • c. condiții de echipare edilitară:

 • - toate construcțiile vor fi racordate la rețelele edilitare publice;

 • - în conformitate cu Avizul Comisiei de Coordonare nr. 1708244 din 28.02.2019, se vor prevedea gospodărie de apă menajeră și incendiu, bazin de retenție, bazin de retenție pt ape pluviale calculate conform normativelor în vigoare;

 • - se vor respecta prevederile „Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în municipiul București” aprobată cu HCGMB nr. 82/28.04.2015 stipulate în „Cap.III 3.C Activitatea de salubrizare menajeră” și „Cap. LII>D> Managementul Integrat al Deșeurilor”, în conformitate cu activitățile desfășurate.

 • - se recomandă ca racordarea burlanelor la canalizarea pluvială să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții;


 • - toate noile branșamente pentru electricitate și telecomunicații vor fi realizate îngropat:

 • - se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și se recomandă evitarea dispunerii vizibile a cablurilor TV;

 • - se interzice amplasarea firidelor de branșament pentru electricitate, telecomunicații și gaze pe fațadele principale ale clădirilor;

 • - se interzice montarea aparatelor de aer condiționat pe fațadele către stradă, sau pe cele laterale în cazul în care ele se deschid către curți de onoare

d. spații libere și plantate:

 • - spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațadă;

 • - în conformitate cu Avizul Agenției pt. Protecția Mediului București nr. 9 din 22.02.2019, va fi amenajată și întreținută o suprafață de spații verzi de 30,00% - 487,5 mp din suprafața totală a terenului, din care: 20,00% - 325 mp din suprafața terenului pe sol natural și 10,00% -162,5 mp din suprafața terenului terase verzi/spații verzi peste subsol.

 • - spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate cu un arbore la fiecare 100 mp;

 • - se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese:

e. împrejmuiri:

- gardurile spre stradă vor fi transparente, vor avea înălțimea de maxim 2.00 metri; gardurile vor avea un soclu opac de circa 0.60 m. partea superioară fiind transparentă realizată din fier forjat sau plasă metalică și vor putea fi dublate de gard viu; pe limitele laterale și posterioare gardurile vor fi opace și vor avea înălțimea minimă de 2.00 metri.


 • V. CONFORMAREA CLĂDIRILOR

a. înălțimi admise

 • - înălțimea clădirii nou construite va fi: Hmax = 17,Om + 2,6 m RHmax = Subsol+P+4 niveluri și etaj tehnic.

b. aspectul exterior:

 • - orice intervenție asupra monumentelor de arhitectură declarate se va putea realiza numai în condițiile legii. Prin restaurarea clădirilor existente (inclusiv prin măsurile de consolidare a structurilor), se va păstra sau se va reveni la (dacă este cazul) arhitectura inițială a fațadelor.

 • - arhitectura noilor clădiri va respecta caracterul arhitectural general al zonei.

 • - se interzic suprafețe vitrate de mari dimensiuni (perete cortină), imitațiile de materiale sau utilizarea improprie a materialelor (placaje ceramice sau suprafețe metalice strălucitoare), utilizarea culorilor stridente. • VI. OCUPAREA Șl UTILIZAREA PARCELEI a. procent maxim de ocupare a terenului (POT)

- maxim admis POT va fi de 60% b. coeficient de utilizare a terenului (CUT)

- maxim admis = 2,16


Arh. Constantin Enache

-y-R-UR

fe ’î

u — -

.... 'PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism


romania2019.euNR-            ch

RAPORTUL INFORMĂRII Șl CONSULTĂRII P


PUZ- STR. MATEI BASARAB NR. 61, SECTOR 3, BUCUREȘTI • 1.      Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul.

în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București.

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr. 136/2012, în toate etapele de elaborare a planului ( conform înscrisurilor), astfel:

 • •   etapa anunț de intenție - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare: 15.05.2018 -30.05.2018.

 • •   etapa de elaborare a propunerilor - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare. 11.07.2018 -26.07.2018.

 • •   etapa de avizare a proiectului - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei / perioada de desfășurare: 13.02.2019 - 28.02.2019.

 • •   etapa de aprobare a PUZ - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului www.pmb.ro.

în etapa de avizare, PUZ a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere a avizului de mediu, declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii etapei de încadrare, precum și publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul ARPMB

 • 2.      Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului. Nu au fost organizate întâlniri.

 • 3.      Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații.

Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise.

Numărul persoanelor care au participat la acest proces - deținătorii dreptului de proprietate al imobilelor învecinate.

Din înscrisuri reiese faptul că la Registratura Primăriei Municipiului București au fost înregistrate observații / sugestii din partea Asociației Municipiilor din România cu nr. 1626050/18 05.2018 și nr. 1626395/21 05.2018.

Răspunsul DGUAT/DU nr. 1626050/1626395/13.06.2018 către Asociația Municipiilor din România.

Adresa DGUAT/DU nr. 1626395/1626050/25.05.2018 către S.C. URBE 2000 SRL.

Răspunsul Asociației Municipiilor din România, înregistrat la PMB cu nr. 1636309/25.06.2018.

 • 4.    Rezumatul problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare si consultare.

 • - “ viitoarea clădire care urmează să fie reglementată urbanistic prin PUZ str. Matei Basarab nr. 61 va fi alipită doar parțial la calcan cu clădirea existentă în str. Matei Basarab nr. 63, în conformitate cu planul anexat “

 • - “ ferestrele existente pe calcanul clădirii din Str. Matei Basarab nr. 63, la etajul 1. rămân în starea în care se află în prezent, asigurându- se vizibilitatea acestora, conform planului anexat.”

 • - “ fereastra situată pe calcanul clădirii din str. Matei Basarab nr. 63. la parter, va fi închisă.”

 • 5. Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public.
 • 6.      Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus sa le rezolve. împreuna cu motivația acestui lucru. -

 • 7.      Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Procedura de avizare a documentațiilor de urbanism presupune prezentarea lucrărilor în cadrul comisiilor de specialitate, comisii compuse din specialiști în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii din România cadre universitare specialiști recunoscuți de organizațiile profesionale, reprezentanți ai Ministerului Culturii ai Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și ai Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice Ulterior obținerii Avizului Arhitectului Șef. pentru a deveni operațional, planul urbanistic urmează procedura de aprobare conform competențelor stabilite prin lege în acest scop, procedura prealabilă presupune obținerea avizelor de specialitate solicitate prin avizul prealabil de la instituțiile interesate și abilitate prin lege în mod obligatoriu se cer avizele Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, al Comisiei Tehnice de Circulație / PMB și al Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare / PMB și. după caz alte avize conform legislației în vigoare - avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

Prin urmare configurația edificabilelor, a circulațiilor, a modului de intervenție asupra imobilului și a spațiului public adiacent concretizate în planul urbanistic este rezultatul unui efort colectiv, la care participă numeroși profesioniști, pornind de la elaboratorul proiectului și membrii comisiilor de avizare. Puncte de vedere diferite sunt exprimate în cursul dezbaterilor în cadrul acestor comisii, iar hotărârile se iau de persoanele investite legal cu competență. Este de înțeles faptul că atât în mediul profesional cât și în cel public există opinii diferite și că manifestarea lor responsabilizează activitatea specialiștilor implicați în procesul de elaborare și avizare, însă nu poate fi luată în considerare posibilitatea preluării tuturor propunerilor Decizia asupra formei finale a proiectului aparține autorităților ce dețin competența legală.

Referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din acordul de principiu al comisiei tehnice de circulație nr. 21781/10.12.2018, împreună cu planșa nr. 1684228/06.12.2018, vizată spre neschimbare, emis de Direcția Transporturi, Comisia Tehnică de Circulație a PMB

Referitor la evaluarea de mediu PUZ- ul a fost supus procedurii de evaluare de mediu în urma căruia a fost emisă Decizia etapei de încadrare nr. 9/22.02.2019.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, din înscrisuri reiese faptul că au fost depuse observații / reclamații cu privire la PUZ-ul descris mai sus.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H.C G.M.B nr.136/30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a consiliului general al Municipiului București art 12. a), b) si c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația „PUZ -STR. MATEI BASARAB NR. 61. SECTOR 3, BUCUREȘTI”.

Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 Art 6 Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate mai sus, apreciem faptul că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism iar în conformitate cu prevederile art. 11 și 12 din Ordin și a HC.G.MB nr.136/30.08.2012 propunem Consiliului General al Municipiului București însușirea prezentului raport.