Hotărârea nr. 512/2019

HOTARAREnr. 512 din 2019-09-17 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- STRADA STEFAN HOLBAN NR. 20-30, SECTOR 1


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - Strada Ștefan Holban nr. 20-30, Sector 1

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 3754/26.03.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 70/30.07.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 515/30.07.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

Primăria Sectorului 1 - Certificatul de urbanism nr. 1666/27/H/35368/05.10.2017;

Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr. 16/25.01.2018;

Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul preliminar nr. 04/07.02.2019 și nr. 92/13.08.2018;

Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 115/17.12.2018;

Autoritatea Aeronautică Civilă Română - avizul de principiu nr. 18305/976/18.09.2018; Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov: avizul nr. 912963/17.07.2018;

Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul nr. 1680210/14.01.2019;

Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1620102/7611/11.06.2018;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea         . nr.324/2010,


Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.Mk C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 și Hotărârea C.G.M.B. npf8T

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5. Bc^eiurești RgțHâhia tel.: +4021 30 /   /r

/ X


Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind (transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. e). din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Strada Ștefan Holban nr. 20-30, Sector 1, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 12/26.03.2019 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 3755/26.03.2019 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.09.2019.

SECRETAR GENERAL IICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir\n

Anexa 1PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI romania201 V.eu

DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM Șl

AMENAJAREA TERITORIULUI

DIRECȚIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM


Ca urmare a cereri adresate de S.C. PRISMA FLEX S.R.L. elaborator S.C. REZIDENȚIAL PREMIUM ARH S.R.L -arh. x . Primăria Municipiului București cu Nr 1697474/11.01.2019. în conform^ 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificări^'și emite următorul:k\l\7.            K

NR. ți I Oi .2019

PENTRU

PUZ - STRADA ȘTEFAN HOLBAN NR. 20-30, SE

GENERAT DE IMOBILUL: situat în STRADA ȘTEFAN HOLBAN Nr. 20-30, SECTOR 1, BUCUREȘTI, teren în suprafață de 2 OOO.OOmp. conform Certificat de Urbanism Nr.1666/27/H/35368 din 05.10.2017. eliberat de Primăria Sectorului 1 a Municipiului București. Imobilul este proprietate privată persoană juridică.

INIȚIATOR:                                                S.C. PRISMA FLEX S.R.L.

PROIECTANT:                              S.C. REZIDENȚIAL PREMIUM ARH S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:    arh

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află pe teritoriul administrativ al Sectorului 1 si este teren intravilan.

PREVEDERI PUGZ PUZ APROBATE ANTERIOR:

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000 (completată cu H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, H.C.G.M.B. nr. 241/20.12.2011, H.C.G.M.B. nr. 232/19.12.2012, H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015, H.C.G.M.B. nr. 341/14.06.2018 și H.C.G.M.B nr.877/12.12.2018), imobilul este situat în unitatea teritorială de referință CB1 - subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate, caracterizată de următorii indicatori urbanistici:

 • - Regim de construire: continuu sau discontinuu:

 • - Funcțiuni predominante:instituții și servicii publice supramunicipale și municipale, sedii ale unor organisme extrateritoriale: extinderile și schimbările de profil se admit cu condiția să nu incomodeze prin poluare și trafic funcțiunile învecinate:

 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente: pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4,00metri continuat cu tangenta sa la 45 grade;

 • - Procent de ocupare a terenului (POT): POTmaxim = 50%;

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT): CUT maxim= 2.4 mp.ADC/mp.teren pentru clădiri cu 6 și mai multe niveluri și CUT maxim 2.2 pentru clădiri cu 3-4 niveluri;

 • - Retragerea minimă față de aliniament: serviciile publice vor fi retrase de la aliniament cu minim 10,0 metri sau vor fi dispuse pe aliniament în funcție de caracterul străzii, de profilul activității și de normele existente:

 • - Retrageri minime față de limitele laterale și posterioare: în cazul fronturilor discontinue, noua clădire se va retrage la o distanță egală cu 1/3 din înălțime, dar nu mai puțin de 5.0 metri. Clădirile se vor retrage față de limita posterioară a parcelei la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5.0 metri:

Sd Regina Elisabeta nr 47 cod poștal 0500'3 sector 5 București România

Tel 021 305 55 00

http ''www pmb ro
PREVEDERI PUZ - RLU PROPUSE:

 • - U.T.R. : CB1:

 • - Regim de construire: discontinuu;

 • - Funcțiuni : LOCUINȚĂ COLECTIVĂ.

 • - Regimul maxim de înălțime: RHmaxim = S+P+

 • - Procent de ocupare a terenului (POT): POTmaxinT^

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT): CUTmaxim = 2,88 mp.ADC/mp. Teren:

 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: Hmaxim = 20.55m;

 • - Retragerea minimă față de aliniament: vor fi respectate specificațiile Planului de Reglementări vizat spre neschimbare și ale Regulamentului local de urbanism aferent:

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: vor fi respectate specificațiile Planului de Reglementări vizat spre neschimbare și ale Regulamentului local de urbanism aferent;

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare: vor fi respectate specificațiile Planului de Reglementări vizat spre neschimbare și ale Regulamentului local de urbanism aferent;

 • - Circulații și accese: Parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006 și va respect Acordul de principiu al Comisiei Tehnice de Circulații a Primăriei Municipiului București Nr. 7611/1620102/ 11.06.2018 emis de Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației;

 • - Echipare tehnico-edilitară: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energi» electrică, precum și respectarea specificațiilor Avizului Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare -PMB nr.1680210/14.01.2019.

Se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal STRADA ȘTEFAN HOLBAN NR. 20-30, SECTOR 1 cu respectarea condițiilor din acordurile/avizele specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru etapele de avizare/aprobare a P.U.Z.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări și regulamentul local de urbanism aferent, anexate și vizate spre neschimbare

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUZ.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de Urbanism Nr.1666/27/H/35368 din 05.10.2017, eliberat de Primăria Sectorului 1 a Municipiul^ București.I BUCUREȘTI, țFAN CĂLIN D^MITRASCU
Bd Regina Elisabeta nr 47. cod poștal 050013, sector 5. București România

Tel 021 305.55 00

http //www pmb.roUK AS

•AKAiACrMtXI îrsrtMS

ISO 9001 ■ tSO 1*001       001
-

-

1

A.

I

3.50    . .

3.50

J

1 1

<50      1 2.00 1

. .24.00       _   ....


TERITORIAL


Parcela (1)


Nr. . Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i-D

X[m]

Y[m]

1

334821.504

585764.468

51.024

2

334771.116

585756x434

39.197

3

334778.188

585717.880

51.034

4

334828.587

585725.904

39.209

^ertcute/^


S= 2000.00 mp P=180.465m


PUG

EXISTENT

PROPUS

/ Subzona / UTR

CB1

CB1

ala

2000m2

lata pentru realizare OP

560m2

las

1440m2

i

0

820m2

ita

0

5760m2

50%

0%

57%

2.4

0

2 88

13m

0

20,55m

S+P-3E+45ER

-

S+P+4E+5/6ER J

lin care

>e sol/

0%

23%

e terase

0%

10%

i / Parcari

10%îNTIAL

ARH s.r.l.


J2?'929/20 o • RO 36647602


Titlu proiect:

IMOBIL locuințe colectiveD J2


05 2018


Planșa

REG.eVE.N~-

\ /

Scara

I

1/500

j


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PLANULUI URBANISTIC ZONAL

P.U.Z. STRADA ȘTEFAN HOLBAN NR. 20-30

București, Sector 1

Beneficiar: S.C. PRISMA FLEX S.R.L.

SECȚIUNEA I - GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI CENTRALE

Conform P.U.G Municipiul București, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/2000 si cu valabilitatea prelungita conform H.C.G.M.B. nr. 324/2010, 241/2011,232/2012 si 224/2015, imobilul studiat se afla in subzona CB1 - subzona serviciilor publice dispersate in afara zonelor protejate.

Zona conține unele dintre cele mai importante nuclee strategice de dezvoltare a Municipiului siutuate in afara zonei centrale, care vor putea oferi Capitalei un nou prestigiu, o echilibrare funcționala si noi calitati estetic-configurative, in condițiile unei oferte diversificate si patial imediat accesibile investitorilor.

Prezentul Regulament aferent se asociaza documentației grafice a "P.U.Z. STRADA ȘTEFAN HOLBAN NR. 20-30, SECTOR 1, BUCUREȘTI" si are ca scop explicarea si detalierea sub forma de prescripții (permisiuni si restricții) a prevederilor urbanistice.

Normele cuprinse in acest R.L.U. sunt obligatorii la faza de autorizare a lucrărilor de construire a IMOBILULUI DE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+4E+5/6ER.

Prezentul studiu de Plan Urbanistic Zonal s-a axat pe:

 • - Asigurarea coerentei si calitatii imaginiii urbane

 • - Asigurarea cerințelor funcționale, a celor de gestionare a calitatii aerului

Hj 2C ol. Ic 14

SECȚIUNEA II - DOMENIUL I)E APLICARE AL R.L.U.

Prevederile cuprinse in prezentul R.L.U. se aplica pentru terenul delimitat si reglementat in P.U.Z. R.L.U.-ul devine act de autoritate al administrației publice locale in momentul in care este aprobat prin Hotararea Consiliului General al Municipiului București. Aprobarea se face pe baza avizelor obținute si a acordurilor prevăzute de lege.

Articolul 1: Prezentul regulament se aplica teritoriului delimitat in planul de reglementari urbanistice care face parte integranta din prezentul regulament, reglementările aplicandu-se strict la imobilul din Strada Ștefan Holban nr. 20-30.

Articolul 2: Corelarea cu alte regulamente

Conform P.U.G Municipiul București, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/2000 si cu valabilitatea prelungita conform H.C.G.M.B. nr. 324/2010, 241/2011, 232/2012 si 224/2015, imobilul studiat se afla in subzona CB1 - subzona serviciilor publice dispersate in afara zonelor protejate.

Conform PUZ STRADA ȘTEFAN HOLBAN NR. 20A avizat cu Nr. 52/1/7 din 19.12.07, imobilul face parte din zona M21d.

Indicatorii urbanistici reglementați pentru M21d sunt:

POT maxim = 60%

CUT maxim = 3

Conform PUZ STRADA G-RAL ȘTEFAN HOLBAN F.N. avizat cu Nr.

52/1/81 din 19.12.07-R 13.01.09, imobilul face parte din zona M21c’. Indicatorii urbanistici reglementați pentru M21c' sunt: f POT maxim = 55%


CUT maxim = 3.85                            L

Articolul 3: Derogări de la prevederile regulamentului se adrmL-i justificate, datorate naturii terenului, descoperirilor arheologijxfm jam^sapaturilor sau caracterului construcțiilor propuse.                            --5


Articolul 5: Prin derogare se intelege modificarea uneia dintre condițiile de construire: aliniere, POT, CUT, regim de inaltime.

Articolul 6: Modificarea mai multor condiții de construire constituie modificare a regulamentului si poate avea loc numai pe baza unei documentații de urbanism elaborate si aprobate conform legii 350/2001.

SECȚIUNEA III - UTILIZARE FUNCȚIONALA

Articolul 7: Utilizări admise

 • -  locuințe individuale, semicolective si colective;

 • -  funcțiuni cu caracter comercial, servicii sau alte categorii destinate publicului;

 • -  spatii plantate amenajate;

 • -  se mențin neschimbate acele utilizări inițiale ale clădirilor care corespund cerințelor actuale sau se admite revenirea la acestea.

Articolul 8: Utilizări admise cu condiționări

Sunt admise funcțiuni cu caracter comercial sau servicii, cu următoarele condiții: - funcțiunea sa nu stanjeneasca vecinătățile;

- funcțiunea sa nu implice nici un fel de modificare a arhitecturii exterioare sau a

caracterului/elementelor valoroase ale interiorului;


CONFORM CU ORIGI

--


- sa nu afecteze vegetația existenta (curți de fațada si arbori);

- ponderea acestor funcțiuni sa fie egala cu ponderea reprezentata de locui - se va asigura in toate locurile publice accesul persoanelor

Articolul 9: Utilizări interzise

 • - activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

 • - construcții provizorii de orice natura;

  • - depozitare en-gros;
  'ILfa &


 • - depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice;

 • - activitati care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

 • - depozitari de materiale refolosibile;

 • - platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • - statii de betoane;

 • - lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente;

 • - orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice.

SECȚIUNEA IV - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

Articolul 10: Caracteristici ale parcelelor (forma, dimensiuni, suprafețe)

o-

A S'ClC* g H


- conform PUZ.

Articolul 11: Amplasarea clădirilor fata de aliniament

așezarea clădirii se va face retras uniform cu o distanta de 2 aliniamentul străzii Ștefan Holban(profil stradal propus);

Articolul 12: Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare clădirea va avea o retragere de minim 5,00 m fata de limitele laterale de proprietate si, de asemenea, tot o retragere de minim 5,00 m fata de cea posterioara.

Articolul 13: Amplasarea clădirilor unele fata de altele pe aceeași parcela

Nu este cazul.

'"?/

x-z           •• j/

Articolul 14: Circulații si accese


/2/26 C'J 2C'l CJ


Parcela situata pe strada Ștefan Holban nr. 20-30 este construibila deoarece are asigurat un acces carosabil de minim 3,00m dintr-o circulație publica, in mod direct din strada Ștefan Holban. In momentul de fata este o strada de categoria a IlI-a, cu un profil total de 6 m îmbrăcăminte de dale.

Se va asigura un acces carosabil in incinta dimensionat astfel incat sa permită accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor.

Se vor dispune circulații de incinta astfel incat sa se poata realiza accesul in si din subsolul propus.


Accesul persoanelor cu handicap sau dificultăți de deplasare in spat

i •    .                                                                     r-------------» ’f

este obligatoriu.
Articolul 15: Staționarea autovehiculelor            ----——

Conform PUZ si normelor in vigoare, staționarea autovehicu in afara spatiilor publice, conform HCGMB nr. 66/2006.

Articolul 16: Condiții de echipare edilitara

 • -  construcția va fi racordata la toate rețelele edilit

 • -  se recomanda la clădirile dispuse pe aliniament ca racordarea burlanelor la canalizarea pluviala sa fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii;

- se va asigura în mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice în rețeaua de canalizare;

toate noile branșamente pentru electricitate si telecomunicații vor fi realizate ingropat;

se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice si se recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablurilor TV;

se interzice amplasarea firidelor de branșament pentru electricitate, telecomunicații si gaze pe fațadele principale ale clădirilor;

se interzice montarea aparatelor de aer condiționat pe fațadele către strada, sau pe cele laterale in cazul in care ele se deschid către curți de onoare.

Articolul 17: Spatii libere si plantate

Se va asigura un minim de 30% din suprafața totala a terenului pentru spatiile verzi, atat pe teren natural cat si in grădini amenajate peste subsol.


(2./lG.C>3


Articolul 18: Împrejmuiri

In situația in care se va constata necesitatea imprejmuirii terenului, gardurile spre strada (daca vor exista) vor fi transparente cu o inaltime de maxim 2,00m; gardurile vor avea un soclu opac de cca 0,60m, partea superioara fiind transparenta realizata din fier forjat sau plasa metalica si vor fi dublate de gard viu; pe limitele laterale si posterioare gardurile vor fi opace si vor avea inaltimea minima de 2,00m si maxima de 2,50m.

Articolul 19: Inaltimea maxima admisibila a clădirilor

Inaltimea maxima a clădirii propuse este de 20,55m(conform aviz A.A.C.R. Nr. 18305/976 din 18.09.2018) si un regim de inaltime de S+P+4E+5/6ER.

Articolul 20: Aspectul exterior al clădirii

Clădirea este o clădire moderna care se incadreaza in testutul nou fara sa-i afecteze unitatea. Fațadele vor fi placate cu placaj de piatra naturala si lemn pentru accentuarea conformării volumetrice. Tamplaria va fi si ea una calitativa, din aluminiu cu geam termoizolant ușor absorbant.

Aspectul clădirilor va exprima caracterul si reprezentativitatea funcțiunii si va răspunde exigentelor actuale ale arhitecturii europene.

SECȚIUNEA V - POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 21: Procent maxim de ocupare a terenului (P.O.T)

P.O.T. maxim = 57%


Articolul 22: Coeficient maxim de utilizare a terenului (C.U.T)


r+ fer ■ 7


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI romania2Uî9.eu DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM șf

AMENAJAREA TERITORIULUI

DIRECȚIA URBANISM


SERVICIUL URBANISM

Nr.

RAPORTUL INFORMĂRII Șl CONSULTĂRII

PUZ - STRADA ȘTEFAN HOLBAN NR. 20-3

 • 1.     Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul.

în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București.

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr.136/2012. în toate etapele de elaborare a planului, astfel:

o etapa anunț de intenție - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare: 03.02.2018 - 18.02.2018

 • •  etapa de elaborare a propunerilor -15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare: 08.06.2018-23.06.2018;

 • •  etapa de avizare a proiectului - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei / perioada de desfășurare: 19.01.2018 - 03.02.2019

 • •  etapa de aprobare a PUZ - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului www.pmb.ro.

în etapa de avizare, PUZ a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere a avizului de mediu, declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii etapei de încadrare, precum și publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul ARPMB.

 • 2.     Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului.

Nu au fost organizate întâlniri.

 • 3.     Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații.

Observațiile și propunerile cetățenilor au fost consemnate pe portalul dedicat al PMB ’ URBONLINE” (http://urbanism.pmb.ro). secțiunea Planuri urbanism în consultare.Atât comenatriile și ■"ecomandările persoanelor interesate cât si răspunsurile elaboratorului documentației la acestea sunt accesibile publicului în continuare

Pentru informații și sesizări legate exclusiv de procedura administrativă aparatul de specialitate din cadrul PMB a răspuns cetățenilor, după caz. prin procedura standard de comunicare a răspunsurilor prin Direcția Relații Publice și Informare sau prin e-mail.

 • 4. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise.

• Dragomir Mihai-Gabriel și Dragomir Ioana prin Cabinet Avocat Mihăilescu Sofia Ioana, proprietari ai imobilului cu cu adresa Str. Ștefan Holban Nr.38.

• Voicu Victor și Jiquidi Marilena prin SCA „Bîrsan, Popescu și Asociații”, proprietari ai imobilului cu adresa Str. Gen. Ștefan Holban Nr.40C.

5. Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va o problemele, observațiile și rezervele exprimate de public.

© S-a răspuns sesizărilor adresate prin adresele:

PMB Nr.1636575/25.06.2018 - Dragomir Mihai-Gabhel și Dragorru' elaboratorului Nr.60/26.07.2018 înregistrat la PMB TUJNr?T6468 pe portalul cu acces public Urbonline;

PMB Nr.1631739/07.06.2018 - Voicu Victor și Jiqui^j arilena^t- ^Răspunsul elaboratorului Nr.64/11.07.2018 înregistrat la PMB cu r.1642863756.07.2018 postat pe portalul cu acces public Urbonline:                             ■(CONFORM CU ORIGINA^

o PMB Nr.1616936/18.04.2018 - Dragomir Mihai-Gabriel și Dragomir Ioana - Răspunsul elaboratorului Nr.55/18.05.2018 înregistrat la PMB cu Nr. 1629731/31.05.2018 postat pe portalul cu acces public Urbonline;

6. Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus sa le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru.

Nu este cazul.

7. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Procedura de avizare a documentațiilor de urbanism presupune prezentarea lucrărilor în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului București, comisie compusă din specialiști în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii din România, cadre universitare, specialiști recunoscuți de organizațiile profesionale, reprezentanți ai Ministerului Culturii, ai Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și ai Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice. Printre membrii invitați permanent la ședințele comisiei se numără și arhitecții șefi ai celor 6 sectoare, directori ai celor mai importante direcții din PMB Ulterior obținerii Avizului Arhitectului Șef, pentru a deveni operațional, planul urbanistic urmează procedura de aprobare conform competențelor stabilite prin lege. în acest scop, procedura prealabilă presupune obținerea avizelor de specialitate solicitate prin avizul prealabil de la instituțiile interesate și abilitate prin lege, procedură ce presupune de asemenea analiza proiectului în cadrul unor comisii alcătuite din specialiști în domeniile respective. în mod obligatoriu se cer avizele Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, al Comisiei Tehnice de Circulație / PMB și al Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare / PMB și, după caz, cele ale Autorității Aeronautice Civile Române, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații. Pentru amplasamente situate în zone protejate sau în zona de protecție a monumentelor istorice se solicită și avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

Referitor la propunerea soluției tehnice de configurația edificabilului au fost respectate derile PUG-RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare. Prin urmare onțig^ația edificabilelor, a circulațiilor și a modului de intervenție asupra clădirilor existente și a lic adiacent concretizate în planul urbanistic este rezultatul unui efort colectiv, la care tf^ț^rtîtipâ ^numeroși profesioniști, pornind de la elaboratorul proiectului și membrii comisiilor de ^''izșre5ffluncte de vedere diferite sunt exprimate în cursul dezbaterilor în cadrul acestor comisii, iar tșfârile/se iau de persoanele investite legal cu competență. Este de înțeles faptul că atât în mediul profesional cât și în cel public există opinii diferite și că manifestarea lor responsabilizează activitatea specialiștilor implicați :n procesul de elaborare și avizare. însă nu poate fi luată in considerare posibilitatea preluării tuturor propunerilor Decizia asupra formei finale a proiectului aparține autorităților ce dețin competența legalaUKAS :

UAMGtAMNf

SY5TLM5

rso 9001 • tso iaooi       0O1Referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din acordul de principiu al Comisiei Tehnice de Circulație a PMB Nr. 7611/1620102/ 11.06.2018 emis de Direcția Transporturi Drumuri și Sistematizarea Circulației.

Referitor la evaluarea de mediu PUZ-ul a fost supus procedurii de evaluare de mediu în urma căruia a fost emisă Decizia etapei de încadrare nr.115/17.12.2018.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, au fost depuse observații sau reclamații cu privire la PUZ-ul descris mai sus. la care s-au făcut răspunsuri către petenți. PUZ care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H.C.G.M.B nr.136/30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a consiliului general al Municipiului București art.12. a), b) si c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația „PUZ - STRADA ȘTEFAN HOLBAN NR. 20-30, SECTOR 1”.

Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 Art.6 Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioareBd Regina Elisabeta nr 47 cod poștal 050013 sector 5 București Româ-ia

Tel 021 305 55 00

httc "www prr.b ro