Hotărârea nr. 511/2019

HOTARAREnr. 511 din 2019-09-17 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- STRADA RASCOALA 1907 NR. 9A SI 9B, SECTOR 2


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Pianului Urbanistic Zonal (PUZ) - Strada Răscoala 1907 nr. 9A și 9B. Sector 2

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 2275/22.02.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 69/30.07.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 514/30.07.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

în conformitate cu prevederile:

Văzând documentele emise de:

- Primăria Sectorului 2 - Certificatul de urbanism nr. 350/16„R722.03.2018 si nr. 250/12„R”/07.03.2018;

Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de inițiere nr. 10/05.04.2017; Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul preliminar nr. 51/20.04.2018; Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 56/02.08.2018;

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov: avizul nr. 912574/28.05.2018;

Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul nr. 1625307/25.05.2018;

Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1676129/19592/20.11.2018; în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

ârea C.G.M.B. nr.324/2010. , HotărâreaPlanului Urbanistic General al Municipiului București apro

nr. 269/21.12.2000. cu valabilitate prelungită prin Ho

Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.

C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 și Hotărârea C.G.M.B. nr


Ba Regina Elisabeta nr 47 cod poștal 050013 sector 5. B/^ureșn

fii


u

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată:

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. e),

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Strada Răscoala

în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 10/22.02.2019 (2 exemplare), prevăzut în anexa


nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 2274/22.02.2019 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.09.2019.

PREȘEDINTE D^ ȘEDINȚĂ,

Marius Adrian Pavel / V/


z0z

București, 17.09.209

Nr. 511

4

/

/

/

7

/


SECRETAR GENERAL ^sAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI. z’         GeorgianaZ '      /


A


”1

JPRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

romania2019.eu

4           H Si. (


DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism

Ca urmare cererii adresate de S.C. ARX DESIGN CONCEPT SRL - urb. /                 - RUR D,E în

calitate de proiectant m «sAdini în București. Str Dej nr. 13 A, sector 1, pentru Domnul

, în calitate de beneficiari, cu domiciliul în București, Str. Toporași nr. 59, sector 5, respectiv B-dul Timișoara nr. 51. bl. F7, sc. C, et. 1. apt. 43, sector 6. înregistrată la Primăria Municipiului București sub nr 1698671/16.01.2019. nr. 1683435/23.11.2018. 1676128/01.11.2018. nr. 1709265/14.02.2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările nltArinarp~<»P-«mitp următorul


AVIZ

NR. ZZ /          .2019

□tHEC n* ASISTE ni’fHMO ;

JURIDICO

A


pentru

PUZ - STR. RĂSCOALA 1907 NR. 9A Șl NR. 9^S

GENERAT DE IMOBILELE: situate la adresele din Str. Răscoala 1

Răscoala 1907 nr. 9B, sector 2, București, pentru care au fost emise certificatele de urbanism nr. 250/12 “R” din 07.03.2018 ( pentru nr. 9A ) și nr. 350/16 „R” din 22 03.2018 (pentru nr. 9B) (termen de valabilitate 24 de luni de la data emiterii ) emise de Primăria Sectorului 2. București.

Pentru imobilul situat în Str. Răscoala 1907 nr. 9A, sector 2. în nmrafată de 5333,2 mp. s-a nrezentat Conveția, anexă la Contractul de proiectare între părțile.                     l

. î- --'itatp Kr beneficiari, și S.C ARX DESIGN CONCEPT SRL. in calitate ae proiectant, reprezentată de .                       în calitate de Administrator prin care părțile convin ca : “Domnul

____se va retrage din documentația de urbanism propusă spre aprobare PUZ - Strada Răscoala 1907 nr. 9A si nr, 9B: astfel documentația de urbanism va continua doar pentru imobilul din Str. Răscoala 1907 nr. 9 B, sector 2. aflat în proprietatea Domnului Haqiescu Constantin Tiberiu”.

Pentru imobilul din Str. Răscoala 1907 nr. 9B, sector 2, în suprafață de 1999,0 mp din măsurători (nr cadastral 218267, notat în Extrasul de Carte Funciară pentru informare nr. cerere 5452/29.01.2019), având la bază Certificatul de urbanism nr. 350/16 „R" din 22.03.2018 (termen de valabilitate 24 de luni de la data emiterii ) emis de Primăria Sectorului 2, București; propunere de dezmembrare teren prin PUZ, pentru supralărgirea străzii - plan topografic de pichetare, întocmit de persoană fizică autorizată Georgescu Claudiu Octavian, Stotală de teren ( 9B) = 1999,35mp și Snecesară supralărgire stradă= 91,56 mp

Declarația notarială încheiere de autentificare nr. 1643/ 17 septembrie 2018 a Domnului Hagiescu Constantin Tiberiu, în ceea ce privește Nota 1 și Nota 2 menționată în certificatul de urbanism.

INIȚIATORI: ȘTEFĂNESCU DUMITRU pentru imobilul din Str. Răscoala nr. 9A, sector 2.

HAGIESCU CONSTANTIN TIBERIU pentru imobilul din Str. Răscoala nr. 9B, sector 2.

PROIECTANT: S.C. ARX DESIGN CONCEPT SRL

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb.               - RUR D,E,F6

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 2.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR:

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000 (completată cu HCGMB nr. 324/17.11.2010. HCGMB nr. 24            HCGMB nr. 232/19.12.2012, HCGMB


nr.224/15.12.2015 și HCGMB nr.341/14.06.2018,                    J2.2018), imobilul este cuprins în - M2

ck)

7

UKAS

t$O KOI • KC 1400 T       001Bd Regina Elisabeta nr 47 cod poștal 050Q13-

Tel 021 305 55.00

http //www pmb ro

subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte;


■ Regim de construire: continuu și discontinuu;

 • -  Funcțiuni predominante: Utilizări admise : instituții, servicii și echipamente publice de nivel supramunicipal. municipal, de sector și de cartier: sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi proiectare, cercetare expertizare. consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale servicii sociale colective și personale sedii ale unor organizații politice, profesionale etc.. lăcașuri de cult, comerț cu amănuntul: activități manufacturiere depozitare mic-gros; hoteluri, pensiuni, agenții de turism, restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc sport și recreere în spații acoperite. - parcaje la sol și multietajate, spații libere pietonale. pasaje pietonale acoperite: spații plantate - scuaruri locuințe cu partiu obișnuit, locuințe cu partiu special care includ spații pentru profesiuni liberale

 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente, pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade:

 • - Procent de ocupare a terenului (POT): P.O.T. maxim 70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri);

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT): CUT maxim = 3,0 mp. ADC / mp. teren

 • - Retragerea minimă față de aliniament: în cazul străzilor cu fronturi continue sau discontinue retrase față de aliniament se va respecta o retragere de minim 5.00 metri.

 • - Retrageri minime față de limitele laterale și posterioare: se interzice construirea pe limita parcelei dacă aceasta constituie linia de separație dintre zona mixtă și zona rezidențială, o funcțiune publică sau o biserică, cazuri în care se admite realizarea noilor clădiri numai cu o retragere față de limitele laterale ale parcelei egală cu jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de 5.00 metri; distanța dintre clădirea unei biserici ortodoxe și limitele laterale și posterioare ale parcelei este de minim 10.00 metri: clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5 00 metri; se recomandă ca. pentru respectarea intimității locuințelor, parapetul ferestrelor de pe fațadele laterale ale clădirilor din zona mixtă cu alte funcțiuni decât locuințe care sunt orientate spre locuințele de pe parcelele laterale situate la mai puțin de 10 00 metri, să aibă parapetul ferestrelor la minim 1 90 metri de la pardoseala încăperilor;

  - în cazul străzilor cu fronturi continue sau discontinue retrase față de aliniament se van minim 5.00 metri.


  re de


CONFORM CU ORIGINALUL

AVIZ DE INIȚIERE (ACTUAL DE OPORTUNITATE ) nr. 10 din 05.04.2017 emis de Primăria Municipiu1U1UL București.


PREVEDERI P.U.Z. - R.L.U. PROPUSE ( pentru imobilul din Str. Răscoala 1907 NR. 9B.)->-


 • - U.T.R. “M2” conform PUG - nu se modifică.

 • - Regim de construire: discontinuu.         .                                 ______

 • - Funcțiuni predominante : locuințe colective, cu funcțiuni conexe locuirii - comerț și servicii la niv^lufalș inferioare.

 • - Regimul maxim de înălțime>NRHmax.= S+Ds+P+6E - E7,8 retrase.

 • - Procent de ocupare a terenului (POT): maxim = 35 %.

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT): maxim 3 mp ADC/mp teren.

 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: H maxim = 30,Om pentru RHmax.= S+ Ds+ P+6E - E7,8retrase.

 • - Retragerea minimă față de aliniament: 7,Om față de viitorul aliniament, vor fi respectate specificațiile Planului de Reglementări vizat spre neschimbare și ale Regulamentului local de urbanism aferent.

- Retrageri minime față de limitele laterale și posterioare : 13,50m față de limita posterioară, 5,Om față de limita dreaptă. 8.50m față de limita stângă de proprietate, vor fi respectate specificațiile Planului de Reglementări vizat spre neschimbare și ale Regulamentului local de urbanism aferent.

- Circulații și accese: parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și (gri autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a e circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006 și conform Acordului de principiu nr. .2018, împreună cu planșa nr. 1676129/08.11.2018, vizată spre neschimbare, emis de i, Comisia Tehnică de Circulație a PMB.


Siudiiilde circulație nr. proiect 448/2018 din decembrie 2018, însușit de ing. Radu Terioiu.

Echi^șr^ tehnico - edilitară: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale Este jăcordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică și condițiilor prevăzute în Avizul Comisiei de Coordonare a PMB nr. 1625307/25.05.2018,

iectoră. București. România

WV

UKAS 1

tso 9001 • rso i4ooi         001


Bd Regina Ehsabeta nr 47 cod poștal 05001, Tel 021 305 55 00 http //www,pmb.roîmpreuna cu planșa nr. 1625307/25.05.2018, vizată spre neschimbare. emis de Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Direcția Urbanism.

Notă:

 • - La faza Autorizației de construire respectarea Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/2014 și Normativului privind proiectarea clădirilor de locuințe.

 • - La faza Autorizației de construire respectarea condițiilor specificate în adresa nr. 912574 București, 28.05.2018, emisă de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență;

Se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal - Str. Răscoala 1907 nr. 9B, sector 2, București, cu respectarea condițiilor din acordurile/avizele specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru etapele de avizare/aprobare a P.U.Z.

Pentru imobilul din Str. Răscoala 1907 nr. 9A, sector 2, s-a prezentat Conveția, anexă la Contractul de proiectare între părțile: Domnul Ștefănescu Dumitru. Domnul Hagiescu Constantin Tiberiu, în calitate de beneficiari, și S C. ARX DESIGN CONCEPT SRL, în calitate de proiectant, reprezentată de Domnul Răzvan Paliță în calitate de Administrator prin care părțile convin ca : "Domnul Ștefănescu Dumitru se va retrage din documentația de urbanism propusă spre aprobare PUZ - Strada Răscoala 1907 nr. 9A și nr. 9B; astfel documentația de urbanism va continua doar pentru imobilul din Str Răscoala 1907 nr. 9 B, sector 2, aflat în proprietatea Domnului Hagiescu Constantin Tiberiu”.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu Planșa de Reglementări nr. 2 anexată și vizată spre neschimbare și Regulamentul Local de Urbanism.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z.-ul care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatul de Urbanism nr. 250/12 “R” din 07.03.2018 ( pentru nr. 9A ) și a Certificatului de Urbanism nr. 350/16 „R" din 22.03.2018 (pentru nr. 9B) (termen de valabilitate 24 de luni de la data emiterii) emis de Primăria Sectorului 2 București

ARHITECT ARH. I
Bd Regina Elisabeta nr 47 cod poștal 050013 sector 5 București. România

Tel 021.305 55 00

http //www.pmb.ro
__

TITLUL PLANȘEI: REGLEMENTARI URBANISTICE //£>r //'«£


ARX Deșigii Concejjl ȘIIL

JA0/988/2016: RO 35501691

Str De; nr 13A. sector 1 București

lAdresa: STR (Faza: PUZARX Dexign Concept SUI.

J^0/988/2016; RO 35501691

Str Dej nr 13A. sector 1 București

TITLUL I PRESCRIPȚII GENERALE

DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul regulament se refera la terenul proprietate privata in suprafața 1999 mp.(lot nr 9B) delimitat in PLANUL DE REGLEMENTARI URBANISTICE care face parte integranta din acest regulament. Terenul este identificat prin adresa Str. Rascoala 1907 nr 9B, sector 2, București, si este situat in partea de est a Bucurestiului, in apropierea stadionului Juventus Colentina.

Amplasamentul se situează in cadrul arealului delimitat de către trei artere importante ale orașului. Respectiv la sud de intersecția Sos. Colentina cu Sos. Fundeni si la nord de str. Maior Bacila. următoarele vecinătăți:

fata - alee bloc;

dreapta - proprietate privata - str Rascoala nr 9C; stanga - proprietate privata - str Rascoala nr 9A; spate - proprietate privata str Rascoala nr 9C.

CORELARE CU ALTE DOCUMENTAȚII DE URBANISM

Conform Pionului Urbanistic General al Municipiului București amplasamentul este cuprins în subzona M2 -subzona mixta cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu si înălțimi maxime d niveluri.

DIRECȚIA 'TOI

ASISTENȚA r"In partea de est zona studiata se invecineaza cu subzona Via (Stadionul Juventus Co

TITLUL II PRESCRIPȚII SPECIALE LA NIVELUL ZONEI

GENERALITĂȚI , CARACTERUL SUBZONEI

Arealul studiat se prezintă ca o zona rezidențiala tipica orașului.

Dotări educatie/invatamant - in vecinătatea (mai puțin de 500 m) sitului exista o școala generala, s in imediata apropiere este poziționată Universitatea Lumina.

Dotări sanitare - in partea de nord-est a sitului se afla Spitalul Fundeni

Dotări comerciale si de servicii - in prezent acestea sunt poziționate la intersecția Sos. Colentina cu Sos. Fundeni - la parterul blocurilor , precum si dezvoltate spontan de-a lungul acestor artere. PUZ Str. Gherghitei aflat in curs de avizare prevede realizarea unui magazin Lidl in partea de nord vest a zonei.

Din punct de vedere al zonelor de agrement, in afara de de vecinătatea imediata cu stadionul Juventus Colentina (si terenurile de sport adiacente acestuia), in zona se afla doua parcuri (nord) Parcul Motodrom si (sud-vest) Parcul Plumbuita.

Din punct e vedere al transportului public zona este bine deservita de rețeaua RATB prin intermediul circulațiilor majore aJe'^neur5^

ARX Ijeșign Concep ȘIIL

J40/988'2016: RO 35501691

Str Dej nr 13A. sector 1. București

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA.

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE.

Locuințe colective

Locuințe cu partiu special care includ spatii pentru profesiuni liberale.

Comerț si servicii la nivelurile inferioare: demisol - parter - etaj 1 Parcaje la sol si multietajate;

Spatii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;

Spatii plantate - scuaruri;

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI.

Clădirile vor avea la parterul orientat spre strada si spre traseele pietonale : Funcțiuni care admit accesul publicului în mod permanent sau conform unui Program de funcționare specific si vor fi prevăzute cu vitrine luminate noaptea; Se recomanda ca activitatile în care accesul publicului nu este liber sa nu reprezinte;

Se interzice localizarea restaurantelor care comercializează băuturi alcoolice la o distanta mai mica de 100 metri de servicii si echipamente publice si de biserici;

Pentru orice utilizări se va tine seama de condițiile geotehnice si de zonare seismica;

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE.

activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

construcții provizorii de orice natura;


dispunerea de panouri de afisaj pe plinurile fațadelor, desfigurând arhitectura si deteriorând finisajul acestora;

depozitare en-gros;

statii de întreținere auto cu capacitate de peste 5 mașini;

curățătorii chimice;

depozitari de materiale refolosibile;

platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

depozitarea pentru vânzare a unor cantitati mari de substanțe inflamași

activitati care utilizează pentru depozitare si producție terenul viabil din cir

din instituțiile publice;

lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente;

orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care
ARX Ih'.sitfii Concepi SUL

J40/988/2016: RO 35501691

Str. Dej nr 13A. sector 1 București

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE SI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

Pentru a fi construibila parcela isi va păstră forma si dimensiunile, cu excepția suprafeței destinate extinderii circulațiilor carosabile publice.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

Alinierea construcțiilor propuse la noul aliniament al Aleii Rascoala 1907 se va face retras la minim 7.00 m, pastrand o retrage de minim 22.00 m fata de fațada blocului din fata;

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Construcțiile propuse pe lotul 9B vor fi :

 • - In spate

 • - In stanga

 • - In dreapta

 • - retras minim 13.50 m fata de limita de proprietate;

 • - retras minim 8.50 m fata de limita de proprietate;

 • - retras minim 5.00 m fata de limita de proprietate.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA.

Nu este cazul

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII SI ACCESE.

Accesul carosabil se va face din Aleea Rascoala 1907 ;

Accesul pietonal in incinta se va face din Aleea Rascoala 1907;

In toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice handicapate sau cu dificultăți de deplasare.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR.


i__________ ________________

Staționarea autovehiculelor necesare funcționării diferitelor activități se-interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice; conform HCGMB 66/2 Parcarea se va realiza conform HCGMB 66/2006.

iO^TIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR.

♦ / ^ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ A CLĂDIRILOR- exprimă în metri și număr de niveluri convenționale înălțimea \ J î<‘>j(aximă admisă în planul fațadei, măsurată între teren (în situația anterioară lucrărilor de


i^t) și cornișe sau limita superioară a parapetului terasei.

maximă admisibilă a construcției propuse este de 30.00 m (S+Ds+P+6E-7/8R). ea maximă admisibilă a construcției propuse este de 24.00 m (S+Ds+P+6E).

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice unei diversități de funcțiuni si exprimării prestigiului investitorilor, dar cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care sa tina

| ABtX Design Concepi SRL

11 J40/988/2016; RO 35501691

Str. Dej nr.13A, sector 1, București


Proiect: REALIZARE ANSAMBLU REZIDENȚIAL S+Ds+P+6E -7/8R-


: STR. RASCOALA 1907 NR.9B, SECTOR 2, BUCUREȘTI


Faza: PUZ


seama de rolul social al străzilor comerciale, de particularitățile sitului, de caracterul general al zonei si de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se afla în relații de co-vizibiIitate;

Aspectul clădirilor va exprima caracterul si reprezentativitatea funcțiunii si va răspunde exigentelor actuale ale arhitecturii europene de "coerenta" si "eleganta";

Pentru firme afișai si mobilier urban se va asigura coerenta ne arterele principale pe baza unor studii si avize suplimentare, conform legislației in vigoare.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA.

Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

în cazul alimentarii cu apa în sistem propriu se va obține avizul autoritatii competente care administrează resursele de apa;

Se va asigura posibilitatea racordării la sistemele moderne de telecomunicații;

Data fiind intensitatea circulației pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluviala este obligatoriu sa fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii;

Se va asigura în mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice din spatiile rezervate pietonilor, din spatiile mineralizate si din spatiile plantate cu gazon;

Se interzice dispunerea pe fațade a antenelor tv-satelit si a antenelor pentru telefonia mobila si dispunerea vizibila a cablurilor tv;

Cu excepția telecomunicațiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneti zăbreliți (tripozi uniți cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor care nu sunt tehnice sau industriale.


ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

Minim 30 % din suprafața terenului va fi amenajata ca spațiu verde.

Se vor identifica, proteja si păstră în timpul executării construcțiilor arborii importanți bxistenti având peste 4.00 metri înălțime si diametrul tulpinii peste 15.00 cm; în cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alti 10 arbori în perimetrul unor spatii plantate publice din apropiere;

Terenul care nu este acoperit cu construcții, platforme si circulații va fi acoperit cu gazon si plantat cu un arbore la fiecare 100 mp;

Se recomanda ca minim 75% din terasele neutilizabile si 10% din terasele utilizabile ale

construcțiilor sa fie amenajate ca spatii verzi pentru ameliorarea microclimatului si a imaginii oferite către clădirile învecinate;

Parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare si vor fi înconjurate cu un gard viu de 1,20 metri înălțime;

în zona cu terenuri contractile se vor evita speciile care nrin tipul de rădăcină sensibilitatea la umiditate a terenului de fundare.


ARTICOLUL 14-ÎMPREJMUIRI.


CONFORM CU ORIGIN^£

i


SECȚIUNEA III: POSIBILITA^^lS


dVu^LRE SI UTILIZARE A TERENULUI.


^TERENULUI (POT)


AHDS. IJeșign Cițncepl SIIL

J40/988/2016; RO 35501691

Str. Dej nr. 13A, sector 1, București


Proiect REALIZARE ANSAMBLU REZIDENȚIAL S+Ds+P+6E-7/8R-


: STR. RASCOALA 1907 NR.9B, SECTOR 2, BUCUREȘTI


Faza: PUZ


ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

CUT maxim = 3,0 mp. ADC / mp. Teren

ARTICOI UI 17- Rll ANT TFRITORIAI PROPUS

SUPRAFEȚE

EXISTENT (MP)

%

EXISTENT CONF PUG 2000 %

PROPUS (MP)

%

SUPRAFAȚA TOTALA TEREN*

1999.00

100

1999.00      100

1999.00

100

S UTR

1999.00

100

1999.00      100

1999.00

100

S CONSTRUITA LA SOL

0

0

699.65

35

S SPAȚIU VERDE     Teren natural       0

0

399.80

20

Peste placa

0

0

-

199.90

10

S CIRCULAȚII SI PLATFORME

0

0

-

699.65

35

| Din care 91.54 cedați domeniului public

UTR/FUNCTIUNE

UTR M2-ZONA MIXTA

UTR M2 - ZONA MIXTA

UTR M2 - ZONA MIXTA

POT MAXIM

-

70

35

CUT MAXIM

-

3

3

RH MAXIM

-

P+14

S+DS+P+6E-7/8R

întocmit,

i urb.
CONFORM CU ORIGINALUL
tiH..

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI romania20l 9.eu

DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM Șl

AMENAJAREA TERITORIULUI      ; ...............

Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism rnk)cnr..(I

; CONFORM CU ORIGINALUL

i                                        /7£

'SS is,s'£^ ->Jz            s,

Lwt-’C -l" iv:îc4 w \  *

BLICULLU/

QEL21 BUCUREȘTI


i

M.. C2

RAPORTUL INFORMĂRII Șl CONSULTĂ PUZ - STR. RĂSCOALA 1907 NR. 9A Șl NR. 9B,


 • 1.      Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul.

în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare ia fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București.

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr. 136/2012, în toate etapele de elaborare a planului ( conform înscrisurilor), astfel:

 • •   etapa anunț de intenție - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare: 01.06.2017 - 16.06.2017.

 • •   etapa de elaborare a propunerilor - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare: 28.12.2017 - 18.01.2018.

 • •   etapa de avizare a proiectului - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei / perioada de desfășurare: 03.09.2018 - 18.09.2018.

 • •  etapa de aprobare a PUZ - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului www.pmb.ro.

în etapa de avizare, PUZ a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere a avizului de mediu, declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii etapei de încadrare, precum și publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul ARPMB.

Pentru imobilul situat în Str. Răscoala 1907 nr. 9A, sector 2, în suprafață de 5333,2 mp. s-a prezentat Conveția, anexă la Contractul de proiectare între părțile: Domnul Ștefănescu Dumitru, Domnul Hagiescu Constantin Tiberiu, în calitate de beneficiari, și S C. ARX DESIGN CONCEPT SRL, în calitate de proiectant, reprezentată de Domnul Răzvan Paliță în calitate de Administrator prin care părțile convin ca : “Domnul Ștefănescu Dumitru se va retrage din documentația de urbanism propusă spre aprobare PUZ -Strada Răscoala 1907 nr. 9A si nr. 9B: astfel documentația de urbanism va continua doar pentru imobilul din Str. Răscoala 1907 nr. 9 B, sector 2, aflat în proprietatea Domnului Hagiescu Constantin Tiberiu”.

 • 2.      Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului. - Nu este cazul.

 • 3.      Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații.

Pe portalul dedicat al PMB "URBONLINE” (http://urbanism.pmb.ro), secțiunea Planuri urbanism în consultare, nu sunt postate observații și propuneri ale cetățenilor.

 • 4. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise. - Nu este cazul.


Numărul persoanelor care au participat la acest proc

Rezumatul problemelor, observațiilor și rezervej^R^^nmate^iie informare si consultare Nu este cazul.


UKAS

BO *001 • t$o 14001       OO1


Bd Regina Elsabeta nr 47, cod poștal 0 Tel 021.305 55 00 http://www pmb.ro

 • 5.      Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele observațiile și rezervele exprimate de public. Nu este cazul.

 • 6.      Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus sa le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru. Nu este cazul

 • 7.      Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Procedura de avizare a documentațiilor de urbanism presupune prezentarea lucrărilor în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului București, comisie compusă din specialiști în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii din România, cadre universitare, specialiști recunoscuți de organizațiile profesionale, reprezentanți ai Ministerului Culturii, ai Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și ai Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice Printre membrii invitați permanent la ședințele comisiei se numără și arhitecții șefi ai celor 6 sectoare, directori ai celor mai importante direcții din PMB Ulterior obținerii Avizului Arhitectului Șef, pentru a deveni operațional, planul urbanistic urmează procedura de aprobare conform competențelor stabilite prin lege. în acest scop, procedura prealabilă presupune obținerea avizelor de specialitate solicitate prin avizul prealabil de la instituțiile interesate și abilitate prin lege, procedură ce presupune de asemenea analiza proiectului în cadrul unor comisii alcătuite din specialiști în domeniile respective. în mod obligatoriu se cer avizele Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, al Comisiei Tehnice de Circulație / PMB și al Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare / PMB și. după caz, alte avize conform legislației în vigoare

Prin urmare configurația edificabilelor, a circulațiilor, a modului de intervenție asupra imobilului și a spațiului public adiacent concretizate în planul urbanistic este rezultatul unui efort colectiv, la care participă numeroși profesioniști, pornind de la elaboratorul proiectului și membrii comisiilor de avizare. Puncte de vedere diferite sunt exprimate în cursul dezbaterilor în cadrul acestor comisii, iar hotărârile se iau de persoanele investite legal cu competență. Este de înțeles faptul că atât în mediul profesional cât și în cel public există opinii diferite și că manifestarea lor responsabilizează activitatea specialiștilor implicați în procesul de elaborare și avizare, însă nu poate fi luată în considerare posibilitatea preluării tuturor propunerilor. Decizia asupra formei finale a proiectului aparține autorităților ce dețin competența legală

Referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din acordul de principiu al comisiei tehnice de circulație nr. 19592/20 11 2018, împreună cu planșa nr. 1676129/08.11 2018 vizată spre neschimbare, emis de Direcția Transporturi. Comisia Tehnică de Circulație a PMB

Referitor la evaluarea de mediu PUZ- ul a fost supus procedurii de evaluare de mediu în urma căruia a fost emisă Decizia etapei de încadrare nr. 56/02.08.2018.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, din înscrisuri reiese faptul că nu au fost depuse observații sau reclamații cu privire la PUZ-ul descris mai sus.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H.C.G.M.B nr.136/30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a consiliului general al Municipiului București art.12. a), b) și c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația „PUZ-STR. RĂSCOALA 1907 nr. 9B, SECTOR 2, BUCUREȘTI”.


Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 Art.6 Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la LDXormațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare

ță de cele prezentate mai sus, apreciem faptul că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. /2CN0 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea izuif^a planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism iar în conformitate cu prevederile art. 11 și Consiliului General al ^inicipiiilni _București


și a H.C.G.M B nr.136/30.08.2012 propunem u^j'șirda prezentului raport.

ARHITECT ȘEF AL MU ARH.ȘTEFANRedactat, ing. -urb. Camelia Garc/ișa/2ex./18.02.2019
LUI BUCUREȘTI


DIRECȚIA XSISTENȚ* î» tehnica $'  =

JURIOICA


UKAS 1

«0 9001 • «O '.4001       001